Bevolkingsprognose Caribisch Nederland 2019-2050

Technische toelichting

De bevolkingsprognose is berekend met een model dat de samenstelling van de bevolking van Caribisch Nederland naar leeftijd, geslacht en geboorteland op 1 januari 2019 als startpunt neemt en hierop, van jaar op jaar, de effecten van geboorte, sterfte, immigratie,emigratie en verhuizen verrekent. Hierbij wordt gebruik gemaakt van leeftijdsspecifieke vruchtbaarheidscijfers, sterftekansen en migratieprofielen. Op deze manier wordt een schatting van de omvang en samenstelling van de toekomstige bevolking gemaakt. Het model is voor elk eiland apart gedraaid.

Het aantal geboorten wordt geschat aan de hand van vruchtbaarheidscijfers die de kans aangeven dat een vrouw van een bepaalde leeftijd in een bepaald jaar een kind krijgt. Voor het modelleren van sterfte worden jaarlijkse sterfterisico’s gebruikt, die de kans geven dat iemand van een bepaalde leeftijd en geslacht in een bepaald jaar komt te overlijden.

Immigratie van personen geboren buiten Caribisch Nederland wordt in het model meegenomen in de vorm van het aantal immigranten dat jaarlijks arriveert. Voor inwoners geboren op Caribisch Nederland wordt immigratie geschat door terugkeerkansen toe te passen op de emigratie uit de voorgaande jaren. Emigratie wordt gemodelleerd met behulp van emigratiekansen. Voor inwoners geboren op Caribisch Nederland wordt het aantal emigranten geschat door vertrekkansen toe te passen op de aanwezige bevolking die op een van de eilanden geboren is. Voor inwoners geboren buiten Caribisch Nederland wordt dit gedaan door vertrekkansen toe te passen op de immigranten uit de voorgaande jaren.

Het prognosemodel is gebaseerd op eenjaarsleeftijdsgroepen. Door het relatief geringe aantal migranten vormen de leeftijdsspecifieke migratiepatronen op basis van eenjaarsleeftijden grillige patronen die als zodanig niet geschikt zijn voor prognosedoeleinden. Dit geldt in mindere mate ook voor de geboortecijfers. Om dit probleem te ondervangen zijn op basis van de waargenomen cijfers gladde eenjaarsleeftijdsprofielen geschat.

Het aantal verhuizingen tussen de eilanden is klein waardoor het niet zinvol is om deze in detail te modelleren. Voor de toekomst wordt verondersteld dat de verhuisstromen tussen de eilanden hetzelfde zijn als gemiddeld waargenomen over de periode 2011–2017 (gemiddeld 34 personen per jaar).