Bevolkingsprognose Caribisch Nederland 2019-2050

1. Inleiding

Voor het eerst sinds 2005 en de staatkundige hervorming van Bonaire, Sint Eustatius en Saba van eilandgebieden van de Nederlandse Antillen tot bijzondere gemeenten van Nederland in 2010 is door het Centraal Bureau voor de Statistiek een bevolkingsprognose gemaakt voor de eilanden van Caribisch Nederland 1). De laatste bevolkingsprognose voor deze drie eilanden beschreef de periode 2005–2030. De nieuwe prognose beschrijft de verwachte bevolkingsontwikkeling voor de periode 2019–2050. Paragraaf 2 beschrijft de ontwikkelingen voor geboorte, sterfte en migratie op de eilanden sinds 2011. In paragraaf 3 worden de veronderstellingen voor kindertal per vrouw, immigratie, emigratie en sterfte toegelicht. Daarna volgt in paragraaf 4 een overzicht van de verwachte bevolkingsontwikkeling tot 2050. In de technische toelichting wordt kort het prognosemodel besproken.

De prognose beoogt de meest waarschijnlijke toekomstige ontwikkeling te schatten, gegeven de informatie die op dit moment beschikbaar is. De werkelijke ontwikkeling zal hiervan afwijken. Vooral door het grillige verloop van de immigratie en emigratie is het niet mogelijk met grote zekerheid uitspraken te doen over de jaar-op-jaar ontwikkeling van de bevolking van de eilanden.
1) De bevolkingsprognose is gemaakt door het Centraal Bureau voor de Statistiek met medewerking van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI-KNAW) in opdracht van de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Sociale Zaken en Werkgelegenheid.