Pensioenaansprakenstatistiek, 2016

Geld
Verantwoording en resultaten van de pensioenaansprakenstatistiek 2016.

Het CBS maakt een pensioenaansprakenstatistiek (PAS) die vanaf verslagjaar 2015 wordt samengesteld op basis van een integrale, verplichte, uitvraag op BSN-niveau. Jaarlijks wordt een kopie opgevraagd van de gegevens die pensioenuitvoerders via het Pensioenregister ter beschikking stellen aan hun deelnemers. Het gaat om de tweede pijler aanspraken op levenslang ouderdomspensioen zoals die voor een persoon zichtbaar zijn via de website www.mijnpensioenoverzicht.nl. De populatie voor de PAS omvat daarmee alle pensioenaanspraken in de tweede pijler die in Nederland worden opgebouwd bij alle pensioenfondsen en –verzekeraars.

Deze notitie bevat een toelichting op en verantwoording van de methode van dataverzameling. Daarnaast worden de data van verslagjaar 2016 beschreven, waarbij een vergelijking wordt gemaakt met 2015. Kerngegevens zijn het reeds opgebouwde en het te bereiken pensioen, zowel in aantallen als bruto jaarbedragen en op basis van de stand aan het einde van het verslagjaar. De gegevens worden uitgevraagd op aansprakenniveau. Een persoon kan meerdere pensioenaanspraken hebben. In de PAS worden de cijfers op beide niveaus berekend, dus voor alle aanspraken, maar ook op persoonsniveau, waarbij alle aanspraken die een persoon heeft opgebouwd of opbouwt worden samengevoegd.