© CBS / Nikki van Toorn

Redenen om te reizen: hoe ver?

Hoe ver reizen Nederlanders naar verschillende bestemmingen?

De de onderstaande interactieve visualisatie laat zien welke afstand personen in Nederland gemiddeld per dag afleggen per vervoermiddel. Voor het staafdiagram kan gekozen worden uit verschillende categorieën van reisbestemmingen. Voor het overzicht op de kaart kan per provincie getoond worden hoeveel kilometers personen reizen per geselecteerd vervoermiddel.

Het gaat om gemiddelde cijfers over het gehele jaar (dus ook zon- en feestdagen) en over cijfers over alle Nederlanders (dus ook personen die geen verplaatsingen hebben gemaakt ).

Het staafdiagram laat per geselecteerd reisdoel zien welke afstand er gemiddeld per persoon per dag afgelegd werd per vervoermiddel in 2018. De kaart laat per geselecteerd vervoermiddel per provincie zien welke afstand er gemiddeld per persoon per dag afgelegd werd in 2018.

Toelichting

ODiN omvat de dagelijkse mobiliteit van de Nederlandse bevolking van 6 jaar of ouder2), exclusief personen in instellingen, inrichtingen en tehuizen, op Nederlands grondgebied in een jaar.

De dagelijkse mobiliteit is:

  • de reguliere mobiliteit inclusief vakantiemobiliteit en exclusief (werkgerelateerde) serieverplaatsingen en mobiliteit met zware vrachtvoertuigen en exclusief vliegtuigen.
  • van de Nederlandse bevolking van 6 jaar of ouder, exclusief personen in instellingen, inrichtingen en tehuizen.

De doelpopulatie van het ODiN bestaat uit alle in Nederland woonachtige personen van 6 jaar en ouder die deel uitmaken van particuliere huishoudens en ingeschreven zijn bij de Basisregistratie Persoonsgegevens. Bewoners van instellingen, inrichtingen en tehuizen (IIT) worden buiten beschouwing gelaten, omdat zij in hun verplaatsingsgedrag beperkt zijn of beperkt worden.

Met het ODiN worden alleen de verplaatsingen op Nederlands grondgebied onderzocht. Verplaatsingen die geheel in het buitenland plaatsvinden, zijn niet in het databestand opgenomen. Grensoverschrijdende verplaatsingen zijn wel in het databestand opgenomen. Voor de ritten van deze verplaatsingen zijn de ritafstand en de ritreisduur deels toegekend aan Nederland en deels aan het buitenland. In publicaties over de resultaten van het ODiN wordt dit buitenlandse deel buiten beschouwing gelaten3).

Een ODiN-jaar is gelijk aan een kalenderjaar.
Het betreft cijfers over het jaar 2018. Er is een onderzoeksbeschrijving van het ODIN beschikbaar. De data van deze visualisatie zijn te downloaden via de downloadknop in de visualisatie of via het opendataportaal van het CBS.