Zoekresultaten

30 resultaten voor keyword:uurlonen
30 resultaten voor keyword:uurlonen

Pagina 1 van 2

Regionale kerncijfers; nationale rekeningen

Bbp; bbp per inwoner; bbp volumemutaties; beloning; arbeidsvolume Regio's

Cijfers

Loonverschil tussen mannen en vrouwen in 2022 iets afgenomen

Gemiddeld verdienen mannen per uur nog steeds meer dan vrouwen, maar het verschil is opnieuw kleiner geworden. In 2022 lag het gemiddelde uurloon bij de overheid voor mannen 5,1 procent hoger en in...

Artikelen

Cao-lonen, contractuele loonkosten en arbeidsduur; indexcijfers (2010=100)

Cao-lonen, contractuele loonkosten en arbeidsduur Indexcijfers (2010=100) naar cao-sector en SBI 2008.

Cijfers

Man-vrouwloonverschil weer iets verder afgenomen

Het verschil in het gemiddelde uurloon van mannelijke en van vrouwelijke werknemers bij de overheid is in 2020 met 2 procentpunt gedaald ten opzichte van 2018.

Artikelen

Grote verschillen in verdeling van uurloon per bedrijfstak

De verdeling van uurlonen van werknemers, het verschil tussen de laagste en de hoogste uurlonen, verschilt aanzienlijk per bedrijfstak. In de handel is dit verschil het grootst. In de horeca worden...

Artikelen

Lonen en loonkosten, een overzicht van de verschillende CBS-cijfers

CBS-cijfers over lonen en loonkosten. Gids en verklaring voor de verschillende begrippen en definities die het CBS hanteert bij het samenstellen en publiceren van bijvoorbeeld lonen en loonkosten.

Publicaties

Gemiddeld uurloon van werknemers in 2019

Berekening van het gemiddeld uurloon van werknemers in 2019 naar verschillende achtergrondkenmerken.

Publicaties

Loonverschil tussen flexibele en vaste werknemers

Mate waarin verschil in uurloon tussen vaste en flexibele werknemers te maken heeft met hun persoons- en baankenmerken.

Publicaties

Uurloon grensgebieden hoogst in België

In de gebieden langs de Nederlandse grens worden de hoogste uurlonen betaald in België. Vrijwel overal zijn de uurlonen in de Nederlandse grensregio’s lager dan aan de andere kant van de grens.

Artikelen

Grootste stijging cao-lonen sinds 2012

De cao-lonen zijn in 2015 gestegen met 1,4 procent, de grootste toename sinds 2012. In 2014 gingen de cao-lonen in Nederland met 0,9 procent omhoog. Vooral bij de overheid was de stijging...

Artikelen

Gelijk loon voor gelijk werk? Banen en lonen bij de overheid en bedrijfsleven, 2012

Dit rapport schetst een beeld van ongecorrigeerde en gecorrigeerde beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen bij de overheid en het bedrijfsleven in 2008, 2010 en 2012. De publicatie gaat...

Artikelen

Vrouwen tussen 25 en 30 jaar verdienen per uur meer dan mannen

Het verschil in bruto-uurloon tussen mannen en vrouwen bedroeg in 2012 bijna 18 procent. Dit betekent dat voor elke euro die mannen verdienden vrouwen gemiddeld 82 eurocent kregen. Vrouwen van 25 tot...

Artikelen

Gelijk loon voor gelijk werk? Banen en lonen bij de overheid en het bedrijfsleven, 2010

Dit rapport schetst een beeld van de banen, lonen en beloningsverschillen bij de overheid en het bedrijfsleven in 2010. Opdrachtgever: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Artikelen
Artikelen

Enquête werkgelegenheid en lonen

Banen, uur - , maand- en jaarlonen en arbeidsduur werknemers Naar geslacht, leeftijd, dienstverband, CAO-sector/SBI '93

Cijfers

Lager loon tweede generatie niet-westerse allochtoon volledig te verklaren

Niet-westers allochtone werknemers in het bedrijfsleven hebben een lager uurloon dan hun autochtone collega’s.

Artikelen

Cao-lonen begin 2008 harder gestegen dan in heel 2007

In het eerste kwartaal van 2008 zijn de cao-lonen met 2,7 procent gestegen ten opzichte van een jaar eerder.

Artikelen

Uurlonen per beroepsgroep 2005

De Regiegroep Regeldruk wil de regeldruk voor ondernemers verminderen. Administratieve lasten zijn een onderdeel van de regeldruk. De kosten van administratieve lasten worden berekend door het aantal...

Artikelen

Lonen van niet-westers allochtone vrouwen bij de overheid

Sociaal-economische trends, 4e kwartaal 2006

Artikelen
Artikelen

Beloningsverschillen verklaard? Verschillen in uurloon bij de overheid, 2004

Dit rapport beschrijft de banen en de uurlonen van werknemers bij de overheid in 2004. Centraal staan verschillen in uurlonen tussen autochtonen en allochtonen, tussen mannen en vrouwen, tussen...

Artikelen
Artikelen

Loonverschillen tussen mannen en vrouwen

Gegevens over de periode 1995-2003 van het gemiddeld bruto uurloon van vrouwen, uitgedrukt als percentage van het gemiddelde bruto uurloon van mannen.

Artikelen