Krijgen allochtone werknemers evenveel betaald?

Verschillen in uurloon tussen allochtone en autochtone werknemers zijn voor het grootste deel te verklaren door verschillen in leeftijd, opleiding en beroep. Wanneer hiermee rekening wordt gehouden, zijn de uurlonen van Turkse en Antilliaanse werknemers nagenoeg gelijk aan die van autochtone werknemers. De uurlonen van Marokkaanse en Surinaamse werknemers liggen iets lager. De verschillen zijn vooral te vinden bij mannelijke werknemers.

Uurloonverschillen werknemers naar herkomst, 2002

Uurloonverschillen werknemers naar herkomst, 2002

Door correctie verdwijnen grootste loonverschillen

Het gemiddelde uurloon van niet-westers allochtone werknemers lag eind 2002 fors lager dan dat van autochtone werknemers. Dit varieerde van 17 procent achterstand bij Surinamers tot circa 30 procent bij Turkse en Marokkaanse werknemers. De uurlonen zijn echter niet goed vergelijkbaar. Zo zijn bijvoorbeeld autochtone werknemers gemiddeld ouder dan allochtone werknemers, waardoor hun loon hoger zal zijn. Ook verschillen in opleidings- en beroepsniveau zijn van invloed.

Wanneer rekening wordt gehouden met dit soort verschillen, liggen de lonen van allochtone en autochtone werknemers veel dichter bij elkaar. Surinaamse en Marokkaanse werknemers verdienden dan nog maar ongeveer 5 procent minder dan autochtone werknemers, terwijl voor Turkse en Antilliaanse werknemers het loonverschil met autochtonen zelfs vrijwel geheel verdwenen is. Bij de groep overig niet-westers is de loonachterstand het grootst.

Gecorrigeerde uurloonverschillen naar herkomst en geslacht, 2002

Gecorrigeerde uurloonverschillen naar herkomst en geslacht, 2002

Vrouwen vaker gelijk loon

Na correctie resteert weinig verschil tussen het loon van niet-westers allochtone en autochtone werkneemsters. Alleen de Marokkaanse vrouwen en de vrouwelijke overige niet-westerse allochtonen verdienden circa 5 procent minder. Bij de mannen zijn de verschillen na correctie groter. De loonachterstand op de autochtone mannen was met ongeveer 10 procent het hoogst bij de herkomstgroepen Suriname en overig niet-westers. Turkse mannen hadden als enige een uurloon vergelijkbaar met dat van autochtone mannen.

Gecorrigeerde uurloonverschillen naar herkomst en generatie, 2002

Gecorrigeerde uurloonverschillen naar herkomst en generatie, 2002

Tweede generatie streeft eerste generatie voorbij

Van de eerste generatie allochtonen, die in het buitenland zijn geboren, zaten alleen de Turkse en Antilliaanse werknemers op vrijwel hetzelfde loonniveau als autochtone werknemers. De anderen verdienden gemiddeld 5 tot 10 procent minder. De tweede generatie kent vrijwel geen loonachterstand op de autochtone werknemers. Alleen de Marokkaanse werknemers verdienden enkele procenten minder. De tweede generatie allochtonen is in Nederland geboren, waardoor hun positie op de arbeidsmarkt veel meer lijkt op die van autochtonen. Het is nog wel een jonge groep. Als deze ouder wordt zal moeten blijken of hun beloning, bij gelijke opleiding en beroep, vergelijkbaar blijft met die van autochtone werknemers.

Rik van der Vliet

Bron:

  • Sociaal-economische trends, eerste kwartaal 2005 (PDF: 65 kB)
  • Loonstructuuronderzoek 2002