Auteur: Annemieke Vermeulen
Financiële kengetallen zorginstellingen 2019

Samenvatting

In dit rapport zijn zorginstellingen op basis van de waarden van een groot aantal financiële kengetallen over het jaar 2019 ingedeeld in 10 gelijke groepen of decielen. Door vergelijking van de waarden van een individuele zorginstelling met de grenswaarden behorende bij deze decielen, kan de financiële positie van deze instelling afgezet worden tegen die van een groep van vergelijkbare instellingen (benchmark). Tevens is een analyse gemaakt van de ontwikkeling van de rentabiliteit, het weerstandsvermogen, de solvabiliteit, de current ratio en de omloopsnelheid kapitaal over de jaren 2015 tot en met 2019. Ook is over deze periode de ontwikkeling van de kosten per arbeidsjaar van zorginstellingen in de care-sector berekend.

Het resultaat uit gewone bedrijfsvoering is bij cure-instellingen iets lager dan bij careinstellingen. Bovendien is bij de ziekenhuizen het verschil in winstpercentage tussen de afzonderlijke instellingen veel kleiner. De grootste spreiding is zichtbaar bij de thuiszorg.

Het gemiddelde resultaat gewone bedrijfsvoering van zorginstellingen daalt van 4,2 procent in 2018 naar 3,1 procent in 2019. Deze ontwikkeling wordt voornamelijk door de care-sector bepaald. Het weerstandsvermogen en de gemiddelde solvabiliteit nemen bij vrijwel alle sectoren toe, zowel in het afgelopen jaar als in de afgelopen 5 jaar. Het Waarborgfonds voor de zorg acht voor de zorginstellingen een weerstandsvermogen van minimaal 15 procent wenselijk. De analyse laat zien dat minimaal 20 procent van alle zorginstellingen deze norm in 2019 niet haalt. Alle sectoren hebben een current ratio van ruim boven de 100 procent, waarmee zij in staat zijn om de kortlopende verplichtingen te betalen. De instellingen in de care-sector hebben gemiddeld een hogere current ratio dan de instellingen in de cure-sector. Dit geldt ook voor de omloopsnelheid kapitaal.

De ontwikkelingen van de bedrijfskosten per arbeidsjaar in care-instellingen laten weinig grote verschuivingen zien. In de gemiddelde bedrijfskosten per arbeidsjaar zijn geen duidelijke ontwikkelingen zichtbaar. De spreiding van de bedrijfskosten per arbeidsjaar binnen de care-sector is tevens het grootst bij thuiszorginstellingen.