Corporate nieuws archief

Corparate

‘Veel aandacht voor kwaliteit bij het CBS’

Strategische samenwerking tussen CBS en MAEX

Onderzoek naar beroepsbevolking in 2021 vernieuwd

Veiligheidsmonitor: focus op buurtpreventie en aangiften

Expertgroep CBS buigt zich over meetproblemen nieuwe economie

CBS op zoek naar nieuw talent

Investeren in databewustzijn van burgers

Meer zicht op kleine innovatieve bedrijven in Nederland

Hoe statistiek bepaalt wie tot de Europese bevolking behoort

Zicht op 100 jaar afname biodiversiteit in agrarisch gebied

CBS-Tegel voor datajournalistiek

CBS valt in de prijzen bij Wiskunde Olympiade

Bètaproduct Prijsindex commercieel vastgoed nu gereed

Tjark Tjin-A-Tsoi stapt van het CBS over naar Sanquin

Gezocht: veelzijdige talenten op HBO- en WO-niveau

CBS stopt met handmatige prijswaarneming in winkels

Onderzoek naar mobiliteit toekomstbestendig

Hoogwaardig econometrisch onderzoek met CBS-data

Microdata belangrijke basis voor promotieonderzoek

Dashboard ’Zicht op Ondermijning’ online

Beveiliging statistische data hoog op agenda

Ten gevolge van de datarevolutie komt er steeds meer data beschikbaar die ook door de overheid kunnen worden gebruikt bij het formuleren, uitvoeren en evalueren van beleid.

Wat is precies de kerntaak en rol van het CBS in het licht van technologische en maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de datarevolutie, die zich in de wereld voltrekken?

Een delegatie van het statistiekbureau uit Noordrijn-Westfalen bezocht het CBS. Het bezoek is onderdeel van een langlopende samenwerking tussen beide partijen

LinkedIn deed onderzoek naar mensen die net afgestudeerd zijn aan de universiteit of hogeschool

Het CBS laat onderzoeken of toegang voor externe onderzoekers tot zijn privacygevoelige data nog wel kan op de huidige wijze.

Het Nederlands Platform voor Survey Onderzoek (NPSO) organiseerde voor de vierde keer de NPSO-innovatiedag.

Succesvolle pilot met DSM vergroot datakwaliteit

CBS onderzoekt verschil in meting flexwerkers

Watersnoodramp 1953: CBS brengt schade in kaart

Innovatief onderzoek naar sociale cohesie in Heerlen

CBS intensiveert samenwerking met Zuyd Hogeschool

Jan Tinbergen (1903–1994) als publieksvoorlichter

Fouten in datasets opsporen en aanpakken

Nieuwe cijfers over opleidingsniveau voor 80 gemeenten

Corporate artikel over vernieuwd dossier asiel, migratie en integratie

Het CBS en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) hebben onderzoek gedaan naar een indicator om het ‘risico op vervoersarmoede’ te meten.

Verslag van de Accountability Hack die op 4 oktober 2019 werd gehouden in de Tweede Kamer.

Aan de slag met eenduidige data voor energietransitie

TNO en CBS werken aan transparant en toetsbaar AI-gebruik

CBS ondersteunt duurzame ontwikkeling Uganda en Zambia

Onderzoek naar webwinkelactiviteiten Haagse detailhandel

Nieuwe uitdagingen bij integratie van databronnen

CBS rondt complex ICT-project succesvol af

Samenwerking met bedrijven bij dataverzameling CPI

Door alle maatschappelijke ontwikkelingen, waaronder de opkomst van de interneteconomie, digitale gegevensstromen en een teruglopende respons op enquêtes, zijn traditionele databronnen steeds minder toereikend

Artikel over de planeet als startpunt van een nieuwe welvaartsindicator.

Internationale handel centraal in ‘Nederland handelsland’

De Europese Unie stimuleert de internationale uitwisseling tussen data scientists uit de publieke, private en academische sector.

Het CBS startte in 2014 met een portal voor het beschikbaar stellen van open data.Om het gebruik van open data verder te stimuleren heeft het CBS een aantal gebruiksvriendelijke handleidingen op zijn website geplaatst.

Volkstellingen zijn de oudste officiële statistieken van het CBS. Ze bieden een schat aan historische, demografische, sociaaleconomische en culturele informatie.

