Zoekresultaten

20 resultaten voor keyword:pensioenaanspraken
20 resultaten voor keyword:pensioenaanspraken

Werknemers zonder pensioen 2022

Tabellen over de pensioenaanspraken van werknemers en zelfstandigen binnen de tweede pijler, uitgesplitst naar kenmerken van de persoon, de partner, het huishouden en de werkgever, 2022.

Cijfers

Arbeidsgerelateerd ouderdomspensioen; aanspraken, uitvoerders, regelingen

Aantal pensioenaanspraken, opgebouwde en te bereiken pensioenbedragen Pensioenuitvoerders, pensioenregelingen en status pensioenaanspraken

Cijfers

Ongelijkheid in inkomen en vermogen; huishoudens

Gini coëfficiënt, Theil coëfficiënt, Robin Hood Index inkomen, vermogen, huishoudkenmerken

Cijfers

Arbeidsdeelname; kerncijfers

Beroepsbevolking, kerncijfers; werkloosheidspercentage, arbeidsparticipatie, geslacht, leeftijd, onderwijsniveau

Cijfers

Minder vermogensongelijkheid bij meetellen pensioenvermogen

De vermogensongelijkheid tussen huishoudens wordt kleiner als het pensioenvermogen meetelt.

Artikelen

Pensioenvermogen en vermogensongelijkheid

Wordt het arbeidsgerelateerd pensioenvermogen meegeteld, dan blijkt het bijna de helft van het totale vermogen van huishoudens in Nederland uit te maken. De vermogensongelijkheid tussen huishoudens...

Publicaties

Pensioenaansprakenstatistiek, 2017

Verantwoording en resultaten van de pensioenaansprakenstatistiek 2017.

Artikelen

Verwacht pensioen van mannen derde meer dan van vrouwen

Mannen komen gemiddeld uit op een hoger te bereiken pensioen dan vrouwen, namelijk 13 700 tegen 9 200 euro. Gemiddeld is het te bereiken pensioen voor mensen van 25 jaar tot de AOW-leeftijd 11 600...

Artikelen

Pensioenaansprakenstatistiek, 2016

Verantwoording en resultaten van de pensioenaansprakenstatistiek 2016.

Artikelen

Aanvullende pensioentabel T29 voor Nederland

De internationale normen voor nationale rekeningen zorgen voor een enigszins versnipperd beeld van pensioenregelingen.

Cijfers

Witte vlek op pensioengebied 2016

Tabellen over de pensioenaanspraken van werknemers en zelfstandigen binnen de tweede pijler in 2016.

Cijfers

Pensioenaansprakenstatistiek, 2015

Verantwoording en eerste resultaten van de per 2015 vernieuwde pensioenaansprakenstatistiek.

Artikelen

Totale pensioenaanspraken van Nederland in beeld

Alle westerse landen worstelen vanwege de vergrijzing met de betaalbaarheid van hun pensioenen. Nederland neemt internationaal een bijzondere positie in vanwege het enorme pensioenvermogen dat is...

Artikelen

Deelnemers pensioenfondsen in nood hebben hogere aanspraken opgebouwd

Actieve deelnemers aan pensioenfondsen die eind 2009 niet voldeden aan de minimumdekkingsgraad van 105 procent hadden op dat moment hogere pensioenaanspraken opgebouwd dan deelnemers van fondsen met...

Artikelen

Sociaaleconomische trends, 4e kwartaal 2009

Artikelen in dit nummer: Arbeidsparticipatie van vrouwen - Jonge nabestaanden en het Anw-gebruik in Nederland - Studievoortgang in het voortgezet onderwijs - De inkomenssituatie van alleenstaande...

Artikelen

Pensioenaanspraken en vergrijzing

In dit artikel wordt dieper ingegaan op het toekomstige pensioeninkomen van Nederlanders.

Artikelen
Artikelen
Overig