Zoekresultaten

39 resultaten voor keyword:onderwijsinstellingen
39 resultaten voor keyword:onderwijsinstellingen

Pagina 1 van 2

Vo; examenkandidaten en gediplomeerden, onderwijssoort in detail

Voortgezet onderwijs; examenkandidaten en gediplomeerden Onderwijssoort in detail, migratieachtergrond, schoolregio en woonregio

Cijfers

Vo; leerlingen, onderwijssoort, schoolregio en woonregio in detail

Voortgezet onderwijs, leerlingen, onderwijssoort, leerjaar Migratieachtergrond, schoolregio, woonregio in detail

Cijfers

Onderwijsinstellingen; financiën 1998-2018

Onderwijsfinanciën, personeelslasten, liquiditeit, kapitalisatiefactor. Baten, lasten, investeringen, kengetallen.

Cijfers

Vo; door- en uitstroom, migratieachtergrond, generatie, regio 2003-2018

Voortgezet onderwijs; doorstroom en uitstroom van leerlingen Onderwijssoort basisjaar, onderwijspositie volgend schooljaar

Cijfers

Daling aantal Limburgse mbo-leerlingen

Het aantal Limburgse mbo-leerlingen was in het schooljaar 2016/’17 ruim 14 procent lager dan tien jaar eerder

Artikelen

Arbeidsdeelname; regionale indeling 2017

Beroepsbevolking, werkloosheidspercentage, arbeidsparticipatie Regio, geslacht, leeftijd, onderwijsniveau

Cijfers

Ruim 70 procent leerlingen naar bijzonder onderwijs

Ruim 70% leerlingen in primair en voortgezet onderwijs naar school met levensbeschouwelijke grondslag

Artikelen

MBO; deelnemers, leeftijd, leerweg, niveau, richting en sector 1990-2016

Middelbaar beroepsonderwijs; deelnemers, leerweg, niveau, Opleidingsrichting en sector, herkomstgroepering, leeftijd

Cijfers

MBO; deelnemers, woonregio, leerweg, niveau, richting en sector 1990-2016

Middelbaar beroepsonderwijs; deelnemers, leerweg, niveau, Opleidingsrichting en sector, herkomstgroepering, woonregio

Cijfers

Hackatrain levert slimme oplossingen voor treinreiziger

stations, loopstromen, treinsamenstelling, reisinformatie, reisgedrag en toerisme

Artikelen

Vrijwel alle middelbare scholieren leren door

In het schooljaar 2014/’15 behaalden bijna 180 duizend leerlingen een diploma in het voorgezet onderwijs (bekostigd

Artikelen

Huishoudens betalen ruim 3,8 miljard euro voor onderwijs

Wat betalen huishoudens aan het onderwijs voor hun kinderen en waaraan wordt dat geld besteed? Huishoudens geven het meeste geld uit aan onderwijsinstellingen en dan vooral aan les- en collegegelden....

Artikelen

Uitgaven voor onderwijs. Trends en ontwikkelingen

Zowel in Nederland als in Europa wordt inmiddels weer meer in onderwijs geïnvesteerd. Om de productiviteit en werkgelegenheid te vergroten en voor een langere termijn zeker te stellen wordt door...

Artikelen

Uitgaven per einddiploma in 2013 gestegen voor alle onderwijsniveaus

De uitgaven per einddiploma zijn in 2013 voor alle onderwijsniveaus hoger dan in 2012. Sinds 2003 zijn die uitgaven, afhankelijk van het behaalde niveau, met maximaal 16 procent toegenomen.

Artikelen
Artikelen

Uitgaven voor onderwijs 2012. Trends en ontwikkelingen

Om de overheidsuitgaven op orde te krijgen, moeten de onderwijsbudgetten van Rijksoverheid en gemeenten omlaag en moeten zij kosten overdragen aan onderwijsinstellingen, bedrijven en huishoudens. In...

Artikelen

Research & Development 2011; nader voorlopige cijfers over personeel en uitgaven

Nader voorlopige cijfers over de R&D activiteiten met eigen personeel van Nederlandse bedrijven, instellingen en hoger onderwijsinstellingen in 2011.

Cijfers

Arbeidsmarktpositie van mbo-schoolverlaters 2007-2008

Aan het ministerie van OCW zijn landelijke, regionale en instellingsspecifieke tabellen geleverd over de arbeidsmarktpositie van mbo-schoolverlaters per opleiding. Het betreft de arbeidsmarktpositie...

Cijfers

Toelichting op revisie onderwijsuitgaven 2012

In 2012 zijn de cijfers over de onderwijsuitgaven voor de gehele tijdreeks 1995-2011 herzien. In de herziene cijfers zijn ontbrekende uitgaven toegevoegd en enkele bestaande onderdelen verbeterd.

Artikelen

Scholen houden opnieuw minder geld over

Onderwijsinstellingen hielden in 2009 in totaal 127 miljoen euro over. Het financiële overschot van scholen is de laatste jaren echter steeds kleiner geworden.

Artikelen
Artikelen

Nederlandse onderwijsuitgaven per deelnemer hoog in Europa

Nederlandse onderwijsinstellingen gaven vergeleken met andere Europese landen in 2007 veel uit per deelnemer. Een relatief fors deel van de uitgaven van onderwijsinstellingen in ons land wordt...

Artikelen

Jaarboek onderwijs in cijfers 2010

In het Jaarboek onderwijs in cijfers 2010 presenteert het CBS de meest actuele informatie over het onderwijs: over leerlingen, onderwijsinstellingen en onderwijsuitgaven, over stromen en cohorten....

Publicaties

Financiële positie van onderwijsinstellingen 2006-2008

Veel onderwijsinstellingen hebben een goede financiële positie. Besteden scholen nu meer aan onderwijs als ze ruim bij kas zitten of voeren veel scholen nog altijd een voorzichtig financieel beleid?...

Artikelen