De RIC is een netwerk dat het innoverend vermogen van de Rijksoverheid verstevigt door organisaties, mensen en initiatieven te verbinden en te versterken

Vijfentwintig jaar zijn de Statistische zakboeken van het CBS geïllustreerd door de Duitse grafisch kunstenaar Gerd Arntz.

In de Nederlandse samenleving worden steeds meer beslissingen genomen door geautomatiseerde systemen die gebruik maken van algoritmen.

Negentiende-eeuwse statistici waren vaak arts, advocaat, onderwijzer en predikant, maar ook wel ambtenaar en hoogleraar. Zij bekommerden zich beroepshalve, maar ook vanuit een overtuiging, om de medemens.

In de afgelopen 2 jaar zijn onderzoeken uitgevoerd naar werkende armen, verhuizingen en kansengelijkheid in het onderwijs in Haagse wijken

De emissieregistratie bestaat sinds 1974 en levert cijfers over de uitgifte van zo’n 350 voor het milieu relevante stoffen in lucht, bodem en water

We hebben bestudeerd of er een direct verband bestaat tussen uitkeringsafhankelijkheid bij ouders en de kans op economisch succes van hun kinderen op latere leeftijd.

Je moet het zien als één grote verzameling op elkaar afgestemde data over inwoners, economie en arbeidsmarkt van regio’s aan beide zijden van de grens’

Als jurist drong Wichmann begin 19e eeuw in vele artikelen aan op een radicale hervorming van het strafrecht

Een van de observaties van de KNAW: overheidsorganisaties denken bij het beschikbaar maken van de data die zij verzamelen primair aan burgers en bedrijven. De wetenschap staat nog niet op hun netvlies

In dit programma werken overheid, sociaal maatschappelijk werk, onderwijs, medische partners, zorgverzekeraars en kennisinstellingen samen met als doel te zorgen voor een veilig opvoed- en opgroeiklimaat voor elk kind in Heerlen

In de CBS-publicatie ‘Welvaart in Nederland 2019’ staat de nieuwste informatie over inkomen, bestedingen en vermogen van inwoners van Nederland

Het data-ecosysteem moet zorgen voor betere ondersteuning van overheden, meer hergebruik van data en meer samenhangende informatie

Ons team had de opdracht uit te zoeken hoe het dark web als informatiebron gebruikt kan worden voor nieuwe statistieken over digitale criminaliteit

dit eigen bedrijf biedt me de mogelijkheid mijn kennis over data-analyse en data science verder uit te diepen

Om consistente gegevens over 360 grote en complexe ondernemingen in Nederland te kunnen samenstellen voor de statistiek heeft het CBS een aantal jaren geleden het ConGO (Consistentie Grote Ondernemingen)-team opgericht

Door gebruik te maken van onder andere scannerdata en webscraping kan het CBS nog sneller en effectiever de prijsontwikkeling volgen

StatLine is dé databank van het CBS. Iedereen kan er allerlei data vinden over de Nederlandse economie en samenleving, van inflatie tot bevolkingsontwikkeling en van export tot criminaliteit

Het CBS kreeg in 2018 het verzoek om het datawarehouse van AZW te moderniseren én een aantal gerichte enquêtes uit te zetten

Van Gaalen bestudeert wat de effecten zijn van gebeurtenissen en omstandigheden in de vroege jeugd op de kansen - op een diploma, op werk, op een relatie - op latere leeftijd en wat daarbij de rol is van het gezin

SCP en CBS: We streven naar verdieping, zowel qua onderzoek en publicatie als qua innovatie’

De samenwerking tussen het CBS en Dataprovider op het gebied van het meten van de Nederlandse interneteconomie kreeg een internationaal vervolg

de Wereldwijzer is een website waarop kinderen kunnen zien hoe Nederland het doet op het gebied van de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties.

De Jeugdmonitor is bedoeld om beleidsmakers, onderzoekers en andere geïnteresseerden te informeren over de situatie van de jeugd in de leeftijdsgroep van 0 tot 25 jaar

Pas in 1944, middenin bezettingstijd, zijn de eerste officiële sportstatistieken gepubliceerd.

