Redenen om te reizen: hoe lang?

© CBS / Nikki van Toorn

Hoeveel tijd zijn we gemiddeld met het openbaar vervoer onderweg en naar welke bestemmingen?

In 2020, het jaar waarin coronamaatregelen intraden, was een inwoner van Nederland van 6 jaar of ouder gemiddeld bijna 62 minuten per dag onderweg in eigen land. In 2019 was dit ruim 74 minuten. 6,5 procent van de dagelijkse reistijd in 2020 was men onderweg met het openbaar vervoer: 4,1 procent met de trein en 2,4 procent met de bus, tram of metro. In 2019 reisde een persoon bijna 13 procent van de dagelijkse reisduur met het openbaar vervoer: 8,6 procent met de trein en 4,3 procent met bus, tram of metro. Zowel in 2020 als in 2019 zat een persoon het grootste deel van de reistijd in de auto als passagier of bestuurder (bijna 41 procent in 2020 en ruim 45 procent van de totale dagelijkse reistijd in 2019). Verplaatsingen op de fiets en te voet hadden ieder een aandeel van gemiddeld 24 procent in 2020. In 2019 namen verplaatsingen op de fiets, met bijna 22 procent, de tweede plaats in van de totale reistijd.

De meeste tijd, met ruim 16 minuten per dag, werd in 2020 besteed aan reizen voor ‘toeren en wandelen’, gevolgd door ‘uitgaan, sport, hobby’ (ruim 11 minuten). In 2019 werd van de dagelijkse reistijd de meeste tijd besteed aan verplaatsingen, met gemiddeld ongeveer 15 minuten per dag, om ‘van en naar het werk’ te gaan en voor ‘uitgaan, sport, hobby’s’. Bij verplaatsingen met de trein besteedde men zowel in 2020 als in 2019 de meeste reistijd aan het reizen ‘van en naar het werk’.

Met behulp van onderstaande interactieve visualisatie is te zien hoeveel tijd inwoners van Nederland van 6 jaar of ouder met het openbaar vervoer en andere vervoermiddelen, zoals de auto en fiets, onderweg waren. Door te kiezen voor een reismotief is te zien hoeveel tijd verplaatsingen gemiddeld per persoon per dag met dat motief in beslag namen in 2020.

Via de interactieve kaart is per vervoerwijze zichtbaar hoe lang de gemiddelde reisduur was van een inwoner van een betreffende woonprovincie in 2020. De woonprovincie hoeft niet overeen te komen met de provincie waar de verplaatsingen zijn gemaakt. De cijfers in de visualisaties komen uit deze StatLinetabel.

Over het onderzoek

De informatie op deze pagina is gebaseerd op de gegevens van het onderzoek Onderweg in Nederland (ODiN). ODiN is een enquête waarin aan een deel van de Nederlandse bevolking wordt gevraagd om voor één bepaalde dag van het jaar op te geven waar ze die dag naartoe zijn gegaan, met welk doel, met welk vervoermiddel en hoe lang het duurde om er te komen. Het doel van dit onderzoek is om bruikbare informatie te leveren over de dagelijkse mobiliteit van de inwoners van Nederland aan het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, andere beleids- en onderzoeksinstanties en de maatschappij. De informatie wordt onder andere gebruikt bij het ontwikkelen en toetsen van het verkeer- en vervoerbeleid in Nederland.

Toelichting:

De doelpopulatie van het ODiN bestaat uit alle in Nederland woonachtige personen van 6 jaar en ouder in particuliere huishoudens, dus exclusief bewoners van instellingen, inrichtingen en tehuizen.

ODiN gaat over de dagelijkse mobiliteit in Nederland. De bovenstaande visualisatie omvat de reguliere mobiliteit inclusief binnenlandse vakantiemobiliteit. Tevens worden opeenvolgende werkgerelateerde verplaatsingen met maximaal 3 achtereenvolgende werklocaties tot de reguliere verplaatsingen gerekend. Serieverplaatsingen en (beroepsmatig) wegvervoer met een zwaar vrachtvoertuig behoren niet tot de reguliere verplaatsingen.

ODiN rapporteert alleen over verplaatsingen op Nederlands grondgebied. Bij grensoverschrijdende verplaatsingen wordt het buitenlandse deel buiten beschouwing gelaten.
De toedeling naar regio is enkel gebaseerd op de regio waar de respondent woont en hoeft niet overeen te komen met de regio waar de verplaatsingen zijn gemaakt.

Er is een korte onderzoeksbeschrijving van het ODiN beschikbaar. De data van deze visualisatie zijn te downloaden via de downloadknop in de visualisatie, via het opendataportaal van het CBS of via deze StatLinetabel. In de StatLinetabel worden ook de ondergrens en bovengrens getoond van een waarde, gebaseerd op 95 procent betrouwbaarheidsmarges. De onderliggende cijfers van de visualisaties en meer cijfers en uitleg zijn terug te vinden op StatLine.