Statistische Trends

Het CBS verricht veel onderzoek naar ontwikkelingen en achtergronden op sociaaleconomisch en maatschappelijk terrein. Statistische Trends is het online medium om de resultaten van dit onderzoek in uitgebreidere informatieve artikelen onder de aandacht te brengen.

Deze reeks vervangt vanaf september 2017 de reeksen Sociaaleconomische trends en Bevolkingstrends.

Overzichtspagina reeks: Statistische Trends

55-plussers over mantelzorg krijgen

Beleving van 55-plussers over het ontvangen van mantelzorg. En welke wensen hebben 55-plussers die geen mantelzorg ontvangen als ze in de toekomst hulp nodig zouden hebben in het huishouden, of bij de persoonlijke en medische verzorging?

Geluk en persoonlijkheid

De samenhang tussen geluk en de vijf belangrijkste persoonlijkheidskenmerken

Componenten van werkloosheid

Resultaten van een onderzoek naar componenten van werkloosheid volgens een statistische benadering.

Opleiding en werk: twee generaties vrouwen vergeleken

Onderzoek naar de verschillen in opleiding en in arbeidsmarktpositie tussen de generatie vrouwen geboren eind jaren ’50 en de generatie vrouwen geboren eind jaren ’70.

Financiële gevolgen van echtscheiding

Financiële gevolgen voor mannen en vrouwen bij een echtscheiding, in relatie tot economische zelfstandigheid.

Neveninkomens naar sociaaleconomische categorie

Waar bestaan de bijverdiensten van de verschillende sociaaleconomische categorieën uit?

Oversterfte corona-epidemie: toepassing van een dynamisch regressiemodel

Vergelijking van het dynamisch regressiemodel met andere modellen waarmee de wekelijkse sterfte door COVID-19 is geschat.

Minder geboorten door studie en flexwerk?

Het aantal kinderen dat in Nederland wordt geboren is de laatste jaren aanzienlijk gedaald. Dit artikel gaat in op twee mogelijke verklaringen: het later verlaten van het onderwijs en de flexibilisering van de arbeidsmarkt.

Laatste levensjaren tachtigplussers

In 2017 stierven ruim 82 duizend van de 764 duizend mensen van 80 jaar of ouder. Dat is ongeveer een op de tien tachtigplussers. Van de overleden tachtigplussers woonde 46 procent in een verpleeghuis op het moment van overlijden.

Zelfredzaamheid van ouderen en gebruik van Wmo

Onderzoek naar zelfredzaamheid van ouderen: welke risicofactoren op verminderde zelfredzaamheid zijn er en hoe is de regionale verdeling daarvan?

Emigratie van de tweede generatie

Emigratie van personen van de tweede generatie naar migratieachtergrond en andere kenmerken

Verschil sterfte naar geslacht tijdens eerste vijf weken corona-epidemie

In hoeverre verschilt de sterfte tussen mannen en vrouwen gedurende de eerste vijf weken van de corona-epidemie?

Sentimenten over de samenleving en tevredenheid met het eigen leven

Webpublicatie over de samenhang tussen sentimenten van de Nederlandse bevolking over de samenleving en tevredenheid over eigen leven.

Psychisch belastend werk naar beroep

Psychische arbeidsbelasting kan leiden tot voortijdig beëindigen van een loopbaan. Wat wordt beschouwd als psychisch sociale arbeidsbelasting?

Zelfredzaamheid van ouderen en gebruik van Wmo

Onderzoek naar zelfredzaamheid van ouderen: welke risicofactoren op verminderde zelfredzaamheid zijn er en hoe is de regionale verdeling daarvan?

Oversterfte tijdens de eerste zes weken van de corona-epidemie

Oversterfte tijdens de eerste zes weken van de corona-epidemie naar sociaal-demografische en geografische verschillen

Prijs- en volumeontwikkelingen in de medisch specialistische zorg

Onderzoek naar de uitgaven in de medisch specialistische zorg in 2013-2017. Een nieuwe methode maakt het mogelijk de omzetontwikkeling te splitsen in een prijs- en volumedeel.

Van werk zoeken naar werk vinden

Onderzoek naar mensen die werk vonden in de periode 2014-2018 en hun binding met de arbeidsmarkt voordat ze werk vonden.