Creatieve developers, ondernemers en designers werken samen met overheidsorganen, financiële toezichthouders, juridische en technische experts om maatschappelijke vraagstukken op te lossen.

De CBS-Tegel laat zien dat techjournalistiek maatschappelijk relevant is en belangrijk nieuws

Quinten Meertens en Karolien van Wijk vertellen enthousiast wat hen motiveert en wat werken in het hart van de statistiek zo interessant maakt.

De ConjunctuurBekerStrijd is een wedstrijd waarbij leerlingen van de bovenbouw havo en vwo met economie in hun profiel de ontwikkeling van de Nederlandse economie voorspellen

Op het seminar, georganiseerd door het Center for Big Data Statistics, werd ingegaan op hoe datagedreven besturen mogelijk is met big data.

een steeds groter deel van de historische collectie van het CBS is online te vinden en te doorzoeken.

onze rol als producent van de officiële statistieken uitgebreid wordt met verantwoordelijkheden voor de data governance

We zoeken samenwerking met externe partijen om de dataficatie van de landbouw en het bedrijfsleven een stap verder te brengen

Het certificaat bevestigt dat de gegevens van bedrijven en personen bij het CBS aantoonbaar goed beschermd zijn.

Het CBS wil een dataecosysteem ontwikkelen om nog beter in de databehoeften van overheden te kunnen voorzien

CBS-methodoloog Jacco Daalmans promoveert aan de Universiteit van Tilburg op een wiskundige methode voor het automatisch inpassen van gegevens voor officiële statistiek

We proberen in kaart te brengen hoeveel online platforms er zijn. Dat is geen informatie die we simpelweg uit onze bedrijfsregisters kunnen halen

het bijdraagt aan de rol van onze organisatie in de samenleving: het leveren van betrouwbare statistische informatie

het startschot voor een call waarmee een aantal onderzoekers via ODISSEI gratis toegang tot de microdata van het CBS kunnen krijgen.

Data scientists en onderzoekers gingen op zoek naar nieuwe inzichten over de energietransitie

steeds meer ambtenaren maken gebruik van de door Open State Foundation beschikbaar gestelde open data, zowel op gemeente-, provinciaal als op rijksniveau

heeft het CBS nu een dashboard (handige online informatiebron) gemaakt, dat alle gemeenten in Nederland kunnen gebruiken om risico’s op onderwijsachterstanden in kaart te brengen

Statistieken maken met big data is heel anders dan statistieken maken op basis van enquêtes’

In dit programma werken overheid, het sociaal maatschappelijk werk, medische partners, zorgverzekeraars en kennisinstanties samen met als doel een veilig opvoed- en opgroeiklimaat voor elk kind in Heerlen te realiseren

Doel van de overeenkomst is dat gemeenten, provincie, hogeschool, universiteit en het Fries Sociaal Planbureau slim en efficiënt gebruik gaan maken van elkaars data en expertise

Sensoren zijn nauwkeurig en daarom is het CBS op zoek naar manieren om ze te gebruiken, onder andere ter vervanging van vragenlijsten

het lukt om via spraakherkenning bij de open data van het CBS te komen

Gootzen boog zich samen met de RET en de gemeente Rotterdam over de vraag of de drukte op de E-lijn van de RET-metro in Rotterdam in te schatten is aan de hand van big data

Hoe ga ik veilig maar ook integer om met de data die ik over burgers verzamel

Bij de tweede Data Challenge ligt de focus op verbetering van de gezondheid van personen

Mevrouw A.M.A.E. (Anne-Marie) Rakhorst en mevrouw prof. dr. E.A. (Liesbet) van Zoonen zijn door minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (EZK) benoemd als leden van de raad van advies van het Centraal Bureau voor de Statistiek

Het bestverkochte boek ooit , waarin ze kritische vragen stelt bij de cijfers in onderzoeken en haar lezers handvatten aanbiedt om zelf op een andere manier naar cijfers te kijken

De Big Data Value Association (BDVA) wil big data verder op de kaart zetten met als doel om daar in Europa voordelen mee te behalen voor de economie en maatschappij

Het CBS is voortdurend op zoek naar nieuw talent op het gebied van zowel statistisch onderzoek als data science en IT

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bestaat 120 jaar en over die tijd zijn veel bijzondere verhalen te vertellen

