Statistische Trends

Het CBS verricht veel onderzoek naar ontwikkelingen en achtergronden op sociaaleconomisch en maatschappelijk terrein. Statistische Trends is het online medium om de resultaten van dit onderzoek in uitgebreidere informatieve artikelen onder de aandacht te brengen.

Deze reeks vervangt vanaf september 2017 de reeksen Sociaaleconomische trends en Bevolkingstrends.

Overzichtspagina reeks: Statistische Trends

Onderzoek naar de verschillen in opleiding en in arbeidsmarktpositie tussen de generatie vrouwen geboren eind jaren ’50 en de generatie vrouwen geboren eind jaren ’70.

Onderzoek naar mensen die werk vonden in de periode 2014-2018 en hun binding met de arbeidsmarkt voordat ze werk vonden.

In dit artikel gaan we in op de ontwikkeling van de energierekening door prijsveranderingen in de afgelopen twee jaar en op de spreiding in de energierekening tussen verschillende huishoudens

Onderzoek naar de relatie tussen vrijwilligerswerk en persoonlijk welzijn. Er is gekeken naar ervaren geluk en tevredenheid over eigen leven, sociale leven en psychische gezondheid.

De samenhang tussen geluk en de vijf belangrijkste persoonlijkheidskenmerken openheid, altruïsme, extraversie, consciëntieusheid en neuroticisme.

Onderzoek naar de arbeidsgeschiedenis van flexwerknemers in de periode 2010-2016.

Onderzoek naar de relatie tussen orgaandonatie en participatie en vertrouwen in de samenleving. Ook de rol van religieuze betrokkenheid en andere persoonskenmerken bij orgaandonatie komen daarbij aan de orde.

Hoe ver wonen gescheiden ouders uit elkaar en welke factoren spelen daarbij een rol?

Frequentie en waardering van sociale contacten in 2017.

Ontwikkeling personenautopark Nederland 1927-2019

Volgens de nieuwste prognose groeit de Nederlandse bevolking door tot 19,6 miljoen inwoners in 2060. Internationale migratie speelt een belangrijke rol bij de toekomstige bevolkingsgroei.

Welvaartsverdeling van huishoudens volgens een maatstaf gebaseerd op inkomen en vermogen.

Volwassenen zijn over het algemeen tevreden over hun zorgverleners. Zorgverleners krijgen rapportcijfers rond de 8, waarbij de fysio- of oefentherapeut en tandarts met respectievelijk een 8,1 en 8,0 de hoogste cijfers krijgen. De huisarts en de psycholoog, psychiater of psychotherapeut krijgen een 7,8.

Opvattingen van (groepen in) de volwassen bevolking van Nederland ten aanzien van euthanasie.

Hoe vergaat het mbo’ers die een opleiding in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) hebben afgerond op de arbeidsmarkt? Hebben de afgestudeerden betaald werk en vonden ze het gevolgde onderwijs in het middelbaar beroepsonderwijs een goede basis voor hun loopbaan? Oftewel, hoe was de overgang onderwijs-arbeidsmarkt?

Opvattingen van (groepen in) de volwassen bevolking in Nederland over de timing van het ouderschap.

Beschrijving van het model en de woningbouwveronderstellingen die gebruikt zijn bij het maken van de Regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2019-2050.

Solidariteitsvoorkeuren van volwassenen in 2018 ten aanzien van mensen met een (on)gezonde leefstijl naar eigen leefstijl en achtergrondkenmerken.

Evaluatie van de PBL/CBS Regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2016-2040 voor de periode 2015 tot 2018.

Beschrijving van het model en de demografische veronderstellingen die de basis vormen van de Regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2019-2050.

De regionale prognose 2019–2050 geeft een beeld van de ontwikkeling (groei en krimp) van de Nederlandse bevolking en van huishoudens per COROP-gebied en gemeente.

