Zoekresultaten

53 resultaten voor keyword:hoge inkomens
53 resultaten voor keyword:hoge inkomens

Pagina 1 van 3

Cao-lonen, contractuele loonkosten en arbeidsduur; indexcijfers (2010=100)

Cao-lonen, contractuele loonkosten en arbeidsduur Indexcijfers (2010=100) naar cao-sector en SBI 2008.

Cijfers

Onderzoek WNT-instellingen en groepen, 2023

Instellingen die onder de Wet normering topinkomens (WNT) vallen worden opgedeeld in groepen en uitgesplitst naar een aantal categoriëen, 2023.

Cijfers

Inequality and Redistribution in the Netherlands’

Onderzoek naar ‘Ongelijkheid en herverdeling in Nederland’, door het Centraal Planbureau in samenwerking met het CBS. Paper alleen in het Engels beschikbaar.

Artikelen

Loonverschil tussen top en gewone werknemer iets kleiner

Het verschil in loon tussen de top en de doorsnee werknemers van de duizend grootste bedrijven in Nederland is iets kleiner geworden. Het brutojaarsalaris van de vijf topverdieners per bedrijf was...

Artikelen

Potentiële neveneffecten Wet Normering Topinkomens

In dit onderzoek is een kwantitatieve beschrijving opgenomen van mogelijke neveneffecten van de Wet Normering Topinkomens (WNT) voor vijf arbeidsmarktfactoren.

Publicaties

Potentiële neveneffecten Wet Normering Topinkomens

In dit onderzoek is een kwantitatieve beschrijving opgenomen van mogelijke neveneffecten van de Wet Normering Topinkomens voor vijf arbeidsmarktfactoren.

Cijfers

Vermogen van huishoudens, hoogste vermogens, 2011-2018

De tabellen bevatten cijfers over het vermogen en de vermogensopbouw van particuliere huishoudens voor alle 1%-groepen van het vermogen voor de jaren 2011-2018.

Cijfers

Gestage toename vrouwen onder topverdieners

Het aandeel vrouwen onder de meest verdienende werknemers in grote ondernemingen en andere organisaties neemt de laatste jaren gestaag toe. In 2017 bestond de top van de loonlijst van organisaties...

Artikelen

Vermogen van huishoudens, hoogste vermogens, 2011-2015

Cijfers over de topvermogens van huishoudens.

Cijfers

Loonkloof tussen top en gewone werknemer gegroeid

De loonkloof tussen de top en de doorsnee werknemers van de duizend grootste bedrijven gegroeid.

Artikelen

Interactieve kaart Hoge en lage inkomens

Interactieve kaart die het aandeel hoge en lage inkomens per gemeente laat zien.

Artikelen

850 duizend inkomens in toptarief inkomstenbelasting

Van de 13,1 miljoen burgers met een belastbaar inkomen hadden ruim 850 duizend mensen in 2014 een inkomen van meer dan 56 531 euro. Die vallen in het hoogste belastingtarief van 52 procent. 5,4...

Artikelen

Mening meerderheid: hogere zorgpremie voor hoge inkomens

Ruim de helft van de volwassen Nederlanders vindt dat mensen met een hoog inkomen meer zorgpremie zouden moeten betalen. Solidariteit met kwetsbare groepen is er ook: groepen met een hoger...

Artikelen

Lidmaatschap en deelname verenigingen

In 2013 waren bijna acht op de tien personen van 15 jaar en ouder lid van een of meerdere verenigingen. Mannen, autochtonen, hoogopgeleiden, mensen met een hoog inkomen en werkenden zijn relatief...

Artikelen

Hoogste inkomens het vaakst voor afschaffing hypotheekrenteaftrek

De meerderheid van de Nederlanders van 18 jaar en ouder is voor het behoud van de hypotheekrenteaftrek. Een groeiende groep vindt echter dat dit voordeel voor woningbezitters afgeschaft moet worden.

Artikelen

Rond het zestigste levensjaar veel hoge inkomens en vermogens

Bij huishoudens met een hoofdkostwinner rond de 60 jaar is het aandeel met een hoge welvaart het hoogst. In 2010 kon een kwart van deze huishoudens zich tot de meest welvarende van ons land rekenen.

Artikelen

Babyboomers: rimpelingen van een geboortegolf

In de periode 1946–1955 zijn in ons land 2,4 miljoen kinderen geboren. Ook in andere West-Europese landen piekten de geboorten na de oorlog, maar tot het midden van de jaren vijftig bleef het...

Artikelen

Inkomensdynamiek gemeente Amsterdam en metropoolregio Amsterdam

Een rapport en aanvullende maatwerktabellen over verhuizingen in Amsterdam en in de metropoolregio Amsterdam in 2001-2008 naar inkomen. Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam

Cijfers

Geregistreerde contacten met de huisarts en materiële welvaart

Bevolkingstrends, 2e kwartaal 2011. Onder personen met een lager vermogen of inkomen is het aandeel dat naar de huisarts gaat groter dan onder personen met een hoger vermogen of inkomen. Hoe lager...

Artikelen

Vertrouwen in en contacten met buurtgenoten

Bevolkingstrends, 1e kwartaal 201. Bijna 80 procent van de volwassen Nederlandse bevolking geeft aan de meeste mensen in hun buurt te vertrouwen. Het overgrote deel heeft contact met directe buren en...

Artikelen

Verhuizingen en inkomens gemeente Rotterdam

Tabellen over verhuizingen in de deelgemeenten van Rotterdam in 2001-2007 naar inkomen. Opdrachtgever: Centrum voor Onderzoek en Statistiek Rotterdam.

Artikelen