Globalisering is een veelomvattend begrip dat je van veel kanten kunt belichten, van de invloed van buitenlandse ondernemingen op onze maatschappij tot migratie en CO2-reductie

Het CBS voerde in november 2018 een grote veldtest uit om te kijken of het mogelijk is respondenten te volgen met behulp van een app op hun smartphone

Het CBS nodigt partijen zoals gemeenten uit om met aanvullende bronnen, lokale data en expertise de indicator over vervoersarmoede verder aan te vullen en verbeteren

De uitkomsten van de clusteranalyse helpen de gemeente Eindhoven gerichter beleid te maken voor de verschillende doelgroepen

Als burger wil je vooral iets weten over je eigen buurt of bijvoorbeeld de buurt waar je werkt. Daar speelt WaarOverheid.nl op in.

Sociale wetenschappers krijgen via ODISSEI toegang tot grootschalige en longitudinale dataverzamelingen die gekoppeld zijn aan CBS-registraties

Uit ons onderzoek blijkt dat het onder bepaalde voorwaarden mogelijk is om op grond van een beperkte dataset een uitspraak te doen over causaliteit

Doordat data in steeds grotere hoeveelheden worden opgeslagen is er veel meer behoefte aan visualisatie

Op basis van de microdata van het CBS en onze eigen data konden we zien dat de nieuwbouw vooral rijkere en hoogopgeleide bewoners aantrekt

het samenbrengen van onderzoekers van statistiekbureaus en wetenschappers uit de academische wereld om de nieuwste methoden en technieken voor big data onderzoek te presenteren en kennis hierover uit te wisselen

Het doel hiervan is om beleidsmakers, bedrijven en andere soorten gebruikers 24/7 zo goed en gemakkelijk mogelijk van informatie te voorzien.

Door het Urban Data Center heeft de gemeente Groningen nu meer zicht op inkomens van groepen inwoners

De focus ligt op de ontwikkeling van kennis en vaardigheden op het gebied van data science en het opdoen van werk- en leerervaring

Urban Data Centers en Provinciale Data Centers bieden niet alleen kansen voor overheidsorganisaties, maar ook voor bedrijven en academische instellingen

Door het UDC kunnen de data van de gemeente Den Haag worden gecombineerd met de data van het CBS

Alleen inzicht in de economie is niet meer voldoende om de ontwikkelingen in de samenleving te begrijpen. Ook sociale en culturele inzichten en informatie over sentimenten van burgers zijn daarbij van belang.

In dit Research Data Center werken de gemeente Schagen en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) samen om lokale beleidsvragen te beantwoorden

In de monitor wordt onder andere aan de hand van een twintigtal indicatoren een beeld geschetst van de cyberdelicten en incidenten waar personen en bedrijven mee worden geconfronteerd

Het doel van een stad besturen is dat je beleid bedenkt en optimaliseert. Met de data wil je problemen oplossen en preventief werken.

Maartje Goorden ontwierp een evidence based beslismodel waarmee patiënten naar de juiste vorm van zorg verwezen kunnen worden

Wij wilden weten hoe het nu gaat met de kinderen die opgroeiden in de ‘echtscheidingsrevolutie’ en nu tussen de 25 en 45 jaar oud zijn.

Het CBS hecht zeer aan op feiten gebaseerde waarheidsvinding in de Nederlandse samenleving.

Recent heeft het CBS op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een bijdrage geleverd aan berekeningen rond het nieuwe beleid van de kinderopvang

In Kroatië, Bosnië en Noord-Macedonië wordt de volkstelling nog uitgevoerd op de traditionele manier, met pen en papier

Mobiliteit, de maatschappij die altijd online is en mogelijkheden om gegevens in de cloud op te slaan zijn voorbeelden van ontwikkelingen waar ook het CBS op in speelt

Met het vaststellen van 17 SDG’s in 2015 streven de Verenigde Naties naar een meer duurzame toekomst

Om in de toekomst hoogwaardige statistieken te kunnen blijven leveren is het CBS continu op zoek naar nieuwe databronnen, technologieën en methodologische technieken

De trek naar de grote stad en de verstedelijking van Nederland heeft grote invloed op sociale verbanden en de levensloop van mensen

