Auteur: Monique Sjauw
Kwaliteitsrapport Algemene Ouderdomswet Uitkeringenstatistiek (AOW)

4. Publicaties

4.1. StatLine-tabellen

Dit rapport heeft betrekking op de volgende actieve StatLinetabel:

Personen met AOW-uitkering; geslacht, leeftijd en migratieachtergrond

De cijfers voor het aantal personen met AOW zijn beschikbaar vanaf januari 2013 en worden maandelijks gepubliceerd, waarvan de laatste 3 maanden op voorlopige basis. De status van de cijfers van de overige maanden zijn nader voorlopig.

Classificatiesysteem

De cijfers in de tabel zijn uitgesplitst naar de volgende classificaties:
geslacht, leeftijd en migratieachtergrond.

Frequentie

Publicatie voor de tabel vindt maandelijks plaats waarvan de laatste 3 maanden op voorlopige basis.

Revisies en bijstellingen

Bijstelling van voorlopige cijfers tot nader voorlopige cijfers en vervolgens definitieve cijfers vindt, op enig moment, altijd plaats. Aanpassing (herziening) van de definitieve cijfers wordt alleen overwogen in geval van calamiteiten. Dit beleid is geldig voor alle uitkeringsstatistieken en is vastgelegd in een intern protocol.

4.2. Gerelateerde StatLine-tabellen

Daarnaast zijn er een aantal gerelateerde tabellen waarin ook cijfers voorkomen over (personen met) AOW-uitkeringen.

Personen met een AOW-uitkering:
1. Personen met een uitkering; uitkeringsontvangers per uitkeringssoort
2. Personen met een uitkering; uitkeringsontvangers per regio
3. Personen met een uitkering; kenmerken uitkeringsontvangers
4. Personen met een uitkering; soort uitkering, wijken en buurten 2020

De tabellen geven inzicht in het aantal personen dat een uitkering heeft. Het betreft uitkeringen die te maken hebben met onder meer arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, ouderdom of bijstand. Het is mogelijk dat een persoon aanspraak maakt op meer dan één uitkering. Dit kunnen zijn:

  • uitkeringen van eenzelfde type, bijvoorbeeld twee uitkeringen op grond van de WAO of
  • twee uitkeringen van verschillend type, zoals een uitkering op grond van de Werkloosheidswet (WW) en een bijstandsuitkering.

In het laatste geval wordt de persoon bij beide soorten uitkeringen meegeteld. In het eerste geval slechts één keer bij de WAO. Bij de categorie personen met een uitkering Totaal wordt de persoon uiteraard ook maar één keer geteld.

Middellange tijdreeks (kerncijfers)
5. Sociale zekerheid; kerncijfers uitkeringen naar uitkeringssoort

Deze reeks loopt van 1998 tot heden. Dit worden ook wel de kerncijfers genoemd. Het betreft maandcijfers gebaseerd op het aantal AOW-uitkeringen zoals die voor de desbetreffende maand zijn vastgelegd in de administratie van de SVB. Deze methodiek wordt ook wel kort aangeduid als registratie-methodiek. De voorlopige cijfers worden binnen twee maanden na het verstrijken van de verslagperiode gepubliceerd (op uiterlijk de laatste werkdag van de maand). Twee maanden na publicatie worden de cijfers definitief.

Lange tijdreeks:
6.  Tijdreeksen sociale zekerheid (1900 – heden)

Deze reeks loopt van 1900 tot heden en bevat jaarcijfers over de sociale zekerheid. AOW-cijfers zijn aanwezig vanaf 1947, de inwerkingtreding van de Noodwet  Ouderdomsvoorziening (1947-1956) en de Algemene Ouderdomswet (vanaf 1957) tot heden.

Opgebouwde AOW-rechten:
7. Opgebouwde AOW-rechten van personen tussen de 15 en 70 jaar

De tabel geeft inzicht in het gemiddelde aantal verzekerde jaren en het gemiddelde opbouwpercentage voor de AOW van inwoners van Nederland tussen de startleeftijd  van de AOW-verzekering en de AOW-leeftijd, aan het eind van het verslagjaar.

Maatwerktabel
8. Bruto uitgekeerde bedragen aan AOW-uitkering

De sector Overheidsfinanciën en Consumentenprijzen (EOC)  publiceert financiële gegevens over de AOW in de tabel Overheid; sociale uitkeringen. Er zijn conceptuele verschillen met de financiële gegevens uit de AOW- uitkeringenstatistiek. Zo worden bij EOC-publicaties bijvoorbeeld ook uitvoeringskosten meegerekend.

Stopgezet maar nog wel toegankelijk via StatLine of het archief:
9. AOW-uitkeringen; kenmerken van uitkeringsontvangers, 2006-2018

Dit is de voorganger van de tabel die in dit rapport worden besproken.

10. AOW-uitkeringen naar regio, 2006-2018

4.3. Nieuwsberichten

Er worden niet standaard nieuwsberichten gepubliceerd over het aantal personen met een AOW-uitkering. Op de CBS-website staat onder de rubriek Volg ons een publicatieplanning voor de nieuwsberichten.

4.4. Microdata

Aan gebruikers die van CBS Microdata Services toestemming hebben gekregen, kunnen onder voorwaarden microdatabestanden, waaronder die behorend tot het SSB, voor specifiek onderzoek beschikbaar worden gesteld via CBS Microdata Services. Op dit moment zijn de volgende bestanden over de AOW beschikbaar:

  • Kenmerken van AOW-uitkeringen vanaf januari 2006;
  • Kenmerken van uitkeringsperiodes van personen met een uitkering vanaf januari 2013;
  • Maandbedragen personen met een AOW-uitkering vanaf januari 2017.

4.5. Overige publicaties

Op de CBS-website bestaat de themapagina Arbeid en sociale zekerheid. waar informatie te vinden is over personen met een uitkering.

In het statistisch jaarboek ‘Trends in Nederland’ is informatie over het aantal personen met een uitkering te vinden, b.v. Trends in Nederland 2019.