Huishoudens betalen bijna 10 procent minder voor energie

In dit artikel gaan we in op de ontwikkeling van de energierekening door prijsveranderingen in de afgelopen twee jaar en op de spreiding in de energierekening tussen verschillende huishoudens

Vrijwilligerswerk en welzijn

Onderzoek naar de relatie tussen vrijwilligerswerk en persoonlijk welzijn. Er is gekeken naar ervaren geluk en tevredenheid over eigen leven, sociale leven en psychische gezondheid.

Relevantie van sociaal kapitaal voor orgaandonatie

Onderzoek naar de relatie tussen orgaandonatie en participatie en vertrouwen in de samenleving. Ook de rol van religieuze betrokkenheid en andere persoonskenmerken bij orgaandonatie komen daarbij aan de orde.

Kernprognose 2019-2060: 19 miljoen inwoners in 2039

Volgens de nieuwste prognose groeit de Nederlandse bevolking door tot 19,6 miljoen inwoners in 2060. Internationale migratie speelt een belangrijke rol bij de toekomstige bevolkingsgroei.

Hoe is de financiële welvaart verdeeld?

Welvaartsverdeling van huishoudens volgens een maatstaf gebaseerd op inkomen en vermogen.

Waardering voor zorgverleners

Hoe tevreden zijn Nederlanders over deze zorgverleners?

Opvattingen over euthanasie

Opvattingen van (groepen in) de volwassen bevolking van Nederland ten aanzien van euthanasie.

Mbo-schoolverlaters vanuit de bbl op de arbeidsmarkt

Hoe vergaat het mbo’ers die een opleiding in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) hebben afgerond op de arbeidsmarkt? Hebben de afgestudeerden betaald werk en vonden ze het gevolgde onderwijs in het middelbaar beroepsonderwijs een goede basis voor hun loopbaan? Oftewel, hoe was de overgang onderwijs-arbeidsmarkt?

Opvattingen over de timing van het ouderschap

Opvattingen van (groepen in) de volwassen bevolking in Nederland over de timing van het ouderschap.

Prognose 2019-2050: woningbouwveronderstellingen

Beschrijving van het model en de woningbouwveronderstellingen die gebruikt zijn bij het maken van de Regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2019-2050.

Solidariteit in de gezondheidszorg

Solidariteitsvoorkeuren van volwassenen in 2018 ten aanzien van mensen met een (on)gezonde leefstijl naar eigen leefstijl en achtergrondkenmerken.

PBL/CBS Regionale prognose 2016-2040: Monitoring

Evaluatie van de PBL/CBS Regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2016-2040 voor de periode 2015 tot 2018.

Prognose 2019-2050: Demografische veronderstellingen

Beschrijving van het model en de demografische veronderstellingen die de basis vormen van de Regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2019-2050.

PBL/CBS Regionale prognose 2019–2050: Uitkomsten

De regionale prognose 2019–2050 geeft een beeld van de ontwikkeling (groei en krimp) van de Nederlandse bevolking en van huishoudens per COROP-gebied en gemeente.

Loonverschil tussen flexibele en vaste werknemers

Mate waarin verschil in uurloon tussen vaste en flexibele werknemers te maken heeft met hun persoons- en baankenmerken.

Bevolkingsprognose Caribisch Nederland 2019-2050

Volgens de nieuwe bevolkingsprognose voor Caribisch Nederland zal het inwonertal voor de eilanden Bonaire, Saba en Sint Eustatius tot 2045 met 21 procent groeien om daarna tot stilstand te komen.

Migratiemotieven van Indiase immigranten 2012-2017

In 2017 kwamen 8 630 Indiase immigranten naar Nederland. Het waren vooral kennismigranten (expats) en gezinsmigranten. Kennismigranten uit India gingen veelal in Amsterdam, Den Haag en Amstelveen wonen, overige arbeidsmigranten uit India vooral in Eindhoven, Amsterdam en Groningen.

Trends in geluk en tevredenheid
Opvattingen over trouwen, samenwonen en scheiden

Opvattingen over relatievorming- en ontbinding in 2017 naar achtergrondkenmerken

Religie en sociale cohesie

Participatie en vertrouwen bij niet-religieuzen, rooms-katholieken, Nederlands hervormden, gereformeerden, PKN’ers, moslims en mensen met een overige religie.

