Corporate nieuws archief

Corparate

Het CBS nodigt partijen zoals gemeenten uit om met aanvullende bronnen, lokale data en expertise de indicator over vervoersarmoede verder aan te vullen en verbeteren

De uitkomsten van de clusteranalyse helpen de gemeente Eindhoven gerichter beleid te maken voor de verschillende doelgroepen

Als burger wil je vooral iets weten over je eigen buurt of bijvoorbeeld de buurt waar je werkt. Daar speelt WaarOverheid.nl op in.

Sociale wetenschappers krijgen via ODISSEI toegang tot grootschalige en longitudinale dataverzamelingen die gekoppeld zijn aan CBS-registraties

Uit ons onderzoek blijkt dat het onder bepaalde voorwaarden mogelijk is om op grond van een beperkte dataset een uitspraak te doen over causaliteit

Doordat data in steeds grotere hoeveelheden worden opgeslagen is er veel meer behoefte aan visualisatie

Op basis van de microdata van het CBS en onze eigen data konden we zien dat de nieuwbouw vooral rijkere en hoogopgeleide bewoners aantrekt

het samenbrengen van onderzoekers van statistiekbureaus en wetenschappers uit de academische wereld om de nieuwste methoden en technieken voor big data onderzoek te presenteren en kennis hierover uit te wisselen

Het doel hiervan is om beleidsmakers, bedrijven en andere soorten gebruikers 24/7 zo goed en gemakkelijk mogelijk van informatie te voorzien.

Door het Urban Data Center heeft de gemeente Groningen nu meer zicht op inkomens van groepen inwoners

De focus ligt op de ontwikkeling van kennis en vaardigheden op het gebied van data science en het opdoen van werk- en leerervaring

Urban Data Centers en Provinciale Data Centers bieden niet alleen kansen voor overheidsorganisaties, maar ook voor bedrijven en academische instellingen

Door het UDC kunnen de data van de gemeente Den Haag worden gecombineerd met de data van het CBS

Alleen inzicht in de economie is niet meer voldoende om de ontwikkelingen in de samenleving te begrijpen. Ook sociale en culturele inzichten en informatie over sentimenten van burgers zijn daarbij van belang.

In dit Research Data Center werken de gemeente Schagen en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) samen om lokale beleidsvragen te beantwoorden

In de monitor wordt onder andere aan de hand van een twintigtal indicatoren een beeld geschetst van de cyberdelicten en incidenten waar personen en bedrijven mee worden geconfronteerd

Het doel van een stad besturen is dat je beleid bedenkt en optimaliseert. Met de data wil je problemen oplossen en preventief werken.

Maartje Goorden ontwierp een evidence based beslismodel waarmee patiënten naar de juiste vorm van zorg verwezen kunnen worden

Wij wilden weten hoe het nu gaat met de kinderen die opgroeiden in de ‘echtscheidingsrevolutie’ en nu tussen de 25 en 45 jaar oud zijn.

Het CBS hecht zeer aan op feiten gebaseerde waarheidsvinding in de Nederlandse samenleving.

Recent heeft het CBS op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een bijdrage geleverd aan berekeningen rond het nieuwe beleid van de kinderopvang

In Kroatië, Bosnië en Macedonië wordt de volkstelling nog uitgevoerd op de traditionele manier, met pen en papier

Mobiliteit, de maatschappij die altijd online is en mogelijkheden om gegevens in de cloud op te slaan zijn voorbeelden van ontwikkelingen waar ook het CBS op in speelt

Met het vaststellen van 17 SDG’s in 2015 streven de Verenigde Naties naar een meer duurzame toekomst

Om in de toekomst hoogwaardige statistieken te kunnen blijven leveren is het CBS continu op zoek naar nieuwe databronnen, technologieën en methodologische technieken

De trek naar de grote stad en de verstedelijking van Nederland heeft grote invloed op sociale verbanden en de levensloop van mensen

Corporate nieuwsbericht CBS zoekt partners voor adequaat meten economie

een integrale aanpak is noodzakelijk om het tekort aan ICT-personeel binnen de Rijksoverheid aan te pakken

Het CBS doet veel voor zijn werknemers, daaruit spreekt waardering

Veilige en betrouwbare uitwisseling van informatie, data, software en diensten tussen lidstaten en Eurostat en lidstaten onderling heeft een hoge prioriteit