Mate waarin verschil in uurloon tussen vaste en flexibele werknemers te maken heeft met hun persoons- en baankenmerken.

Volgens de nieuwe bevolkingsprognose voor Caribisch Nederland zal het inwonertal voor de eilanden Bonaire, Saba en Sint Eustatius tot 2045 met 21 procent groeien om daarna tot stilstand te komen.

In 2017 kwamen 8 630 Indiase immigranten naar Nederland. Het waren vooral kennismigranten (expats) en gezinsmigranten. Kennismigranten uit India gingen veelal in Amsterdam, Den Haag en Amstelveen wonen, overige arbeidsmigranten uit India vooral in Eindhoven, Amsterdam en Groningen.

Opvattingen over relatievorming- en ontbinding in 2017 naar achtergrondkenmerken

Participatie en vertrouwen bij niet-religieuzen, rooms-katholieken, Nederlands hervormden, gereformeerden, PKN’ers, moslims en mensen met een overige religie.

Vijf jaar na het verlaten van het onderwijs is gekeken naar de arbeidspositie van (voortijdig) schoolverlaters. Wat zijn de kenmerken van de schoolverlaters uit studiejaar 2009/'10? En hebben ze vijf jaar later een baan en hoeveel verdienen ze dan gemiddeld per uur?

Ruim 20 jaar na de invoering van het geregisteerd partnerschap is gekeken naar wie kiezen voor deze formele verbintenis en wie er kiest voor een huwelijk.

Contact met en opvattingen over alternatieve geneeswijzen in 2018 naar achtergrondkenmerken

Analyse van scheidingsrisico’s van stellen met verschillende onderwijsprofielen.

Vergelijking van vijf jaar inkomstenbronnen van zestigjaren uit 2001 en 2011

Sociaal en institutioneel vertrouwen en stemgedrag bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2012 en 2017.

Inkomens- en vermogensongelijkheid van huishoudens in 2011-2017.

Mogelijkheden voor, gebruik van, en opvattingen over eHealth in 2018 naar achtergrondkenmerken.

Arbeidsmigranten in Nederland: wie komen, wie blijven en wie vertrekken?

Werk-privébalans van vaders met kinderen tot 12 jaar.

Hoeveel mensen zonder werk worden door ziekte belemmerd bij verkrijgen van werk? Hoe is hun binding met de arbeidsmarkt?

Inkomen van werknemers, zzp’ers en zmp’ers in 2017 naar kenmerken.

Profielen, vakken en cijfers van geslaagden in vwo, havo en vmbo-t

Zelfgerapporteerde woninginbraak en inbraakpreventie

Arbeidsparticipatie en beroepsbevolking naar geslacht, leeftijd en onderwijsniveau op de Nederlands-Caribische eilanden.

Ontwikkelingen in (langdurige) armoede bij huishoudens

Hoe verschilt de samenhang tussen trouwen, kinderen krijgen en (echt)scheiden naar opleidingsniveau?

Bijdrage van jonge moeders aan het gezinsinkomen in 2005 en 2013

Subjectief welzijn van de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder naar achtergrondkenmerken.

Volgens de Huishoudensprognose neemt het aantal huishoudens toe tot 8,8 miljoen in 2060. Deze groei komt grotendeels voor rekening van eenpersoonshuishoudens.

Prognose van de bevolking voor de periode 2018-2060.

De afgelopen jaren kromp de financiële dienstverlening. Waar komen werknemers die deze sector verlaten terecht: worden ze werkloos of werken ze in een andere sector? En waar komen de werknemers vandaan die juist in de sector zijn gaan werken?

Hoeveel autobezitter kregen in 2017 een boete voor te hard rijden en werden ze vaker bekeurd op de snelweg of binnen de bebouwde kom?

Werknemers gingen er het meest op vooruit, terwijl ouderen in doorsnee hun koopkracht zagen afnemen.

Meningen over milieu en duurzame energie, en energiebewust gedrag.