Kenmerken schoolverlaters en arbeidspositie vijf jaar later

Vijf jaar na het verlaten van het onderwijs is gekeken naar de arbeidspositie van (voortijdig) schoolverlaters. Wat zijn de kenmerken van de schoolverlaters uit studiejaar 2009/'10? En hebben ze vijf jaar later een baan en hoeveel verdienen ze dan gemiddeld per uur?

Ruim twintig jaar geregistreerd partnerschap

Ruim 20 jaar na de invoering van het geregisteerd partnerschap is gekeken naar wie kiezen voor deze formele verbintenis en wie er kiest voor een huwelijk.

Alternatieve geneeswijzen: contact en opvattingen

Contact met en opvattingen over alternatieve geneeswijzen in 2018 naar achtergrondkenmerken

Onderwijsniveau partners en stabiliteit relaties

Analyse van scheidingsrisico’s van stellen met verschillende onderwijsprofielen.

Vertrouwen en stemgedrag

Sociaal en institutioneel vertrouwen en stemgedrag bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2012 en 2017.

Ongelijkheid in inkomen en vermogen

Inkomens- en vermogensongelijkheid van huishoudens in 2011-2017.

EHealth: mogelijkheden, gebruik en opvattingen

Mogelijkheden voor, gebruik van, en opvattingen over eHealth in 2018 naar achtergrondkenmerken.

Arbeidsmigranten in Nederland

Arbeidsmigranten in Nederland: wie komen, wie blijven en wie vertrekken?

Belemmerd bij het verkrijgen van werk

Hoeveel mensen zonder werk worden door ziekte belemmerd bij verkrijgen van werk? Hoe is hun binding met de arbeidsmarkt?

Inkomen van werkenden

Inkomen van werknemers, zzp’ers en zmp’ers in 2017 naar kenmerken.

Beroepsbevolking op de Nederlands-Caribische eilanden

Arbeidsparticipatie en beroepsbevolking naar geslacht, leeftijd en onderwijsniveau op de Nederlands-Caribische eilanden.

Trouwen, kinderen krijgen en scheiden naar opleiding

Hoe verschilt de samenhang tussen trouwen, kinderen krijgen en (echt)scheiden naar opleidingsniveau?

Subjectief welzijn: tevredenheid, zinvolheid en affecten

Subjectief welzijn van de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder naar achtergrondkenmerken.

Huishoudensprognose 2018-2060

Volgens de Huishoudensprognose neemt het aantal huishoudens toe tot 8,8 miljoen in 2060. Deze groei komt grotendeels voor rekening van eenpersoonshuishoudens.

Mobiliteit van werknemers financiële dienstverlening

De afgelopen jaren kromp de financiële dienstverlening. Waar komen werknemers die deze sector verlaten terecht: worden ze werkloos of werken ze in een andere sector? En waar komen de werknemers vandaan die juist in de sector zijn gaan werken?

Snelheidsboetes: De bekeurden in beeld

Hoeveel autobezitter kregen in 2017 een boete voor te hard rijden en werden ze vaker bekeurd op de snelweg of binnen de bebouwde kom?

Koopkrachtontwikkeling en inkomensdynamiek

Werknemers gingen er het meest op vooruit, terwijl ouderen in doorsnee hun koopkracht zagen afnemen.

Bevolkingsprognose 2017-'60 veronderstellingen migratie

Veronderstellingen over immigratie en emigratie die gebruikt worden bij het opstellen van de bevolkingsprognose.

Participatie op de kaart

Sociale, maatschappelijke en politieke participatie van de Nederlandse bevolking naar bevolkingskenmerken zoals geslacht, leeftijd, migratieachtergrond en opleidingsniveau en naar regio.

Gemeentelijke verschillen in ervaren gezondheid

Rol van bevolkingssamenstelling, chronische aandoeningen, beperkingen op gemeentelijke verschillen in ervaren gezondheid.

Financiële situatie van een- en tweeverdieners

Ontwikkeling en vergelijking van het inkomen, vermogen en andere financiële zaken van een- en tweeverdieners.

