Corporate nieuws archief

Corparate

Meer zicht op online platformen in Nederland

Tweedehands of nieuwe producten verkopen, een overnachting boeken, foto’s delen op sociale media: online platformen krijgen een steeds grotere rol in onze maatschappij en economie.

Enquêtes vooraf testen met burgers en bedrijven in coronatijd

Het CBS hecht er groot belang aan om goed aan te sluiten op de belevingswereld van bedrijven en burgers.

Hoe het CBS de doodsoorzakenstatistiek samenstelt in coronatijd

Het CBS is verantwoordelijk voor het maken van statistieken over alle overleden personen in Nederland en hun doodsoorzaken.

Werken bij het CBS: ‘Ik werk op een superdrukke en veelzijdige afdeling’

Sabrina Barb kwam binnen als stagiaire en heeft inmiddels een baan bij de directie Communicatie en Nieuws (CCN) van het CBS.

Nieuwe leden raad van advies

Mevrouw mr. C.M. (Charlotte) Insinger MBA en de heer dr. F.J.H. (Henk) Don zijn door minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (EZK) benoemd als leden van de raad van advies van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Angelique Berg nieuwe directeur-generaal CBS

Angelique Berg wordt directeur-generaal van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Interview Directeur-Generaal over strategie en rol CBS

Ten gevolge van de datarevolutie komt er steeds meer data beschikbaar die ook door de overheid kunnen worden gebruikt bij het formuleren, uitvoeren en evalueren van beleid.

Rol en taak CBS in de wereld van statistisch onderzoek

Wat is precies de kerntaak en rol van het CBS in het licht van technologische en maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de datarevolutie, die zich in de wereld voltrekken?

Grensoverschrijdende data centraal in samenwerking

Een delegatie van het statistiekbureau uit Noordrijn-Westfalen bezocht het CBS. Het bezoek is onderdeel van een langlopende samenwerking tussen beide partijen

Onderzoek CBS, Eurostat en LinkedIn pas afgestudeerden

LinkedIn deed onderzoek naar mensen die net afgestudeerd zijn aan de universiteit of hogeschool

CBS onderzoekt toegang tot privacygevoelige data

Het CBS laat onderzoeken of toegang voor externe onderzoekers tot zijn privacygevoelige data nog wel kan op de huidige wijze.

Jonge onderzoekers in spotlights op NPSO-innovatiedag

Het Nederlands Platform voor Survey Onderzoek (NPSO) organiseerde voor de vierde keer de NPSO-innovatiedag.

Onderzoek risico vervoersarmoede in stroomversnelling

Het CBS en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) hebben onderzoek gedaan naar een indicator om het ‘risico op vervoersarmoede’ te meten.

Actuele vragen Kamerleden beantwoord met open data

Verslag van de Accountability Hack die op 4 oktober 2019 werd gehouden in de Tweede Kamer.

Zoektocht naar nieuwe databronnen

Door alle maatschappelijke ontwikkelingen, waaronder de opkomst van de interneteconomie, digitale gegevensstromen en een teruglopende respons op enquêtes, zijn traditionele databronnen steeds minder toereikend

Data science op een hoger plan door EU-programma

De Europese Unie stimuleert de internationale uitwisseling tussen data scientists uit de publieke, private en academische sector.

Makkelijk en snel met CBS open data aan de slag

Het CBS startte in 2014 met een portal voor het beschikbaar stellen van open data.Om het gebruik van open data verder te stimuleren heeft het CBS een aantal gebruiksvriendelijke handleidingen op zijn website geplaatst.

De volkstelling: spiegel van de samenleving

Volkstellingen zijn de oudste officiële statistieken van het CBS. Ze bieden een schat aan historische, demografische, sociaaleconomische en culturele informatie.

Platform voor een innovatieve overheid gelanceerd

De RIC is een netwerk dat het innoverend vermogen van de Rijksoverheid verstevigt door organisaties, mensen en initiatieven te verbinden en te versterken

Grafieken worden kunst

Vijfentwintig jaar zijn de Statistische zakboeken van het CBS geïllustreerd door de Duitse grafisch kunstenaar Gerd Arntz.

Onderzoek naar eerlijke algoritmen voor beleid

In de Nederlandse samenleving worden steeds meer beslissingen genomen door geautomatiseerde systemen die gebruik maken van algoritmen.

Statistici tegen alcoholmisbruik

Negentiende-eeuwse statistici waren vaak arts, advocaat, onderwijzer en predikant, maar ook wel ambtenaar en hoogleraar. Zij bekommerden zich beroepshalve, maar ook vanuit een overtuiging, om de medemens.

Leefbaarheid Haagse wijken onderzocht

In de afgelopen 2 jaar zijn onderzoeken uitgevoerd naar werkende armen, verhuizingen en kansengelijkheid in het onderwijs in Haagse wijken

Emissieregistratie levert eenduidige cijfers op

De emissieregistratie bestaat sinds 1974 en levert cijfers over de uitgifte van zo’n 350 voor het milieu relevante stoffen in lucht, bodem en water

Afhankelijkheid uitkering ouders en kinderen onderzocht

We hebben bestudeerd of er een direct verband bestaat tussen uitkeringsafhankelijkheid bij ouders en de kans op economisch succes van hun kinderen op latere leeftijd.

CBS ontwikkelt portal met grensoverschrijdende data

Je moet het zien als één grote verzameling op elkaar afgestemde data over inwoners, economie en arbeidsmarkt van regio’s aan beide zijden van de grens’

Frisse winden uit de afdeling gerechtelijke statistiek

Als jurist drong Wichmann begin 19e eeuw in vele artikelen aan op een radicale hervorming van het strafrecht

Hergebruik publieke data voor de wetenschap verbeteren

Een van de observaties van de KNAW: overheidsorganisaties denken bij het beschikbaar maken van de data die zij verzamelen primair aan burgers en bedrijven. De wetenschap staat nog niet op hun netvlies

Heerlen aan de slag met gelijke kansen voor elk kind

In dit programma werken overheid, sociaal maatschappelijk werk, onderwijs, medische partners, zorgverzekeraars en kennisinstellingen samen met als doel te zorgen voor een veilig opvoed- en opgroeiklimaat voor elk kind in Heerlen

Hoe welvarend is Nederland?

In de CBS-publicatie ‘Welvaart in Nederland 2019’ staat de nieuwste informatie over inkomen, bestedingen en vermogen van inwoners van Nederland

CBS start data-ecosysteem met diverse partners

Het data-ecosysteem moet zorgen voor betere ondersteuning van overheden, meer hergebruik van data en meer samenhangende informatie

Trainees op zoek naar nieuwe databronnen

Ons team had de opdracht uit te zoeken hoe het dark web als informatiebron gebruikt kan worden voor nieuwe statistieken over digitale criminaliteit

Van trainee tot big data expert

dit eigen bedrijf biedt me de mogelijkheid mijn kennis over data-analyse en data science verder uit te diepen

Grote ondernemingen in beeld binnen Europa

Om consistente gegevens over 360 grote en complexe ondernemingen in Nederland te kunnen samenstellen voor de statistiek heeft het CBS een aantal jaren geleden het ConGO (Consistentie Grote Ondernemingen)-team opgericht

Consumentenprijsindex (CPI) nóg nauwkeuriger berekend

Door gebruik te maken van onder andere scannerdata en webscraping kan het CBS nog sneller en effectiever de prijsontwikkeling volgen

Databank StatLine verder verbeterd

StatLine is dé databank van het CBS. Iedereen kan er allerlei data vinden over de Nederlandse economie en samenleving, van inflatie tot bevolkingsontwikkeling en van export tot criminaliteit

Datawarehouse Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn vernieuwd

Het CBS kreeg in 2018 het verzoek om het datawarehouse van AZW te moderniseren én een aantal gerichte enquêtes uit te zetten

Complexe vraagstukken oplossen met big en deep data

Van Gaalen bestudeert wat de effecten zijn van gebeurtenissen en omstandigheden in de vroege jeugd op de kansen - op een diploma, op werk, op een relatie - op latere leeftijd en wat daarbij de rol is van het gezin

Trends in Nederland: maatschappelijke thema’s in beeld
CBS en SCP verdiepen samenwerking

SCP en CBS: We streven naar verdieping, zowel qua onderzoek en publicatie als qua innovatie’

CBS en Dataprovider meten interneteconomie succesvol

De samenwerking tussen het CBS en Dataprovider op het gebied van het meten van de Nederlandse interneteconomie kreeg een internationaal vervolg

Verantwoordingsdag: focus op duurzaamheidsdoelen

de Wereldwijzer is een website waarop kinderen kunnen zien hoe Nederland het doet op het gebied van de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties.

Situatie jongeren centraal in Regionale Jeugdrapporten

De Jeugdmonitor is bedoeld om beleidsmakers, onderzoekers en andere geïnteresseerden te informeren over de situatie van de jeugd in de leeftijdsgroep van 0 tot 25 jaar

De opkomst van sportstatistieken in oorlogstijd

Pas in 1944, middenin bezettingstijd, zijn de eerste officiële sportstatistieken gepubliceerd.

Blockchain centraal bij Odyssey hackathon

Creatieve developers, ondernemers en designers werken samen met overheidsorganen, financiële toezichthouders, juridische en technische experts om maatschappelijke vraagstukken op te lossen.

Daniël Verlaan wint CBS-Tegel voor journalistiek talent

De CBS-Tegel laat zien dat techjournalistiek maatschappelijk relevant is en belangrijk nieuws

Werken in het hart van de statistiek

Quinten Meertens en Karolien van Wijk vertellen enthousiast wat hen motiveert en wat werken in het hart van de statistiek zo interessant maakt.

Montaigne lyceum wint ConjunctuurBekerStrijd

De ConjunctuurBekerStrijd is een wedstrijd waarbij leerlingen van de bovenbouw havo en vwo met economie in hun profiel de ontwikkeling van de Nederlandse economie voorspellen

Maatschappelijke vraagstukken centraal op seminar

Op het seminar, georganiseerd door het Center for Big Data Statistics, werd ingegaan op hoe datagedreven besturen mogelijk is met big data.

Historische publicaties CBS in online archief

een steeds groter deel van de historische collectie van het CBS is online te vinden en te doorzoeken.

Statistiekbureau Estland krijgt rol in data governance

onze rol als producent van de officiële statistieken uitgebreid wordt met verantwoordelijkheden voor de data governance

CBS experimenteert met sensordata uit de landbouw

We zoeken samenwerking met externe partijen om de dataficatie van de landbouw en het bedrijfsleven een stap verder te brengen

Privacy Proof Certificaat voor CBS

Het certificaat bevestigt dat de gegevens van bedrijven en personen bij het CBS aantoonbaar goed beschermd zijn.

CBS bouwt dataecosysteem met partners

Het CBS wil een dataecosysteem ontwikkelen om nog beter in de databehoeften van overheden te kunnen voorzien

Innovatieve wiskundige methode verbetert de statistiek

CBS-methodoloog Jacco Daalmans promoveert aan de Universiteit van Tilburg op een wiskundige methode voor het automatisch inpassen van gegevens voor officiële statistiek

CBS brengt online platforms in kaart

We proberen in kaart te brengen hoeveel online platforms er zijn. Dat is geen informatie die we simpelweg uit onze bedrijfsregisters kunnen halen

Geboden: veelzijdige loopbaan bij het CBS

het bijdraagt aan de rol van onze organisatie in de samenleving: het leveren van betrouwbare statistische informatie

Microdata CBS voor startende onderzoekers

het startschot voor een call waarmee een aantal onderzoekers via ODISSEI gratis toegang tot de microdata van het CBS kunnen krijgen.

Energietransitie centraal tijdens Haags Datakamp

Data scientists en onderzoekers gingen op zoek naar nieuwe inzichten over de energietransitie

Democratie gebaat bij open data

steeds meer ambtenaren maken gebruik van de door Open State Foundation beschikbaar gestelde open data, zowel op gemeente-, provinciaal als op rijksniveau

Risico op onderwijsachterstand in beeld

heeft het CBS nu een dashboard (handige online informatiebron) gemaakt, dat alle gemeenten in Nederland kunnen gebruiken om risico’s op onderwijsachterstanden in kaart te brengen

Piet Daas bijzonder hoogleraar Big Data aan TU/e

Statistieken maken met big data is heel anders dan statistieken maken op basis van enquêtes’

Heerlen en CBS brengen kansen van kinderen in beeld

In dit programma werken overheid, het sociaal maatschappelijk werk, medische partners, zorgverzekeraars en kennisinstanties samen met als doel een veilig opvoed- en opgroeiklimaat voor elk kind in Heerlen te realiseren

Onderzoek naar trends in sterftestatistieken
Datagedreven werken met brede coalitie in Friesland

Doel van de overeenkomst is dat gemeenten, provincie, hogeschool, universiteit en het Fries Sociaal Planbureau slim en efficiënt gebruik gaan maken van elkaars data en expertise

Met sensoren aan de slag om gezondheid te meten

Sensoren zijn nauwkeurig en daarom is het CBS op zoek naar manieren om ze te gebruiken, onder andere ter vervanging van vragenlijsten

Drukte Rotterdamse metro in beeld

Gootzen boog zich samen met de RET en de gemeente Rotterdam over de vraag of de drukte op de E-lijn van de RET-metro in Rotterdam in te schatten is aan de hand van big data

De ethische kant van big data

Hoe ga ik veilig maar ook integer om met de data die ik over burgers verzamel

Gezondheidsproblemen te lijf met sensoren

Bij de tweede Data Challenge ligt de focus op verbetering van de gezondheid van personen

Wat is de invloed van cijfers op ons leven?

Het bestverkochte boek ooit , waarin ze kritische vragen stelt bij de cijfers in onderzoeken en haar lezers handvatten aanbiedt om zelf op een andere manier naar cijfers te kijken

Big data voor publieke en private organisaties

De Big Data Value Association (BDVA) wil big data verder op de kaart zetten met als doel om daar in Europa voordelen mee te behalen voor de economie en maatschappij

CBS-talent puzzelt met data

Het CBS is voortdurend op zoek naar nieuw talent op het gebied van zowel statistisch onderzoek als data science en IT

120 jaar CBS: geschiedenis in bijzondere verhalen

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bestaat 120 jaar en over die tijd zijn veel bijzondere verhalen te vertellen

Globalisering: stukjes van de puzzel

Globalisering is een veelomvattend begrip dat je van veel kanten kunt belichten, van de invloed van buitenlandse ondernemingen op onze maatschappij tot migratie en CO2-reductie

CBS experimenteert met sensoren

Het CBS voerde in november 2018 een grote veldtest uit om te kijken of het mogelijk is respondenten te volgen met behulp van een app op hun smartphone

CBS onderzoekt risico op vervoersarmoede

Het CBS nodigt partijen zoals gemeenten uit om met aanvullende bronnen, lokale data en expertise de indicator over vervoersarmoede verder aan te vullen en verbeteren

Urban Data Center Eindhoven werpt vruchten af

De uitkomsten van de clusteranalyse helpen de gemeente Eindhoven gerichter beleid te maken voor de verschillende doelgroepen

Wat zegt de gemeenteraad over mijn buurt?

Als burger wil je vooral iets weten over je eigen buurt of bijvoorbeeld de buurt waar je werkt. Daar speelt WaarOverheid.nl op in.

Sociale wetenschap profiteert van dataplatform ODISSEI

Sociale wetenschappers krijgen via ODISSEI toegang tot grootschalige en longitudinale dataverzamelingen die gekoppeld zijn aan CBS-registraties

Wat kan het CBS zeggen over causaal verband?

Uit ons onderzoek blijkt dat het onder bepaalde voorwaarden mogelijk is om op grond van een beperkte dataset een uitspraak te doen over causaliteit

Avans Hogeschool brengt eenzaamheid in beeld

Doordat data in steeds grotere hoeveelheden worden opgeslagen is er veel meer behoefte aan visualisatie

Grip op de woningmarkt met microdata

Op basis van de microdata van het CBS en onze eigen data konden we zien dat de nieuwbouw vooral rijkere en hoogopgeleide bewoners aantrekt

Nieuwe methoden en bronnen voor big data onderzoek

het samenbrengen van onderzoekers van statistiekbureaus en wetenschappers uit de academische wereld om de nieuwste methoden en technieken voor big data onderzoek te presenteren en kennis hierover uit te wisselen

Information Dialogue: 24/7 vragen stellen aan het CBS

Het doel hiervan is om beleidsmakers, bedrijven en andere soorten gebruikers 24/7 zo goed en gemakkelijk mogelijk van informatie te voorzien.

CBS en gemeente Groningen brengen armoede in beeld

Door het Urban Data Center heeft de gemeente Groningen nu meer zicht op inkomens van groepen inwoners

Data science centraal in traineeprogramma CBS

De focus ligt op de ontwikkeling van kennis en vaardigheden op het gebied van data science en het opdoen van werk- en leerervaring

Eerste stap naar CBS/Brabant Data Center gezet

Urban Data Centers en Provinciale Data Centers bieden niet alleen kansen voor overheidsorganisaties, maar ook voor bedrijven en academische instellingen

Den Haag bouwt smart city ambitie verder uit

Door het UDC kunnen de data van de gemeente Den Haag worden gecombineerd met de data van het CBS

Om goede keuzes te maken zijn onafhankelijke data nodig

Alleen inzicht in de economie is niet meer voldoende om de ontwikkelingen in de samenleving te begrijpen. Ook sociale en culturele inzichten en informatie over sentimenten van burgers zijn daarbij van belang.

