Auteur: John Bechholz, Robert de Vries

Beroep salarisadministrateurs 2021

Rapport ten behoeve van het Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting (NIRPA)

Over deze publicatie

In mei 2022 heeft het Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting (NIRPA) het CBS gevraagd cijfers samen te stellen over personen die werkzaam zijn in het beroep van salarisadministrateur. Dit rapport geeft hiervan verslag voor het jaar 2021. Hierin zijn het geslacht, leeftijd, arbeidsduur, positie in de werkkring, bedrijfstak, onderwijsniveau en -richting opgenomen.

1. Voorblad

 1. Voorblad
 2. Toelichting bij de tabellen en figuren
 3. Tabel 1 en figuur 1: salarisadministrateurs naar geslacht
 4. Tabel 2 en figuur 2: salarisadministrateurs naar leeftijd
 5. Tabel 3a en b en figuur 3: salarisadministrateurs naar arbeidsduur
 6. Tabel 4 en figuur 4: salarisadministrateurs naar positie werkkring
 7. Tabel 5: salarisadministrateurs naar bedrijfstak
 8. Figuur 5: salarisadministrateurs naar bedrijfstak
 9. Tabel 6 en figuur 6: salarisadministrateurs naar onderwijsniveau
 10. Tabel 7 en figuur 7: salarisadministrateurs naar onderwijsrichting
 11. Definities

2. Toelichting bij de tabellen en figuren

In mei 2022 heeft het Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting (NIRPA) het CBS gevraagd cijfers samen te stellen over personen die werkzaam zijn in het beroep van salarisadministrateur. Dit is een vervolg op eerdere cijfers die zijn geleverd voor jaren 2015, 2018 en 2019. Op verzoek van NIRPA worden deze cijfers ge-update met die van het jaar 2021. In 2021 ging het om 19 duizend salarisadministrateurs. In 2015, 2018 en 2019 waren dit er respectievelijk 20 duizend, 18 duizend en 18 duizend.

Deze rapportage bevat tabellen en figuren over personen van 15 tot 75 jaar die werkzaam zijn in het beroep van salarisadministrateur in 2021.

Deze zijn verbijzonderd naar de volgende kenmerken:

 • Geslacht
 • Leeftijd
 • Arbeidsuren (gemiddeld en voltijd/deeltijd)
 • ZZP’ers (positie in de werkkring)
 • Bedrijfstak
 • Onderwijsniveau
 • Onderwijsrichting

In de tabellen worden zowel de aantallen (x 1 000) als de percentages (%) vermeld. De percentages zijn berekend op basis van onafgeronde aantallen.
De cijfers in de tabellen en figuren zijn definitief.
De gegevens zijn afkomstig van de Enquête beroepsbevolking (EBB).

Herontwerp EBB

In de EBB heeft er in 2021 een herontwerp plaatsgevonden. Het gaat om wijzigingen in het onderzoeksdesign en de vragenlijst van de EBB. Vanwege dit herontwerp is er een revisie van de cijfers voor verslagjaar 2021 doorgevoerd. De cijfers over 2021 zijn daardoor niet zonder meer vergelijkbaar met de voorgaande verslagperiodes. Zo ligt zowel het aantal mensen met werk als het aantal werklozen na revisie van de cijfers op een hoger niveau. Bij de vergelijking tussen de verschillende verslagjaren dient hierbij rekening te worden gehouden.

Methode

Voor de bepaling van personen met het beroep salarisadministrateur is de internationale classificatie van beroep gebruikt (ISCO). In deze classificatie wordt de beroepsgroep salarisadministrateurs (4313) onderscheiden. Voor meer informatie over de ISCO zie: https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/classificaties/onderwijs-en-beroepen/beroepenclassificatie--isco-en-sbc--

3. Tabel 1 en figuur 1: salarisadministrateurs naar geslacht

Tabel 1. Beroepsgroep salarisadministrateurs naar geslacht, 2021
x1 000%
Man529,0
Vrouw1371,0
Totaal19100

Figuur 1 Aandeel mannen en vrouwen, beroepsgroep salarisadministrateurs, 2021
geslachtBeroepsgroep salarisadministrateurs
Man29,0
Vrouw71,0

