Pensioenaansprakenstatistiek, 2015

© ANP
Verantwoording en eerste resultaten van de pensioenaansprakenstatistiek 2015
Deze notitie is allereerst een toelichting op en verantwoording van de methode voor de pensioenaansprakenstatistiek (PAS). Daarnaast geeft het een eerste beeld van de uitkomsten over verslagjaar 2015, welke vooralsnog alleen levenslang ouderdomspensioen betreft. Tot slot wordt een beeld gegeven van de mogelijkheden die de PAS biedt. De PAS verschaft daarbij informatie aan de overheid, de wetenschap en de pensioensector die kan bijdragen aan een goed debat over de toekomst van de Nederlandse pensioenen en het pensioenstelsel.

Vanaf verslagjaar 2015 wordt de PAS samengesteld op basis van een integrale, verplichte, uitvraag op BSN-niveau. Het CBS vraagt jaarlijks een kopie op van de gegevens die pensioenuitvoerders via het Pensioenregister ter beschikking stellen aan hun deelnemers. Het gaat om de tweede pijler pensioenaanspraken zoals die voor een persoon zichtbaar zijn op het uniforme pensioenoverzicht via de website www.mijnpensioenoverzicht.nl. De populatie voor de PAS omvat daarmee alle pensioenaanspraken in de tweede pijler die in Nederland worden opgebouwd bij alle pensioenfondsen en –verzekeraars, door personen tot de AOW-leeftijd.

Het gaat binnen de PAS om zowel het opgebouwde als het te bereiken pensioen, zowel in aantallen als bruto jaarbedragen en op basis van de stand aan het einde van het verslagjaar. De gegevens worden uitgevraagd op aansprakenniveau. Een persoon kan meerdere pensioenaanspraken hebben. In de PAS worden de cijfers op beide niveaus berekend, dus voor alle aanspraken, maar ook op persoonsniveau, waarbij alle aanspraken die een persoon heeft opgebouwd of opbouwt worden samengevoegd.