Eerste Research Data Center in Schagen van start

In dit Research Data Center werken de gemeente Schagen en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) samen om lokale beleidsvragen te beantwoorden.

Cybersecurity in kaart gebracht

In de monitor wordt onder andere aan de hand van een twintigtal indicatoren een beeld geschetst van de cyberdelicten en incidenten waar personen en bedrijven mee worden geconfronteerd

‘Alle partijen profiteren van een Urban Data Center’

Het doel van een stad besturen is dat je beleid bedenkt en optimaliseert. Met de data wil je problemen oplossen en preventief werken.

Kosten en baten gezondheidszorg in beeld

Maartje Goorden ontwierp een evidence based beslismodel waarmee patiënten naar de juiste vorm van zorg verwezen kunnen worden

Gevolgen echtscheiding onderzocht door UvA en CBS

Wij wilden weten hoe het nu gaat met de kinderen die opgroeiden in de ‘echtscheidingsrevolutie’ en nu tussen de 25 en 45 jaar oud zijn.

CBS-prijs voor journalistiek talent Timo Nijssen

Het CBS hecht zeer aan op feiten gebaseerde waarheidsvinding in de Nederlandse samenleving.

CBS levert berekeningen voor nieuw beleid kinderopvang

Recent heeft het CBS op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een bijdrage geleverd aan berekeningen rond het nieuwe beleid van de kinderopvang

Volkstellingen in de Balkan

In Kroatië, Bosnië en Noord-Macedonië wordt de volkstelling nog uitgevoerd op de traditionele manier, met pen en papier

Informatiebeveiliging: hoge prioriteit voor het CBS

Mobiliteit, de maatschappij die altijd online is en mogelijkheden om gegevens in de cloud op te slaan zijn voorbeelden van ontwikkelingen waar ook het CBS op in speelt

SDG’s: breder perspectief op duurzame ontwikkeling

Met het vaststellen van 17 SDG’s in 2015 streven de Verenigde Naties naar een meer duurzame toekomst

CBS continu op zoek naar nieuwe databronnen

Om in de toekomst hoogwaardige statistieken te kunnen blijven leveren is het CBS continu op zoek naar nieuwe databronnen, technologieën en methodologische technieken

Wat doet de stad met haar bewoners?

De trek naar de grote stad en de verstedelijking van Nederland heeft grote invloed op sociale verbanden en de levensloop van mensen

Rijks Data Science Programma van start

een integrale aanpak is noodzakelijk om het tekort aan ICT-personeel binnen de Rijksoverheid aan te pakken

Informatiebeveiliging permanent op de agenda

Veilige en betrouwbare uitwisseling van informatie, data, software en diensten tussen lidstaten en Eurostat en lidstaten onderling heeft een hoge prioriteit

Innovatief onderzoek CBS inspireert datascientists

Voor datascientists is het dan ook dé grote uitdaging om methoden te ontwikkelen die grote hoeveelheden data kunnen ‘vertalen’ naar hoogwaardige statistiek

Explosieve groei gebruik open data CBS

De open data van het CBS zijn in het tweede kwartaal van 2018 meer dan 3,2 miljoen keer opgevraagd

Interneteconomie Zuid-Korea in kaart met CBS-expertise

een belangrijke bijdrage aan de totstandkoming van het IT-beleid en de ontwikkeling van de nationale economie in Zuid-Korea

Kwaliteit arbeidsomstandigheden goed in beeld

werknemers en werkgevers te stimuleren om werk te maken van gezond en veilig werken en om bij te dragen aan de duurzame inzetbaarheid van werkenden

Data opschonen met statistiek-software R

overzicht van methoden en technieken waarmee vervuilde data kunnen worden opgeschoond in R

Nieuwe termijn Urban Data Center Groningen

De gemeente Groningen heeft de samenwerking in het Urban Data Center met het CBS verlengd voor anderhalf jaar.

Samenwerking CBS en DNB zorgt voor kwaliteitsslag

Om de kwaliteit van de statistieken over de Nederlandse economie en de betalingsbalans verder te verbeteren gaan het CBS en DNB nauwer samenwerken

VN monitort internationale energiemarkt in beweging

De Oslo-groep is opgericht om bij te dragen aan de verbetering van internationale normen en methoden voor officiële energiestatistieken

Klimaatverandering stevig op de kaart in Zwolle

Welke bestaande data kunnen worden ingezet voor klimaatadaptatie en aan welke nieuwe data heeft de regio Zwolle op dit gebied de meeste behoefte?

Hackatrain: creatieve oplossingen voor mobiliteit

Alle deelnemende teams maakten applicaties die het voor reizigers makkelijker moeten maken om laat in de avond naar huis te reizen

Monitor brengt leegstand Nederland in beeld

De Landelijke Monitor Leegstand is een gezamenlijke onderzoek van het CBS, het Kadaster en Geonovum en geeft een integraal beeld van het aantal woningen, kantoren en winkels dat leeg staat in Nederland.

Cybersecurity centraal tijdens oratie Bibi van den Berg

‘Ooit ging het alleen om het beschermen van data. Nu betrekken we ook de gevolgen van verstoringen en uitval van ICT-processen erbij en de structuren van organisaties en de processen die daar spelen.'

Samenwerking CBS en IFV: kennis en expertise delen

De brandweerstatistiek komt tot stand aan de hand van de data die de 25 veiligheidsregio’s aan ons aanleveren

Statistics Netherlands Award voor studente Kim Luijken

De scriptie van Luijken gaat over de rol van meetfouten bij statistische modellen die uitkomsten voorspellen op basis van een beperkte set variabelen

Border Sessions: slimme oplossingen voor maatschappij

Border Sessions wil disciplines en netwerken verbinden door een platform te creëren voor kennisoverdracht en ontmoeting.

Wat is de toekomst van het survey-onderzoek?

Bij survey-onderzoek, beter bekend als enquête-onderzoek, wordt een vragenlijst voorgelegd aan een steekproef van personen of bedrijven.

Statistiek-software R centraal tijdens CBS-conferentie

R is een open source softwareproduct dat speciaal is ontwikkeld voor statistiek en data-analyse doeleinden

Data veilig delen

Europese privacywet en het gebruik van data virtualisatie-technologie als mogelijke oplossing voor het (her)gebruiken van data voor statistisch onderzoek

Accurate wijk- en buurtindeling levert nuttige cijfers

Een goede buurtindeling draagt bij aan duidelijke cijfers over bevolkingssamenstelling, woningen, criminaliteit, energiegebruik en de aanwezigheid van voorzieningen.

Leefpatronen inwoners leveren schat aan informatie op

Hoe kunnen patronen in het stadsleven helpen bij het analyseren en oplossen van problemen in de stad, bijvoorbeeld op het gebied van (on)veiligheid of sociale cohesie

Ongelijkheid in beeld bij SDG DataViz Camp

Het doel van het datavisualisatiekamp: visualisaties ontwerpen die de voortgang van de duurzaamheidsdoelen tastbaar maken

Stagenetwerk Rijk verbindt stagiairs

Het Stagenetwerk Rijk is een jonge organisatie vóór en door stagiairs.

Verschillen in cijfers CBS en DNB verleden tijd

De consistente cijfers over de relatie van Nederland met het buitenland vormen een belangrijke en zichtbare mijlpaal in de samenwerking tussen het CBS en DNB

Europese privacywet: het CBS is er klaar voor

Door deze nieuwe Europese privacywet hebben inwoners van de Europese Unie (EU) meer invloed op wat er met hun privacygevoelige informatie gebeurt en wat bedrijven en overheden ermee doen

Monitor Brede Welvaart: breder beeld van welvaartsgroei

Deze monitor meet onze welvaart aan de hand van het bruto binnenlands product (BBP), milieu, gezondheid, onderwijs, arbeid, veiligheid, vertrouwen en ongelijkheid

Internationaliseringsmonitor: thermometer globalisering

De kwartaalpublicatie, die de gevolgen en kenmerken van globalisering voor Nederland op een toegankelijke manier beschrijft

Travelcard levert brandstof voor prijzen aan de pomp

Eén van de meest geraadpleegde cijfers van het CBS is de consumentenprijsindex (CPI). Een belangrijke component bij de daling of stijging van de CPI is de autobrandstof.

Pleidooi voor consistente inkomensongelijkheidcijfers

Er is veel maatschappelijk debat over inkomensongelijkheid. Is deze op de langere termijn nu wel of niet toegenomen?

CBS en PostNL: kennis delen tijdens hackathon

Het samen werken met data leverde nieuwe inzichten op, net zoals het delen van kennis op het gebied van data science

Gymnasium Celeanum wint ConjunctuurBekerStrijd

Deze wedstrijd is voor docenten een instrument om invulling te geven aan de lessen economie

Zorg voor transgenders verbeteren met microdata

Heeft de hormoonbehandeling die transgenders ondergaan gevolgen voor de gezondheid

Werken bij het CBS: een mix van theorie en praktijk

CBS is op zoek naar nieuwe medewerkers met een afgeronde bachelor of master op hbo- of wo-niveau in de natuurkunde, wiskunde, econometrie, data science

Naturalisatie vergroot kansen migrant

de effecten van naturalisatie op de kans op werk, de hoogte van het inkomen en het bezit van een eigen huis

Nieuw talent grijpt kans bij het CBS

niet alleen betrouwbare statistieken maken, maar ook zorgen dat iedereen onze cijfers weet te vinden en begrijpt

Wat is mijn huis straks waard?

Hoe ontwikkelt de huizenprijs zich en hoeveel risico lopen huizenbezitters op een huis dat sterk in waarde daalt

Ben jij het nieuwe talent dat het CBS zoekt?

ben je op zoek naar een uitdagende job met grote maatschappelijke relevantie? Dan heeft het CBS interessante banen

CBS bereikt 2e plaats wereldwijde ranglijst open data

Open data maakt openbare overheidsinformatie gemakkelijk herbruikbaar en zorgt voor meer transparantie bij de overheid

Nieuwe methoden om data te corrigeren

onderzoek naar nieuwe methoden om data te beoordelen en corrigeren

Rapport over duurzame ontwikkelingsdoelen verschenen

een nieuw rapport van het CBS over de stand van zaken rond de 17 Sustainable Development Goals

CBDS en LCDS: samenwerking in data science verdiepen

Het Center for Big Data Statistics van het CBS werkt samen met het Leiden Centre of Data Science .

Big data onderzoek naar laadpalen en vervoersstromen

hoe in Amsterdam big data worden ingezet voor onderzoek naar laadpalen en vervoersstromen

Flexbarometer: eenduidige cijfers over flexibele arbeid

zien hoeveel flexibele arbeidskrachten Nederland telt en hoe dat zich verhoudt tot werknemers met vast contract

Onderzoek naar sociale netwerken in de stad

Wetenschappelijk onderzoek naar familienetwerken en de invloed van stedelijke omgevingen

Veel vooruitgang in meten met sensoren

ontwerp van vragenlijsten, de voorwaarden voor gebruik van de smartphone voor surveyonderzoek en sensormetingen

Europees onderzoek naar big data goed op stoom

onderzoek naar de mogelijkheden om big data te gebruiken voor de officiële statistiek

Met sensoren gezondheid van Nederlanders verbeteren

Hoe kan technologie slimmer worden ingezet bij onderzoek naar de gezondheid van Nederlanders

CBS en Limburg starten eerste Provinciaal Data Center

Daarin werken de gemeenten met het CBS samen om aan de hand van data beleid te ontwikkelen

Europees onderzoek naar uniforme regels datavalidatie

ESSnet datavalidatie is een Europees onderzoeksprogramma dat als doel heeft de uitwisseling van data te verbeteren

Gezocht: academici met innovatietalent

als innovatieve organisatie speelt het CBS actief in op de behoeften van de samenleving

Kwetsbare groepen centraal in beleid gemeente Den Haag

Gelijke kansen voor kinderen, participatie van ouderen, tegengaan van schulden en toegang tot armoedevoorzieningen

Circulaire economie: naar minder grondstoffengebruik

Een circulaire economie is een economie waarbij grondstoffen zo efficiënt mogelijk gebruikt worden

Meten interneteconomie op internationale agenda

Via big data heeft het CBS in kaart gebracht welke Nederlandse bedrijven voornamelijk via internet hun omzet behalen

CBDS promoot internationale kennisuitwisseling

realtime en regionale statistieken en het maken van nieuwe statistieken met nieuwe databronnen waaronder Big Data.

'Nieuwe manier van denken sterk verankerd binnen CBS'

ontsluiten van datastromen voor bedrijven en samenleving, verbeteren van de zichtbaarheid van het CBS

Met slimme sensoren gezondheid van Nederlanders meten

sensoren op een slimme manier in zetten om gezondheid, leefstijl en leefomstandigheden van personen te meten

Levenskwaliteit van Nederlanders in beeld

publicatie ‘Kwaliteit van leven in Nederland’ combineert welvaart en welzijn op persoonsniveau en bevolkingsgroepen

CBS en Kadaster koppelen open en linked data

koppeling van open data en linked data van beide organisaties veel waardevolle maatschappelijke inzichten oplevert

Hoe ziet de toekomst van de landbouw er uit?

cijfers van de gedetailleerde landbouwtelling op het eerste Nationaal Economisch Landbouwcongres

CBS-talent op zoek naar nieuwe databronnen

big data-technologie en big data-methoden voor de productie van statistieken

Mobiliteit van Nederlanders in beeld

Hoe ver reizen Nederlanders dagelijks? Welk vervoermiddel gebruiken ze daarvoor?

CBS klaar voor nieuwe Europese privacywet

Bescherming van vertrouwelijke gegevens leunt sterk op de informatiebeveiliging

CBS lanceert het nieuwe StatLine

De online database krijgt een nieuw uiterlijk, veel grafische mogelijkheden

CBS berekent Living Planet Index zoute en zilte natuur

de staat van de natuur, veranderingen in dierpopulaties, weergegeven in de Living Planet Index

CBS op zoek naar IT-talent

nieuw talent met een afgeronde HBO- of WO-studie in de IT

ISO-keurmerk voor informatiebeveiliging CBS

overheidsorganisaties die hun informatiebeveiliging door een onafhankelijke externe partij laten toetsen

VN-hackaton levert verrassende resultaten op

De VN organiseerde een virtuele hackaton over het onderwerp ‘Telling stories with SDG data’

CBS en UM: verantwoord gezondheidsdata delen

Het combineren van grote databestanden kan zowel het CBS als de wetenschap verder helpen

CBS en TNO onderzoeken economische structuur in Limburg

ontwikkeling van regionaal geconcentreerde ecosystemen van bedrijven en kennisinstellingen

Ondernemersplein.nl linkt naar open data CBS

Voor ondernemers is het handig om informatie over bepaalde onderwerpen op één plek gebundeld te hebben

Statistische Trends met fenomeengerichte thema’s
Ambities CBS en Den Haag verenigd in Urban Data Center

Op 26 september 2017 lanceerden het CBS en de gemeente Den Haag een gezamenlijk Urban Data Center

Waarom is meedoen aan CBS-onderzoek belangrijk?

Voor de statistieken van het CBS zijn de antwoorden van alle mensen van belang

CBS en DNB: samenwerken aan eenduidige cijfers

CBS en DNB eenduidige cijfers over de relatie van de Nederlandse economie met het buitenland

CBS maakt nieuw talent snel wegwijs

CBS-productieketen het verzamelen van data tot het uitbrengen van nieuwsberichten en de bedrijfsvoering

Consumentenvertrouwen nóg nauwkeuriger vastgesteld

een tijdreeksmodel maakt het mogelijk om snel en gedetailleerd statistieken te maken

CBS en Leidschendam-Voorburg slaan de handen ineen

data-infrastructuur, dataverwerking en privacy gemeentebeleid onderbouwen met cijfers

Waarde bos, heide en bebouwde grond in kaart gebracht

de kwaliteit van de ecosystemen en naar wat ze bijdragen aan de economie en de samenleving

Vlinderstand belangrijke graadmeter voor de natuur

actuele informatie over veranderingen in de dagvlinderstand in Nederland en Europa

ISI-congres: focus op innovatieve statistiek

nieuwste ontwikkelingen op statistisch inhoudelijk en methodologisch gebied

Hoe voorkom je sociale uitsluiting van jongeren?

mensen maatschappelijk zelfstandig op het gebied van wonen, werken, gezondheid, gezin, onderwijs en sociale omgeving

Data verzamelen met je mobiele telefoon

innovatieve manieren om data te verzamelen, onder meer met behulp van mobiele telefoons

Proactief beleid met onderzoek naar vluchtelingen

Over drie tot vier jaar kunnen we zien in hoeverre deze vluchtelingen zijn gaan participeren in de samenleving

Datakwaliteit: fundament voor organisaties

meten van data, de kwaliteit van data, data governance, integriteit en betrouwbaarheid van data, privacywetgeving

Eerste webpublicatie CBS: ‘Trends in Nederland’
CBS Urban Data Center/Den Haag van start

innovatieve ontwikkelingen op het gebied van de Sustainable Development Goals

Democratische controle vergroten met open data

Open data bieden burgers de kans om de overheid te controleren en aan te spreken op haar verantwoordelijkheid

Alliantie CBS en Kadaster: samen innoveren

In juni 2017 sloten het CBS en het Kadaster een alliantie die de bestaande samenwerking verder moet verdiepen

Met Europese burgers luchtvervuiling aanpakken

burgers in Europese steden betrekken bij vermindering luchtvervuiling en CO2-emissies

Nieuwe methoden en technieken onder de loep

In Brussel vond een belangrijke conferentie plaats: New Techniques and Technologies for Statistics congres

Welke bedrijven uit het mkb zijn klaar voor big data?