Voor datascientists is het dan ook dé grote uitdaging om methoden te ontwikkelen die grote hoeveelheden data kunnen ‘vertalen’ naar hoogwaardige statistiek

De open data van het CBS zijn in het tweede kwartaal van 2018 meer dan 3,2 miljoen keer opgevraagd

een belangrijke bijdrage aan de totstandkoming van het IT-beleid en de ontwikkeling van de nationale economie in Zuid-Korea

werknemers en werkgevers te stimuleren om werk te maken van gezond en veilig werken en om bij te dragen aan de duurzame inzetbaarheid van werkenden

overzicht van methoden en technieken waarmee vervuilde data kunnen worden opgeschoond in R

De gemeente Groningen heeft de samenwerking in het Urban Data Center met het CBS verlengd voor anderhalf jaar.

Om de kwaliteit van de statistieken over de Nederlandse economie en de betalingsbalans verder te verbeteren gaan het CBS en DNB nauwer samenwerken

De Oslo-groep is opgericht om bij te dragen aan de verbetering van internationale normen en methoden voor officiële energiestatistieken

Welke bestaande data kunnen worden ingezet voor klimaatadaptatie en aan welke nieuwe data heeft de regio Zwolle op dit gebied de meeste behoefte?

Alle deelnemende teams maakten applicaties die het voor reizigers makkelijker moeten maken om laat in de avond naar huis te reizen

De Landelijke Monitor Leegstand is een gezamenlijke onderzoek van het CBS, het Kadaster en Geonovum en geeft een integraal beeld van het aantal woningen, kantoren en winkels dat leeg staat in Nederland.

‘Ooit ging het alleen om het beschermen van data. Nu betrekken we ook de gevolgen van verstoringen en uitval van ICT-processen erbij en de structuren van organisaties en de processen die daar spelen.'

De brandweerstatistiek komt tot stand aan de hand van de data die de 25 veiligheidsregio’s aan ons aanleveren

De scriptie van Luijken gaat over de rol van meetfouten bij statistische modellen die uitkomsten voorspellen op basis van een beperkte set variabelen

Border Sessions wil disciplines en netwerken verbinden door een platform te creëren voor kennisoverdracht en ontmoeting.

Bij survey-onderzoek, beter bekend als enquête-onderzoek, wordt een vragenlijst voorgelegd aan een steekproef van personen of bedrijven.

R is een open source softwareproduct dat speciaal is ontwikkeld voor statistiek en data-analyse doeleinden

Europese privacywet en het gebruik van data virtualisatie-technologie als mogelijke oplossing voor het (her)gebruiken van data voor statistisch onderzoek

Een goede buurtindeling draagt bij aan duidelijke cijfers over bevolkingssamenstelling, woningen, criminaliteit, energiegebruik en de aanwezigheid van voorzieningen.

Hoe kunnen patronen in het stadsleven helpen bij het analyseren en oplossen van problemen in de stad, bijvoorbeeld op het gebied van (on)veiligheid of sociale cohesie

Het doel van het datavisualisatiekamp: visualisaties ontwerpen die de voortgang van de duurzaamheidsdoelen tastbaar maken

Het Stagenetwerk Rijk is een jonge organisatie vóór en door stagiairs.

De consistente cijfers over de relatie van Nederland met het buitenland vormen een belangrijke en zichtbare mijlpaal in de samenwerking tussen het CBS en DNB

Door deze nieuwe Europese privacywet hebben inwoners van de Europese Unie (EU) meer invloed op wat er met hun privacygevoelige informatie gebeurt en wat bedrijven en overheden ermee doen

Deze monitor meet onze welvaart aan de hand van het bruto binnenlands product (BBP), milieu, gezondheid, onderwijs, arbeid, veiligheid, vertrouwen en ongelijkheid

De kwartaalpublicatie, die de gevolgen en kenmerken van globalisering voor Nederland op een toegankelijke manier beschrijft

Eén van de meest geraadpleegde cijfers van het CBS is de consumentenprijsindex (CPI). Een belangrijke component bij de daling of stijging van de CPI is de autobrandstof.

Er is veel maatschappelijk debat over inkomensongelijkheid. Is deze op de langere termijn nu wel of niet toegenomen?

