Nieuwe indeling bevolking naar herkomst

2. De nieuwe herkomstindeling in het kort

In 2022 gaat het CBS over op een andere manier van publiceren over wat tot nu toe de bevolking met een eerste- of tweedegeneratie, en westerse of niet-westerse migratieachtergrond werd genoemd. De verandering bestaat uit twee onderdelen: 

  1. Geboren in Nederland: de indeling naar geboorteland van een persoon en van de ouders vervangt de begrippen eerste en tweede generatie. Bij de herkomstindeling wordt voortaan het meest bepalend of iemand zelf in Nederland of het buitenland geboren is, en pas in tweede instantie of de ouders hier of elders geboren zijn. Ook wordt meer onderscheid gemaakt naar het aantal ouders dat in het buitenland geboren is (een of beide ouders).
  2. Herkomstland: een nieuwe hoofdindeling op basis van werelddelen en veelvoorkomende immigratielanden vervangt de indeling naar westerse of niet-westerse migratieachtergrond. De nieuwe indeling is een geografische indeling op basis van werelddelen, die uit verschillende niveaus is opgebouwd en uiteindelijk terug te voeren is op afzonderlijke herkomstlanden. 

Waar mogelijk worden statistieken binnen het thema migratie en integratie zowel naar wel of niet geboren in Nederland als naar het herkomstland uitgesplitst. Afhankelijk van de wensen en getalsmatige mogelijkheden die onderzoeken en statistieken op basis van steekproeven of registraties bieden, wordt gekozen voor de meest informatieve én praktisch haalbare indeling naar herkomstland. In hoofdstuk 4 wordt de nieuwe indeling in meer detail beschreven.

Geleidelijke invoering vanaf begin 2022

Het invoeren van een nieuwe hoofdindeling voor migranten en hun in Nederland geboren kinderen is niet eenvoudig, gezien de implicaties voor de statistieken en dataverzameling van het CBS en voor het onderzoek en de informatiebehoefte van samenwerkingspartners en opdrachtgevers. De indeling westers/niet-westers wordt niet alleen in veel publicaties gebruikt, ook bij statistische processen als steekproeftrekkingen en weegmodellen speelt deze een rol. Daarom zal de nieuwe indeling vanaf begin 2022 geleidelijk worden doorgevoerd in de statistieken, tabellen in StatLine en overige publicaties.