Het CBS deed eind vorig jaar onderzoek om beter zicht te krijgen op het midden- en kleinbedrijf

CBS-hoogleraar onderzoekt invloed stad op levensloop

Beleidsmakers willen graag weten hoe het deze mensen vergaat en welke groepen kwetsbaar zijn

Adviseren op basis van benchmarkdata CBS

Met behulp van het RGS kunnen bedrijven hun eigen grootboekschema koppelen aan een uniform schema

Data-editing congres: nieuwe methoden en standaarden

Data-editing, het is wat statistici doen om ruwe data geschikt te maken voor een statistiek

EU-missie bezoekt statistiekbureau van Noord-Cyprus

Adviseren over actuele stand van zaken en kwaliteit van statistieken bij het statistisch bureau van Noord-Cyprus

CBS’er wint prijs met Europees kiezersonderzoek

integratie en immigratie worden voor stemmers op sociaaldemocratische partijen steeds belangrijker

Betere gezondheidszorg door big data

Big data spelen een steeds grotere rol binnen de overheid en in het bedrijfsleven

Venlo zet data effectiever in voor stad en regio

De gemeente Venlo start op 19 april in samenwerking met het CBS een Urban Data Center

Met Twitterdata emoties meten

Taaltechnoloog Florian Kunneman promoveerde onlangs aan de Radboud Universiteit Nijmegen op dit onderwerp

Nieuw cijfer consumentenvertrouwen

Op basis van dit onderzoek stelt het CBS onder meer het consumentenvertrouwen vast

Hackatons: maatschappelijke problemen slim oplossen

Tijdens de hackaton werden een aantal interessante blockchain-toepassingen gepresenteerd

‘Den Haag heeft een stevig armoedebeleid’

Het CBS en de gemeente Den Haag organiseerden eind maart een 4-daags Datakamp

Waarnemen met smartphones en tablets

smartphones en tablets bieden volop mogelijkheden voor onderzoek

‘Niet iedereen heeft dezelfde kansen’

‘De samenleving verandert snel en wordt steeds complexer’, zegt prof. Van Gaalen

CBS haalt banden aan met Caribische statistiekbureaus

Het CBS gaat nauwer samenwerken met de statistiekbureaus van Aruba, Curaçao en Sint-Maarten.

Duurzaamheid centraal tijdens StatCom

De VN heeft zeventien duurzame ontwikkelingsdoelen vastgesteld voor de periode 2015 tot 2030.

Datakamp CBS en gemeente Den Haag over armoede

Het Datakamp is belangrijk in het kader van de oprichting van de CBS Urban Data Centers.

Europese landen samen aan de slag met big data

Op 23 en 24 februari vond in Sofia de eerste Dissemination Workshop plaats van het ESSnet big data

Proefschrift over regiobranding wint award

Inwoners die naar een andere regio zijn verhuisd kunnen een belangrijke rol spelen in de vermarkting

CBS Urban Data Centers: inzicht in lokaal beleid

Sinds september 2016 werken verschillende gemeenten samen met het CBS in een CBS Urban Data Center

Arbeidsmarkt met Belgische grensregio in kaart

Grensoverschrijdende statistieken staan steeds meer in de belangstelling, ook vanuit Europa is de behoefte groot

Uitdagend en actueel onderwijs met big data

Analyseren van big data wordt steeds belangrijker om effectieve en duurzame keuzes te kunnen maken op allerlei gebied

Waarneming kledingprijzen met multidisciplinair team

Webscrapers worden ingezet voor het verzamelen van prijzen van kleding voor de Consumenten Prijsindex.

Gemeenten aan de slag met de Veiligheidsmonitor

De resultaten van de Veiligheidsmonitor laten zien dat een zeer grote groep slachtoffers geen aangifte doet

Infoservice CBS: vraagbaak voor het publiek

Met de huurmodule kunnen huiseigenaren én huurders de huurverhoging voor hun persoonlijke situatie berekenen

Locatiescan: nieuw innovatief product voor ondernemers

De locatiescan brengt de beoogde vestigingsgemeente of -wijk in kaart in de vorm van een rapport

World Data Forum: van data naar beleid

Van 15 tot en met 18 januari jl. vond in het Zuid-Afrikaanse Kaapstad het eerste World Data Forum plaats.

Leegstand vastgoed van Nederland in beeld

Het CBS heeft met Geonovum en het Kadaster een Leegstandsmonitor voor alle gemeenten samengesteld

Datavisualisatie: een beeld zegt meer dan 1000 woorden

CBS wil zijn data nóg toegankelijker maken. Datavisualisaties zijn daartoe een effectief middel.

Meer inzicht in snelgroeiende, innovatieve bedrijven

RVO ondersteunt ondernemers met subsidies, het vinden van zakenpartners, kennis en het voldoen aan wet- en regelgeving

Meer rekencapaciteit met Spark voor big data producties

Met het big data rekencluster Spark kunnen onderzoekers en statistici grote hoeveelheden data sneller verwerken

Werken aan onderzoek met maatschappelijke impact

Op 20 december promoveerde Angie Mounir aan de Universiteit Maastricht, waar zij onderzoek deed naar speltheorie.

Urban Data Center van start voor regio Groningen

CBS en gemeente Groningen gaan gezamenlijk data verzamelen, verwerken en presenteren in een nieuw samenwerkingsverband

CBS strijdt met 2 teams bij Wiskunde Olympiade

Op vrijdag 27 januari vond de zesde editie van de Wiskunde Olympiade voor Bedrijven plaats

Samenwerking CBS met Politie: een mooi huwelijk

CBS en de Politie gaan nauwer samenwerken. Beide partijen hebben op 26 januari 2017 een overeenkomst ondertekend.

Toegang tot microdata CBS flexibeler voor onderzoekers

Onder strikte voorwaarden kunnen geautoriseerde onderzoekers toegang krijgen tot die gedetailleerde data

‘Duurzaamheidsbeleid moet coherent en meetbaar zijn’

De overheid moet stevige duurzaamheidsambities neerzetten en elk nieuw beleid toetsen op de impact die het heeft op SDGs

Doodsoorzaken internationaal beter vergelijkbaar

CBS is toegetreden tot het internationale softwaresysteem om doodsoorzaken te coderen voor de statistiek.

Paul Schnabel: ‘Integratie is meer dan gelijke kansen’

Integratie is volgens Schnabel een tweezijdig proces. Hij was onlangs aanwezig bij het debat over integratie.

Workshop Linked Employer-Employee Data bij CBS

CBS maakt een koppeling tussen economische en sociale statistieken in de LEED

Innovatief met big data tijdens DataCamp CBS/UT

Het jaarlijkse DataCamp heeft als doel oplossingen te vinden voor complexe vraagstukken aan de hand van big data.

CBS brengt elektronisch afval Europese landen in kaart

CBS ontwierp samen met United Nations University in opdracht van de EU een methode om elektronisch afval te meten.

CBS-databank StatLine klaar voor de toekomst

De CBS databank StatLine krijgt volgend jaar een nieuw uiterlijk en een nieuwe werking.

‘Innovatie moet van het MKB komen’

Nederland moet vol inzetten op het midden- en kleinbedrijf (MKB). ‘Daar moet de noodzakelijke innovatie en verandering plaatsvinden. De trends wijzen er op dat we hiervoor niet alleen kunnen vertrouwen op grote bedrijven’, aldus Harold Goddijn. Hij is CEO van TomTom en voorzitter van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap en Financiering.

Website MKB vernieuwd met CBS-cijfers

Op 18 november jl. is in aanwezigheid van Hare Majesteit Koningin Máxima de nieuwe versie van de website ‘Staat van het Midden- en Kleinbedrijf (MKB)’  gelanceerd. Lico Hoekema en Linda Bruls, beiden werkzaam bij CBS, waren nauw betrokken bij het aanleveren van nieuwe data voor deze website en vertellen er meer over.

CBS ontwikkelt internationaal meetmodel voor brede welvaart

Onderzoeker Jan-Pieter Smits van CBS is per 1 september jl. benoemd tot hoogleraar Quantification of Sustainability aan de faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences van de Technische Universiteit Eindhoven. Als hoogleraar werkt hij aan de internationale toepassing van het door CBS ontworpen meetsysteem voor duurzame ontwikkeling. Ook rondt hij, met drie co-auteurs, zijn onderzoek af waarin hij de economische groei vanaf 1850 bestudeert in relatie tot brede welvaart en duurzaamheid. 

CBS en gemeente Heerlen starten Urban Data Center

Na Eindhoven gaat ook de gemeente Heerlen met CBS in zee om gezamenlijk data te verzamelen, combineren en verwerken om beleidsvragen te beantwoorden. Thema’s zijn onder meer veiligheidsbeleving van inwoners, leegstand van kantoren en inwoners met minimuminkomens. Deze  samenwerking vindt plaats binnen het CBS Urban Data Center/Heerlen dat op 28 november officieel van start gaat op de Brightlands Smart Services Campus in diezelfde stad. De Heerlense wethouder Martin de Beer, CBS-programmamanager Urban Data Centers Carin Kruiskamp en CEO Peter Verkoulen van Brightlands Smart Services Campus vertellen er meer over. 

Resultaten boeken met Lean Six Sigma

In 2014 is CBS met Lean Six Sigma gestart om zo efficiënt en effectief mogelijk te werken. Inmiddels is er veel bereikt. Bert Kroese, plaatsvervangend Directeur-Generaal: ‘Met Lean Six Sigma hebben we in de afgelopen twee jaar 25.000 uren vrijgespeeld, meer dan 120 projecten uitgevoerd, 700 medewerkers opgeleid en gezorgd voor heel veel enthousiasme binnen CBS’. Allemaal redenen om begin november een symposium over Lean Six Sigma te organiseren voor CBS’ers en een aantal externe partijen. Dankzij de goed opgezette workshops en presentaties kregen de deelnemers een helder beeld van wat er bereikt kan worden met deze slimme en efficiënte methode. 

Kennis maken met sociaalgeografisch onderzoek in de praktijk

Ruim 50 studenten van de Universiteit van Amsterdam (UvA) van de Engelstalige masterstudie Human Geography bezochten eind oktober CBS. Tijdens dit bezoek, onderdeel van het vak GeoSkills, leerden ze meer over het verrichten van sociaalgeografisch onderzoek. 

Gezocht: stagiairs met innovatief IT-talent

CBS is continu bezig met vernieuwen. Er wordt onder meer gewerkt aan een state-of-the-art data- en informatie-infrastructuur. Van het verzamelen van gegevens tot de verwerking ervan, van het analyseren van de cijfers tot het presenteren van de uitkomsten: op elk niveau lopen er IT-projecten of staan deze gepland. Dit om de bedrijfscontinuïteit van CBS te verzekeren of in te spelen op de maatschappelijke behoeften. CBS zoekt dan ook innovatieve stagiairs op IT-gebied. Zij kunnen hun talent inzetten om verder mee te bouwen aan een moderne, innovatie organisatie. 

Puzzelen met data

Op vrijdag 11 november jl. vond de prijsuitreiking van de Nederlandse Wiskunde Olympiade plaats, de jaarlijkse wiskundewedstrijd voor middelbare scholieren. Bert Kroese, plaatsvervangend Directeur-Generaal van CBS, sprak de winnaars toe: ‘Zonder wiskunde, geen statistiek.’

CBS-verkenning SDGs: startpunt van maatschappelijk debat

Vrijdag 4 november 2016 verscheen het CBS-onderzoek ‘Meten van SDGs: een eerste beeld voor Nederland’. De meting brengt in beeld hoe ver Nederland is met de Sustainable Development Goals van de VN. Het laat tevens zien hoe Nederland het doet in vergelijking met andere EU-landen. De publicatie vormt het startsein voor een breed maatschappelijk debat over de SDGs. Want op welke van deze duurzaamheidsdoelen moet Nederland focussen? En hoe worden ze gemonitord? CBS speelt hierbij een belangrijke rol.

Kinderopvang in meer dan 100 gemeenten in kaart gebracht

CBS verricht steeds vaker maatwerkopdrachten voor derden. Zo bracht het onlangs op verzoek van de koepelorganisatie Vereniging voor Statistiek en Onderzoek (VSO) de kinderopvang in 102 gemeenten in kaart. Tim Muller van CBS, Henk Fernee van het Fries Sociaal Planbureau en Jeanine Vosselman van VSO waren nauw bij dit onderzoek betrokken en geven er hun kijk op.

Internationaal op weg naar nieuwe manieren van dataverzameling

Begin oktober vonden bij CBS twee UNECE-workshops plaats. Meer dan 100 afgevaardigden uit alle delen van de wereld ontmoetten elkaar in Den Haag en spraken over dataverzameling en communicatie. Hoofdrolspelers tijdens deze dagen waren Bilal Kurban van het Turkse statistiekbureau, Michael Levi van het Amerikaanse statistiekbureau en Heini Salonen van de United Nations Economic Commission for Europe (UNECE).

Platform31 brengt zzp’ers in beeld met data van CBS

Platform31, een kennis-  en netwerkorganisatie voor stedelijke en regionale ontwikkeling, heeft een onderzoek naar zzp’ers uitgevoerd. Dat gebeurde in opdracht van het G32-stedennetwerk, een netwerk van 37 middelgrote en grote steden in ons land. Basis voor het onderzoek zijn CBS-cijfers en interviews met belangenorganisaties, academische experts en gemeenten. De resultaten van het onderzoek werden op 31 oktober jl. gepresenteerd tijdens een netwerkbijeenkomst van Platform31 en het G32-stedennetwerk.

CBS opent met partners Euregionaal Data Center in Zuid-Limburg

CBS heeft de afgelopen maanden in samenwerking met verschillende gemeenten gewerkt aan de oprichting van een aantal CBS Urban Data Centers. Doel daarvan is dat CBS gemeenten gaat ondersteunen met kennis over onder meer data-infrastructuur, dataverwerking en privacy. Op 28 oktober jl. opende Agnès Monfret (hoofd van de afdeling Cross-border cooperation van het Directoraat-Generaal Regio van de Europese Commissie) in Vaals een variant op het CBS Urban Data Center: het Euregionaal Data Center. Met dit Center gaat CBS - samen met nationale en internationale partners zoals ITEM - de grensoverschrijdende activiteiten en de situatie van grensregio’s beter in kaart brengen. CBS-onderzoeker Johan van der Valk licht dit unieke initiatief nader toe.

Dataplatform ODISSEI voor de mens- en maatschappijwetenschappen feestelijk gelanceerd

Tijdens een feestelijke bijeenkomst in het Centraal Museum in Utrecht werd op 27 oktober 2016 het dataplatform ODISSEI gelanceerd, een dataplatform voor de mens- en maatschappijwetenschappen. Wetenschappelijk directeur Pearl Dykstra (EUR) verrichtte samen met Pieter Hooimeijer (NWO-MaGW) en Huib van de Stadt (CBS) de symbolische openingshandeling door de nieuwe naam bekend te maken.

Termen allochtoon en autochtoon herzien

De termen autochtoon en allochtoon komen in het ‘Jaarrapport Integratie 2016’, dat in november van dit jaar verschijnt, niet meer voor. In plaats daarvan spreekt CBS in deze publicatie van personen met een Nederlandse of een migratieachtergrond. Deze nieuwe termen zijn in goed overleg met de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) gekozen.

Nieuwe website brengt criminaliteit in beeld

Hoeveel misdrijven waren er in het afgelopen jaar? Wat kost de vervolging van de verdachten? En hoe veilig voelen we ons eigenlijk? Het antwoord op die vragen en nog veel meer informatie is te vinden in het naslagwerk ‘Criminaliteit en rechtshandhaving 2015’, dat op 17 oktober is verschenen. Op diezelfde dag werd de nieuwe website Criminaliteitinbeeld.nl in gebruik genomen.

Wereldwijde gebruikers van Blaise wisselen ervaringen uit

Dit jaar bestaat de door CBS ontwikkelde software Blaise 30 jaar. Ter gelegenheid daarvan organiseerde CBS van 4 tot en met 6 oktober jl. de ‘International Blaise Users Conference’ (IBUC). Deze zeventiende editie vond plaats in het Meeting Centre van New Babylon in Den Haag. Een kleine 130 gasten uit 25 verschillende landen woonden de conferentie bij. 