4. Tabel 2 en figuur 2: salarisadministrateurs naar leeftijd

Tabel 2. Beroepsgroep salarisadministrateurs naar leeftijd, 2021
x 1 000%
15 tot 25 jaar01,5
25 tot 35 jaar29,9
35 tot 45 jaar422,0
45 tot 55 jaar736,2
55 tot 65 jaar528,1
65 tot 75 jaar02,2
Totaal 19100,0

Figuur 2 Beroepsgroep salarisadministrateurs naar leeftijd, 2021
LeeftijdBeroepsgroep salarisadministrateurs (%)
15 tot 25 jaar1,5
25 tot 35 jaar9,9
35 tot 45 jaar22
45 tot 55 jaar36,2
55 tot 65 jaar28,1
65 tot 75 jaar2,2

5. Tabel 3a en b en figuur 3: salarisadministrateurs naar arbeidsduur

Tabel 3a. Beroepsgroep salarisadministrateurs naar arbeidsuren, 2021
x 1 000%
deeltijd1265,8
voltijd634,2
Totaal 19100

Tabel 3b. Beroepsgroep salarisadministrateurs naar gemiddeld aantal arbeidsuren, 2021
uren
30,5

Figuur 3 Deeltijders en voltijders in de beroepsgroep salarisadministrateurs, 2021
arbeidsduurBeroepsgroep salarisadministrateurs
deeltijd65,8
voltijd34,2

6. Tabel 4 en figuur 4: salarisadministrateurs naar positie werkkring

Tabel 4. Beroepsgroep salarisadministrateurs naar positie in de werkkring, 2021
x1 000%
Werknemers vaste arbeidsrelatie1475,6
Werknemers flexibele arbeidsrelatie419,3
Zelfstandigen met personeel12,7
Zelfstandigen zonder personeel02,4
Meewerkende gezinsleden00,0
Totaal 19100,0

Figuur 4 Beroepsgroep salarisadministrateurs naar positie in de werkkring, 2021
positie werkkringBeroepsgroep salarisadministrateurs (%)
Werknemers vaste arbeidsrelatie75,6
Werknemers flexibele arbeidsrelatie19,3
Zelfstandigen met personeel2,7
Zelfstandigen zonder personeel2,4
Meewerkende gezinsleden0

7. Tabel 5: salarisadministrateurs naar bedrijfstak

Tabel 5. Beroepsgroep salarisadministrateurs naar bedrijfstak, 2021
x1 000%
A Landbouw, bosbouw en visserij00,2
C Industrie28,8
F Bouwnijverheid00,9
G Handel211,0
H Vervoer en opslag13,6
I Horeca01,1
J Informatie en communicatie28,3
K Financiële dienstverlening00,9
L Verhuur en handel van onroerend goed14,9
M Specialistische zakelijke diensten528,8
N Verhuur en overige zakelijke diensten17,5
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten29,5
P Onderwijs02,3
Q Gezondheids- en welzijnszorg28,8
R Cultuur, sport en recreatie00,8
S Overige dienstverlening02,0
U Extraterritoriale organisaties00,6
Totaal 19100,0

8. Figuur 5: salarisadministrateurs naar bedrijfstak

Figuur 5 Beroepsgroep salarisadministrateurs naar bedrijfstak, 2021
positie werkkringBeroepsgroep salarisadministrateurs (%)
M Specialistische zakelijke diensten28,8
G Handel11
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten9,5
C Industrie8,8
Q Gezondheids- en welzijnszorg8,8
J Informatie en communicatie8,3
N Verhuur en overige zakelijke diensten7,5
L Verhuur en handel van onroerend goed4,9
H Vervoer en opslag3,6
P Onderwijs2,3
S Overige dienstverlening2
I Horeca1,1
F Bouwnijverheid0,9
K Financiele dienstverlening0,9
R Cultuur, sport en recreatie0,8
U Extraterritoriale organisaties0,6
A Landbouw, bosbouw en visserij0,2

9. Tabel 6 en figuur 6: salarisadministrateurs naar onderwijsniveau

Tabel 6: salarisadministrateurs naar onderwijsniveau
x1 000%
Laag12,8
Middelbaar1370,4
Hoog526,8
Weet niet of onbekend00,0
Totaal 19100,0

Figuur 6 Beroepsgroep salarisadministrateurs, hoogst behaald onderwijsniveau, 2021
onderwijsniveauBeroepsgroep salarisadministrateurs
Laag2,8
Middelbaar70,4
Hoog26,8
Weet niet of onbekend0