Corporate nieuwsbericht CBS zoekt partners voor adequaat meten economie

een integrale aanpak is noodzakelijk om het tekort aan ICT-personeel binnen de Rijksoverheid aan te pakken

Het CBS doet veel voor zijn werknemers, daaruit spreekt waardering

Veilige en betrouwbare uitwisseling van informatie, data, software en diensten tussen lidstaten en Eurostat en lidstaten onderling heeft een hoge prioriteit

Voor datascientists is het dan ook dé grote uitdaging om methoden te ontwikkelen die grote hoeveelheden data kunnen ‘vertalen’ naar hoogwaardige statistiek

De open data van het CBS zijn in het tweede kwartaal van 2018 meer dan 3,2 miljoen keer opgevraagd

een belangrijke bijdrage aan de totstandkoming van het IT-beleid en de ontwikkeling van de nationale economie in Zuid-Korea

werknemers en werkgevers te stimuleren om werk te maken van gezond en veilig werken en om bij te dragen aan de duurzame inzetbaarheid van werkenden

overzicht van methoden en technieken waarmee vervuilde data kunnen worden opgeschoond in R

De gemeente Groningen heeft de samenwerking in het Urban Data Center met het CBS verlengd voor anderhalf jaar.

Om de kwaliteit van de statistieken over de Nederlandse economie en de betalingsbalans verder te verbeteren gaan het CBS en DNB nauwer samenwerken

De Oslo-groep is opgericht om bij te dragen aan de verbetering van internationale normen en methoden voor officiële energiestatistieken

Welke bestaande data kunnen worden ingezet voor klimaatadaptatie en aan welke nieuwe data heeft de regio Zwolle op dit gebied de meeste behoefte?

Alle deelnemende teams maakten applicaties die het voor reizigers makkelijker moeten maken om laat in de avond naar huis te reizen

De Landelijke Monitor Leegstand is een gezamenlijke onderzoek van het CBS, het Kadaster en Geonovum en geeft een integraal beeld van het aantal woningen, kantoren en winkels dat leeg staat in Nederland.

‘Ooit ging het alleen om het beschermen van data. Nu betrekken we ook de gevolgen van verstoringen en uitval van ICT-processen erbij en de structuren van organisaties en de processen die daar spelen.'

De brandweerstatistiek komt tot stand aan de hand van de data die de 25 veiligheidsregio’s aan ons aanleveren

De scriptie van Luijken gaat over de rol van meetfouten bij statistische modellen die uitkomsten voorspellen op basis van een beperkte set variabelen

Border Sessions wil disciplines en netwerken verbinden door een platform te creëren voor kennisoverdracht en ontmoeting.

Bij survey-onderzoek, beter bekend als enquête-onderzoek, wordt een vragenlijst voorgelegd aan een steekproef van personen of bedrijven.

R is een open source softwareproduct dat speciaal is ontwikkeld voor statistiek en data-analyse doeleinden

Europese privacywet en het gebruik van data virtualisatie-technologie als mogelijke oplossing voor het (her)gebruiken van data voor statistisch onderzoek

Een goede buurtindeling draagt bij aan duidelijke cijfers over bevolkingssamenstelling, woningen, criminaliteit, energiegebruik en de aanwezigheid van voorzieningen.

Hoe kunnen patronen in het stadsleven helpen bij het analyseren en oplossen van problemen in de stad, bijvoorbeeld op het gebied van (on)veiligheid of sociale cohesie

Het doel van het datavisualisatiekamp: visualisaties ontwerpen die de voortgang van de duurzaamheidsdoelen tastbaar maken

Het Stagenetwerk Rijk is een jonge organisatie vóór en door stagiairs.

De consistente cijfers over de relatie van Nederland met het buitenland vormen een belangrijke en zichtbare mijlpaal in de samenwerking tussen het CBS en DNB

Door deze nieuwe Europese privacywet hebben inwoners van de Europese Unie (EU) meer invloed op wat er met hun privacygevoelige informatie gebeurt en wat bedrijven en overheden ermee doen

Deze monitor meet onze welvaart aan de hand van het bruto binnenlands product (BBP), milieu, gezondheid, onderwijs, arbeid, veiligheid, vertrouwen en ongelijkheid

De kwartaalpublicatie, die de gevolgen en kenmerken van globalisering voor Nederland op een toegankelijke manier beschrijft

Eén van de meest geraadpleegde cijfers van het CBS is de consumentenprijsindex (CPI). Een belangrijke component bij de daling of stijging van de CPI is de autobrandstof.