CBS en ministerie van Economische Zaken intensiveren samenwerking

De economie van Nederland is voortdurend in beweging. Beleid van het ministerie van Economische Zaken dient daarin mee te bewegen. Belangrijk is het dan dat beleidsmakers in hun werk ondersteund worden met de hiervoor noodzakelijke data en inzichten. Die moeten vaak gericht worden geproduceerd. Het ministerie en CBS hebben om die reden de afgelopen jaren geïnvesteerd in het intensiveren en professionaliseren van de samenwerking. Om dit te stroomlijnen, sloot Directeur-Generaal Tjark Tjin-A-Tsoi van CBS met Directeur-Generaal Bertholt Leeftink voor Bedrijfsleven & Innovatie van het ministerie van Economische Zaken (EZ) op 18 oktober 2016 een raamovereenkomst. 

CBS en Universiteit Utrecht starten innovatief waarneemnetwerk

CBS werkt sinds een aantal jaren intensief samen met diverse universiteiten in Nederland op allerlei gebieden. Er vindt bijvoorbeeld uitwisseling plaats op personeelsgebied en gezamenlijk onderzoek. Zo verrichten CBS en de Universiteit Utrecht al vele jaren onderzoek naar waarneemmethodologie. Deze samenwerking heeft recent een extra impuls gekregen. Samen besloten ze tot de start van een netwerk voor ICT-innovatie op het gebied van primaire waarneming. Op donderdag 13 oktober 2016 vond de formele start van het project plaats tijdens een mini-symposium.

Zwolle winnaar slimste binnenstad door gebruik van smart data

Op 3 oktober jl. werd tijdens een Smart Data City-bijeenkomst de jaarlijkse winnaar van ‘de slimste binnenstad verkiezing’ gekozen. Deze keer viel Zwolle in de prijzen met Slimste Visie 2016. De stad sprong er volgens de jury uit met haar aanpak, waarin fact based opereren en een mentaliteit van samenwerken de boventoon voeren. Hans Nouwens, initiator van de verkiezing, vertelt er enthousiast over. Programmadirecteur Robert Hermans van CBS ging tijdens het verkiezingsevenement nader in op het traject dat door CBS en de World Council on City Data (WCCD) is ingezet om Nederlandse steden volgens wereldwijde normen te certificeren. 

Nieuwe CBS-methode meet interneteconomie met Google en Dataprovider

Op vrijdag 7 oktober 2016 maakte CBS tijdens een persconferentie in ‘Nieuwspoort’ bekend dat het samen met Google en het Nederlandse bedrijf Dataprovider werkt aan een innovatief project om de interneteconomie in kaart te brengen. Resultaat: een nieuwe methode, die meer licht werpt op de omvang van de interneteconomie in Nederland.

Start brede discussie met maatschappelijk middenveld over Sustainable Development Goals

Eind september 2015 bereikten 193 regeringsleiders een akkoord over de agenda voor 2030 in het kader van duurzame ontwikkeling. Ze hebben hun handtekening gezet onder een ambitieus pakket van doelstellingen: de zogenaamde Sustainable Development Goals (SDGs). Deze gelden voor de periode 2015-2030. Landen hebben zich gecommitteerd er  alles aan te doen om bij te dragen aan het realiseren van de gestelde doelen rond welvaart, veiligheid en rechtvaardigheid. Coördinator implementatie SDGs voor Nederland is Hugo von Meijenfeldt, werkzaam bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hij vertelt over de stand van zaken en wat er in de komende periode nog moet gebeuren. 

CBS zet innovatieve producten en diensten in de etalage

Op 27 september jl. lanceerde CBS het Center for Big Data Statistics, waar onderzoekers en datascientists van CBS samen met nationale en internationale partijen werken aan nieuwe statistieken op basis van big data. Tegelijkertijd ging het innovatieportaal  de lucht in. Op dit portaal presenteert CBS zijn diensten en producten in ontwikkeling op het gebied van innovatie. Denk daarbij bijvoorbeeld aan big data, open data en plannen voor innovatie. Doel: toetsen wat potentiële gebruikers daarvan vinden. Innovatiemanager Maarten Emons: ‘Feedback van onze relaties is zeer welkom. Met dit portaal gaan we een dialoog aan met onze gebruikers en laten we zien dat we sámen innoveren.’

Wendy Smits benoemd tot bijzonder hoogleraar aan Maastricht University

Op 19 september jl. is CBS-programmamanager dr. Wendy Smits benoemd tot bijzonder hoogleraar Labour Market Flexibility: the Employers’ Perpective aan de Maastricht University. Zij is de eerste vrouwelijke hoogleraar die werkzaam is bij CBS. Smits gaat onderzoek doen naar de oorzaken en gevolgen van de toenemende flexibilisering van de arbeidsmarkt in Nederland. 

CBS lanceert Center for Big Data Statistics

CBS zet meer en meer in op het gebruik van big data voor officiële statistieken. Om de ambities op dat gebied verder vorm te geven, lanceert CBS op 27 september 2016 - tijdens de handelsmissie van minister-president Mark Rutte en staatssecretaris Martijn van Dam naar Zuid-Korea - het Center for Big Data Statistics (CBDS). Tijdens het bezoek aan Korea wordt een big data samenwerkingsovereenkomst getekend met het Zuid-Koreaanse statistiekbureau KoStat, dat fors investeert in big data. Programmadirecteur Magchiel van Meeteren, methodoloog/datascientist Piet Daas en innovatiemanager Barteld Braaksma lichtten de ambities van CBS toe om op het gebied van big data statistieken de onbetwiste leider te zijn.

Privacy Audit Proof certificaten voor CBS-processen

Onlangs is door PricewaterhouseCoopers (PwC) een audit gehouden over  veertien statistiekprocessen. CBS voldoet voor die processen aan alle normen als het gaat om veilig omgaan met data en privacygevoelige informatie. CBS ontvangt voor alle veertien processen een Privacy Audit Proof certificaat en neemt hiermee een unieke plek in onder overheidsinstellingen. 

CBS en gemeente Eindhoven bundelen krachten in eerste CBS Urban Data Center

CBS en de gemeente Eindhoven gaan een unieke samenwerking aan, waarbij de kennis van CBS over onder meer data-infrastructuur, dataverwerking en privacy gecombineerd wordt met de ambities van de gemeente Eindhoven om te komen tot een door data gedreven ontwikkeling van de stad. De krachten worden gebundeld in het CBS Urban Data Center/Eindhoven. Op donderdag 22 september 2016 tekenen  Tjark Tjin-A-Tsoi (Directeur-Generaal CBS) en Mary-Ann Schreurs (wethouder innovatie van de gemeente Eindhoven) daartoe een samenwerkingsovereenkomst. 

Nieuwe CBS-publicatie biedt helder panorama van de Nederlandse arbeidsmarkt

Cijfers over werkgelegenheid, werkloosheid, loonontwikkeling: het zijn belangrijke ijkpunten voor de toestand van de economie en daarmee vormen ze belangrijk thema’s voor CBS. In de op 15 september 2016 verschenen nieuwe digitale publicatie ‘De arbeidsmarkt in cijfers’ worden al die verschillende invalshoeken samengevoegd tot een helder panorama van de Nederlandse arbeidsmarkt in 2015.  

Smart Services Campus Heerlen: broedplaats voor nieuwe bedrijvigheid en innovaties

Maandag 12 september jl. werd in Heerlen de Brightlands Smart Services Campus gelanceerd. Onder grote belangstelling opende minister Kamp van Economische Zaken – in gezelschap van onder andere prins Constantijn – de Campus. Tevens maakte CBS bekend dat op 27 september a.s. het Center for Big Data Statistics wordt geopend. De Brightlands Smart Services Campus speelt hierin een vooraanstaande rol.

Accountability Hack: met open data geldstromen in kaart brengen

Besteedt de overheid ons geld goed? Hoeveel wordt er uitgegeven? En waaraan precies? De open data van de overheid bieden kansen om die vragen te beantwoorden. Tijdens de Accountability Hack bij de Algemene Rekenkamer op vrijdag 9 september jl. werden app-bouwers en ontwikkelaars uitgenodigd om slimme manieren te ontwikkelen om de democratische controle te versterken. CBS was er bij, onder andere met een presentatie over de toekomstige mogelijkheden van open data.  

Van kleurpotlood en transparant papier tot digitale kaart

Ruim 100 jaar geleden startte CBS met het cijfermatig beschrijven van het Nederlandse bodemgebruik. Sinds 1989 gebeurt dat digitaal en levert CBS naast de cijfers ook een digitale kaart van Nederland. Digitalisering heeft het in kaart brengen van ons land de laatste jaren makkelijker gemaakt, toch blijft het precisiewerk. Hans Visser is statistisch analist op de afdeling Regio en Ruimte van CBS en heeft de digitalisering van dichtbij meegemaakt. ‘Vijfentwintig jaar geleden kleurden we kaarten nog in met kleurpotlood en werden ze gedigitaliseerd op elektronische tekentafels, nu wordt de hele bewerking digitaal op het scherm gedaan.’

SAE 2016: kleinedomeinschatters in de statistische praktijk

De tiende editie van de Small Area Estimation (SAE) Conference vond van 17 tot 19 augustus 2016 plaats in Maastricht. De conferentie over kleinedomeinschatters werd dit jaar georganiseerd door CBS, in samenwerking met de Maastricht University (UM). De focus lag op de toepassing van small area estimation bij nationale statistische bureaus.

Hackaton Kamer van Koophandel levert veel innovatieve ideeën voor mkb’ers en zzp’ers op

In teamverband nieuwe oplossingen bedenken voor vraagstukken op het gebied van smart shopping, cybercriminaliteit, gezondheid en bloemen en planten. Dat was het doel van de op 2 en 3 september jl. door de Kamer van Koophandel en vier andere partners georganiseerde 24-uurs hackaton in het WTC te Den Haag. Meer dan 200 enthousiaste zzp’ers, studenten met kennis op het gebied van ICT en data én ondernemers deden mee. Zij konden zich vastbijten in vier challenges. Daarbij werden data gebruikt van onder meer CBS. En er was een mooie prijzenpot van 40.000 euro, te verdelen over 12 winnende teams. 

CBS investeert in Spark voor verwerking van big data

CBS investeert de komende maanden in een nieuw computersysteem: Spark. Met Spark kunnen onderzoekers en statistiekmakers grote hoeveelheden data en big data sneller verwerken. Dit is belangrijk nu CBS te maken krijgt met steeds grotere databestanden. 

CBS onderzoekt familiebedrijven in Nederland met behulp van registers

Familiebedrijven vormen een aanzienlijk deel van het midden- en kleinbedrijf (MKB), maar er zijn nog geen aparte statistieken over. CBS heeft - als één van de zeven Europese statistische bureaus en met een financiële bijdrage van de Europese Unie - onderzocht hoe familiebedrijven het beste in kaart kunnen worden gebracht. Dat blijkt mogelijk met bestaande gegevens uit registers, zodat bedrijven niet extra worden belast met vragenlijsten.

Nederlandse gemeenten doen inspiratie op bij het Portugese statistiekbureau

Portugal staat voor veel uitdagingen. In het afgelopen decennium is er een daling geweest van het aantal geboortes in het land en nam de vergrijzing sterk toe. Ook is de werkloosheid onder jongeren groot en vertrekken er velen naar het buitenland. Om dat tij te keren, is het Instituto Nacional de Estatistica (INE/ het Portugese CBS) gestart met een aantal ambitieuze en innovatieve projecten. Dat doen zij in samenwerking met lokale overheden. Een aantal Nederlandse bestuurders bezochten INE om inspiratie op te doen.

CBS op zoek naar innovatieve studenten op hbo- en wo-niveau

Nu binnenkort de hbo- en wo-studies weer van start gaan, staan veel studenten voor de vraag: waar ga ik dit komende jaar stage lopen of mijn afstudeeropdracht doen? CBS kan daar snel en adequaat een antwoord opgeven. Het bureau heeft - met een gemiddeld aantal stagiaires van 120 per jaar - inmiddels ruime ervaring met het begeleiden van studenten in allerlei fases van hun studie. Jacobiene van der Hoeven en Corien Brouwer maken beiden deel uit van het CBS-stageteam en vertellen over wat er allemaal mogelijk is.

‘Big data nodigen uit tot samenwerking en doorbreken barrières’

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) beschikt over enorme hoeveelheden data. Denk bijvoorbeeld alleen maar aan de gegevens van Rijkswaterstaat, het Kadaster, de Rijksdienst voor het Wegverkeer en het KNMI. IenM zet dan ook flink in op big data. Daarbij worden gegevens van de verschillende onderdelen van het ministerie gekoppeld. ‘Zo krijg je informatie boven water waardoor je anders naar onderwerpen kijkt’, zegt directeur Bestuursondersteuning Margriet Vonno. Niet alleen big data spelen een belangrijke rol bij het ministerie, maar ook open data.

CBS-software Blaise wereldwijd al 30 jaar uniek

Dit jaar bestaat de door CBS ontwikkelde software Blaise 30 jaar. Ter gelegenheid daarvan organiseert CBS van 4 tot en met 6 oktober 2016 de ‘International Blaise Users Conference’ (IBUC). Vooraf en aansluitend kunnen gebruikers workshops en een training volgen waarbij ze leren hoe ze de nieuwste versie van Blaise zo optimaal mogelijk kunnen gebruiken. Een gesprek met de promoters en de gebruikers van Blaise. 

CBS opent zijn deuren om kennis te delen over Open Data

Onlangs zette CBS zijn deuren open om de kennis die het heeft rond het beschikbaar stellen van Open Data met andere overheden te delen. Dat er veel animo was, bleek uit de meer dan 100 aanmeldingen die in één week binnen stroomden. Naast een presentatie over CBS Open Geodata werd tijdens de bijeenkomst aandacht besteed aan drie thema’s: privacybescherming, metadata en het publiceren van Open Data. Tanya Gelsema en Eric Schulte Nordholt, namens CBS nauw betrokken bij deze onderwerpen, lichten de belangrijkste thema’s toe.   

Met innovatieve methoden complexe statistieken maken

CBS organiseerde op 29 en 30 juni een internationale workshop over de wijze waarop het complexe statistieken als de Nationale Rekeningen maakt. Het gebruikt hiervoor een innovatieve methode om data uit verschillende bronnen automatisch in een speciaal raamwerk in te passen. Voor deze methode is internationaal veel belangstelling. 

Wil je stage lopen of een afstudeeropdracht doen bij CBS?

CBS biedt jonge, innovatieve en ambitieuze studenten op hbo- of wo-niveau de mogelijkheid om stage te lopen of een afstudeeropdracht te doen. Eén van de studenten die op dit moment al stage loopt bij CBS is Jules Coret. Hij volgt de master stochastiek en financiële wiskunde aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) en de Vrije Universiteit (VU). Om praktijkervaring op te doen werkt hij aan een pittige klus bij CBS. En dat bevalt goed. 

Op weg naar een door data gedreven Europese economie

Big data inzetten om diensten te verbeteren. Steeds meer Europese bedrijven raken er bedreven in. Wil van der Aalst, wetenschappelijk directeur van het Data Science Centrum Eindhoven, schetst de snelle ontwikkelingen naar een door data gedreven Europese economie. ‘Organisaties die geen gebruik maken van big data, zullen ophouden te bestaan.’

CBS rondt complexe dossiers af tijdens voorzitterschap EU-raadswerkgroep statistiek

Op 30 juni 2016 beëindigde Nederland het voorzitterschap van de Europese Unie (EU). Directeur-Generaal van CBS, Tjark Tjin-A-Tsoi, was gedurende een half jaar voorzitter van de EU-raadswerkgroep voor de statistiek. Hij werd bijgestaan door Daan von Berg en Lieneke Hoeksma, beiden internationaal beleidsadviseur bij CBS. Zij kijken terug op een enerverend half jaar, waarin een aantal moeilijke dossiers tot een goed einde is gebracht.

eScience Center: de brug tussen wetenschap en IT

De wetenschap digitaliseert in rap tempo. Alle vakgebieden, van astronomie tot geesteswetenschappen, beschikken over steeds grotere hoeveelheden data. Bij het toepassen van die data zien wetenschappers zich regelmatig gesteld voor IT-barrières. De engineers van het Netherlands eScience Center (NLeSC) helpen die barrières te overbruggen. NLeSC en CBS werken sinds enige tijd samen en voeren gesprekken om die samenwerking te intensiveren. 

Directeur-Generaal CBS adviseert prins Charles

Op 12 juli nam Directeur-Generaal Tjark Tjin-A-Tsoi in Londen deel aan de adviesraad van het forum ‘Measure what matters: a framework for action’ over het beter meten van de voortgang van duurzame ontwikkeling wereldwijd. Het forum was mede georganiseerd door his Royal Highness the prince of Wales, in Nederland beter bekend als prins Charles. Hij zet zich al vele jaren in voor duurzame ontwikkeling. Tjin-A-Tsoi was uitgenodigd, omdat CBS - samen met andere nationale statistische bureaus - een leidende rol speelt bij het meten van de voortgang van de ontwikkeling van de Sustainable Development Goals (SDG’s). Daarnaast trekt het professionele en innovatieve communicatiebeleid van CBS internationaal veel aandacht. Over dat nieuwe communicatiebeleid verzorgde Tjin-A-Tsoi een presentatie. 

