Auteur: Monique Sjauw
Kwaliteitsrapport Algemene Ouderdomswet Uitkeringenstatistiek (AOW)

3. Statistisch proces

3.1. Primaire waarneming

Niet van toepassing.

3.2. Secundaire waarneming

Maandelijks levert de SVB gegevensbestanden aan over de AOW-uitkeringen zoals die aan het eind van die desbetreffende maand in de uitkeringsadministratie staan geadministreerd. Zie hoofdstuk 2.1 Algemeen’ voor meer informatie.

3.3. Steekproeftrekken

Niet van toepassing. De SVB levert een volledige (integrale) registratie aan.

3.4. Respons

Binnen zes weken na het einde van de verslagmaand is het inputbestand van de SVB doorgaans ontvangen. Zo nodig wordt gerappelleerd.

3.5. Gaafmaken

Bestanden worden geautomatiseerd gaafgemaakt. De relevante velden worden gecontroleerd op het juiste waardenbereik en er vinden relationele controles plaats. Ook mogen geen onverklaarbare verschillen voorkomen met de cijfers van de vorige maand.

Waar mogelijk worden waarden van variabelen gecorrigeerd. Als het aantal signaleringen van onjuiste waarden relatief hoog is, wordt gevraagd om een verklaring en/of herlevering.

3.6. Imputeren

Er is geen noodzaak om gegevens te imputeren.

3.7. Wegen en ophogen

Weging en ophoging vinden niet plaats, omdat er sprake is van integrale waarneming.

3.8. Transformeren

Er is geen noodzaak om de betekenis van velden aan te passen.

3.9. Koppelen

De microgegevens in bestandsvorm worden opgenomen in het Stelsel van Sociaal-statistische Bestanden (SSB). Met gegevens uit het SSB worden door het CBS over uiteenlopende onderwerpen statistieken gemaakt en wordt sociaal-wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd, ook door externen (zie ook 4.4).

De microbestanden met personen met een AOW-uitkering worden binnen het CBS ten behoeve van publicaties op Statline, gekoppeld met gegevens van de BRP. Hieruit worden gegevens zoals geslacht, geboortedatum en migratieachtergrond overgenomen. Deze gegevens kunnen afwijken van de input van de SVB, maar de BRP is hierin leidend om consistentie binnen het CBS te waarborgen. Ook worden de bestanden verrijkt met regio-informatie uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG).

3.10. Corrigeren

In de registratiebestanden van de SVB zitten administratieve vertragingen. Daarom is er behoefte om te kunnen compenseren voor een vertraging van een aantal maanden.

Om de gegevens van de personen met een uitkering voor een bepaalde maand (t) vast te stellen, wordt gebruik gemaakt van de informatie behorend bij de verslagmaand (t) en van de drie daaropvolgende maanden (t+1, t+2 en t+3). Informatie over de verslagmaand die daarna (t+4 en later) nog beschikbaar komt, wordt niet meer meegenomen. De nagekomen informatie is vooral van belang voor een juiste bepaling van aanvang en beëindiging van een uitkering. Ook de betalingen die zijn gedaan in het kader van de betreffende uitkering zijn belangrijk. Zo wordt een uitkering die in de verslagmaand en in de drie maanden aansluitend op de verslagmaand niet daadwerkelijk tot uitbetaling is gekomen, niet als een lopende uitkering beschouwd. Wanneer in één van de drie opvolgende maanden wel een betaling heeft plaatsgevonden, wordt de uitkering wel als lopend beschouwd.

De methodiek waarbij vertraagde informatie in de verslagmaand wordt opgenomen en betaling een voorwaarde is, wordt ook wel aangeduid als transactiebetalings-methodiek.

Bij het gaafmaken (paragraaf 3.5) worden indien nodig variabelen gewijzigd/gecorrigeerd. Zo krijgen variabelen de waarde voor ‘Onbekend’ als waarden voorkomen die niet binnen het waardenbereik vallen. Ook als bij relationele controles tussen variabelen niet-plausibele waarden voorkomen, worden in een aantal gevallen de variabelen gecorrigeerd of krijgen de waarde voor ‘Onbekend’.