Er is veel maatschappelijk debat over inkomensongelijkheid. Is deze op de langere termijn nu wel of niet toegenomen?

Het samen werken met data leverde nieuwe inzichten op, net zoals het delen van kennis op het gebied van data science

Deze wedstrijd is voor docenten een instrument om invulling te geven aan de lessen economie

Heeft de hormoonbehandeling die transgenders ondergaan gevolgen voor de gezondheid

CBS is op zoek naar nieuwe medewerkers met een afgeronde bachelor of master op hbo- of wo-niveau in de natuurkunde, wiskunde, econometrie, data science

Het CBS houdt al 100 jaar statistieken bij over de internationale handel

de effecten van naturalisatie op de kans op werk, de hoogte van het inkomen en het bezit van een eigen huis

niet alleen betrouwbare statistieken maken, maar ook zorgen dat iedereen onze cijfers weet te vinden en begrijpt

Hoe ontwikkelt de huizenprijs zich en hoeveel risico lopen huizenbezitters op een huis dat sterk in waarde daalt

ben je op zoek naar een uitdagende job met grote maatschappelijke relevantie? Dan heeft het CBS interessante banen

Open data maakt openbare overheidsinformatie gemakkelijk herbruikbaar en zorgt voor meer transparantie bij de overheid

onderzoek naar nieuwe methoden om data te beoordelen en corrigeren

een nieuw rapport van het CBS over de stand van zaken rond de 17 Sustainable Development Goals

visualiseer de fietsbewegingen in Eindhoven

Het Center for Big Data Statistics van het CBS werkt samen met het Leiden Centre of Data Science .

Met satellieten en social media migrantenstromen in kaart brengen

hoe in Amsterdam big data worden ingezet voor onderzoek naar laadpalen en vervoersstromen

zien hoeveel flexibele arbeidskrachten Nederland telt en hoe dat zich verhoudt tot werknemers met vast contract

Wetenschappelijk onderzoek naar familienetwerken en de invloed van stedelijke omgevingen

ontwerp van vragenlijsten, de voorwaarden voor gebruik van de smartphone voor surveyonderzoek en sensormetingen

werken aan het oplossen van grootstedelijke en maatschappelijke vraagstukken

onderzoek naar de mogelijkheden om big data te gebruiken voor de officiële statistiek

Hoe kan technologie slimmer worden ingezet bij onderzoek naar de gezondheid van Nederlanders

Daarin werken de gemeenten met het CBS samen om aan de hand van data beleid te ontwikkelen

de groeiende behoefte aan informatieproducten voor de beleidscyclus

wat heeft de economische groei ons opgeleverd aan welvaart

ESSnet datavalidatie is een Europees onderzoeksprogramma dat als doel heeft de uitwisseling van data te verbeteren

als innovatieve organisatie speelt het CBS actief in op de behoeften van de samenleving

Gelijke kansen voor kinderen, participatie van ouderen, tegengaan van schulden en toegang tot armoedevoorzieningen

Een circulaire economie is een economie waarbij grondstoffen zo efficiënt mogelijk gebruikt worden

Via big data heeft het CBS in kaart gebracht welke Nederlandse bedrijven voornamelijk via internet hun omzet behalen

realtime en regionale statistieken en het maken van nieuwe statistieken met nieuwe databronnen waaronder Big Data.

ontsluiten van datastromen voor bedrijven en samenleving, verbeteren van de zichtbaarheid van het CBS

sensoren op een slimme manier in zetten om gezondheid, leefstijl en leefomstandigheden van personen te meten

publicatie ‘Kwaliteit van leven in Nederland’ combineert welvaart en welzijn op persoonsniveau en bevolkingsgroepen

koppeling van open data en linked data van beide organisaties veel waardevolle maatschappelijke inzichten oplevert

voor de inwoners meer beleid op maat en nóg betere dienstverlening

cijfers van de gedetailleerde landbouwtelling op het eerste Nationaal Economisch Landbouwcongres

big data-technologie en big data-methoden voor de productie van statistieken

de relatie tussen onderwijs en jeugdhulp, welzijn van jongvolwassenen

een mooi naslagwerk over toerisme met de laatste cijfers en trends

gevolgen van flexibele arbeid voor mens, organisatie en maatschappij

Hoe ver reizen Nederlanders dagelijks? Welk vervoermiddel gebruiken ze daarvoor?