CBS inventariseert beschikbaarheid indicatoren voor Sustainable Development Goals

Eind september 2015 bereikten 193 regeringsleiders een akkoord over de agenda voor 2030 in het kader van duurzame ontwikkeling. Ze hebben hun handtekening gezet onder een ambitieus pakket van doelstellingen: de zogenaamde Sustainable Development Goals (SDG’s) of Global Goals. Deze gelden voor de periode 2015-2030. Landen hebben zich gecommitteerd er  alles aan te doen om bij te dragen aan het realiseren van de gestelde doelen rond welvaart, veiligheid en rechtvaardigheid. Belangrijke vraag is hierbij hoe gemonitord kan worden in hoeverre landen op de goede weg zijn om de gestelde doelen te realiseren. De nationale statistische bureaus spelen daarbij een belangrijke rol. Hermanus Rietveld, coördinator van de werkzaamheden op het gebied van SDG’s bij CBS, vertelt over de stand van zaken. 

NWO erkent CBS Microdata Services als onderzoeksfaciliteit van nationaal belang

Waar kunnen onderzoekers terecht als zij gegevens nodig hebben voor hun studies? Op vrijdag 24 juni presenteerde de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) een landschapsanalyse van grote onderzoeksfaciliteiten in Nederland. Deze vormt de opmaat voor een nieuwe Nationale Roadmap. CBS Microdata Services is één van de 160 erkende faciliteiten.

Kennis delen loont

In maart van dit jaar ging een nieuw initiatief van start: de EZ-datamatch. Met deze datamatch wil het ministerie van Economische Zaken - samen met aan het ministerie gelieerde organisaties - ideeën genereren om de databestanden van de overheid effectiever in te zetten. CBS deed er aan mee. Het koppelde zijn landbouwstatistiek aan de subsidie-database van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Dat leverde nuttige informatie op over de effectiviteit van subsidies.

Is ‘ontspullen’ een maatschappelijke trend?

Nederlandse huishoudens zijn in de laatste decennia steeds meer gaan consumeren. Internationaal behoort ons land wat dat betreft tot de top van de wereld. Maar wie de media volgt, ziet dat er ook mensen zijn die juist proberen te ‘ontspullen’: opruimen, overbodige zaken wegdoen, minimalistisch leven. Is ‘ontspullen’ een meetbare trend? Kees Baldé, statistisch onderzoeker bij CBS en lid van een VN-denktank, onderzocht het op verzoek van het ministerie van Economische Zaken. Dit in het kader van het meten van de circulaire economie.  

CBS reikt ‘Statistics Netherlands Award 2016’ uit

Medio juni reikte Kees Zeelenberg, directeur Methoden en technieken bij CBS, de ‘Statistics Netherlands Award 2016’ uit aan Marije den Ouden. Zij studeerde in juni af aan de Universiteit Utrecht, waar zij de masteropleiding Methodologie en Statistiek volgde. Met de award voor de beste masterthesis, waarvan de resultaten zeer waardevol en nuttig zijn voor de officiële statistiek, onderstreept CBS het belang van de opleiding. Ook wordt op deze manier concreet vorm gegeven aan een reeds jarenlange intensieve samenwerking met de Universiteit Utrecht. 

Gezocht: stagiairs op hbo- en wo-niveau

CBS biedt jonge, innovatieve en ambitieuze studenten op hbo- of wo-niveau gelegenheid stage te lopen of een afstudeeropdracht te doen. Roos Godefrooij en Carmen Wolvius zijn zulke studenten en ronden over 2 weken hun stage-opdrachten bij het statistiekbureau af. Zij vertellen graag over hun ervaringen. 

Maatschappelijke vraagstukken aanpakken met open data

Sinds 2014 heeft CBS een open data-portaal, waarbij het in totaal bijna 4000 dataverzamelingen als open data beschikbaar stelt. Het statistiekbureau helpt ook andere organisaties hiermee. Meer open data dienen binnen de overheid beschikbaar te komen om maatschappelijke vraagstukken aan te pakken. Een directe aanleiding voor CBS en IBM om onlangs samen een conferentie over open data te organiseren. 

Minister Asscher neemt nieuwste editie ‘Welvaart in Nederland’ in ontvangst

Hoe staat het met de inkomens, bestedingen en vermogens van huishoudens in Nederland? Dat is te lezen in de nieuwste editie van de CBS-publicatie ‘Welvaart in Nederland’. Lodewijk Asscher, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, nam de uitgave op 29 juni in ontvangst. 

Jong CBS talent wint innovatieprijs

Hij is een innovator pur sang, aldus het juryrapport. En daarom won Quinten Meertens, die sinds september 2015 als statistisch onderzoeker bij CBS werkt, de innovatieprijs van de directie Economie, bedrijven en nationale rekeningen. Hij vindt het een eer. ‘Ik krijg bij CBS de kans dingen uit te proberen’, aldus de talentvolle wiskundige. 

CBS publiceert ‘Trends in Nederland’
Wat betekent de inzet van slimme technologie voor de burger?

Het Centre for BOLD Cities, waarin de drie universiteiten in Leiden, Delft en Rotterdam samenwerken met CBS, onderzoekt wat de stedelijke data-explosie betekent voor burgers. Hoe beleeft de burger die explosie? Wanneer komt welk gevoel op bij de stadsbewoner? Trekker van het onderzoekscentrum is Liesbet van Zoonen, hoogleraar sociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. ‘Vrijwel niemand vraagt zich af wat de inzet van slimme technologie betekent voor de burger, terwijl dat toch een cruciale vraag is.’

SCP en CBS verder aan de slag met nieuwe informatie over sociaal domein

Sinds 1 januari 2015 ligt de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Opvang (WMO), de Jeugdwet en de Participatiewet bij gemeenten. Zij hebben de taken rond werk en inkomen, jeugdzorg en zorg aan langdurig zieken en ouderen overgenomen van het Rijk. Om de decentralisatie en het effect van het nieuwe beleid rond het sociaal domein goed te kunnen monitoren en evalueren, is informatie nodig. Donderdag 16 juni jl. organiseerde CBS daarom samen met het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) een symposium over de informatievoorziening over en behoeften voor het sociaal domein, nu en in de toekomst. 

Onderzoek met CBS-data onderbouwt beleid over bijstandsuitkeringen

Alleenstaande ouders - met name moeders - met een bijstandsuitkering mogen sinds enkele jaren een deel van het geld dat ze bijverdienen houden. Marike Knoef, universitair hoofddocent bij de afdeling economie aan de Universiteit Leiden, onderzocht het effect van deze maatregel. Ze gebruikte daarvoor data uit de bijstandsuitkeringsstatistiek van CBS.

Met big data humanitaire vraagstukken oplossen

Den Haag staat internationaal bekend als stad van Vrede en Recht. In zo’n 160 internationale organisaties werken hier ruim 19.500 mensen aan één gemeenschappelijk doel: een vreedzame en rechtvaardige wereld. Door de bundeling van internationale organisaties en kennisinstellingen door de jaren heen kreeg Den Haag de reputatie van expertisecentrum op dit gebied. Dat was goed merkbaar tijdens de lancering van The Hague Humanity Hub op 3 juni jl. die door meer dan 200 deelnemers werd bezocht. Daar bleek dat de gemeente Den Haag - samen met diverse nationale en internationale instanties - allerlei vraagstukken op humanitair gebied wil aanpakken met big data. Ook CBS was van de partij. 

Nieuwe website met veel open data over natuur en milieu gelanceerd

Beleidsmakers, onderzoekers en belangstellenden vinden op de website ‘Compendium voor de Leefomgeving’ cijfers en uitleg over milieu, natuur en ruimte. Op 14 juni ging een compleet nieuwe versie van dit online naslagwerk live.

Nieuwe stappen gezet met big data voor verkeer- en vervoersstatistiek

Kun je nieuwe databronnen als verkeerslussen in snelwegen, GPS-data en camerabeelden combineren met informatie uit vragenlijsten? En vervolgens schatten hoe het vrachtverkeer zich over de Nederlandse wegen beweegt? Precies dat vroeg Yinyi Ma zich af in haar promotieonderzoek, dat gefinancierd en begeleid werd door CBS. Op 3 juni jl. promoveerde zij hierop aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. 

Statistiekmakers van Estland timmeren flink aan de weg
Minister Ploumen in gesprek met CBS over internationale thema’s

Maandagmiddag 6 juni was minister Lilianne Ploumen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking te gast bij CBS. Uit handen van Directeur-Generaal Tjark Tjin-A-Tsoi ontving zij het eerste exemplaar van de nieuwste Internationaliseringsmonitor. Daarna volgden korte presentaties van CBS’ers over een aantal internationale thema’s. Daarover ging de minister met hen en de Directeur-Generaal in gesprek. 

CBS creëert ruimte voor vernieuwing met Lean Six Sigma

Gemakkelijker samenwerken, statistieken die sneller of beter geproduceerd worden, de doorlooptijd van een vraag of klacht bekort: Lean Six Sigma zorgt ervoor dat werkprocessen onder controle zijn en blijven. Zo ontstaat ruimte voor vernieuwing. CBS kent nu een team van acht zogenoemde Black Belts. Zij trainen en coachen de organisatie op het gebied van Lean Six Sigma en leiden zelf de grote, complexe projecten. 

Gezocht: ambitieuze IT-specialisten met affiniteit voor nieuwe technologieën

CBS is continu bezig met vernieuwen. Er wordt onder meer gewerkt aan een state-of-the-art data- en informatie-infrastructuur. Van het verzamelen van gegevens tot de verwerking ervan, van het analyseren van de cijfers tot het presenteren van de uitkomsten: op elk niveau lopen er IT-projecten of staan deze gepland. Dit om de bedrijfscontinuïteit van CBS te verzekeren of in te spelen op de maatschappelijke behoeften. CBS zoekt dan ook nieuw IT-talent: software-engineers, test-engineers, procesmanagers, informatie-analisten en big dataspecialisten. Zij kunnen meebouwen aan een moderne en innovatieve organisatie van de toekomst. 

Onderwijsdata CBS behoren tot de top

De onderwijsdata van CBS behoren tot de beste ter wereld, vinden de onderwijs-economen dr. Liesbeth van Welie en dr. Ilja Cornelisz van de Universiteit van Amsterdam.

Aan de slag met big data tijdens Zwolse 24-uurs hackaton

Hoe kan big data bijdragen aan het vergroten van de bereikbaarheid en gastvrijheid van Zwolle? Hoe kunnen we big data gebruiken voor innovatieve informatietoepassingen en -diensten? Om hier achter te komen gingen tijdens een Innovation Hack tientallen enthousiaste dataspecialisten en datascientists - onder meer vanuit CBS - in het weekend van 21 en 22 mei jl. vierentwintig uur lang aan de slag om te kijken of ze met big data een antwoord konden vinden op deze vragen. Het resultaat was verrassend.  

CBS vernieuwt grootschalig de dataverzameling

CBS voert stap voor stap een nieuwe procesketen met bijbehorend IT-landschap in voor het verzamelen van gegevens. Deze gegevens zijn cruciaal voor het maken van kwalitatief hoogwaardige statistieken. Grootschalige vernieuwing is nodig om de bedrijfscontinuïteit van CBS op dit punt te verzekeren, vertelt Astrid Boeijen. Zij is verantwoordelijk voor het programma. ‘Daarnaast worden flexibiliteit en gebruiksvriendelijkheid voor de deelnemers aan enquêtes sterk verbeterd. De vernieuwing vindt plaats onder de vlag van het CBS-brede vernieuwingsprogramma Phoenix.’

Robots speuren internet af naar prijzen

Voor de consumentenprijsindex verwerkt CBS de prijzen van producten en diensten die consumenten kopen, zoals levensmiddelen, elektronica, kleding, auto’s en verzekeringen. Het waarnemen van de prijzen moet goed en efficiënt gebeuren, zonder overlast voor de winkels zelf. Voor de prijswaarneming gebruikt CBS steeds meer internetrobots.

Data Service Centrum CBS maakt hergebruik van data eenvoudig

CBS herbergt een schat aan gegevens. Die schat bestaat niet alleen uit statistische publicaties, maar ook uit microdatabestanden die de bron vormen van de publicaties. Om deze microdata goed omschreven en toekomstbestendig op te slaan heeft CBS een Data Service Centrum (DSC) ingericht. Met het DSC beschikt CBS over een centrale plek voor de opslag en interne uitwisseling van data. Daarmee is niet alleen de kwaliteit van de data geborgd, maar wordt ook het inzicht in de statistische processen vergroot. Dankzij het DSC kunnen onderzoekers van CBS de data veel sneller vinden en hergebruiken. Daarnaast kunnen onderzoekers van buiten CBS onder voorwaarden  gebruik maken van een groot deel van de inhoud van het DSC.

Open data beschikbaar via nieuwe website over volksgezondheid en zorg

CBS levert ongeveer een kwart van de kerncijfers voor De Staat van Volksgezondheid en Zorg, de nieuwe website over volksgezondheid en zorg van acht samenwerkende organisaties. Daarnaast bouwde CBS een speciale versie van de online databank StatLine, waarmee ook de kerncijfers die niet van CBS afkomstig zijn als open data beschikbaar kunnen komen. 

Succesvolle producten leveren met Scrum

CBS werkt bij IT-projecten sinds 2013 met Scrum. Met deze werkwijze kan in teamverband op een effectieve, flexibele manier software worden ontwikkeld. Het levert succesvolle producten op, binnen het budget en op tijd. Een goed voorbeeld is de nieuwe website van CBS. Die is aan de hand van de Scrum-werkwijze  tot stand gekomen. Om de werkwijze verder te kunnen ontwikkelen, legde CBS contact met vijf andere organisaties die werken met Scrum. Dat leverde goede resultaten op. 

CBS op zoek naar nieuw talent

Roger Voncken en Doreen Ewalds zijn beiden statistisch onderzoeker bij CBS. Voncken studeerde sociale geografie en Amerikanistiek aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Ewalds volgde de studie gezondheidswetenschappen aan de Universiteit Maastricht. Beide onderzoekers hebben een afwisselende, dynamische baan bij CBS en vertellen graag over hun ervaringen. 

SAE-conferentie: internationale toponderzoekers bijeen in Maastricht

Van 17 tot 19 augustus 2016 organiseert CBS in samenwerking met Maastricht University een internationaal congres over kleinedomeinschatters: Small Area Estimation (SAE) Conference 2016. Kleinedomeinschatters zijn gebaseerd op statistische modellen. Hiermee kun je op basis van bestaande steekproeven op een gedetailleerd niveau betrouwbare cijfers maken. SAE 2016 brengt experts op het gebied van small area estimation van over de hele wereld bijeen in Nederland. Eerder werd de conferentie georganiseerd in onder meer Trier (2011), Bangkok (2013), Poznan (2014) en San Diego (2015).

CBS experimenteert met Spark om big data succesvol te verwerken

De steeds grotere hoeveelheden data die CBS verwerkt om statistieken te maken, vragen om nieuwe rekenoplossingen. Spark biedt zo’n oplossing. CBS onderzoekt op dit moment welke kansen dit systeem biedt bij het maken van snelle en goede statistieken.

CBS en provincie Overijssel brengen leegstand in beeld

Kantoren die leegstaan, verlaten bedrijfsterreinen, winkelstraten met etalages waar het bord ‘te koop’ ophangt. Zes procent van al het Nederlands vastgoed wacht op een nieuwe eigenaar of gebruiker en staat leeg. Overheden zetten alles op alles om het tij te keren, maar een compleet overzicht van de leegstand van alle types vastgoed in Nederland ontbrak. Tot nu toe. Want CBS ontwikkelde samen met de provincie Overijssel de Leegstandsmonitor. Die werd op 22 april jl. tijdens een inspirerende bijeenkomst in Zwolle door Commissaris van de Koning Ank Bijleveld overhandigd aan Bart Krol (IPO) en Peter Heij (ministerie van Infrastructuur en milieu). Veelbelovend was dat op die dag reeds concrete afspraken zijn gemaakt om samen met andere partijen de mogelijkheden te verkennen om de krachten te bundelen om deze monitor verder te ontwikkelen. 

Digitale schatkamer CBS optimaal benut door samenwerking met UvA

CBS en de Universiteit van Amsterdam (UvA) gaan nauwer met elkaar samenwerken. Vrijdag 22 april jl. tekenden de instellingen een samenwerkingsovereenkomst en verkenden 45 medewerkers van beide partijen nieuwe mogelijkheden tijdens een workshop.

CBS wil MKB-er nog meer gemak en nut bieden

Voor MKB-ers wordt het beantwoorden van de financiële vragen van CBS makkelijker én nuttiger. In de loop van dit jaar wordt het voor de ondernemer mogelijk om met één druk op de knop gegevens aan CBS te verzenden. CBS kan vervolgens, via software die deze service ondersteunt, ook nuttige informatie terug leveren. 

Samenwerking over de grenzen heen

CBS in Heerlen en het statistiekbureau van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen (IT.NRW) hebben sinds 2015 de banden aangehaald. Doel is samen grensoverschrijdende statistieken te produceren. Dat leverde in 2015 een eerste gezamenlijke statistische verkenning van de arbeidsmarkt in de grensregio op. Verder betekent de samenwerking een regelmatige uitwisseling van statistiekthema’s en werkmethoden via workshops. Uitwisseling van personeel maakt eveneens deel uit van de samenwerking. De wederzijdse werkbezoeken om kennis en ervaring uit te wisselen, worden ook in de toekomst voortgezet. Beide statistiekbureaus zullen op 28 april 2016  de  samenwerking  formaliseren in een samenwerkingsovereenkomst. Hans Josef Fischer (vijfde van links op de groepsfoto), de hoogste baas van IT.NRW, aan het woord over statistiek maken en samenwerking over de grenzen heen. 

