Bevolkingsprognose Caribisch Nederland 2019-2050

2. Ontwikkelingen sinds 2011

Op 10 oktober 2010 werden Bonaire, Sint Eustatius en Saba bijzondere gemeenten van Nederland. Op 1 januari 2011 hadden de eilanden gezamenlijk een geregistreerd inwonertal van 21 duizend personen. De meesten woonden op het benedenwindse eiland Bonaire (16 duizend), een kleiner aantal op de bovenwindse eilanden Sint Eustatius (4 duizend) en Saba (2 duizend).

Sinds 2011 is de geregistreerde bevolking van Bonaire gegroeid met ruim 4 duizend inwoners (28 procent). Op Saba groeide het geregistreerde inwonertal licht, en op Sint Eustatius daalde deze licht. In alle drie de gemeenten was in deze periode de buitenlandse migratie de belangrijkste component van bevolkingsontwikkeling. In de jaren 2011–2017 groeide het inwonertal van Caribisch Nederland met ruim 500 per jaar, waarvan krap 400 doordat meer immigranten zich vestigden dan er emigranten vertrokken. Jaarlijks werden er ruim 200 kinderen geboren en overleden er ruim 100 inwoners. Verhuizingen tussen de drie eilanden kwamen met gemiddeld 34 personen per jaar weinig voor.

In de meeste jaren lag het aantal immigranten hoger dan het aantal emigranten, maar in 2015 en 2016 was er door hogere emigratie een vertrekoverschot. In 2018 hielden de immigratie en emigratie elkaar vrijwel in balans. De hogere emigratie in 2015 en 2016 had deels een administratieve reden. Door extra grondige controles van de kwaliteit van de bevolkingsregistratie werd in die jaren van meer immigranten vastgesteld dat ze, zonder dat te melden, weer waren vertrokken. In de bevolkingsstatistiek worden deze mensen in het jaar dat hun vertrek vastgesteld wordt bij de emigranten meegeteld. In 2015 speelde dit op Sint Eustatius, in 2016 op Bonaire en in 2018 op Sint Eustatius en Saba. Op de laatste twee eilanden was in 2018 ook het aantal emigranten dat hun vertrek wel meldde hoog. Mogelijk kwam dat door de orkaan die in november 2017 over de bovenwindse eilanden trok.
2.1 Bevolkingsontwikkeling Caribisch Nederland
 Geboorten (x 1 000)Sterfgevallen (x 1 000)Immigranten (x 1 000)Emigranten (x 1 000)Bevolkingsgroei (x 1 000)
20110,2210,1392,2341,2851,217
20120,2270,0952,2611,3820,992
20130,2550,1092,1841,3600,983
20140,2420,1361,7371,5230,314
20150,2130,1221,7401,879-0,045
20160,2430,0991,7992,034-0,109
20170,2430,1341,9011,4060,613
20180,2560,1021,6811,7370,105