Het samen werken met data leverde nieuwe inzichten op, net zoals het delen van kennis op het gebied van data science

Deze wedstrijd is voor docenten een instrument om invulling te geven aan de lessen economie

Heeft de hormoonbehandeling die transgenders ondergaan gevolgen voor de gezondheid

CBS is op zoek naar nieuwe medewerkers met een afgeronde bachelor of master op hbo- of wo-niveau in de natuurkunde, wiskunde, econometrie, data science

Het CBS houdt al 100 jaar statistieken bij over de internationale handel

de effecten van naturalisatie op de kans op werk, de hoogte van het inkomen en het bezit van een eigen huis

niet alleen betrouwbare statistieken maken, maar ook zorgen dat iedereen onze cijfers weet te vinden en begrijpt

Hoe ontwikkelt de huizenprijs zich en hoeveel risico lopen huizenbezitters op een huis dat sterk in waarde daalt

ben je op zoek naar een uitdagende job met grote maatschappelijke relevantie? Dan heeft het CBS interessante banen

Open data maakt openbare overheidsinformatie gemakkelijk herbruikbaar en zorgt voor meer transparantie bij de overheid

onderzoek naar nieuwe methoden om data te beoordelen en corrigeren

een nieuw rapport van het CBS over de stand van zaken rond de 17 Sustainable Development Goals

visualiseer de fietsbewegingen in Eindhoven

Het Center for Big Data Statistics van het CBS werkt samen met het Leiden Centre of Data Science .

Met satellieten en social media migrantenstromen in kaart brengen

hoe in Amsterdam big data worden ingezet voor onderzoek naar laadpalen en vervoersstromen

zien hoeveel flexibele arbeidskrachten Nederland telt en hoe dat zich verhoudt tot werknemers met vast contract

Wetenschappelijk onderzoek naar familienetwerken en de invloed van stedelijke omgevingen

ontwerp van vragenlijsten, de voorwaarden voor gebruik van de smartphone voor surveyonderzoek en sensormetingen

werken aan het oplossen van grootstedelijke en maatschappelijke vraagstukken

onderzoek naar de mogelijkheden om big data te gebruiken voor de officiële statistiek

Hoe kan technologie slimmer worden ingezet bij onderzoek naar de gezondheid van Nederlanders

Daarin werken de gemeenten met het CBS samen om aan de hand van data beleid te ontwikkelen

de groeiende behoefte aan informatieproducten voor de beleidscyclus

wat heeft de economische groei ons opgeleverd aan welvaart

ESSnet datavalidatie is een Europees onderzoeksprogramma dat als doel heeft de uitwisseling van data te verbeteren

als innovatieve organisatie speelt het CBS actief in op de behoeften van de samenleving

Gelijke kansen voor kinderen, participatie van ouderen, tegengaan van schulden en toegang tot armoedevoorzieningen

Een circulaire economie is een economie waarbij grondstoffen zo efficiënt mogelijk gebruikt worden

Via big data heeft het CBS in kaart gebracht welke Nederlandse bedrijven voornamelijk via internet hun omzet behalen

realtime en regionale statistieken en het maken van nieuwe statistieken met nieuwe databronnen waaronder Big Data.

ontsluiten van datastromen voor bedrijven en samenleving, verbeteren van de zichtbaarheid van het CBS

sensoren op een slimme manier in zetten om gezondheid, leefstijl en leefomstandigheden van personen te meten

publicatie ‘Kwaliteit van leven in Nederland’ combineert welvaart en welzijn op persoonsniveau en bevolkingsgroepen

koppeling van open data en linked data van beide organisaties veel waardevolle maatschappelijke inzichten oplevert

voor de inwoners meer beleid op maat en nóg betere dienstverlening

cijfers van de gedetailleerde landbouwtelling op het eerste Nationaal Economisch Landbouwcongres

big data-technologie en big data-methoden voor de productie van statistieken

de relatie tussen onderwijs en jeugdhulp, welzijn van jongvolwassenen

een mooi naslagwerk over toerisme met de laatste cijfers en trends

gevolgen van flexibele arbeid voor mens, organisatie en maatschappij

Hoe ver reizen Nederlanders dagelijks? Welk vervoermiddel gebruiken ze daarvoor?

