Kleuren

Wat betekenen de kleuren in de Monitor Brede Welvaart & Sustainable Development Goals?
© ANP / Joosten Fotografie

Wat betekenen de kleuren in de Monitor Brede Welvaart en de Sustainable Development Goals? In het algemeen betekent groen dat de brede welvaart stijgt (voor ontwikkelingen in de tijd) of hoog is (bij vergelijkingen tussen landen of groepen mensen). Rood betekent dat brede welvaart daalt of laag is. Grijs betekent dat brede welvaart niet stijgt of daalt en niet hoog of laag is.

De monitor gebruikt kleuren om de resultaten van verschillende indicatoren te kunnen vergelijken. Alle kleuren zijn bepaald op basis van statistische criteria. De kleuraanduidingen hebben slechts een signaalfunctie. Er is nadrukkelijk niet sprake van een normatieve duiding. Het is aan politiek en beleid om op basis van deze informatie te komen tot afwegingen en beleids¬conclusies.

In de dashboards en visualisaties over brede welvaart en over de SDG’s worden kleuren gebruikt om de richting van de trend in Nederland in de periode 2015-2022 en de positie van Nederland in de EU-27 te duiden.

Voor trends en voor de meest recente jaarlijkse mutaties is de betekenis van kleuren:

 • Groen: de indicator beweegt in de richting die wordt geassocieerd met een stijging van de brede welvaart.
 • Rood: de indicator beweegt in de richting die wordt geassocieerd met een daling van de brede welvaart.
 • Grijs: de indicator stijgt of daalt niet significant.

Voor de trends en meest recente jaarlijkse mutaties in schokbestendigheid is de betekenis van kleuren:

 • Groen: de indicator beweegt in de richting die wordt geassocieerd met een hogere schokbestendigheid.
 • Rood: de indicator beweegt in de richting die wordt geassocieerd met een lagere schokbestendigheid.
 • Grijs: de indicator stijgt of daalt niet significant.

Voor posities is de betekenis van kleuren:

 • Groen: Nederland staat in het bovenste kwartiel van de EU-ranglijst.
 • Rood: Nederland staat in het onderste kwartiel van de EU-ranglijst.
 • Grijs: Nederland staat in het midden van de EU-ranglijst.

In de visualisaties over de verdeling van de brede welvaart worden kleuren gebruikt om aan te geven hoe, voor 13 indicatoren, de indicatorwaarden van bevolkingsgroepen zich verhouden tot het landelijke gemiddelde van de bevolking. Voor indicatoren gebaseerd op enquêtes is gekeken of de afwijking statistisch significant is (p < 0,05). De indicatoren voor materiële welvaart (inkomen en vermogen) zijn gebaseerd op integrale gegevens: daar is een afwijking van het gemiddelde van meer dan 5 procent gebruikt als criterium. De betekenis van de kleuren is:

 • Groen: de betreffende bevolkingsgroep is op dit terrein welvarender dan gemiddeld.
 • Rood: de betreffende bevolkingsgroep is op dit terrein minder welvarend dan gemiddeld.
 • Grijs: de betreffende bevolkingsgroep wijkt op dit terrein niet af van het gemiddelde.

Ook wordt per indicator met de kleuren groen en rood aangegeven of een subgroep zich, ten opzichte van het totaalcijfer, positief of negatief heeft ontwikkeld sinds het basisjaar 2019.

In de visualisaties over de verdeling van de brede welvaart worden ook kleuren gebruikt in de analyse van de cumulatie van gunstige en ongunstige uitkomsten (de ’ stapeling‘). De kleuren zijn van toepassing op de uitkomsten van een persoon in de steekproef en worden gebruikt om alle personen in groepen te verdelen. Voor iedere indicator zijn grenswaarden bepaald om de gunstige uitkomsten, ongunstige uitkomsten en het midden van de verdeling te onderscheiden.

 • Groen: de score van een persoon op een indicator hoort in de categorie ‘gunstige uitkomsten’.
 • Rood: de score van een persoon op een indicator hoort in de categorie ‘ongunstige uitkomsten’.
 • Grijs: de score van een persoon op een indicator hoort in de categorie ‘midden’.