economische groei zonder aantasting van het milieu

vraag naar Urban Data en het maken van nieuwe statistieken met Big Data

de laatste ontwikkelingen op het gebied van microdata

Bescherming van vertrouwelijke gegevens leunt sterk op de informatiebeveiliging

De online database krijgt een nieuw uiterlijk, veel grafische mogelijkheden

de staat van de natuur, veranderingen in dierpopulaties, weergegeven in de Living Planet Index

nieuw talent met een afgeronde HBO- of WO-studie in de IT

Het CBS wil graag de relatie met zijn stakeholders versterken

overheidsorganisaties die hun informatiebeveiliging door een onafhankelijke externe partij laten toetsen

De VN organiseerde een virtuele hackaton over het onderwerp ‘Telling stories with SDG data’

Het combineren van grote databestanden kan zowel het CBS als de wetenschap verder helpen

ontwikkeling van regionaal geconcentreerde ecosystemen van bedrijven en kennisinstellingen

Voor ondernemers is het handig om informatie over bepaalde onderwerpen op één plek gebundeld te hebben

Op 26 september 2017 lanceerden het CBS en de gemeente Den Haag een gezamenlijk Urban Data Center

Voor de statistieken van het CBS zijn de antwoorden van alle mensen van belang

CBS en DNB eenduidige cijfers over de relatie van de Nederlandse economie met het buitenland

CBS-productieketen het verzamelen van data tot het uitbrengen van nieuwsberichten en de bedrijfsvoering

een tijdreeksmodel maakt het mogelijk om snel en gedetailleerd statistieken te maken

data-infrastructuur, dataverwerking en privacy gemeentebeleid onderbouwen met cijfers

de kwaliteit van de ecosystemen en naar wat ze bijdragen aan de economie en de samenleving

actuele informatie over veranderingen in de dagvlinderstand in Nederland en Europa

nieuwste ontwikkelingen op statistisch inhoudelijk en methodologisch gebied

mensen maatschappelijk zelfstandig op het gebied van wonen, werken, gezondheid, gezin, onderwijs en sociale omgeving

innovatieve manieren om data te verzamelen, onder meer met behulp van mobiele telefoons

stations, loopstromen, treinsamenstelling, reisinformatie, reisgedrag en toerisme

efficiëntere samenwerking, vooral op methodologisch gebied en qua datascience

Over drie tot vier jaar kunnen we zien in hoeverre deze vluchtelingen zijn gaan participeren in de samenleving

meten van data, de kwaliteit van data, data governance, integriteit en betrouwbaarheid van data, privacywetgeving

beschikbare data slim combineren en met moderne technieken analyseren

data-infrastructuur, dataverwerking en privacy

innovatieve ontwikkelingen op het gebied van de Sustainable Development Goals

Open data bieden burgers de kans om de overheid te controleren en aan te spreken op haar verantwoordelijkheid

In juni 2017 sloten het CBS en het Kadaster een alliantie die de bestaande samenwerking verder moet verdiepen

textmining big data distributed analytics

burgers in Europese steden betrekken bij vermindering luchtvervuiling en CO2-emissies

Arbeidsongelijkheid, Dynamiek op de Nederlandse Arbeidsmarkt

In Brussel vond een belangrijke conferentie plaats: New Techniques and Technologies for Statistics congres

leerlingen van de havo- en vwo-bovenbouw met economie

Het CBS deed eind vorig jaar onderzoek om beter zicht te krijgen op het midden- en kleinbedrijf

Beleidsmakers willen graag weten hoe het deze mensen vergaat en welke groepen kwetsbaar zijn

big data-technologie en big data-methoden voor de productie van statistieken

Met behulp van het RGS kunnen bedrijven hun eigen grootboekschema koppelen aan een uniform schema

data-analyse, dataverwerking, data-infrastructuur en privacy

Data-editing, het is wat statistici doen om ruwe data geschikt te maken voor een statistiek