economische groei zonder aantasting van het milieu

vraag naar Urban Data en het maken van nieuwe statistieken met Big Data

de laatste ontwikkelingen op het gebied van microdata

Bescherming van vertrouwelijke gegevens leunt sterk op de informatiebeveiliging

De online database krijgt een nieuw uiterlijk, veel grafische mogelijkheden

de staat van de natuur, veranderingen in dierpopulaties, weergegeven in de Living Planet Index

nieuw talent met een afgeronde HBO- of WO-studie in de IT

Het CBS wil graag de relatie met zijn stakeholders versterken

overheidsorganisaties die hun informatiebeveiliging door een onafhankelijke externe partij laten toetsen

De VN organiseerde een virtuele hackaton over het onderwerp ‘Telling stories with SDG data’

Het combineren van grote databestanden kan zowel het CBS als de wetenschap verder helpen

ontwikkeling van regionaal geconcentreerde ecosystemen van bedrijven en kennisinstellingen

Voor ondernemers is het handig om informatie over bepaalde onderwerpen op één plek gebundeld te hebben

Op 26 september 2017 lanceerden het CBS en de gemeente Den Haag een gezamenlijk Urban Data Center

Voor de statistieken van het CBS zijn de antwoorden van alle mensen van belang

CBS en DNB eenduidige cijfers over de relatie van de Nederlandse economie met het buitenland

CBS-productieketen het verzamelen van data tot het uitbrengen van nieuwsberichten en de bedrijfsvoering

een tijdreeksmodel maakt het mogelijk om snel en gedetailleerd statistieken te maken

data-infrastructuur, dataverwerking en privacy gemeentebeleid onderbouwen met cijfers

de kwaliteit van de ecosystemen en naar wat ze bijdragen aan de economie en de samenleving

actuele informatie over veranderingen in de dagvlinderstand in Nederland en Europa

nieuwste ontwikkelingen op statistisch inhoudelijk en methodologisch gebied

mensen maatschappelijk zelfstandig op het gebied van wonen, werken, gezondheid, gezin, onderwijs en sociale omgeving

innovatieve manieren om data te verzamelen, onder meer met behulp van mobiele telefoons

stations, loopstromen, treinsamenstelling, reisinformatie, reisgedrag en toerisme

efficiëntere samenwerking, vooral op methodologisch gebied en qua datascience

Over drie tot vier jaar kunnen we zien in hoeverre deze vluchtelingen zijn gaan participeren in de samenleving

meten van data, de kwaliteit van data, data governance, integriteit en betrouwbaarheid van data, privacywetgeving

beschikbare data slim combineren en met moderne technieken analyseren

data-infrastructuur, dataverwerking en privacy

innovatieve ontwikkelingen op het gebied van de Sustainable Development Goals

Open data bieden burgers de kans om de overheid te controleren en aan te spreken op haar verantwoordelijkheid

In juni 2017 sloten het CBS en het Kadaster een alliantie die de bestaande samenwerking verder moet verdiepen

textmining big data distributed analytics

Arbeidsongelijkheid, Dynamiek op de Nederlandse Arbeidsmarkt

In Brussel vond een belangrijke conferentie plaats: New Techniques and Technologies for Statistics congres

leerlingen van de havo- en vwo-bovenbouw met economie

Het CBS deed eind vorig jaar onderzoek om beter zicht te krijgen op het midden- en kleinbedrijf

Beleidsmakers willen graag weten hoe het deze mensen vergaat en welke groepen kwetsbaar zijn

big data-technologie en big data-methoden voor de productie van statistieken

Met behulp van het RGS kunnen bedrijven hun eigen grootboekschema koppelen aan een uniform schema

data-analyse, dataverwerking, data-infrastructuur en privacy

Data-editing, het is wat statistici doen om ruwe data geschikt te maken voor een statistiek

Adviseren over actuele stand van zaken en kwaliteit van statistieken bij het statistisch bureau van Noord-Cyprus

Met het RGS kunnen bedrijven hun eigen grootboekschema koppelen aan een uniform schema

integratie en immigratie worden voor stemmers op sociaaldemocratische partijen steeds belangrijker

Big data spelen een steeds grotere rol binnen de overheid en in het bedrijfsleven

De gemeente Venlo start op 19 april in samenwerking met het CBS een Urban Data Center

Taaltechnoloog Florian Kunneman promoveerde onlangs aan de Radboud Universiteit Nijmegen op dit onderwerp