10. Tabel 7 en figuur 7: salarisadministrateurs naar onderwijsrichting

Tabel 7. Beroepsgroep salarisadministrateurs naar onderwijsrichting, 2021
x1 000%
Algemeen317,3
Onderwijs13,3
Vormgeving, kunst, talen en geschiedenis13,2
Journalistiek, gedrag en maatschappij12,7
Recht, administratie, handel en zakelijke dienstverlening1053,5
Wiskunde, natuurwetenschappen00,0
Informatica00,4
Techniek, industrie en bouwkunde01,1
Landbouw, diergeneeskunde en -verzorging00,0
Gezondheidszorg en welzijn14,4
Dienstverlening14,3
Weet niet/weigert/onbekend29,7
Totaal 19100,0

Figuur 7 Beroepsgroep salarisadministrateurs naar onderwijsrichting, 2021
positie werkkringBeroepsgroep salarisadministrateurs (%)
Recht, administratie, handel en zakelijke dienstverlening53,5
Algemeen17,3
Gezondheidszorg en welzijn4,4
Dienstverlening4,3
Onderwijs3,3
Vormgeving, kunst, talen en geschiedenis3,2
Journalistiek, gedrag en maatschappij2,7
Techniek, industrie en bouwkunde1,1
Informatica0,4
Wiskunde, natuurwetenschappen0
Landbouw, diergeneeskunde en -verzorging0

Definities

Arbeidsduur

Het aantal uren dat een persoon in een normale of gemiddelde werkweek werkt. In de gemiddelde arbeidsduur worden overuren en onbetaalde uren niet meegerekend.

 • Deeltijd
  Het aantal uren dat een persoon in een normale of gemiddelde werkweek werkt, is minder dan 35 uur. In de gemiddelde arbeidsduur worden overuren en onbetaalde uren niet meegerekend.
 • Voltijd
  Het aantal uren dat een persoon in een normale of gemiddelde werkweek werkt, is 35 uur of meer. In de gemiddelde arbeidsduur worden overuren en onbetaalde uren niet meegerekend.

Gemiddelde arbeidsduur in uren

Het aantal uren dat een persoon in een normale of gemiddelde werkweek werkt.In de gemiddelde arbeidsduur worden overuren en onbetaalde uren niet meegerekend.

Positie in de werkkring

 • Werknemer met vaste arbeidsrelatie
  Een werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd én een vast aantal uren per week. Als een persoon meer dan één baan of werkkring heeft, dan wordt uitgegaan van de baan of werkkring waaraan de meeste tijd wordt besteed.
 • Werknemer met flexibele arbeidsrelatie
  Een werknemer met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd óf een flexibel aantal uren per week. Als een persoon meer dan één baan of werkkring heeft, dan wordt uitgegaan van de baan of werkkring waaraan de meeste tijd wordt besteed.
 • Meewerkend gezinslid
  Een persoon die zonder schriftelijke overeenkomst arbeid verricht in het bedrijf of de praktijk van een gezinslid. Als een persoon meer dan één baan of werkkring heeft, dan wordt uitgegaan van de baan of werkkring waaraan de meeste tijd wordt besteed.
 • Zelfstandige met personeel
  Een persoon die voor eigen rekening of risico arbeid verricht in een eigen bedrijf of praktijk (zelfstandig ondernemer) of als directeur-grootaandeelhouder (dga) en die personeel in dienst heeft. Als een persoon meer dan één baan of werkkring heeft, dan wordt uitgegaan van de baan of werkkring waaraan de meeste tijd wordt besteed.
 • Zelfstandige zonder personeel (zzp)
  Een persoon die voor eigen rekening of risico arbeid verricht in een eigen bedrijf of praktijk (zelfstandig ondernemer) of als directeur-grootaandeelhouder (dga) en die geen personeel in dienst heeft. Overige zelfstandigen worden ook tot de zelfstandigen zonder personeel gerekend. Als een persoon meer dan één baan of werkkring heeft, dan wordt uitgegaan van de baan of werkkring waaraan de meeste tijd wordt besteed.