Summerschool van CBS en Universiteit Utrecht over survey-onderzoek

Hoe stel je een goede vragenlijst samen? Hoe ontwerp je een steekproef? En hoe combineer je op een slimme manier de uitkomsten van een enquête met informatie uit registers? De antwoorden op die vragen zijn binnen handbereik tijdens de Summerschool-cursussen van CBS.

‘Ik wil een breed publiek warm krijgen voor wetenschap en wiskunde’

Wiskundige en wetenschapsjournalist Ionica Smeets is bekend van haar columns in de Volkskrant, haar boeken over wetenschap en wiskunde en het marathoninterview in VPRO’s Zomergasten. Sinds vorig jaar juli werkt ze als hoogleraar wetenschapscommunicatie aan de Universiteit Leiden. Regelmatig maakt ze gebruik van CBS-cijfers. Samen met CBS bekijkt ze binnenkort ook hoe de cijfers nóg beter gedeeld kunnen worden met publiek en media.   

Labour Force Survey brengt Europese arbeidsmarkt in beeld

De voorbereiding op Europees onderzoek vergt speciale aandacht van CBS. Onderzoeksvragen vanuit Europees perspectief moeten worden aangepast aan de Nederlandse situatie en tegelijkertijd voldoen aan de Europese opdracht. Het Vragenlab van de afdeling methodologie van CBS voert daarom tests uit. Momenteel werken ze aan het testen van vragen over de combinatie werk en zorgtaken. Vivian Meertens, methodoloog bij CBS, legt uit wat daar allemaal bij komt kijken. 

Vernieuwde website CBS live

CBS heeft een vernieuwde website. Met een frisse uitstraling en veel mogelijkheden. Actualiteiten krijgen een prominente plaats en de kerncijfers worden overzichtelijk gepresenteerd. Een nieuwe technologie maakt de website toekomstbestendig.

Nieuwe economische indicatoren voor gemeenten

Hoeveel faillissementen zijn uitgesproken in mijn gemeente? Hoeveel zzp-ers met een laag inkomen wonen er? Deze cijfers en meer nieuwe economische indicatoren op gemeenteniveau zijn vanaf 31 maart 2016 te vinden op Waarstaatjegemeente.nl. Beleidsmedewerkers en bestuurders krijgen hiermee inzicht in de prestaties van hun gemeente en kunnen die vergelijken met anderen.

Effecten van subsidies tonen door datamatching

‘Deze peer, is die er ondanks of dankzij de weersubsidie van het ministerie van Economische Zaken?’ Met die vraag pitchte CBS’er Lydia Geijtenbeek het idee om de landbouwstatistiek van CBS te koppelen aan de subsidiedatabase van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Dat kan nuttige informatie opleveren over de effectiviteit van subsidies. CBS viel met dit idee in de prijzen tijdens de EZ Datamatch-dag van 10 maart jl.

Met Big Data het begin van de lente monitoren

Gegevens van websites, informatie afkomstig van detectielussen in de weg en grote hoeveelheden tweets. Welke Big Data zijn interessant voor CBS? Hoe snel kun je conclusies trekken uit grote hoeveelheden data? Welke kennis, vaardigheden en programma’s heb je nodig  om aan de slag te kunnen met Big Data? Dat probeerden Maaike Hersevoort (CBS), Hamed Mehdipoor (Universiteit Twente, UT) en hun collega’s te ontdekken tijdens het datacamp dat CBS en de UT eind vorig jaar november organiseerden. De eerste resultaten zijn inmiddels bekend. 

Een kijkje in de keuken van CBS Heerlen

Astrid Boeijen is sinds medio vorig jaar hoofddirecteur Dataverzameling en vestigingsmanager bij CBS in Heerlen. En die baan bevalt haar goed, heel goed zelfs. ‘In Heerlen worden belangrijke statistieken gemaakt. Bovendien gebeurt hier heel veel aan innovatie op het grensvlak tussen IT, methodologie en statistiek. Allemaal activiteiten die van levensbelang zijn voor het hele CBS, maar zeker ook voor de gebruikers van onze statistiek.’

Geluksmeter CBS: Gelderlanders het meest gelukkig

Zondag 20 maart is het de internationale dag van het geluk. Naar aanleiding hiervan is de CBS geluksmeter, die voor het eerst op 25 januari van dit jaar werd gelanceerd, geactualiseerd met de meest recente cijfers over het welzijn van de Nederlandse bevolking. 

MKB-voorzitter Michaël van Straalen: ‘Wij hebben de CBS-data hard nodig’

Nederland staat er – in vergelijking met andere Europese landen – goed voor, vindt de voorzitter van MKB-Nederland Michaël van Straalen. Hij prijst de door het kabinet genomen hervormingsmaatregelen die de economie bestendiger moeten maken. Over het ondernemersklimaat in ons land is hij echter veel minder te spreken.  

Gezondheid stopt niet bij de grens

Grensoverschrijdende statistieken over gezondheid en welzijn maken, dat is het doel van de samenwerkingsovereenkomst tussen CBS, stichting euPrevent en de GGD Zuid-Limburg. De nieuwe statistieken ondersteunen gezondheidsprojecten in de Euregio Maas-Rijn en zijn daarmee een voorbeeld voor andere landen in Europa.

Canada, Engeland en Zweden kopiëren succesvol innovatielab CBS

CBS heeft een innovatielab, waar nieuwe ideeën binnen de organisatie gestimuleerd en getest worden. Dit concept heeft inmiddels navolging gekregen bij de nationale statistiekbureaus van Canada, Engeland én Zweden. In januari van dit jaar bezochten Maarten Emons en Barteld Braaksma, vanaf het eerste uur betrokken bij het lab van CBS, hun collega’s in Zweden om kennis en ervaringen uit te wisselen. Dit gebeurde op uitnodiging en kosten van het Zweedse statistiekbureau. 

‘Het werk bij CBS staat dicht bij de praktijk’

Daniël Herbers werkt sinds een half jaar bij de afdeling inkomensstatistieken van CBS aan de statistiek over nalatenschappen. Hij verrichtte  onlangs aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) zijn promotieonderzoek naar de relatie tussen familie, wonen en welzijn op latere leeftijd. Deze promotie vormt een goede basis voor een mooie carrière bij CBS.

Internationale handelsstatistiek belangrijk voor bedrijfsleven, beleid en wetenschap

Voor de statistiek over de internationale handel in goederen leveren bijna 17 duizend bedrijven cijfers aan CBS. Deze gegevens vormen - samen met de douanegegevens over de handel met niet-EU-landen - de kern van deze statistiek. In 2015 heeft CBS de vernieuwde webapplicatie IDEP geïntroduceerd om deze gegevens in te voeren. Tegelijkertijd is voor ongeveer de helft van de bedrijven de mogelijkheid geïntroduceerd over te stappen van een maand- naar een jaaropgave. In het jaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek heeft CBS bij een aantal bedrijven gepeild hoe zij de introductie van de wijzigingen hebben ervaren. Zo blijkt meer dan 80 procent van de gebruikers van IDEP tevreden over het pakket.  

Jeugdcriminaliteit daalt

De jeugd van tegenwoordig is veel braver dan acht jaar geleden. Jongeren zijn de hele dag actief op internet, waardoor zij aan klassieke straatcriminaliteit minder toe komen. Keerzijde is wel, dat de computermisdaad onder jeugdigen lijkt toe te nemen. Dit signaleert WODC-directeur Frans Leeuw tijdens een persconferentie in Nieuwspoort in reactie op de op 1 maart jl. verschenen ‘Monitor Jeugdcriminaliteit’. 

‘Medewerkers van CBS zijn trots op hun vak en inhoudelijk sterk’

CBS is een vernieuwend bedrijf, met een sterke visie. Medewerkers van CBS zijn trots op hun werk en trouw aan de organisatie.  Dat ervaren ook Elia Bleuten en Bob van den Berg, twee nieuwe projectleiders, die sinds enkele maanden bij de CBS-vestiging in het Limburgse Heerlen werken.

Startende ondernemers met internationale activiteiten vaker succesvol

Startende ondernemers die besluiten internationaal actief te worden, presteren beter dan vergelijkbare starters die zich beperken tot de binnenlandse markt. Volgens CBS-onderzoekster Marjolijn Jaarsma zijn hun overlevingskansen spectaculair groter.

Stoeien met CBS-cijfers in de klas

Het onderwijs is traditioneel een belangrijke doelgroep voor CBS. Op de website ‘CBS in de Klas’ zijn de cijfers toegankelijk en toepasbaar gemaakt voor de lessen. Wat interessante informatie is hier te vinden voor docenten en hun leerlingen? CBS’er Lieke Stroucken en haar collega vertelden er over tijdens een workshop op de jaarlijkse Docentendag in januari van dit jaar voor de circa 400 leraren maatschappijleer.

Minister Kamp: ‘Nederlandse economie zit weer in de voorhoede van Europa’

Wat zou minister Kamp er dit jaar van vinden, van De Staat van Nederland , het jaarlijkse CBS-bericht over de economie? De minister van Economische Zaken draait er donderdag 11 februari 2016 tijdens de presentatie van de cijfers, niet lang omheen: ‘We zitten weer in de voorhoede van Europa. Het is fijn dat de Nederlandse economie weer de situatie van vóór de economische crisis heeft bereikt’, constateerde de bewindsman in een goed gevulde zaal van de CBS-vestiging in Den Haag.

CBS toont maatschappelijke betrokkenheid tijdens ‘Jaar van de Mijnen’

In 2015 vierde de voormalige mijnstreek in Limburg met het ‘Jaar van de Mijnen’ haar verleden, heden en toekomst. Een breed samenwerkingsverband, waarin ook CBS actief was, organiseerde honderden activiteiten en maakte van het themajaar een succes. 

CBS aan de slag in Azerbeidzjan

CBS is sinds kort betrokken bij een kennisoverdrachtproject voor het statistiekbureau van Azerbeidzjan. Met dit zogenoemde twinning project investeert de Europese Unie (EU) in goede contacten met de landen die grenzen aan de EU. Azerbeidzjan ligt namelijk in de Kaukasus, op de grens van Oost-Europa en West-Azië. Namens CBS bracht directeur Robert Hermans van 24 tot en met 29 januari een officieel bezoek aan het statistiekbureau in de hoofdstad Baku. Om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen sprak hij ook met diverse ministers, ambassadeurs, vertegenwoordigers van de Duitse en Bulgaarse statistiekbureaus en andere hoogwaardigheidsbekleders. Onverwachts werd hij tevens met een delegatie uitgenodigd voor een bezoek aan de president van de republiek. Tijd voor een gesprek. 

Promovenda doet onderzoek met methode uit de dierkunde

De Gemeentelijke Basisregistratie (GBA)* - en zijn opvolger de Basisregistratie Personen (BRP) - wordt voor meerdere statistieken gebruikt. Maar niet iedereen die in Nederland verblijft, is in deze registratie opgenomen. Promovenda Susanna Gerritse onderzocht hoe groot het verschil is tussen het aantal mensen dat in het GBA stond ingeschreven als inwoner en de ‘werkelijke’ populatie.

Slimme havens met Big Data

De Nederlandse havens zijn de ruggengraat van de Nederlandse economie. Om de concurrentie voor te blijven, wordt dataverkeer steeds belangrijker. ‘Waar het voorheen in de haven vooral ging om goederen, schepen en vrachtverkeer gaat het tegenwoordig meer en meer om datamanagement’, zegt Marten van der Velde van Portbase. Dat is het bedrijf dat mede namens de Nederlandse havens het dataverkeer regelt en beheert. ‘Pas als je door de hele transportketen heen alle data deelt en uitwisselt, kun je je koppositie behouden.’ Portbase, de Rotterdamse en Amsterdamse havenbedrijven en CBS werken daarom sinds enkele jaren samen in het project Zeehavenstatistiek.

EZ DataMatch: inspireren en experimenteren

Het ministerie van Economische Zaken (EZ) beschikt samen met zijn diensten over een enorme hoeveelheid data. Die data worden slim en efficiënt gebruikt, maar er zijn nog meer mogelijkheden van datatoepassing. Daarom ging onlangs een nieuw initiatief van start: de EZ DataMatch. Iedereen die bij het ministerie of zijn diensten werkt kan er aan meedoen en een idee indienen voor een nieuwe of verbeterde toepassing van data. Ronald de Jong (CBS) en Ramon de Louw (EZ) maken beiden deel uit van het EZ DataMatch kernteam en vertellen er enthousiast meer over.

Promoveren op data van CBS

CBS en de universiteiten werken steeds vaker nauw samen op het gebied van bijzondere leerstoelen, het gebruik van statistische data, detachering van medewerkers en stages. Daarnaast biedt CBS PhD-studenten de mogelijkheid onderzoek te doen met data van CBS. Laura Boeschoten is één van hen en vertelt over haar ervaringen.

‘Innoveren is experimenteren’

Tjark Tjin-A-Tsoi is sinds bijna twee jaar de Directeur-Generaal van CBS. In die periode heeft CBS een fiks aantal vernieuwingsslagen gemaakt op basis van een strategische agenda voor de ontwikkeling van CBS, ook wel het tienpuntenplan genoemd. Ook heeft CBS onlangs de award ‘Overheidsorganisatie van het jaar’ gewonnen. Tijd voor een gesprek. 

Onderzoek naar bedrijfsopleidingen van belang voor werkgelegenheid

Op 21 januari a.s. verstuurt CBS aan 6.000 bedrijven in de particuliere sector de enquête Bedrijfsopleidingen. Doel van dit onderzoek is een beeld te krijgen van het opleidingsbeleid, de inhoud en de kosten van bedrijfsopleidingen. Het onderzoek wordt in alle landen van de Europese Unie eens in de vijf jaar uitgevoerd. De eerste resultaten worden eind van dit jaar verwacht. Diverse Nederlandse en Europese instanties zullen de uitkomsten gebruiken voor bepaling van hun beleid. 

Gemeenten en CBS zoeken samenwerking op gebied van statistiek en onderzoek

Gemeenten en CBS onderzoeken hoe ze meer kunnen samenwerken op het gebied van statistiek en onderzoek. Daarom organiseerden de gemeente Den Haag, de Digitale Steden Agenda (DSA) en CBS in december 2015 een bijeenkomst over data, onderzoek en beleid. De titel luidde: ‘Samen meten is nog meer weten’.

CBS legt Nederland langs Europese meetlat

Hoe doet Nederland het in vergelijking met andere Europese landen? Ter gelegenheid van het EU-voorzitterschap lanceert CBS vandaag de uitgave ‘Nederland langs de Europese meetlat.’ Daaruit blijkt dat Nederland een rijk land is, ondanks de relatief lage economische groei.

‘De toekomstige groei van ons land moet van innovatie komen’

‘Nederland moet zijn economische positie op de wereldmarkt telkens verdienen en blijven bevechten. We moeten voorop blijven lopen. Dat kan alleen door te innoveren.’ Het is een boodschap die Maarten Camps, secretaris-generaal op het ministerie van Economische Zaken (EZ), keer op keer benadrukt. Die innovatie kan deels komen door de beschikbaarheid van Big Data en statistieken. En daar is dus een rol weggelegd voor CBS.    

Big Data en de vleugels van Icarus

CBS houdt zich al enige jaren bezig met onderzoek naar Big Data. Maar het is niet de enige die dat doet. Ook Peter Paul Verbeek, hoogleraar Filosofie van Mens en Techniek aan de Universiteit Twente (UT), verdiept zich dagelijks in allerlei aspecten van Big Data. Zijn er grenzen aan het gebruik van Big Data? Hoe ga je er verantwoord mee om? En wat is de invloed op het maken van statistieken? 

CBS brengt armoede in Nederland in kaart

Op woensdag 16 december overhandigde Directeur-Generaal Tjark Tjin-A-Tsoi de publicatie ‘Armoede en sociale uitsluiting 2015’ aan staatssecretaris Jetta Klijnsma van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In deze nieuwe publicatie wordt de bevolking van Nederland in kaart gebracht, die in welvaart en sociaal opzicht is achter gebleven bij de overige inwoners van ons land. 

CBS intensiveert relatie met de provincies

CBS wil graag de relatie met de provincies intensiveren. Daarom biedt het een workshop aan met als doel de behoeften van de verschillende provincies goed in kaart te brengen. Zo kan CBS zijn dienstverlening nog beter afstemmen op de wensen van deze klanten. De tour langs de provincies startte onlangs in Limburg.

ISO-keurmerk voor maatwerk CBS

Beleidsstatistiek, een afdeling binnen CBS, heeft in december het ISO 9001-certificaat ontvangen van Tüv Nederland. Klanten kunnen geheel op maat, aan de hand van eigen onderzoekersvragen, door deze afdeling statistische informatie laten samen stellen. Dit gebeurt met behulp van het rijke aanbod aan microdata en de expertise van CBS. Er is daarbij altijd oog voor de klant en er wordt continu aan verbeteringen gewerkt. Het ISO 9001-certificaat bewijst dat dat lukt.