Religie in Nederland in kaart gebracht.

Veronderstellingen over immigratie en emigratie die gebruikt worden bij het opstellen van de bevolkingsprognose.

Presentatie van de definitieve cijfers van de cao-lonen voor 2017

Sociale, maatschappelijke en politieke participatie van de Nederlandse bevolking naar bevolkingskenmerken zoals geslacht, leeftijd, migratieachtergrond en opleidingsniveau en naar regio.

Rol van bevolkingssamenstelling, chronische aandoeningen, beperkingen op gemeentelijke verschillen in ervaren gezondheid.

Ontwikkeling en vergelijking van het inkomen, vermogen en andere financiële zaken van een- en tweeverdieners.

Verhuiswens en verhuisgedrag van 65-plushuishoudens.

Profiel van mensen van 18 jaar en ouder die zichzelf als zeer gelukkig of juist ongelukkig beschouwen.

Trends in leerkrachten in het basisonderwijs naar geslacht, leeftijd, migratieachtergrond, werkdruk, ziekteverzuim

Beschrijving van vakbondslidmaatschap, en belang en tevredenheid vakbonden volgens werknemers.

Beschrijving van hoe het CBS de inkomensongelijkheid in Nederland meet

Prioritering van bevolking bij aanpak van vormen van buurtoverlast, naar bevolkingsgroepen en regio’s

Sociale media; gebruik en opvattingen over belang en invloed op het dagelijkse leven van volwassenen.

De geregistreerde criminaliteit, het slachtofferschap van criminaliteit volgens burgers en moord en doodslag stegen van de jaren '50 tot de jaren '90 van de vorige eeuw maar zijn sindsdien weer gedaald.

Vijf jaar volgen van de groep Poolse werknemers die in 2011 voor het eerst in Nederland waren.

Vertrouwen van de Nederlandse bevolking in de medemens en instituties naar bevolkingskenmerken en regio.

Jongeren die geen opleiding volgen en niet werken naar achtergrondkenmerken en binding met de arbeidsmarkt

Samenhang tussen economische zelfstandigheid en sociale veiligheid van vrouwen

Houding en opvattingen van de Nederlandse bevolking ten aanzien van vluchtelingen

Sociaal in de marge; weinig participatie en vertrouwen

Overzicht van het gebruik van jeugdzorg 2011-2016, voor en na de invoering van de Jeugdwet.

Samenhang sociaal leenstelsel en welvaart van ouders met studie- en woonbeslissingen van havo- en vwo-gediplomeerden.

Samenhang tussen tevredenheid met de woning en de woonomgeving en tevredenheid met het leven.

Opleidingsactiviteiten van bedrijven naar bedrijfsomvang en bedrijfstak

Cijfers over werknemers die bij hun huidige werkgever in functieniveau terug zijn gegaan of promotie

Uitkomsten van de Bevolkingsprognose 2017-2060

Veronderstellingen voor de Bevolkingsprognose 2017-2060

Ontwikkelingen in het aantal kinderen dat jaarlijks geboren wordt en in de vruchtbaarheid aan het begin van de 21e eeuw.

Ontwikkeling en beschrijving van politieke betrokkenheid van Nederlanders en verschillen tussen bevolkingsgroepen

Onzekerheidsmarges rond regionale bevolkings- en huishoudensprognose van PBL/CBS en de methode die daarvoor is gebruikt

Kenmerken van werkenden en niet-werkenden die vrijwilligerswerk doen voor verenigingen en organisaties.

Kenmerken van personen die vrijwilligerswerk doen voor verenigingen en organisaties

Ontwikkeling financiële kwetsbaarheid, kenmerken financieel kwetsbare man (en vrouw)

Motieven, kenmerken en inkomen van zzp’ers die ook als werknemer werken

Stand van zaken, trends en achtergronden met betrekking tot het thema buurtoverlast