Afkortingen

© ANP / Rob Engelaar

Lijst met afkortingen die in de Monitor Brede Welvaart & Sustainable Development Goals 2023 worden gebruikt.

%ptprocentpunt
aiqarbeidsinkomensquote
aowpensioenuitkering op grond van de Algemene Ouderdomswet
bbpbruto binnenlands product
BHOSbuitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
BMIbody mass index
bnibruto nationaal inkomen
BWTbrede-welvaarttrends
BZministerie van Buitenlandse Zaken
BZKministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
caocollectieve arbeidsovereenkomst
CBSCentraal Bureau voor de Statistiek
CESConference of European Statisticians
CET 1Common Equity Tier 1 ratio
CH4methaan (broeikasgas)
CO2kooldioxide (broeikasgas)
COPDchronic obstructive pulmonary disease
COVID-19besmettelijke ziekte die wordt veroorzaakt door het coronavirus SARSCoV-2
CPBCentraal Planbureau
ECEuropese Commissie
EEREuropese Economische Ruimte
EMUEuropese Economische en Monetaire Unie
ETSEmissions Trading System
EUEuropese Unie
EU2020langetermijnstrategie van de Europese Unie
EU-2727 lidstaten van de Europese Unie
EZKministerie van Economische Zaken en Klimaat
FINministerie van Financiën
GALIGlobal Activity Limitation Index
hahectare
havohoger algemeen voortgezet onderwijs
hbohoger beroepsonderwijs
HICPHarmonised Index of Consumer Prices
ICTinformatie- en communicatietechnologie
IenWministerie van Infrastructuur en Waterstaat
IMVOinternationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen
IPCCIntergovernmental Panel on Climate Change
ISCEDInternational Standard Classification of Education
JenVministerie van Justitie en Veiligheid
kgkilogram
LDC’sleast developed countries
LNVministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
LPILiving Planet Index
m2vierkante meter
m3kubieke meter
mbo-1middelbaar beroepsonderwijs niveau 1
mbo-2middelbaar beroepsonderwijs niveau 2
mbo-3middelbaar beroepsonderwijs niveau 3
mbo-4middelbaar beroepsonderwijs niveau 4
mkbmidden- en kleinbedrijf
mlnmiljoen
Mtonmegaton
mvomaatschappelijk verantwoord ondernemen
N2Odistikstof(mono)oxide (broeikasgas)
NEANationale Enquête Arbeidsomstandigheden
NLNederland
NNNNatuur Netwerk Nederland
NOWTijdelijke Noodmaatregel voor Overbrugging voor Werkgelegenheid
OCWministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
OESOOrganisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling
PBLPlanbureau voor de Leefomgeving
PCTPatent Cooperation Treaty
PFASpoly- en perfluoralkylstoffen
PIAACProgramme for the International Assessment of Adult Competencies
PISAProgramme for International Student Assessment
PJPetajoule
PM2,5fijnstofdeeltjes tot 2,5 micrometer in omvang
p-waardemaatstaf voor significantie van uitkomst
PWIPersoonlijke Welzijnsindex
R&Dresearch and development
RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
SCPSociaal en Cultureel Planbureau
SDGSustainable Development Goal
SZWministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
TNONederlandse organisatie voor toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek
TONKTijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten
TOZOTijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers
UNUnited Nations
UNECEUnited nations Economic Commission for Europe
UNODCUnited Nations Office on Drugs and Crime
vmbovoorbereidend middelbaar beroepsonderwijs
VNVerenigde Naties
vtevoltijdsequivalent
vwovoorbereidend wetenschappelijk onderwijs
VWSministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
WCEDWorld Commission on Environment and Development
WHOWorld Health Organization
wowetenschappelijk onderwijs
zzp’erzelfstandige zonder personeel