Data camp over Big Data levert verrassende resultaten op

Gegevens van websites, informatie afkomstig van detectielussen in de weg en grote hoeveelheden tweets. Welke Big Data zijn interessant voor CBS? Hoe snel kun je conclusies trekken uit grote hoeveelheden data? Welke kennis, vaardigheden en programma’s heb je nodig  om aan de slag te kunnen met Big Data? Die vragen stonden centraal tijdens het Data camp dat CBS eind november organiseerde in samenwerking met Universiteit Twente (UT). ‘Het Data camp was zo’n succes dat we hebben besloten om het twee keer per jaar te organiseren.’

CBS in dialoog met gebruikers van open data

Alle 3.800 dataverzamelingen van CBS, met daarin 14 miljard cellen, zijn beschikbaar als ‘open data’. Onder meer onderzoekers en app-bouwers kunnen hier hun voordeel mee doen. Omdat CBS wil weten of het open data portaal aan hun wensen voldoet, organiseert het regelmatig gebruikersbijeenkomsten.   

‘Afstuderen bij CBS staat goed op je cv’

Mariska van Keulen doorliep met veel enthousiasme haar afstudeerstage bij CBS. ‘Het is een groot pluspunt dat ik mijn stage bij CBS heb gedaan. Dat bleek keer op keer bij mijn sollicitatiegesprekken.’ Van Keulen is studente Business Information aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en liep stage bij CBS tussen maart en november van dit jaar. Gert Buiten, senior stafmedewerker bij de Economische en Bedrijfsstatistieken, was haar begeleider. 

Verhuizersbranche kiest voor maatwerk van CBS

CBS gaat voor de Organisatie voor Erkende Verhuizers (OEV) maatwerkonderzoek verrichten dat op kwartaal- en jaarbasis objectieve cijfers oplevert over de ontwikkelingen in de verhuismarkt. CBS gaat hiermee in 2016 aan de slag. Anton Vis, algemeen secretaris OEV: ‘CBS biedt een schat aan interessante informatie en heeft een uitstekende expertise op het gebied van onderzoek. Daarom gaan wij met CBS in zee.’

Internationale handelsstatistiek laat dynamische interne Europese markt zien

Voor de statistiek over de internationale handel in goederen leveren bijna 15.000 bedrijven cijfers aan CBS. Deze gegevens vormen - samen met de douanegegevens over de handel met niet-EU-landen - de kern van deze statistiek. Om de handelsactiviteiten met het buitenland goed in kaart te kunnen brengen, is het van belang dat de gegevens volledig en tijdig binnenkomen bij CBS. ’Kwaliteit staat voorop, dat is ons leidend principe’, vertelt Astrid Boeijen, hoofddirecteur Dataverzameling van CBS.

CBS onderzoekt arbeidsparticipatie tot op buurtniveau

In welke wijk wonen veel werkenden? Hoeveel uitkeringsontvangers komen er in een buurt voor? En met welke andere buurtkenmerken hangt dit samen? CBS onderzocht op buurtniveau hoe het staat met de arbeidsparticipatie, oftewel: het hebben van betaald werk. Nog niet eerder is tot op dat niveau ingezoomd.

Data CBS fundament voor nieuwe website Midden- en Kleinbedrijf

In aanwezigheid van Hare Majesteit Koningin Máxima is op 23 november jl. ‘De Staat van het MKB’ gelanceerd, een platform waarop informatie over het midden- en kleinbedrijf (MKB) in Nederland samenkomt. De data van CBS vormen het fundament van de website staatvanhetmkb.nl  en een kernpublicatie.

World Database of Happiness brengt wereldwijde geluksgevoel in kaart

Professor Ruut Veenhoven brengt het wereldwijde geluksgevoel in kaart in zijn World Database of Happiness. Deze database geeft de subjectieve waardering van de wereldwijde bevolking weer voor het leven als geheel. De Denen voeren deze lijst al jaren aan met een 8,5. ‘Zelfs in dit gelukkigste land van de wereld is het geluk door de jaren heen nog iets toegenomen. Ook Nederland scoort goed met een kleine acht.’

Innovatieve methode brengt segregatie scherper in beeld

CBS is via het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI) betrokken bij een internationaal project waarin wordt gewerkt aan een innovatieve manier om segregatie (de relatieve concentratie van mensen die tot een bepaalde sociaal-economische categorie of herkomstgroep behoren binnen een bepaalde stadsbuurt) te meten. Hierbij wordt niet - zoals gebruikelijk - gemeten op het niveau van administratief afgebakende buurten en wijken, maar aan de hand van individuele personen en degenen die rond deze persoon wonen. CBS en NIDI verwachten hierdoor een verfijnder beeld van segregatie te krijgen en ook internationaal beter te kunnen vergelijken. Dat is belangrijk omdat segregatie hoog op de beleidsagenda staat in meerdere Europese landen.

CBS brengt 420 diersoorten in kaart dankzij nieuwe rekentechnieken

Dit jaar werd op initiatief van het Wereld Natuur Fonds (WNF) voor het eerst een Living Planet Index van Nederland gelanceerd: een overzicht van de trends in Nederlandse diersoorten. CBS werd gevraagd hiervoor alle cijfers te leveren. Dankzij nieuwe rekentechnieken brengt CBS nu nóg meer soorten in kaart dan vroeger.

CBS lanceert nieuw product voor de hoveniers- en groenvoorzieningsbranche

Op 12 november lanceert CBS een nieuw product in opdracht van Branchevereniging VHG: de eerste Kwartaalmonitor VHG Hoveniers- en groenvoorzieningsbranche. Deze monitor geeft een overzicht van ontwikkelingen en verwachtingen in de hoveniers- en groenvoorzieningsbranche, zoals de omzet en het ondernemers- en consumentenvertrouwen. ‘We kunnen met deze cijfers onze leden nóg meer ondersteunen in hun bedrijfsvoering’, aldus directeur Egbert Roozen van Branchevereniging VHG. Het is een goed voorbeeld van hoe CBS het bedrijfsleven voorziet van belangrijke informatie zonder extra enquêtering. Deze vorm van samenwerking met het bedrijfsleven en haar vertegenwoordigers past in de koers van CBS. 

Nederland in top 5 van Europa qua tevredenheid over het leven

Nederlanders zijn internationaal gezien behoorlijk gelukkig, zo blijkt uit recente cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat. Ze drukken hun tevredenheid over het leven uit met een 7,8. Daarmee staan ze binnen de Europese Unie in de top 5. CBS heeft de laatste jaren geïnvesteerd in het meten van welzijn, omdat er internationaal steeds meer aandacht voor dit onderwerp is. Bij CBS in Heerlen gingen daarom onderzoekers begin november met elkaar in gesprek tijdens het seminar ‘Binding & geluk’. 

Gezocht: nieuw talent met afgeronde HBO- of WO-studie

CBS is een organisatie die sterk in ontwikkeling is. Daarom zoekt het bureau nieuw talent met een afgeronde HBO- of WO-studie in de IT of met een sterk kwantitatieve component, bijvoorbeeld econometrie, economie of wiskunde. Peter Hein van Mulligen en Nicole Braams hebben zo’n achtergrond en vertellen enthousiast wat hen boeit in hun werk bij het sterk in verandering zijnde CBS.

Welzijn bevolking hoog op de agenda

Economische groei en materiële welvaart nemen vaak een centrale rol in wanneer het gaat over de stand van zaken in een land. Maar economische vooruitgang gaat niet altijd samen met maatschappelijke vooruitgang. Er is een groeiend besef dat naast het bruto binnenlands product (bbp) ook andere indicatoren van belang zijn om te beschrijven hoe het met een land gaat. Daardoor is er steeds meer aandacht  voor het welzijn van de bevolking. CBS bracht er deze week de publicatie ‘Welzijn in Nederland 2015’ over uit. Tevens organiseert CBS over het onderwerp een seminar, waar onder andere ‘geluksprofessor’ Ruut Veenhoven een lezing zal geven.

CBS vanaf 2016 voorzitter EU-raadswerkgroep statistiek

Nederland is vanaf 1 januari 2016 een half jaar voorzitter van de Europese Unie (EU). Directeur-generaal van CBS, Tjark Tjin-A-Tsoi, is gedurende die tijd voorzitter van de EU-raadswerkgroep voor de statistiek. 

Nieuwe trends in het vizier door intensief datagebruik
‘CBS kan ons behoeden voor het maken van privacyfouten’

In amper zeven maanden trok de nieuwe Markthal in Rotterdam vijf miljoen bezoekers. De koopkathedraal aan de Binnenrotte blijkt populair, vooral bij buitenlandse toeristen. Dit laatste wisten ze in Rotterdam aanvankelijk niet. Het weetje rolde als ongevraagde bijvangst uit een big-data-analyse die de gemeente losliet op toeristen in de Maasstad. ‘Het lijkt een triviaal stukje kennis, maar het kan belangrijk zijn bij crowd management, het sturen van bezoekersstromen in de stad’, legt Arjen Hazelebach uit. Als adviseur van de gemeente Rotterdam werkt hij aan innovaties die de gemeente moeten omtoveren tot een moderne dienstverlener voor burgers en bedrijven. Big data speelt hierbij een belangrijke rol, vertelt hij. En CBS helpt daarbij. 

Parlementaire commissie onderzoekt bredere opvatting over welvaart

Is het bruto binnenlands product (bbp) als maat voor de economische groei en materiële welvaart voldoende of moeten er bij het meten van welvaart ook andere elementen worden meegenomen? Wereldwijd zijn initiatieven genomen om dat te onderzoeken. Zo ook in Nederland, waar op 7 oktober jl. de Commissie Breed Welvaartsbegrip onder voorzitterschap van Tweede Kamerlid Rik Grashoff is geïnstalleerd. Deze parlementaire commissie gaat onderzoeken óf en zo ja hóe er naast het bbp breder naar welvaart moet worden gekeken.

Blik op levenslopen met deep data

Ruben van Gaalen is onlangs benoemd tot bijzonder hoogleraar Registeranalyses van levensloopdynamiek bij het departement Sociologie van de faculteit Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam . In die functie richt hij zich op analyse van de dynamiek van levenslopen met behulp van unieke registerdata van CBS. Daarnaast blijft Van Gaalen werkzaam als onderzoeker bij CBS.

Valkuilen en vangnetten bij het publiceren van open data

Steeds meer overheidsinformatie wordt als open data online gezet. Het delen en gemakkelijk hergebruiken van die informatie zorgt onder andere voor meer transparantie bij de overheid. Maar overheidsinstanties worstelen met vragen over privacy-issues bij het publiceren van hun data. Dat was de reden waarom CBS, expert op het gebied van beveiligen van privacygegevens, op 28 september jl. een eerste praktische cursus organiseerde.

‘Elk denken over de toekomst begint met een bevolkingsprognose’

Bevolkingsprognoses zijn een belangrijke bron voor beleid. Voor onderwerpen als vergrijzing, zorg en de ontwikkeling van huishoudens zijn de prognoses relevant én actueel. Zowel CBS als het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI) houden zich bezig met demografische prognoses. ‘Elk denken over de toekomst begint met een bevolkingsprognose’, aldus Leo van Wissen, directeur van het NIDI.

Data snel inzichtelijk maken met dashboards

CBS wil zijn data nóg toegankelijker maken voor het grote publiek. Een middel dat daarbij kan helpen is het zogenoemde dashboard. Bij TNO in Soesterberg hebben ze inmiddels een aantal jaren ervaring met dashboards. Die ervaringen deelt de organisatie nu met CBS in het kader van een nieuw samenwerkingsconvenant. Het resultaat: een dashboard ‘Topsectoren’, dat het Centrum voor Beleidsstatistiek van CBS in opdracht van het ministerie van Economische Zaken ontwikkelde.

Sterk in smart services

Een boost geven aan de ontwikkeling van smart services, dat is het doel van de 3 Digitale Dagen die de gemeente Heerlen ieder jaar organiseert. CBS was er dit jaar bij en versterkte zijn netwerk. Bedrijven en kennisinstellingen maken in Limburg samen een bewuste keuze voor innovatie.

Een goede koers varen op basis van cijfers

Wat zijn de vraagstukken waarmee gemeenten geconfronteerd worden? Welke nieuwe uitdagingen komen in de nabije toekomst op gemeenten af? Om die vragen feitelijk te kunnen beantwoorden zijn cijfers en onderzoek nodig. Reden voor CBS en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) om intensief met elkaar samen te werken. Dat levert mooie producten op. ‘De Staat van de Gemeenten 2015’ is er één van. Het geeft inzicht in trends op belangrijke maatschappelijke vraagstukken op basis van cijfers van onder andere gemeenten en CBS. 

Nieuwe brandweerstatistieken op basis van gegevens 112-alarmcentrale

Op 29 september verschijnt de nieuwe brandweerstatistiek van CBS. Deze is niet langer gebaseerd op vragenlijsten, maar op de 112-meldkamerregistratie. Statistisch onderzoeker Marjolijn Trijssenaar: ‘Dat scheelt de brandweercorpsen veel werk én we missen geen meldingen meer.’ Projectleider Mark Vlemmings: ‘We kunnen nu ook vaker en sneller rapporteren. We gaan van een jaarstatistiek naar een kwartaalstatistiek. Daarnaast is er ook aan een grote wens van Brandweer Nederland voldaan door te gaan publiceren op veiligheidsregioniveau. 

Brand blussen met een iPad

Steven van de Looij klapt zijn brandweerrode iPad open. De 44-jarige brandweercommandant uit Alkmaar heeft de waterspuit verruild voor een tablet. ‘Wij stoppen binnenkort alle gegevens over alle brandmeldingen in ons computersysteem. Met die data analyseren wij na het bluswerk wat de oorzaken van de brand zijn geweest. Dat levert ons hele belangrijke inzichten op, die wij gebruiken om brand te voorkomen.’

Scannerdata: betere statistieken met hulp van kassagegevens

CBS meet iedere maand prijzen voor het berekenen van de inflatie met de consumentenprijsindex (CPI). Dat gebeurt steeds slimmer, bijvoorbeeld door de inzet van scannerdata: de gegevens van betalingen  in winkels. Binnen Europa loopt CBS in dat opzicht al jaren voorop. Om kennis en de nieuwste ervaringen te delen organiseerde CBS - samen met het Europese statistiekbureau Eurostat - op 8 en 9 september een internationaal seminar over scannerdata in Den Haag.  

Golfstaat Oman brengt met CBS logistieke sector in kaart

Oman wil zijn logistieke sector in kaart brengen en zoekt daarbij de hulp van CBS. In de tweede week van september bezocht een delegatie uit de Golfstaat het bureau in Den Haag. De samenwerking krijgt de komende jaren een vervolg.

Geografische informatie met story maps in één oogopslag in beeld

Interactieve kaarten en story maps bieden een breed publiek interessante geografische informatie, bijvoorbeeld over de eigen buurt. CBS maakt steeds vaker gebruik van deze manier van datavisualisatie. Bijvoorbeeld via het online geografisch platform ArcGIS en via de eigen applicatie cbsinuwbuurt.nl.

Welke gevaren bedreigen Europa?

Rob de Wijk (1954) richtte in 2007 het Den Haag Centrum voor Strategische Studies (HCSS) op. Dit kenniscentrum analyseert internationale betrekkingen en politieke conflicten. De Wijk is er directeur. Een gesprek met een grootverbruiker van digitale data over de vele dreigingen waarmee Europa geconfronteerd wordt. 

Hackathon: van data naar beleid

Voor gemeenten zijn enorme hoeveelheden data over hun inwoners beschikbaar. Hoe zet je die schat aan informatie in om belangrijke beleidsvragen te beantwoorden? Tijdens de Hackathon van de gemeente Zwolle eind augustus liet een groep datadeskundigen zien wat mogelijk is. Ook CBS was van de partij. 

CBS’ers helpen Rwanda met opzetten van milieu- en kapitaalstatistieken

De Wereldbank vroeg eind 2014 aan CBS of het zijn kennis op het gebied van kapitaal- en milieurekeningen wilde overdragen aan medewerkers van een aantal overheden van Rwanda, waaronder het statistisch bureau. Cor Graveland en Cees Baas, onderzoeker bij CBS, vertellen over hun ervaringen in het economisch snel groeiende Centraal-Afrikaanse land. Uitputting en aantasting van de zo belangrijke natuurlijke hulpbronnen liggen op de loer. 

Baas over je eigen carrière bij CBS

CBS is een grote werkgever. Iets meer dan 2.000 medewerkers staan op de loonlijst.  De organisatie, die sterk in ontwikkeling is, is op zoek naar hbo’ers, academici, statistici en andere topprofessionals. Dat CBS veel mogelijkheden voor nieuwe talenten biedt, hebben ook Gino Dingena en Jelmer de  Groot ervaren. Zij vertellen wat hen boeit in hun werk. 

Kwaliteit cijfers economische groei stijgt door online waarneming

Bedrijven kunnen de belangrijkste vragenlijsten voor economische statistieken sinds 2015 online invullen. Dat is makkelijker voor bedrijven én CBS dan het invullen van de papieren vragenlijsten die tot voor kort werden gebruikt. Het levert door ingebouwde controles ook kwalitatief betere cijfers over de economische groei op.  

