Zoekresultaten

842 resultaten voor uitzendkrachten
842 resultaten voor uitzendkrachten
Actieve filters (1)

Pagina 33 van 34

Vacatures; SBI'93, bedrijfsgrootte, beroep en opleiding

Openstaande vacatures bij de overheid naar beroep, opleiding, bedrijfsgrootte en regio.

Cijfers

Personen met of zonder startkwalificatie voor de arbeidsmarkt 2001-2013

Binding arbeidsmarkt, werk en inkomen naar geslacht, leeftijd en herkomst

Cijfers

Verandering werkkring van werknemers en zelfstandige na één jaar, 2003-2011

Van werkkring veranderd naar geslacht, leeftijd, beroepenmobiliteit, scholing.

Cijfers

Zorginstellingen; financiële kengetallen, SBI 2008, 2007-2011

Financiële kengetallen van ziekenhuizen, GGZ, gehandicaptenzorg,verpleeg- huizen, verzorgingshuizen, thuiszorg, maatschappelijke opvang, jeugdzorg

Cijfers

In- en uitvoer; aantal bedrijven en waarde naar omvang en activiteit, 2009

Internationale handel in goederen naar bedrijfskenmerken; aantal bedrijven en handelswaarde naar bedrijfsomvang en -activiteit.

Cijfers

Financiën grote ondernemingen naar economische activiteit (SBI93)

Balans en resultatenrekening van grote niet - financiele ondernemingen. Classificatie naar economische activiteit.

Cijfers

Baanvinders, baanwisselaars en onbenut arbeidsaanbod 2000-2006

Baanvinders, baanwisselaars en onbenut arbeidsaanbod naar geslacht en andere achtergrondkenmerken

Cijfers

Arbeidsgehandicapten; profiel 2000-2011

Arbeidsgehandicapten en niet arbeidsgehandicapten naar achtergrondkenmerken

Cijfers

Trends in Nederland 2017

Een overzicht van de trends in Nederland zoals flexwerkers en vitale ouderen.

Publicaties

Werkgelegenheid, arbeidsduur en lonen van werknemers

Banen, arbeidsjaren, arbeidsduur per baan, arbeidsvolume, lonen. jaar- en kwartaallonen, geslacht, economische activiteit.

Cijfers

Met/zonder startkwalificatie; kenmerken 2001-2006

Personen naar startkwalificatie, leeftijd, scholier en andere kenmerken.

Cijfers

Werkzame beroepsbevolking: vergrijzing SBI 2008; 2001-2014

werkzame beroepsbevolking; gemiddelde leeftijd; generatie-index geslacht, leeftijd, herkomst, positie werkkring, sbi, opleidingsniveau

Cijfers

Beroepsbevolking; internationale definitie 1996-2013

Beroepsbevolking internationale definitie en beroepsniveau naar geslacht en persoonskenmerken

Cijfers

Sociale Monitor,welvaart en welzijn in de Nederlandse samenleving,1999-2018

Negen kerndimensies kwaliteit van leven volgens het Stiglitz-rapport Demografie, economie, opleiding, gezondheid, veiligheid, milieu

Cijfers

Werkzame beroepsbevolking, vergrijzing per bedrijfstak SBI'93; 1960-2014

werkzame beroepsbevolking; gemiddelde leeftijd; generatie-index geslacht, leeftijd, herkomst, positie werkkring, sbi, opleidingsniveau

Cijfers

Niet financiële sector; financiën grote ondernemingen 1977-2010

Historische reeks met balans en resultatenrekening van grote rechtspersoonlijkheid bezittende niet - financiele ondernemingen.

Cijfers

Beroepsbev.; beroepsklassen 1996-2006

Werkzame beroepsbevolking, werkkring en arbeidsduur Naar beroep en persoonskenmerken

Cijfers

Nationale rekeningen 2009; Arbeidsrekeningen, 1969-2009

Werkzame personen, banen, arbeidsvolume, arbeidsproductiviteit bedrijfstakken, - klassen en marktsector.

Cijfers

Overheid; sociale uitkeringen 1995-2017

Uitkeringen. Naar fondsen, regelingen en wettelijke sociale voorzieningen.

Cijfers

Beroepsbevolking; naar bedrijf en persoonskenmerken 2008-2012

Beroepsbevolking, positie werkkring, arbeidsduur, beroepsniveau naar bedrijfsklassen, geslacht, leeftijd, onderwijsniveau

Cijfers

Arbeidskosten; bedrijfsgrootte, bedrijfstak, 2008

Arbeidskosten van bedrijven en instellingen. Naar bedrijfstak (SBI 2008) en bedrijfsgrootte.

Cijfers

Werkzame beroepsbevolking; arbeidsgehandicapten, beroep 2015-2017

Arbeidsgehandicapten, werkzame beroepsbevolking, beroep, beroepsklasse beroepsniveau, persoonskenmerken

Cijfers

Banen van werknemers (1993-2005); economische activiteit en geslacht

Banen van werknemers naar economische activiteit en geslacht (tot op SBI 5 - digitniveau)

Cijfers

Banen van werknemers; bedrijfsgrootte en economische activiteit, 2006-2009

Banen van werknemers per bedrijfsgrootte bedrijfstakken en branches SBI '93

Cijfers

Bedrijven; benchmark, bedrijfsopbrengsten en -kosten, SBI 2008, 2008 - 2010

Bedrijfsgegevens (opbrengsten, lasten, resultaat) en werkzame personen Benchmark-waarden per bedrijfstak en branche (SBI 2008) naar periode

Cijfers