Vertrouwen, maatschappelijk onbehagen en pessimisme

Referenties

Beuningen, van, J. (2020). Onbehagen en welzijn. Statistische Trends, 2020, 1–22.

Bijl, R., J. Boelhouwer en A. Wennekers (2017). De sociale staat van Nederland 2017. Sociaal en Cultureel Planbureau, Den Haag.

CBS, StatLine (2020a). Vertrouwen in mensen, recht en politiek; Europese vergelijking.

CBS, StatLine (2020b). Sociale contacten en maatschappelijke participatie.

CBS, StatLine (2020c). Daklozen; persoonskenmerken .

CBS, StatLine (2020d). Vertrouwen in mensen en in organisaties; persoonskenmerken.

CBS, StatLine (2020e). Minder criminaliteit in alle delen van Nederland.

CBS, StatLine (2020f). Minder Nederlanders voelen zich onveilig

Coumans, M., en H. Schmeets (2019). Sociaal contact: kwantiteit en kwaliteit. StatistischeTrends, 2019, 1–19.

Coumans, M., K. Arts en H. Schmeets (2019). Vervolgonderzoek daklozenstatistiek 2009–2018. Een verdiepende studie naar de achtergrond van en de ontwikkelingen in de populatie daklozen tussen 2009–2018. Centraal bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen.

Delhey, J. en K. Newton (2003). Who trusts? The origins of social trust in seven societies.European societies 5(2), 93–137.

Delhey, J., K. Newton en C. Welzel (2011). How general is trust in ‘most people’? Solving the radius of trust problem. American Sociological Review, 76(5), 786–807.

DWDD (2016). De Wereld Draait Door.

Fukuyama, F. (2010, 13 september). Het vertrouwen moet terug. Trouw.

Kuppens, T, F. Gootjes, M. Boendermaker, E. Gordijn en T. Postmes (2019). Ongenoegen,migratie, gastvrijheid en maatschappelijke onrust. Rijksuniversiteit Groningen, Groningen.

Putnam, R. D. (1995a). Turning in, turning out: The strange disappearance of social capital in America. Political Science and Politics, 28, 664–683.

Putnam, R. D. (1995b). America’s declining social capital. Journal of democracy 6(1), 65–78.

Putnam, R. D. (2000). Bowling Alone. The Collapse and Revival of American Community.Simon & Schuster, New York.

OECD (2017). OECD Guidelines on Measuring Trust. OECD Publishing, Paris.

Reeskens, T., en M. Hooghe (2007). The cross-cultural measurement equivalence of generalized trust in the ESS. Social Indicators Research, 85, 515–532.
 
Rijksoverheid (2017). Vertrouwen in de toekomst: regeerakkoord 2017–2021. Ministerie van Algemene Zaken, Den Haag.

Schmeets, H. (2013). Sociale Samenhang brokkelt niet af. Economisch Statistische Berichten,98(4657), 212–215.

Schmeets, H. (2015). In: Schmeets, H. (red.) Sociale samenhang: wat ons bindt en verdeelt,Ontwikkelingen in sociaal en institutioneel vertrouwen (pp 87–100). Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen.

Schmeets, H. (2017). Vertrouwen in elkaar en in de samenleving. WRR working paper, 26.Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, Den Haag.

Schmeets, H. (2018). Vertrouwen op de kaart. Statistische Trends, mei 2018, 1–21.

Schmeets, H. en S. te Riele (2014). Declining Social Cohesion in The Netherlands? Social Indicators Research, 115(2), 791–812.

Schmeets, H. en S. de Witt (2017). Gerapporteerde spanningen in de samenleving en eigen ervaringen daarmee. Bevolkingstrends, 2017, (5), 1–23.

Schmeets, H. en J. Arends (2020). Vrijwilligerswerk en welzijn. Statistische Trends, 2020,1–22.

SCP (2016). Solidariteit en duurzaamheid: opgaven voor 2050. Persbericht, 21 december 2016. Sociaal en Cultureel Planbureau, Den Haag.

Steenvoorden, E. H. (2015). A general discontent disentangled: a conceptual and empirical framework for societal unease. Social Indicators Research, 124, 85–110.

Uslaner, E. (2002). The moral foundations of trust. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

Vuyk, K. (2016). Vertrouwen = interesse tonen + ruzie maken. In: NRC, 2-12-2016.

Zmerli, S. en K. Newton (2008). Social trust and attitudes toward democracy. Public Opinion Quarterly, 72(4), 706–724.