Arbeidsmarkten verschillen sterk in grensregio’s

De arbeidsmarkten aan weerszijden van de grens met de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen  vertonen grote verschillen. Dat blijkt uit een eerste gezamenlijke statistische verkenning van de arbeidsmarkt in de grensregio in 2013. Het onderzoek is uitgevoerd door CBS en het statistische bureau van Noordrijn-Westfalen ( IT.NRW). Noordrijn-Westfalen is in verschillende opzichten de belangrijkste Duitse deelstaat die grenst aan Nederland. Met 17,6 miljoen inwoners is de bevolking iets groter dan die van Nederland (16,8 miljoen). De grens met Nederland is 400 kilometer lang en loopt van Twente tot Zuid-Limburg.

Big Data centraal bij internationaal ISI-congres

Hoe maken we statistieken uit Big Data en hoe zorgen we ervoor dat die statistieken internationaal vergelijkbaar zijn? Hierover en over andere onderwerpen ging het tijdens het ISI World Statistics Congress (WSC) in Rio de Janeiro eind juli. Het congres is bijzonder omdat het statistiekbureaus, wetenschappers en bedrijfsleven uit de hele wereld bij elkaar brengt. 

‘Europa mist landbouwstrategie om crisissen op te vangen’

In het monumentale pand van Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) Nederland aan de chique Haagse Bezuidenhoutseweg staan de ramen open. Het kantoor, de statige laan en het lommerrijke Haagse Bos stralen rust uit. Net als LTO-voorman Albert Jan Maat. Hoe houdt hij zijn hoofd koel? De Russische boycot, dalende melkprijzen, actievoerende Franse boeren, een voortwoekerende maatschappelijke discussie over de weidegang van koeien en ga zo maar door. ‘Het is een chagrijnig jaar,’ zegt Maat droogjes. ‘Maar je moet er nuchter mee om gaan. Problemen zijn er in deze sector altijd al geweest. Wij zijn gewend aan veel turbulentie, maar het huidige Europese model is niet toegesneden op grote politieke crisissen.’

Hoe waarborg je privacy in open data?

Steeds meer overheidsinformatie wordt als open data  online gezet. Het delen en gemakkelijk hergebruiken van die informatie zorgt onder andere voor meer transparantie bij de overheid. Maar bij het publiceren van open data moeten overheden de privacy van personen en bedrijven waarborgen. CBS, expert op het gebied van het beveiligen van privacygegevens, biedt de helpende hand in de vorm van een praktische cursus. 

Een kijkje in de Zuid-Koreaanse keuken

Zuid-Korea staat vooral bekend om zijn industrie. Grote merken als Hyundai, Samsung en Kia zijn ook in ons land niet onbekend. Dat het daarnaast een land is met een eeuwenoude cultuur, keizerlijke monumenten en prachtig gelegen tempels weten echter weinig mensen. CBS’er Thijs Wubbels (29) verbleef twee maanden in het Aziatische land in het kader van structurele en intensieve samenwerking tussen de statistiekbureaus van beide landen. Hij deed onder andere onderzoek naar het succes van het trainingsinstituut van het Zuid-Koreaanse statistische bureau. Enthousiast vertelt hij over het land van rijst, wolkenkrabbers, beleefdheden en hiërarchie. 

‘Maak arbeid schaars en duur’

Alfred Kleinknecht is emeritus hoogleraar economie van innovatie aan de TU Delft. Hij staat bekend om zijn afwijkende opvattingen. Al ruim twintig jaar uit hij forse kritiek op wat in ons land gezien wordt als het middel om de economie te stimuleren: loonmatiging. ‘Het is schadelijk voor de innovatieve kracht van de economie. We kunnen beter een voorbeeld nemen aan het ‘Made in Germanymodel’, waar baanzekerheid, kwaliteit en innovatie samengaan.’

CBS brengt jeugdzorg in beeld

CBS levert vanaf vandaag elk half jaar cijfers over de stand van zaken in de jeugdzorg. Deze gegevens bieden belangrijke beleidsinformatie voor alle gemeenten van Nederland en het Rijk. Opdrachtgevers voor deze klus waren de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Veiligheid en Justitie (VenJ). 

CBS zoekt knappe koppen

Het tijdperk van Big Data en geavanceerde internettechnologie biedt ongekende mogelijkheden voor CBS. Bij het bedrijf staat de komende jaren een groot aantal ontwikkelprojecten op stapel voor nieuwe IT-oplossingen. De focus ligt daarbij op innovatie van de dataverzameling. In dat kader is CBS dan ook op zoek naar nieuw talent met een afgeronde HBO- of WO-studie in de IT of met een sterk kwantitatieve component, bijvoorbeeld econometrie, economie of wiskunde. Collega’s aan het woord over wat hen boeit in hun werk bij het sterk in verandering zijnde CBS.   

CBS zet jaarrekeningen gemeenten online via open data

CBS heeft de jaarrekeningen 2014 van gemeenten beschikbaar gesteld als open data. Hierdoor zijn gedetailleerde cijfers van gemeenten sneller en gemakkelijker te vergelijken. Naast de jaarrekeningen van gemeenten zijn ook de jaarrekeningen van provincies en gemeenschappelijke regelingen (bijvoorbeeld het stadsgewest Haaglanden) beschikbaar. In de loop van dit jaar komen daar ook nog de waterschappen bij. 

Uitkomsten internetpanels vaak onbetrouwbaar

De kwaliteit van internetpanels waarbij deelnemers zich vrijwillig via internet melden, laat vaak te wensen over. Dat concluderen onderzoekers van Maastricht University, Stanford University en CBS. De volledige resultaten op basis van vergelijkend onderzoek worden eind juli op het congres van het International Statistical Institute (ISI) in Rio de Janeiro bekend gemaakt. 

Goochelen met Big Data

Yordi Dam (24) is een witte raaf in de journalistiek. Hij doet wat veel journalisten niet kunnen of waar ze te weinig tijd voor hebben: uit grote hoeveelheden data nieuws halen. Dam is datajournalist bij NRC-Q. Ook is hij eigenaar en mede oprichter van LocalFocus, een datajournalistieke persdienst. Die maakt nieuws op basis van grote hoeveelheden data, waaronder van CBS. ‘Ik houd ervan iets mooi te verpakken, maar dan wel met een journalistieke laag. Als je droge cijfers een goede vormgeving geeft, ontstaat er ineens een mooi verhaal en gaan de cijfers leven.’

Primeur voor CBS: eerste statistiek op basis van Big Data gelanceerd

CBS heeft vandaag voor het eerst een volledig op Big Data gebaseerde statistiek gelanceerd. Het is daarmee het eerste statistiekbureau dat officiële verkeersstatistieken maakt met gebruik van Big Data. Groot voordeel daarvan is dat de uitkomsten sneller, actueler en gedetailleerder zijn. Daarnaast neemt de betrouwbaarheid toe. 

Zelfstandig ondernemers dragen bij aan veerkracht economie

CBS en TNO brengen vandaag de eerste resultaten uit van de Zelfstandigen Enquête Arbeid 2015  (ZEA). De ZEA is een onderzoek naar de werksituatie van zelfstandig ondernemers in Nederland. CBS en TNO voerden de ZEA gezamenlijk uit, in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

Karateka’s met Orange Belt vergroten kwaliteit dienstverlening CBS

Afgelopen week behaalden ruim vijftig medewerkers van CBS hun Orange Belt. Nee, niet de kleurige onderscheiding voor sportieve prestaties in de karatesport. De nieuw gediplomeerden zijn opgeleid volgens de Lean Six Sigma methode waarmee CBS zijn efficiëntie en de kwaliteit van zijn dienstverlening wil vergroten. Levertijden van statistieken aan externe klanten kunnen daardoor worden verkort, het aantal fouten wordt verminderd en er kan op een slimmere manier worden gewerkt.  

Innoverende start-ups profiteren van kennis CBS

Op vrijdag 10 juli pitchen tien internationale start-ups hun innovatieve ideeën op het gebied van ‘smart materials’ voor een groep potentiële investeerders. De organisatie Startupbootcamp hielp deze ondernemers hun bedrijfsstart voor te bereiden. CBS wees  daarbij de weg naar de cijfermatige onderbouwing van de businessplannen .

Beveiliging persoonsgegevens bij CBS op hoog niveau

Dinsdag 7 juli nam Directeur-Generaal van CBS, Tjark Tjin-a-Tsoi, het certificaat ‘Privacy-Audit-Proof’ voor de verwerking van privacygevoelige persoonsgegevens in ontvangst. Adri de Bruijn, partner bij PricewaterhouseCoopers (PwC), overhandigde het certificaat met de opmerking: ’CBS is een van de weinige overheidsorganisaties die een privacycertificaat hebben behaald. De snelheid waarmee dit auditresultaat is bereikt, is prijzenswaardig.’  CBS voldoet met dit certificaat aan de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP). 

Ben jij binnenkort onze nieuwe collega?

Heb je een afgeronde HBO- of WO-studie in de IT of met een sterk kwantitatieve component, bijvoorbeeld econometrie, economie of wiskunde? Dan is CBS op zoek naar jou! CBS biedt veel mogelijkheden voor nieuwe talenten. Een rondje langs enthousiaste CBS’ers over wat hen boeit in hun werk bij de ‘facts factory’. 

Gezocht: externe partners voor CBS op de innovatieve tour

In de periode van 2014-2020 trekt de Europese Commissie circa 80 miljard euro uit voor het stimuleren van onderzoek en innovatie. Dit nieuwe instrument, Horizon 2020, heeft als doel economische groei in Europa te stimuleren, het maatschappelijk klimaat te verbeteren en de Europese concurrentiepositie te versterken. Ondanks zware eisen slaagde CBS, samen met een aantal andere organisaties, er in toegelaten te worden tot één van de Horizonprojecten, ProSUM  (prospecting the urban mine) genaamd. Inmiddels bundelen alle betrokken partijen kennis en ervaring op het gebied van afvalstoffenverwerking. 

‘We stevenen mogelijk op een volgende crisis af’

Onlangs verscheen zijn 500 ste column in ‘De Telegraaf’ en in februari kwam zijn laatste boek ‘Uit balans - Hoe de Nederlandse economie in het ongerede raakte’ uit. We hebben het over oud-hoogleraar economie en oud-topman van Robeco, Jaap van Duijn. Dat hij nu geen hoogleraar meer is, betekent niet dat hij stil zit. Dagelijks kruipt hij achter zijn bureau om te schrijven. Daarbij duikt hij vooral in de cijfers van CBS. ‘Je moet nooit iemand geloven en vertrouwen. Er wordt zoveel onzin beweerd. Oordeel zelf. Op basis van de feiten van CBS.’ 

Betrouwbare cijfers voor een betere samenleving

Ze is een bestuurlijke duizendpoot met onder andere toezichtsfuncties bij DSM Nederland, Shell Nederland en het Rode Kruis. Ruim vijf jaar is ze nu voorzitter van de Centrale Commissie voor de Statistiek (CCS) van CBS. In die functie wil Inge Brakman CBS nóg transparanter en toegankelijker maken. ‘Door data waar mensen mee aan de slag kunnen beschikbaar te stellen, kun je bijdragen aan een betere samenleving.’

Summer School doceert de fijne kneepjes van steekproefonderzoek

Hoe maak je als onderzoeker een vragenlijst? En hoe maak je een steekproefontwerp? Hoe analyseer je data van complexe steekproeven? Ruim 50 deelnemers uit meer dan twintig landen buigen zich in de tweede helft van augustus over deze vragen tijdens hun deelname aan de Summer School. Het is de derde keer dat CBS en de Universiteit Utrecht samen een aantal cursussen tijdens deze Summer School verzorgen.

Internethandel ontwikkelt zich razendsnel

De online omzet van de detailhandel stijgt sterker dan de totale omzet van de detailhandel, dat blijkt uit de nieuwe statistiek internethandel van CBS. ‘De internethandel ontwikkelt zich razendsnel, die veranderingen willen we kunnen volgen’, aldus projectleider Derk van Wijk.

‘We vinden het belangrijk dat ons onderzoek wetenschappelijk aan de maat is’

Laura van Geest is directeur van het Centraal Planbureau (CPB). Haar uitdaging is ervoor te zorgen dat het CPB beleidsrelevante onderzoeken en analyses presenteert. Die moeten ‘wetenschappelijk aan de maat’ zijn. ‘Daarvoor is het belangrijk om steeds goed in de spiegel te kijken’, aldus de hoogste baas van het CPB. 

Wie voorspelt de economie over 2015 het beste?

Cijfers van CBS worden niet alleen door onderzoekers en beleidsmakers gebruikt. Steeds meer docenten en scholieren in het voortgezet onderwijs weten de informatie ook te vinden. Deze is speciaal voor hen samengebracht op de website ‘CBS in de klas’. Daarnaast organiseert CBS  sinds het schooljaar 2011/2012 elk jaar de ConjunctuurBekerStrijd. Docenten kunnen hun klassen tot 1 oktober 2015 weer inschrijven voor die wedstrijd.

Onderwijsincijfers.nl bundelt feiten en cijfers over onderwijs

Onderwijsincijfers.nl biedt onderzoekers, beleidsmakers, journalisten en andere geïnteresseerden op één plaats alle feiten en cijfers over het onderwijs in Nederland. De nieuwe website bevat in totaal zo’n 115 kengetallen en ruim 400 grafieken en interactieve kaarten over het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, mbo, hbo en wetenschappelijk onderwijs. Onderwijs.nl is altijd up-to-date met de laatst gepubliceerde cijfers. 

Nederlandse arbeidsmarkt volop in beweging

De afgelopen tien jaar is het aandeel werkenden met een flexibele arbeidsrelatie in ons land toegenomen van 15 procent (2004) tot 22 procent (2014). Het aandeel zzp’ers nam in diezelfde periode toe van 8 naar 12 procent. Dit blijkt uit de op 1 juni verschenen publicatie ‘Dynamiek op de Nederlandse arbeidsmarkt: de focus op flexibilisering’ van CBS en TNO. Daarnaast is er op 25 juni een symposium over dit onderwerp in Den Haag. 

CBS brengt mobiliteit van Nederlanders in kaart

Het onderzoek Verplaatsingen in Nederland (OViN) levert een schat aan informatie over wanneer, hoe én waarom inwoners van Nederland zich verplaatsen van A naar B. De data worden gebruikt om landelijk beleid te maken en toetsen. Dankzij de mogelijkheid ‘meerwerk’ aan te vragen, kunnen regio’s en provincies ook op lokaal niveau gebruik maken van het OViN.

Met gemak data aanleveren voor de internationale handelsstatistiek

CBS verzamelt de gegevens voor de statistiek internationale handel in goederen op een nieuwe manier. Bedrijven kunnen hun data sinds begin van dit jaar aanleveren via de gebruiksvriendelijke webapplicatie IDEP. Daarnaast kan bijna de helft van de aangifteplichtige bedrijven voortaan niet maandelijks, maar jaarlijks aangifte doen. Een flinke stap vooruit.

‘De veiligheid van de Groningers staat voorop’

Stientje van Veldhoven (1973) is sinds juni 2010 lid van de Tweede Kamerfractie van D66. In die functie houdt zij zich vooral bezig met groene groei, energie, natuur en milieu. Van Veldhoven is ook secretaris van de D66-fractie en lid van het Presidium. In 2011, 2012 en 2014 werd ze uitgeroepen tot groenste politicus van het jaar. Een gesprek over de aardgaswinning in Groningen, duurzaamheid en groene groei. 

Nationale rekeningen: het beeld van de BV Nederland

De Nationale rekeningen vormen de officiële overzichtsstatistiek van de Nederlandse economie. Ze  beschrijven de economische processen binnen het land en de economische relaties van Nederland met het buitenland. ‘De Nationale rekeningen kun je zien als een soort jaarverslag van de BV Nederland. Daarin wordt het reilen en zeilen van de Nederlandse economie in al haar details en op consistente wijze beschreven,’ aldus Gerard Eding, directeur Nationale rekeningen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Samen met zijn collega Mark de Haan, hoofd team sectorrekeningen, vertelt hij over hoe complex het is om de Nationale rekeningen samen te stellen. 

Academische wereld en CBS slaan brug tussen theorie en praktijk

De universiteiten en CBS werken steeds vaker samen. Ze doen gezamenlijk onderzoek. Op het gebied van onderwijs en werk vindt uitwisseling plaats. Zo zijn bijvoorbeeld talentvolle studenten op HBO- of WO-niveau zeer welkom om bij CBS stage te lopen. Deze aanpak levert voor alle partijen goede resultaten op. 

‘Lokale bestuurders ontsnappen nooit aan de werkelijkheid’

Ze staat bekend als een verbinder pur sang, die gaat voor de inhoud. Authentiek en met een aversie tegen mannetjesmakerij. Sinds 2013 is Jantine Kriens voorzitter van de directieraad van de VNG. Ze prijst zich gelukkig met die geweldige baan. ‘Ik voel mij als een vis in het water.’

CBS stelt unieke historische collectie beschikbaar

Wist u dat de historische collectie van de bibliotheek van CBS uit zo’n vijf miljoen handgeschreven en gedrukte pagina’s van historische statistische documenten bestaat? Al geruime tijd is de bibliotheek bezig met het digitaal toegankelijk maken van deze unieke collectie. Via een speciale site heeft iedereen er online toegang toe.