CBS Jaarplan 2023

8. Governance

De raad van advies van het CBS adviseert de Directeur-Generaal gevraagd en ongevraagd over de uitvoering van haar taken en bevoegdheden. De raad van advies adviseert de Directeur-Generaal in ieder geval over:

  • Het meerjarenprogramma en het werkprogramma van het CBS.
  • De wijze waarop de nauwkeurigheid en de volledigheid van de van overheidswege openbaar te maken statistieken kunnen worden bevorderd, zodat deze voorzien in de behoeften van praktijk, beleid en wetenschap.
  • De bedrijfsvoering van het CBS en een efficiënte besteding van middelen.

Wanneer de positie van Directeur-Generaal vacant komt, stelt de raad van advies een profielschets op, selecteert de raad van advies kandidaten op basis van een procedure die transparant is en uitsluitend gebaseerd op professionele criteria, en doet de raad van advies aan de minister een aanbeveling.

Om een advies voor te bereiden kan de raad van advies commissies vormen, waar ook anderen dan leden van de raad van advies deel van uit kunnen maken. Adviezen worden door de raad van advies vastgesteld. De adviescommissies worden voorgezeten door een lid van de raad van advies. De raad van advies stelt in elk geval de volgende adviescommissies in:

  • Een auditcomité bereidt de adviezen aan de Directeur-Generaal voor over de bedrijfsvoering, inclusief de financiële verslaglegging en het risicomanagementbeleid.
  • Een commissie ICT bereidt de adviezen aan de Directeur-Generaal voor over de strategie, het beleid en de implementatie daarvan op het gebied van informatiebescherming en ICT.
  • Een programmaraad bereidt de adviezen aan de Directeur-Generaal voor op het gebied van het meerjarenprogramma, het werkprogramma en het bevorderen van de nauwkeurigheid en volledigheid van de statistiekvoorziening.

De samenstelling van de raad van advies/programmaraad is eind 2022:
Dr. G. (Gerrit) Zalm (voorzitter raad van advies)
Dr. M. (Martijn) Dekker (voorzitter commissie ICT)
Dr. F.J.H. (Henk) Don
Mr. C.M. (Charlotte) Insinger MBA (plaatsvervangend voorzitter raad van advies, voorzitter auditcomité)
A.M.A.E. (Anne-Marie) Rakhorst
Prof. dr. E.A. (Liesbet) van Zoonen

Leden van het auditcomité zijn eind 2022:
Mr. C.M. (Charlotte) Insinger MBA (voorzitter)
Drs. P.J.C.M. (Peter) van den Berg 
Dr. E.M.A. (Ellen) van Schoten RA
De commissie ICT wordt eind 2022 gevormd door:
Dr. M. (Martijn) Dekker (voorzitter)
Prof. dr. B. (Bibi) van den Berg
J.J.W. (Jaap) Haenen
Prof. Dr. D. (Diego) Kuonen
Ir. F.K. (Karel) van Lambalgen 
Prof. dr. B. (Barbara) Ubaldi

Per 1 januari 2023 eindigt de wettelijke (eerste) zittingstermijn mevrouw Van Zoonen en van mevrouw Rakhorst. Mevrouw van Zoonen ambieert geen tweede termijn. De minister van EZK heeft mevrouw Rakhorst per 1 januari 2023 voor een termijn van drie jaar herbenoemd. De heer Van den Berg stopt per 1 januari 2023 als lid van het audit comité.

Advies jaarplan en begroting
De raad van advies heeft positief geadviseerd over het jaarplan 2023 en de begroting 2023. De adviezen zijn voorbereid door het auditcomité en de commissie ICT.