Niet financiële sector; financiën grote ondernemingen 1977-2010

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft inzicht in de balansgegevens en resultatenrekeningen van grote ondernemingen met rechtspersoonlijkheid (N.V., B.V., Coöp) uit de niet-financiële sector in Nederland. De gegevens worden samengesteld uit een directe enquêtering onder de grote ondernemingen (balanstotaal groter of gelijk aan 23 miljoen euro).
Gemakshalve wordt hier de term "onderneming" gebruikt; feitelijk correct is echter "ondernemingengroep" zoals door het CBS gedefinieerd.

Gegevens beschikbaar: 1977-2010.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2010 zijn definitief.

Wijzigingen per 15 maart 2013:
Er zijn tekstuele aanpassingen doorgevoerd. Vanaf 2011 wordt het criterium voor de grote ondernemingen gelegd bij een balanstotaal groter of gelijk aan 40 miljoen euro. Deze informatie kunt u vinden in de tabel Niet-financiële sector; financiën grote ondernemingen (SBI 2008), waarin het balanstotaal groter of gelijk aan 40 miljoen euro is teruggelegd tot en met 2000. Zie paragraaf 3 voor de hyperlink.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is per 15 maart 2013 stopgezet omdat er vanaf 2000 een nieuwe reeks beschikbaar is op basis van een balanstotaal groter of gelijk aan 40 miljoen euro.

Toelichting onderwerpen

Ondernemingengroep
De eenheid die feitelijk optreedt als financiële transactor.
---
Operationeel wordt de ondernemingengroep gedefinieerd als de meest omvattende verzameling van in Nederland gevestigde juridische eenheden waarover zeggenschap kan worden uitgeoefend en die homogeen is naar institutionele sector.
De ondernemingengroep is de statistische eenheid op basis waarvan het financierings- en inkomensverdelingproces in Nederland wordt beschreven.
Vooral bij grotere eenheden komt deze feitelijke transactor doorgaans niet overeen met één juridische eenheid, maar is een combinatie van juridische eenheden. Beslissingen over het financierings- en inkomensverdelingproces worden op verschillende niveaus binnen een concern genomen. Omdat de ondernemingengroep de eenheid is die gebruikt wordt bij de beschrijving van deze processen, dient deze alle juridische eenheden te omvatten waarover overwegende zeggenschap kan worden uitgeoefend. Zo maken alle niveaus waarop financiële beslissingen worden genomen deel uit van de ondernemingengroep. Echter, delen van een concern in verschillende
institutionele sectoren werkzaam, zijn per definitie verschillende financiële actoren.
Balans totaal eind stand
Het betreft hier de totale waarde van alle activa (of van alle passiva)
aan het einde van een boekjaar (ingedeeld naar kalenderjaar).
Resultatenrekening
Resultatenrekening is opgesteld vóór winstrverdeling.
Omzet
Tot de netto-omzet wordt gerekend:
1. De aan derden in rekening gebrachte bedragen voor geleverde
goederen en/of verleende diensten.
2. De toe- of afname van de voorraad gereed product en onderhanden
werk.
3. De in eigen beheer vervaardigde vaste activa bestemd voor de eigen
bedrijfsuitoefening.
4. De kostprijsverhogende belastingen.
5. Overige bedrijfsopbrengsten, deze omvatten de opbrengsten uit
activiteiten die niet tot het primaire doel van de onderneming
behoren.
Totale netto omzet
Bedrijfsresultaat
De netto omzet min de lonen, afschrijvingen en kosten van de omzet plus
de baten uit hoofde van investeringspremies, subsidies e.d.
Nettoresultaat
Het netto-resultaat, inclusief financiële baten en lasten, na aftrek van
belastingen en aandeel van derden.
Het aandeel derden bevat het meegeconsolideerde resultaat, dat niet
toekomt aan de moedermaatschappij, maar aan derden (zie ook de post
"Belang van derden" bij balans-passiva).