© CBS / Nikki van Toorn

Verplaatsingen gedurende de dag en per maand

De onderstaande visualisaties toont op basis van cijfers uit het ODiN de verdeling van reizen gedurende de dag en de maand. Links zien we voor het OV het aantal verplaatsingen per persoon per jaar over verschillende tijdsblokken. Het gaat om het gemiddeld aantal verplaatsingen per jaar, dus inclusief zon- en feestdagen. De cijfers hebben betrekking op alle Nederlanders, dus ook de mensen die niet reizen.

De rechter grafiek toont welk percentage van de reizigers in een bepaalde maand kiest voor een bepaald vervoermiddel.

Toelichting

ODiN omvat de dagelijkse mobiliteit van de Nederlandse bevolking van 6 jaar of ouder2), exclusief personen in instellingen, inrichtingen en tehuizen, op Nederlands grondgebied in een jaar.

De dagelijkse mobiliteit is:

  • de reguliere mobiliteit inclusief vakantiemobiliteit en exclusief (werkgerelateerde) serieverplaatsingen en mobiliteit met zware vrachtvoertuigen en exclusief vliegtuigen.
  • van de Nederlandse bevolking van 6 jaar of ouder, exclusief personen in instellingen, inrichtingen en tehuizen.

De doelpopulatie van het ODiN bestaat uit alle in Nederland woonachtige personen van 6 jaar en ouder die deel uitmaken van particuliere huishoudens en ingeschreven zijn bij de Basisregistratie Persoonsgegevens. Bewoners van instellingen, inrichtingen en tehuizen (IIT) worden buiten beschouwing gelaten, omdat zij in hun verplaatsingsgedrag beperkt zijn of beperkt worden.

Met het ODiN worden alleen de verplaatsingen op Nederlands grondgebied onderzocht. Verplaatsingen die geheel in het buitenland plaatsvinden, zijn niet in het databestand opgenomen. Grensoverschrijdende verplaatsingen zijn wel in het databestand opgenomen. Voor de ritten van deze verplaatsingen zijn de ritafstand en de ritreisduur deels toegekend aan Nederland en deels aan het buitenland. In publicaties over de resultaten van het ODiN wordt dit buitenlandse deel buiten beschouwing gelaten3).

Een ODiN-jaar is gelijk aan een kalenderjaar.

Het betreft cijfers over het jaar 2018. Er is een onderzoeksbeschrijving van het ODIN beschikbaar.. De data van deze visualisatie zijn te downloaden via de downloadlink in de visualisatie of via het opendataportaal van het CBS.