© CBS / Nikki van Toorn

Redenen om te reizen: hoe ver?

Hoe ver reizen we met het openbaar vervoer?

In 2019 legde een inwoner van Nederland van 6 jaar of ouder gemiddeld 36 kilometer per dag af in eigen land; 4 kilometer met de trein en 1 kilometer met de bus, tram of metro. Daarmee werd bijna een zevende deel van de dagelijkse gereisde kilometers afgelegd met het openbaar vervoer. Met de auto (als bestuurder of passagier) werden de meeste kilometers afgelegd, bijna 25 kilometer per persoon per dag.

De meeste kilometers met het openbaar vervoer werden afgelegd om ‘van en naar het werk’ te gaan (gemiddeld 1,7 kilometer per persoon per dag). Van het totaal aantal gereisde kilometers van en naar het werk werd de auto (als bestuurder of passagier) met twee derde van de kilometers het vaakst gebruikt. Na de auto werden de meeste kilometers ‘van en naar het werk’ gereisd met het openbaar vervoer.

Met behulp van onderstaande interactieve visualisatie is te zien hoe ver inwoners van Nederland van 6 jaar of ouder reisden en hoe het gebruik van het openbaar vervoer zich verhoudt tot andere vervoermiddelen die mensen gebruiken om zich te verplaatsen. Door te kiezen voor een reismotief is te zien hoeveel kilometers er gemiddeld per persoon per dag afgelegd werden met dat motief in 2019.

Via de interactieve kaart is per vervoerwijze zichtbaar hoeveel kilometers er gemiddeld dagelijks per inwoner van de betreffende woonprovincie werden gereisd in 2019. De woonprovincie hoeft niet overeen te komen met de provincie waar de verplaatsingen zijn gemaakt. De cijfers in de visualisaties komen uit deze StatLinetabel.

Over het onderzoek

De informatie op deze pagina is gebaseerd op de gegevens van het onderzoek Onderweg in Nederland (ODiN). ODiN is een enquête waarin aan een deel van de Nederlandse bevolking wordt gevraagd om voor één bepaalde dag van het jaar op te geven waar ze die dag naartoe zijn gegaan, met welk doel, met welk vervoermiddel en hoe lang het duurde om er te komen. Het doel van dit onderzoek is om bruikbare informatie te leveren over de dagelijkse mobiliteit van de inwoners van Nederland aan het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, andere beleids- en onderzoeksinstanties en de maatschappij. De informatie wordt onder andere gebruikt bij het ontwikkelen en toetsen van het verkeer- en vervoerbeleid in Nederland.

Toelichting:

De doelpopulatie van het ODiN bestaat uit alle in Nederland woonachtige personen van 6 jaar en ouder in particuliere huishoudens, dus exclusief bewoners van instellingen, inrichtingen en tehuizen.
ODiN gaat over de dagelijkse mobiliteit in Nederland. Bovenstaande visualisatie omvat de reguliere mobiliteit inclusief binnenlandse vakantiemobiliteit. Tevens worden opeenvolgende werkgerelateerde verplaatsingen met maximaal 3 achtereenvolgende werklocaties tot de reguliere verplaatsingen gerekend. Serieverplaatsingen en (beroepsmatig) wegvervoer met een zwaar vrachtvoertuig behoren niet tot de reguliere verplaatsingen.

ODiN rapporteert alleen over verplaatsingen op Nederlands grondgebied. Bij grensoverschrijdende verplaatsingen wordt het buitenlandse deel buiten beschouwing gelaten.
De toedeling naar regio is enkel gebaseerd op de regio waar de respondent woont en hoeft niet overeen te komen met de regio waar de verplaatsingen zijn gemaakt.

Er is een korte onderzoeksbeschrijving van het ODiN beschikbaar. De data van deze visualisatie zijn te downloaden via de downloadknop in de visualisatie, via het opendataportaal van het CBS of via deze StatLinetabel. In de StatLinetabel worden ook de ondergrens en bovengrens getoond van een waarde, gebaseerd op 95 procent betrouwbaarheidsmarges. De onderliggende cijfers van de visualisaties en meer cijfers en uitleg zijn terug te vinden op StatLine.