Enquête Beroepsbevolking (EBB) - Onderzoeksbeschrijving

8. Producten

De databestanden die met de EBB worden samengesteld zijn beschikbaar via het Sociaal Statistisch bestand (SSB) van het CBS. Daarin zijn de variabelen opgeomen die voor publicatie gebruikt worden door het CBS of door Eurostat. Hieruit worden analysebestanden gegenereerd die te gebruiken zijn voor onderzoekers van het CBS en externe onderzoekers via de Remote-Access-omgeving (RA) of in beperkte vorm via DANS. Vanaf 2013 zijn de bestanden beschikbaar met eenzelfde datamodel en herberekende gewichten ten behoeve van vergelijkbare kerncijfers over de gehele periode zoals beschreven in paragraaf 2.3. Daarnaast levert het CBS de databestanden aan Eurostat dat op basis daarvan zelfstandig publiceert.

8.1 StatLine

Op Statline worden elke maand en elk kwartaal de nieuwste cijfers over de werkzame en werkloze beroepsbevolking gepubliceerd. De standaard leeftijdsafbakening van deze tabellen betreft de bevolking van 15 tot 75 jaar. Binnen de verschillende tabellen kunnen naar wens andere leeftijdsafbakeningen gekozen worden.

Tabellen met de titel arbeidsdeelname betreffen zowel de beroeps- als niet beroepsbevolking, waarbij een aantal kerncijfers zoals werkloosheid en de werkzame beroepsbevolking naar positie in de werkkring en arbeidsduur worden uitgesplitst naar achtergrondkenmerken van de persoon zoals leeftijd, herkomst, onderwijsniveau, positie in het huishouden of regio. Er zijn ook een aantal tabellen over arbeidsdeelname naar binding met de arbeidsmarkt. Dit betreft nadere informatie over zoekgedrag naar en beschikbaarheid voor (meer) werk voor zowel werkenden als niet-werkenden. Tabellen met als titel werkzame beroepsbevolking of ‘werknemers’ geven nadere informatie over een kenmerk van het werk, zoals meer detail over positie in de werkkring, arbeidsduur, anciënniteit, beroep, bedrijf, thuiswerk, overwerk of inkomen.  Tot slot zijn er tabellen over wisselingen van arbeidspositie of wisselingen van beroep, bedrijf of werkgever

8.2 Website

Op de website van het CBS worden de nieuwste cijfers per maand en kwartaal beschreven in terugkerende publicaties. De nieuwste cijfers over de werkzame en werkloze beroepsbevolking worden maandelijks in een nieuwsbericht uitgelicht. Daarnaast worden de kerncijfers per kwartaal samengevat in het kwartaalbericht arbeidsmarkt, het dashboard arbeidsmarkt en het dashboard beroepsbevolking. In het kwartaalbericht en het dashboard arbeidsmarkt worden de cijfers uit de EBB samen met arbeidsmarktcijfers uit andere bronnen gepresenteerd. Het dashboard beroepsbevolking beschrijft de groepen met een verschillende binding met de arbeidsmarkt in meer detail.