Zoekresultaten

57 resultaten voor keyword:politiek
57 resultaten voor keyword:politiek

Pagina 1 van 3

Vertrouwen in mensen en in organisaties; persoonskenmerken

Vertrouwen in mensen en organisaties Vertrouwen in mensen, politiek, banken, rechtssysteem en kerken

Cijfers

Sociale contacten en maatschappelijke participatie

Sociale contacten, vrijwilligerswerk, verenigingsdeelname, lidmaatschap Maatschappelijke participatie, politieke participatie

Cijfers

Vertrouwen, maatschappelijk onbehagen en pessimisme

Ontwikkelingen in vertrouwen en de samenhang met onbehagen en pessimisme

Publicaties

4 op de 10 jongeren geïnteresseerd in politiek

Jongeren van 15 tot 18 jaar geven aan weinig interesse te hebben in politiek

Artikelen

Politieke betrokkenheid in Nederland

Ontwikkeling en beschrijving van politieke betrokkenheid van Nederlanders en verschillen tussen bevolkingsgroepen

Artikelen

Hoger opgeleiden meest betrokken bij politiek

Iemand met een hoog opleidingsniveau heeft in de regel meer interesse in de politiek.

Artikelen

Welvaart relatief hoog, maar niet zonder kosten

De Monitor Duurzaam Nederland 2017 is vandaag aan de Tweede Kamer aangeboden in het kader van Verantwoordingsdag.

Artikelen

CBS’er wint prijs met Europees kiezersonderzoek

integratie en immigratie worden voor stemmers op sociaaldemocratische partijen steeds belangrijker

Artikelen

CBS ontwikkelt Monitor Brede Welvaart

Op verzoek van het kabinet gaat het CBS werken aan een Monitor Brede welvaart.

Artikelen

Nederland heeft meeste EU-doelen nog niet binnen

Nederland voldoet momenteel alleen voor het percentage hoogopgeleiden aan de EU-doelstellingen voor 2020.

Artikelen

Bijna één op de twee Nederlanders doet vrijwilligerswerk

Ongeveer de helft van de Nederlanders heeft zich vorig jaar minstens één keer ingezet als vrijwilliger. De meeste vrijwilligers zijn actief voor sportverenigingen, scholen, kerken of moskeeën en in...

Artikelen

Meer vertrouwen in EU dan in Tweede Kamer

Nederlanders hebben iets meer vertrouwen in de Europese Unie dan in de Tweede Kamer. Het vertrouwen in beide is laag, nog geen vier op de tien Nederlanders heeft vertrouwen in deze instituties.

Artikelen

De arbeidsmarkt in de grensregio's van Nederland en Noordrijn-Westfalen

In dit rapport zijn de bevindingen vastgelegd van een door CBS en het statistiekbureau van Noordrijn-Westfalen gezamenlijke eerste statistische verkenning van de arbeidsmarkt in de grensregio.

Artikelen

Statistische Commissie VN meet duurzaamheidsdoelen

Van 2 tot 6 maart van dit jaar vond in New York de bijeenkomst van de Statistische Commissie van de Verenigde Naties plaats. Deze 56 e ‘StatCom’ werd zeer goed bezocht. Ook CBS was erbij. Een...

Artikelen

Zorgen kiezer over economie

Het aandeel kiezers dat zich zorgen maakt over de economische vooruitzichten is toegenomen van 50 procent in 2010 naar 65 procent in 2012. Dat blijkt uit het onlangs gepubliceerde Nationaal...

Artikelen

Nederlanders minder politiek actief dan Duitse buren

Bijna vier op de tien Nederlanders proberen, afgezien van het stemmen, wel eens de politiek te beïnvloeden. Het aandeel politiek actieven verschilt per regio, maar is beduidend lager dan in Duitsland.

Artikelen

Nationaal Kiezersonderzoek 2006-2012

Het Nationaal Kiezersonderzoek 2006–2012 presenteert kwantitatieve informatie over de achtergronden van het stemgedrag van het electoraat. Beschreven worden de opvattingen van de stemgerechtigden...

Publicaties

Participatie en vertrouwen: België, Duitsland en Nederland in vergelijkend perspectief

De mate waarin mensen meedoen met de samenleving en vertrouwen hebben in de samenleving verschilt tussen de provincies. Hoe verhouden deze bevindingen zich ten opzichte ten opzichte van onze...

Artikelen

Ruime meerderheid heeft vertrouwen in gezaghebbende instituties

Een groot deel van de Nederlandse bevolking van 15 jaar en ouder heeft vertrouwen in elkaar en in een aantal maatschappelijke en politieke instituties.

Artikelen

Vrouwen vooruitstrevender in sociale kwesties, mannen in economische

Mannen en vrouwen hebben andere politieke opvattingen. Vrouwen blijken desgevraagd iets linkser georiënteerd en over sociaalmaatschappelijke onderwerpen als ontwikkelingshulp, acceptatie van...

Artikelen

Statistisch Bulletin nr. 34

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Inkomen en bestedingen

Artikelen

De Nederlandse Migratiekaart 2013

De Nederlandse Migratiekaart 2013 geeft een kwantitatief overzicht van de migratiestromen van en naar Nederland in de periode 2000-2012. Tevens wordt inzicht gegeven in de achtergronden van deze...

Publicaties

Statistici als antislavernijactivisten

Liberale staathuishoudkundigen waren vanaf de jaren veertig van de negentiende eeuw geëngageerd in het publieke debat. Of het nu ging over leerplicht, kiesrechtuitbreiding, de coöperatie, het...

Artikelen

Nederland in 2012

In Nederland in 2012 wordt een beeld geschetst van de stand van de economie en de samenleving in het afgelopen jaar. Er is aandacht voor hoe de economische crisis heeft doorgewerkt op inkomens en...

Publicaties

De euro en de onderlinge handel in Europa

In dit artikel wordt stilgestaan bij de vraag wat de invloed van de euro tot dusverre is geweest op de handel tussen de landen die haar als munteenheid hebben ingevoerd. Toename van deze handel was...

Artikelen