Op basis van dit onderzoek stelt het CBS onder meer het consumentenvertrouwen vast

Onder leiding van het CBS onderzoekt een Europese projectgroep AIS-data

Tijdens de hackaton werden een aantal interessante blockchain-toepassingen gepresenteerd

Het CBS en de gemeente Den Haag organiseerden eind maart een 4-daags Datakamp

smartphones en tablets bieden volop mogelijkheden voor onderzoek

‘De samenleving verandert snel en wordt steeds complexer’, zegt prof. Van Gaalen

Het CBS gaat nauwer samenwerken met de statistiekbureaus van Aruba, Curaçao en Sint-Maarten.

CBS presenteert kennis van stedelijke data tijdens Global Cities Summit

De VN heeft zeventien duurzame ontwikkelingsdoelen vastgesteld voor de periode 2015 tot 2030.

Het Datakamp is belangrijk in het kader van de oprichting van de CBS Urban Data Centers.

Op 23 en 24 februari vond in Sofia de eerste Dissemination Workshop plaats van het ESSnet big data

Inwoners die naar een andere regio zijn verhuisd kunnen een belangrijke rol spelen in de vermarkting

Sinds september 2016 werken verschillende gemeenten samen met het CBS in een CBS Urban Data Center

Grensoverschrijdende statistieken staan steeds meer in de belangstelling, ook vanuit Europa is de behoefte groot

Analyseren van big data wordt steeds belangrijker om effectieve en duurzame keuzes te kunnen maken op allerlei gebied

Webscrapers worden ingezet voor het verzamelen van prijzen van kleding voor de Consumenten Prijsindex.

De resultaten van de Veiligheidsmonitor laten zien dat een zeer grote groep slachtoffers geen aangifte doet

Met de huurmodule kunnen huiseigenaren én huurders de huurverhoging voor hun persoonlijke situatie berekenen

De locatiescan brengt de beoogde vestigingsgemeente of -wijk in kaart in de vorm van een rapport

Klanten staan centraal bij het ISO-certificaat.

Van 15 tot en met 18 januari jl. vond in het Zuid-Afrikaanse Kaapstad het eerste World Data Forum plaats.

Het CBS heeft met Geonovum en het Kadaster een Leegstandsmonitor voor alle gemeenten samengesteld

CBS wil zijn data nóg toegankelijker maken. Datavisualisaties zijn daartoe een effectief middel.

RVO ondersteunt ondernemers met subsidies, het vinden van zakenpartners, kennis en het voldoen aan wet- en regelgeving

Met het big data rekencluster Spark kunnen onderzoekers en statistici grote hoeveelheden data sneller verwerken

Op 20 december promoveerde Angie Mounir aan de Universiteit Maastricht, waar zij onderzoek deed naar speltheorie.

CBS en gemeente Groningen gaan gezamenlijk data verzamelen, verwerken en presenteren in een nieuw samenwerkingsverband

Op vrijdag 27 januari vond de zesde editie van de Wiskunde Olympiade voor Bedrijven plaats

CBS en de Politie gaan nauwer samenwerken. Beide partijen hebben op 26 januari 2017 een overeenkomst ondertekend.

Onder strikte voorwaarden kunnen geautoriseerde onderzoekers toegang krijgen tot die gedetailleerde data

Het best bewaarde geheim van Nederland: zo wordt de loonaangifteketen ook wel genoemd.

De overheid moet stevige duurzaamheidsambities neerzetten en elk nieuw beleid toetsen op de impact die het heeft op SDGs

CBS is toegetreden tot het internationale softwaresysteem om doodsoorzaken te coderen voor de statistiek.

Integratie is volgens Schnabel een tweezijdig proces. Hij was onlangs aanwezig bij het debat over integratie.

De gastanalist schrijft een viertal artikelen voor de CBS-website over zelfgekozen onderwerpen.

CBS maakt een koppeling tussen economische en sociale statistieken in de LEED

Welke kenmerken zijn van invloed op schoolprestaties

Het jaarlijkse DataCamp heeft als doel oplossingen te vinden voor complexe vraagstukken aan de hand van big data.

CBS ontwierp samen met United Nations University in opdracht van de EU een methode om elektronisch afval te meten.

De CBS databank StatLine krijgt volgend jaar een nieuw uiterlijk en een nieuwe werking.