Natuurlijk Kapitaalrekeningen Nederland 2013-2018

Bijlage 1 Lijst met ecosysteemtypen

Deze bijlage presenteert een lijst met de ecosysteemtypen geclassificeerd in de ecosysteemtypenkaart. De lijst is uitgesplitst volgens drie hoofdcategorieën en de geaggregeerde publicatieniveaus. Meer informatie over de ecosysteemtypenkaart en de onderliggende ecosysteemtypen is te vinden in de technische toelichting.

(Semi) natuurlijk ecosysteemtypen

 • Bos: (half-)natuurlijk bos, houtsingel, productiebos, overig bos
 • Open natuur: ruigte, heide, stuifzand, halfnatuurlijk gras, natuurlijk akkerland
 • Natte gebieden: moerasbos, hoogveen, laagveen
 • Duin en strand: kustduinen, kwelder, strand
 • Water: waterloop, meer/plas, brakwater, intergetijdengebied, zandplaat, estuarium, Noordzee, Waddenzee

Agrarische ecosysteemtypen

 • Akkerbouw: akkerbouw regulier, akkerbouw extensief, meerjarig regulier, meerjarig extensief
 • Grasland: grasland blijvend, grasland tijdelijk, grasland extensief
 • Intensieve tuinbouw: glastuinbouw, pot- en containerteelt
 • Landbouw overig: braakliggend, faunarand

Ecosysteemtypen in de bebouwde omgeving

 • Bebouwd: bebouwd urbaan, bebouwd ruraal, bedrijfsterrein, grondgebonden, infrastructuur, zee/overig (havens), sportterrein, verblijfsrecreatie
 • Openbaar groen: landschapstuin, park, plantsoen, groenvoorziening, semi-op. groen
 • Overig onverhard: overig grasland, overig terrein