Geluk in extremen

Profiel van mensen van 18 jaar en ouder die zichzelf als zeer gelukkig of juist ongelukkig beschouwen.

Leerkrachten in het basisonderwijs

Trends in leerkrachten in het basisonderwijs naar geslacht, leeftijd, migratieachtergrond, werkdruk, ziekteverzuim

Wie is er nog lid van een vakbond?

Beschrijving van vakbondslidmaatschap, en belang en tevredenheid vakbonden volgens werknemers.

Meten van inkomen en inkomensongelijkheid

Beschrijving van hoe het CBS de inkomensongelijkheid in Nederland meet

Aanpak van buurtoverlast

Prioritering van bevolking bij aanpak van vormen van buurtoverlast, naar bevolkingsgroepen en regio’s

Opvattingen over sociale media

Sociale media; gebruik en opvattingen over belang en invloed op het dagelijkse leven van volwassenen.

Het mysterie van de verdwenen criminaliteit

De geregistreerde criminaliteit, het slachtofferschap van criminaliteit volgens burgers en moord en doodslag stegen van de jaren '50 tot de jaren '90 van de vorige eeuw maar zijn sindsdien weer gedaald.

Het mysterie van de verdwenen criminaliteit

Dit artikel beschrijft die langetermijnontwikkelingen in de criminaliteit aan de hand van gegevens over geregistreerde misdrijven, moord en doodslag en slachtofferschap van criminaliteit.

Poolse werknemers in Nederland

Vijf jaar volgen van de groep Poolse werknemers die in 2011 voor het eerst in Nederland waren.

Vertrouwen op de kaart

Vertrouwen van de Nederlandse bevolking in de medemens en instituties naar bevolkingskenmerken en regio.

NEETs jongeren die geen opleiding volgen en niet werken

Jongeren die geen opleiding volgen en niet werken naar achtergrondkenmerken en binding met de arbeidsmarkt

Opvattingen over vluchtelingen in Nederland

Houding en opvattingen van de Nederlandse bevolking ten aanzien van vluchtelingen

Sociaal in de marge

Sociaal in de marge; weinig participatie en vertrouwen

Jeugdzorg voor en na de Jeugdwet

Overzicht van het gebruik van jeugdzorg 2011-2016, voor en na de invoering van de Jeugdwet.

Studeren en uit huis gaan nog haalbaar?

Samenhang sociaal leenstelsel en welvaart van ouders met studie- en woonbeslissingen van havo- en vwo-gediplomeerden.

Woning, woonomgeving en tevredenheid met het leven

Samenhang tussen tevredenheid met de woning en de woonomgeving en tevredenheid met het leven.

Bedrijfsopleidingen 2015

Opleidingsactiviteiten van bedrijven naar bedrijfsomvang en bedrijfstak

Terug- of vooruitgaan in functieniveau

Cijfers over werknemers die bij hun huidige werkgever in functieniveau terug zijn gegaan of promotie

Vruchtbaarheid aan het begin van de 21e eeuw

Ontwikkelingen in het aantal kinderen dat jaarlijks geboren wordt en in de vruchtbaarheid aan het begin van de 21e eeuw.

Politieke betrokkenheid in Nederland

Ontwikkeling en beschrijving van politieke betrokkenheid van Nederlanders en verschillen tussen bevolkingsgroepen

Onzekerheidsmarges regionale bevolkingsprognose

Onzekerheidsmarges rond regionale bevolkings- en huishoudensprognose van PBL/CBS en de methode die daarvoor is gebruikt

Vrijwilligers met en zonder betaald werk

Kenmerken van werkenden en niet-werkenden die vrijwilligerswerk doen voor verenigingen en organisaties.

Vrijwilligerswerk: wie doet het?

Kenmerken van personen die vrijwilligerswerk doen voor verenigingen en organisaties

Financieel kwetsbare mannen

Ontwikkeling financiële kwetsbaarheid, kenmerken financieel kwetsbare man (en vrouw)

Werkzaam als zzp’er en als werknemer

Motieven, kenmerken en inkomen van zzp’ers die ook als werknemer werken

Buurtoverlast

Stand van zaken, trends en achtergronden met betrekking tot het thema buurtoverlast