CBS Jaarplan 2023

1. Voorwoord

Iedere vijf jaar zijn we als CBS onderwerp van een externe evaluatie. Daarin wordt gekeken naar onze doelmatigheid, doeltreffendheid en onafhankelijkheid. In 2022 verscheen het meest recente evaluatierapport. Fijn om te lezen dat onze organisatie doeltreffend is, dat onze doelmatigheid zich goed heeft ontwikkeld en dat onze interne governance goed functioneert.

Tegelijkertijd was ik ook heel blij met de aanbevelingen uit deze evaluatie. Er werd onder meer geadviseerd om de transparantie van het werkprogramma te vergroten en de maatschappelijke waarde van de statistieken die wij als aanvullende statistische dienstverlening maken meer aandacht te geven. Tevens werd er gewezen op de vrije ruimte die nodig is om op eigen initiatief statistieken te maken. Terugkijkend naar de afgelopen twee jaar, waarin is gebleken dat de actualiteit in toenemende mate vraagt om nieuwe of uitgebreidere statistieken, is dat een belangrijk punt.

Naast de evaluatie die plaats heeft gevonden, hebben onze Europese collega’s ons in 2022 onderworpen aan een collegiale toetsing. Deze zogenaamde peer review was gericht op de mate waarin Nederland voldoet aan de Praktijkcode voor Europese statistieken. Het resultaat was positief: het CBS heeft een sterke focus op kwaliteit, een actieve rol in de internationale statistische gemeenschap en is pionier in het verkennen en gebruiken van nieuwe methoden en databronnen.

Kortom, goed om van verschillende kanten te horen dat we als organisatie Nederland op een betrouwbare manier voorzien van relevante en onafhankelijke statistieken. Dat beschouw ik dan tevens als een oproep aan onszelf om juist nu zelfkritisch te blijven.

De afgelopen maanden hebben namelijk in het teken gestaan van de vorming van onze toekomstplannen. Dit meerjarenprogramma 2024-2028 zonden wij op 31 oktober 2022 toe aan de minister van Economische Zaken en Klimaat en het is gebaseerd op gesprekken met vele partijen. Daaruit blijkt dat de behoefte aan nieuwe inzichten en statistieken erg groot is. Zo groot dat realisatie daarvan wat ons betreft alleen tot stand kan komen door keuzes te maken, te prioriteren, actief de samenwerking met andere partijen op te zoeken en fors te investeren in onze eigen IT en vooral in onze eigen mensen.

Daarom staat 2023, naast het vele reguliere werk in ons werkprogramma, ook nadrukkelijk in het teken van de periode erna. We gebruiken 2023 als voorbereidingsjaar om onszelf klaar te maken voor de opgaven van de toekomst.

Angelique Berg, 
Directeur-Generaal