Beroep salarisadministrateurs 2021

Definities

Arbeidsduur

Het aantal uren dat een persoon in een normale of gemiddelde werkweek werkt. In de gemiddelde arbeidsduur worden overuren en onbetaalde uren niet meegerekend.

 • Deeltijd
  Het aantal uren dat een persoon in een normale of gemiddelde werkweek werkt, is minder dan 35 uur. In de gemiddelde arbeidsduur worden overuren en onbetaalde uren niet meegerekend.
 • Voltijd
  Het aantal uren dat een persoon in een normale of gemiddelde werkweek werkt, is 35 uur of meer. In de gemiddelde arbeidsduur worden overuren en onbetaalde uren niet meegerekend.

Gemiddelde arbeidsduur in uren

Het aantal uren dat een persoon in een normale of gemiddelde werkweek werkt.In de gemiddelde arbeidsduur worden overuren en onbetaalde uren niet meegerekend.

Positie in de werkkring

 • Werknemer met vaste arbeidsrelatie
  Een werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd én een vast aantal uren per week. Als een persoon meer dan één baan of werkkring heeft, dan wordt uitgegaan van de baan of werkkring waaraan de meeste tijd wordt besteed.
 • Werknemer met flexibele arbeidsrelatie
  Een werknemer met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd óf een flexibel aantal uren per week. Als een persoon meer dan één baan of werkkring heeft, dan wordt uitgegaan van de baan of werkkring waaraan de meeste tijd wordt besteed.
 • Meewerkend gezinslid
  Een persoon die zonder schriftelijke overeenkomst arbeid verricht in het bedrijf of de praktijk van een gezinslid. Als een persoon meer dan één baan of werkkring heeft, dan wordt uitgegaan van de baan of werkkring waaraan de meeste tijd wordt besteed.
 • Zelfstandige met personeel
  Een persoon die voor eigen rekening of risico arbeid verricht in een eigen bedrijf of praktijk (zelfstandig ondernemer) of als directeur-grootaandeelhouder (dga) en die personeel in dienst heeft. Als een persoon meer dan één baan of werkkring heeft, dan wordt uitgegaan van de baan of werkkring waaraan de meeste tijd wordt besteed.
 • Zelfstandige zonder personeel (zzp)
  Een persoon die voor eigen rekening of risico arbeid verricht in een eigen bedrijf of praktijk (zelfstandig ondernemer) of als directeur-grootaandeelhouder (dga) en die geen personeel in dienst heeft. Overige zelfstandigen worden ook tot de zelfstandigen zonder personeel gerekend. Als een persoon meer dan één baan of werkkring heeft, dan wordt uitgegaan van de baan of werkkring waaraan de meeste tijd wordt besteed.

Bedrijfstak

Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008): De Nederlandse hiërarchische indeling van economische activiteiten die door het CBS wordt gebruikt om bedrijfseenheden in te delen naar hun hoofdactiviteit. De SBI 2008 is de versie die vanaf 2008 gebruikt wordt. “Bedrijfstak” of “branche” zijn gangbare termen voor groepen van bedrijven met dezelfde hoofdactiviteit. Het CBS hanteert voor de indeling van bedrijven naar hoofdactiviteit de zogenoemde Standaard Bedrijfsindeling (SBI). Bedrijven in een bedrijfstak of branche kunnen naast deze activiteit ook andere activiteiten (nevenactiviteiten) uitoefenen. De SBI 2008 kent meerdere niveaus die aangegeven worden door maximaal vijf cijfers. Het niveau van vier cijfers komt vrijwel overeen met de indeling van de Europese Unie (NACE). De eerste twee cijfers komen overeen met die van de indeling van Verenigde Naties (ISIC).

Hoogst behaald onderwijsniveau

Het hoogste onderwijsniveau waarvoor een diploma is behaald, óf het hoogste onderwijsniveau dat volledig is doorlopen (als voor het behalen van de opleiding een diploma niet van toepassing is). Als een opleiding (nog) niet is afgerond, gaat het om het onderwijsniveau dat wordt vereist om deze opleiding te kunnen volgen.

 • 1 Laag onderwijsniveau
  Het hoogst behaald onderwijsniveau is laag onderwijs. Dit omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het vmbo, de eerste 3 leerjaren van havo/vwo en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (mbo1).
 • 2 Middelbaar onderwijsniveau
  Het hoogst behaald onderwijsniveau is middelbaar onderwijs. Dit omvat de bovenbouw van havo/vwo, de basisberoepsopleiding (mbo2), de vakopleiding (mbo3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (mbo4).
 • 3 Hoog onderwijsniveau
  Het hoogst behaald onderwijsniveau is hoog onderwijs. Dit omvat onderwijs op het niveau van hbo of wo.
 • Weet niet of onbekend
  Het hoogst behaald onderwijsniveau is onbekend.

Onderwijsrichting

Onderwijsrichting totaal is een indeling gebaseerd op de internationale indeling van onderwijsrichting, genaamd ISCED-F 2013. De onderwijsrichting bevat de richting van het hoogst behaald onderwijsniveau.

 • 00 Algemeen
  Het gaat hier onder meer om basisonderwijs, algemeen voortgezet onderwijs en opleidingen op het vlak van persoonlijke vaardigheden.
 • 01 Onderwijs
  Het gaat hierbij om lerarenopleidingen en de richtingen onderwijskunde en pedagogiek.
 • 02 Vormgeving, kunst, talen en geschiedenis
  Het gaat hier onder meer om de richtingen grafische vormgeving, audiovisuele productie, muziek- en kunstonderwijs, (vreemde) talen, geschiedenis, archeologie en filosofie.
 • 03 Journalistiek, gedrag en maatschappij
  Het gaat hier onder meer om de richtingen psychologie, sociologie, politicologie, economie en journalistiek.
 • 04 Recht, administratie, handel en zakelijke dienstverlening
  Het gaat hier onder meer om de richtingen recht, juridische ondersteuning, administratie, bedrijfskunde, handel, marketing, financiële en zakelijke dienstverlening.
 • 05 Wiskunde, natuurwetenschappen
  Het gaat hier om de richtingen levenswetenschappen, natuurwetenschappen, wiskunde en statistiek.
 • 06 Informatica
  Het gaat hier om de richtingen informatica, systeem- en netwerkbeheer, kunstmatige intelligentie, programmeren en computergebruik.
 • 07 Techniek, industrie en bouwkunde
  Het gaat hier onder meer om de richtingen techniek en technische dienstverlening, industrie, bouwkunde en architectuur.
 • 08 Landbouw, diergeneeskunde en -verzorging
  Het gaat hier om de richtingen landbouw, tuinbouw, bosbouw, visserij, diergeneeskunde en dierverzorging.
 • 09 Gezondheidszorg en welzijn
  Het gaat hier onder meer om geneeskunde, farmacie, verpleging, (kinder-)verzorging, sociaalpedagogisch werk, maatschappelijke en sociaaljuridische dienstverlening, en sociaal-cultureel werk.
 • 10 Dienstverlening
  Het gaat hier om horeca, toerisme, sport, facilitaire dienstverlening, schoonheidsverzorging, veiligheid, transport, logistiek en milieubescherming.
 • Onderwijsrichting onbekend
  De onderwijsrichting is onbekend.