Pensioenaanspraken van personen

Wat behelst het onderzoek

Doel

Het onderzoek van de pensioenaanspraken van personen geeft informatie over de opbouw van de oudedagsvoorziening van de Nederlandse bevolking en de samenstelling hiervan.

Doelpopulatie

Personen vanaf 15 tot 65 jaar woonachtig in Nederland.

Statistische eenheid

Personen.

Aanvang onderzoek

Start van de ontwikkeling lag in 2004. De eerste gegevensuitvraag startte in oktober 2006.

Frequentie

Jaarlijks.

Publicatiestrategie

Voorjaar 2010 zijn herziene cijfers gepubliceerd voor verslagjaar 2005 over pijler 1 (de AOW), pijler 2 (arbeidsgerelateerd pensioen) en het vermogensbezit. Eveneens voorjaar 2010 zijn de eerste cijfers gepubliceerd voor de verslagjaren 2006 en 2007. Eind 2010 volgt verslagjaar 2008. Daarna wordt jaarlijks een nieuw verslagjaar gepubliceerd.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

De resultaten voor pensioenpijler 1 en die voor het vermogen zijn afgeleid uit integrale registers. De resultaten voor de tweede pijler  zijn gebaseerd op een enquête onder pensioenfondsen en verzekeraars.

Waarnemingsmethode

Een steekproef onder pensioenfondsen. Daarnaast zijn alle verzekeraars benaderd voor een gegevenslevering. Deze instellingen hebben een vragenlijst gekregen waarbij van alle deelnemingen de belangrijkste gegevens worden opgevraagd. Deze worden vervolgens in een elektronisch gegevensbestand geleverd aan het CBS.

Berichtgevers

Pensioenfondsen en verzekeraars zijn specifiek voor dit onderzoek benaderd. Tevens worden registers van de Belastingdienst en de Sociale Verzekeringsbank gebruikt.

Steekproefomvang

In een aantal stappen worden ongeveer 150 pensioenfondsen en verzekeraars benaderd. De omvang van de steekproef wordt o.m. bepaald door het aantal deelnemers van de betreffende fondsen en hoogte van de technische voorziening. De technische voorziening is de hoeveelheid kapitaal die nodig is om te voldoen aan alle nu bekende toekomstige pensioenverplichtingen.

Controle- en correctiemethoden

Uit de geleverde bestanden wordt per variabele gecontroleerd door middel van vastgestelde grenswaarden.

Weging

Bij het ophogen van de steekproefpopulatie van de 2e pijler naar de totale Nederlandse bevolking en voor de weging is gebruik gemaakt van het integrale Sociaal Statistisch Bestand van het CBS (bevolking, lonen) en van de totale technische voorziening.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

De nauwkeurigheid wordt gewaarborgd doordat de toegestane marges (de relatieve varianties) begrensd zijn.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid wordt gewaarborgd door gebruik te maken van dezelfde reken- en ophoogmethode voor alle beschikbare verslagjaren.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

De kwaliteit wordt bewaakt door middel van een zorgvuldige steekproefopzet. Het belangrijkste middel bij het vergroten van de kwaliteit is het vergroten van de respons van verzekeraars en pensioenfondsen. Door het begeleiden van de enquête en relatiebeheer wordt de respons verhoogd.