Redenen om te reizen: hoe ver?

© CBS / Nikki van Toorn

Hoe ver reizen we met het openbaar vervoer?

In 2020, het jaar waarin coronamaatregelen intraden, legde een inwoner van Nederland van 6 jaar of ouder gemiddeld bijna 25 kilometer per dag af in eigen land (2019: 36 kilometer). Met de trein werd 1,6 kilometer gereisd en met bus, tram of metro bijna 0,5 kilometer. In 2019 reisde een persoon gemiddeld 4 kilometer met de trein en 1 kilometer met bus, tram of metro. Van de dagelijkse gereisde kilometers werd in 2020 8,4 procent afgelegd met het openbaar vervoer tegen 14,3 procent in 2019.
Met de auto (als bestuurder of passagier) werden de meeste kilometers gereisd. In 2020 werd per persoon gemiddeld 17,5 kilometer met de auto afgelegd, in 2019 was dat 24,7 kilometer per dag.

De meeste kilometers met de trein werden afgelegd om ‘van en naar het werk’ te gaan (gemiddeld 0,5 kilometer per persoon per dag in 2020 en 1,3 kilometer in 2019).
In 2020 werden in bus, tram en metro ook de meeste kilometers gereisd om ‘van en naar het werk’ te gaan (0,1 kilometer), evenals voor ‘onderwijs volgen, cursus, kinderopvang’ (0,1 kilometer). In 2019 werd voor ‘van en naar het werk’ en voor ‘onderwijs volgen, cursus, kinderopvang’ gemiddeld 0,3 kilometer per persoon met bus, tram of metro gereisd.

Van het totaal aantal gereisde kilometers van en naar het werk werd in 2020 bijna driekwart met de auto (als bestuurder of passagier) gedaan; bijna 4,6 kilometer per persoon. In 2019 werd ongeveer twee derde van de kilometers ‘van en naar het werk’ overbrugd met de auto: bijna 6,6 kilometer per persoon. Na de auto werden de meeste kilometers ‘van en naar het werk’ gereisd met het openbaar vervoer: in 2020 0,6 kilometer per persoon en 1,7 kilometer gemiddeld per persoon in 2019.

Met behulp van onderstaande interactieve visualisatie is te zien hoe ver inwoners van Nederland van 6 jaar of ouder reisden en hoe het gebruik van het openbaar vervoer zich verhoudt tot andere vervoermiddelen die mensen gebruiken om zich te verplaatsen. Door te kiezen voor een reismotief is te zien hoeveel kilometers met dat motief er gemiddeld per persoon per dag afgelegd werden in 2020.

Via de interactieve kaart is per vervoerwijze zichtbaar hoeveel kilometers er gemiddeld dagelijks per inwoner van de betreffende woonprovincie werden gereisd in 2020. De woonprovincie hoeft niet overeen te komen met de provincie waar de verplaatsingen zijn gemaakt. De cijfers in de visualisaties komen uit deze StatLinetabel.

Over het onderzoek

De informatie op deze pagina is gebaseerd op de gegevens van het onderzoek Onderweg in Nederland (ODiN). ODiN is een enquête waarin aan een deel van de Nederlandse bevolking wordt gevraagd om voor één bepaalde dag van het jaar op te geven waar ze die dag naartoe zijn gegaan, met welk doel, met welk vervoermiddel en hoe lang het duurde om er te komen. Het doel van dit onderzoek is om bruikbare informatie te leveren over de dagelijkse mobiliteit van de inwoners van Nederland aan het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, andere beleids- en onderzoeksinstanties en de maatschappij. De informatie wordt onder andere gebruikt bij het ontwikkelen en toetsen van het verkeer- en vervoerbeleid in Nederland.

Toelichting:

De doelpopulatie van het ODiN bestaat uit alle in Nederland woonachtige personen van 6 jaar en ouder in particuliere huishoudens, dus exclusief bewoners van instellingen, inrichtingen en tehuizen.
ODiN gaat over de dagelijkse mobiliteit in Nederland. De bovenstaande visualisatie omvat de reguliere mobiliteit inclusief binnenlandse vakantiemobiliteit. Tevens worden opeenvolgende werkgerelateerde verplaatsingen met maximaal 3 achtereenvolgende werklocaties tot de reguliere verplaatsingen gerekend. Serieverplaatsingen en (beroepsmatig) wegvervoer met een zwaar vrachtvoertuig behoren niet tot de reguliere verplaatsingen.

ODiN rapporteert alleen over verplaatsingen op Nederlands grondgebied. Bij grensoverschrijdende verplaatsingen wordt het buitenlandse deel buiten beschouwing gelaten.
De toedeling naar regio is enkel gebaseerd op de regio waar de respondent woont en hoeft niet overeen te komen met de regio waar de verplaatsingen zijn gemaakt.

Er is een korte onderzoeksbeschrijving van het ODiN beschikbaar. De data van deze visualisatie zijn te downloaden via de downloadknop in de visualisatie, via het opendataportaal van het CBS of via deze StatLinetabel. In deze StatLinetabel worden ook de ondergrens en bovengrens getoond van een waarde, gebaseerd op 95 procent betrouwbaarheidsmarges. De onderliggende cijfers van de visualisaties en meer cijfers en uitleg zijn terug te vinden op StatLine.