Bedrijfstak

Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008): De Nederlandse hiërarchische indeling van economische activiteiten die door het CBS wordt gebruikt om bedrijfseenheden in te delen naar hun hoofdactiviteit. De SBI 2008 is de versie die vanaf 2008 gebruikt wordt. “Bedrijfstak” of “branche” zijn gangbare termen voor groepen van bedrijven met dezelfde hoofdactiviteit. Het CBS hanteert voor de indeling van bedrijven naar hoofdactiviteit de zogenoemde Standaard Bedrijfsindeling (SBI). Bedrijven in een bedrijfstak of branche kunnen naast deze activiteit ook andere activiteiten (nevenactiviteiten) uitoefenen. De SBI 2008 kent meerdere niveaus die aangegeven worden door maximaal vijf cijfers. Het niveau van vier cijfers komt vrijwel overeen met de indeling van de Europese Unie (NACE). De eerste twee cijfers komen overeen met die van de indeling van Verenigde Naties (ISIC).

Hoogst behaald onderwijsniveau

Het hoogste onderwijsniveau waarvoor een diploma is behaald, óf het hoogste onderwijsniveau dat volledig is doorlopen (als voor het behalen van de opleiding een diploma niet van toepassing is). Als een opleiding (nog) niet is afgerond, gaat het om het onderwijsniveau dat wordt vereist om deze opleiding te kunnen volgen.

 • 1 Laag onderwijsniveau
  Het hoogst behaald onderwijsniveau is laag onderwijs. Dit omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het vmbo, de eerste 3 leerjaren van havo/vwo en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (mbo1).
 • 2 Middelbaar onderwijsniveau
  Het hoogst behaald onderwijsniveau is middelbaar onderwijs. Dit omvat de bovenbouw van havo/vwo, de basisberoepsopleiding (mbo2), de vakopleiding (mbo3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (mbo4).
 • 3 Hoog onderwijsniveau
  Het hoogst behaald onderwijsniveau is hoog onderwijs. Dit omvat onderwijs op het niveau van hbo of wo.
 • Weet niet of onbekend
  Het hoogst behaald onderwijsniveau is onbekend.

Onderwijsrichting

Onderwijsrichting totaal is een indeling gebaseerd op de internationale indeling van onderwijsrichting, genaamd ISCED-F 2013. De onderwijsrichting bevat de richting van het hoogst behaald onderwijsniveau.

 • 00 Algemeen
  Het gaat hier onder meer om basisonderwijs, algemeen voortgezet onderwijs en opleidingen op het vlak van persoonlijke vaardigheden.
 • 01 Onderwijs
  Het gaat hierbij om lerarenopleidingen en de richtingen onderwijskunde en pedagogiek.
 • 02 Vormgeving, kunst, talen en geschiedenis
  Het gaat hier onder meer om de richtingen grafische vormgeving, audiovisuele productie, muziek- en kunstonderwijs, (vreemde) talen, geschiedenis, archeologie en filosofie.
 • 03 Journalistiek, gedrag en maatschappij
  Het gaat hier onder meer om de richtingen psychologie, sociologie, politicologie, economie en journalistiek.
 • 04 Recht, administratie, handel en zakelijke dienstverlening
  Het gaat hier onder meer om de richtingen recht, juridische ondersteuning, administratie, bedrijfskunde, handel, marketing, financiële en zakelijke dienstverlening.
 • 05 Wiskunde, natuurwetenschappen
  Het gaat hier om de richtingen levenswetenschappen, natuurwetenschappen, wiskunde en statistiek.
 • 06 Informatica
  Het gaat hier om de richtingen informatica, systeem- en netwerkbeheer, kunstmatige intelligentie, programmeren en computergebruik.
 • 07 Techniek, industrie en bouwkunde
  Het gaat hier onder meer om de richtingen techniek en technische dienstverlening, industrie, bouwkunde en architectuur.
 • 08 Landbouw, diergeneeskunde en -verzorging
  Het gaat hier om de richtingen landbouw, tuinbouw, bosbouw, visserij, diergeneeskunde en dierverzorging.
 • 09 Gezondheidszorg en welzijn
  Het gaat hier onder meer om geneeskunde, farmacie, verpleging, (kinder-)verzorging, sociaalpedagogisch werk, maatschappelijke en sociaaljuridische dienstverlening, en sociaal-cultureel werk.
 • 10 Dienstverlening
  Het gaat hier om horeca, toerisme, sport, facilitaire dienstverlening, schoonheidsverzorging, veiligheid, transport, logistiek en milieubescherming.
 • Onderwijsrichting onbekend
  De onderwijsrichting is onbekend.