Adviseren over actuele stand van zaken en kwaliteit van statistieken bij het statistisch bureau van Noord-Cyprus

Met het RGS kunnen bedrijven hun eigen grootboekschema koppelen aan een uniform schema

integratie en immigratie worden voor stemmers op sociaaldemocratische partijen steeds belangrijker

Big data spelen een steeds grotere rol binnen de overheid en in het bedrijfsleven

De gemeente Venlo start op 19 april in samenwerking met het CBS een Urban Data Center

Taaltechnoloog Florian Kunneman promoveerde onlangs aan de Radboud Universiteit Nijmegen op dit onderwerp

Op basis van dit onderzoek stelt het CBS onder meer het consumentenvertrouwen vast

Onder leiding van het CBS onderzoekt een Europese projectgroep AIS-data

Tijdens de hackaton werden een aantal interessante blockchain-toepassingen gepresenteerd

Het CBS en de gemeente Den Haag organiseerden eind maart een 4-daags Datakamp

smartphones en tablets bieden volop mogelijkheden voor onderzoek

‘De samenleving verandert snel en wordt steeds complexer’, zegt prof. Van Gaalen

Het CBS gaat nauwer samenwerken met de statistiekbureaus van Aruba, Curaçao en Sint-Maarten.

CBS presenteert kennis van stedelijke data tijdens Global Cities Summit

De VN heeft zeventien duurzame ontwikkelingsdoelen vastgesteld voor de periode 2015 tot 2030.

Het Datakamp is belangrijk in het kader van de oprichting van de CBS Urban Data Centers.

Op 23 en 24 februari vond in Sofia de eerste Dissemination Workshop plaats van het ESSnet big data

Inwoners die naar een andere regio zijn verhuisd kunnen een belangrijke rol spelen in de vermarkting

Sinds september 2016 werken verschillende gemeenten samen met het CBS in een CBS Urban Data Center

Grensoverschrijdende statistieken staan steeds meer in de belangstelling, ook vanuit Europa is de behoefte groot

Analyseren van big data wordt steeds belangrijker om effectieve en duurzame keuzes te kunnen maken op allerlei gebied

Webscrapers worden ingezet voor het verzamelen van prijzen van kleding voor de Consumenten Prijsindex.

De resultaten van de Veiligheidsmonitor laten zien dat een zeer grote groep slachtoffers geen aangifte doet

Met de huurmodule kunnen huiseigenaren én huurders de huurverhoging voor hun persoonlijke situatie berekenen

De locatiescan brengt de beoogde vestigingsgemeente of -wijk in kaart in de vorm van een rapport

Klanten staan centraal bij het ISO-certificaat.

Van 15 tot en met 18 januari jl. vond in het Zuid-Afrikaanse Kaapstad het eerste World Data Forum plaats.

Het CBS heeft met Geonovum en het Kadaster een Leegstandsmonitor voor alle gemeenten samengesteld

CBS wil zijn data nóg toegankelijker maken. Datavisualisaties zijn daartoe een effectief middel.

RVO ondersteunt ondernemers met subsidies, het vinden van zakenpartners, kennis en het voldoen aan wet- en regelgeving

Met het big data rekencluster Spark kunnen onderzoekers en statistici grote hoeveelheden data sneller verwerken

Op 20 december promoveerde Angie Mounir aan de Universiteit Maastricht, waar zij onderzoek deed naar speltheorie.

CBS en gemeente Groningen gaan gezamenlijk data verzamelen, verwerken en presenteren in een nieuw samenwerkingsverband

Op vrijdag 27 januari vond de zesde editie van de Wiskunde Olympiade voor Bedrijven plaats

CBS en de Politie gaan nauwer samenwerken. Beide partijen hebben op 26 januari 2017 een overeenkomst ondertekend.

Onder strikte voorwaarden kunnen geautoriseerde onderzoekers toegang krijgen tot die gedetailleerde data

Het best bewaarde geheim van Nederland: zo wordt de loonaangifteketen ook wel genoemd.

De overheid moet stevige duurzaamheidsambities neerzetten en elk nieuw beleid toetsen op de impact die het heeft op SDGs

CBS is toegetreden tot het internationale softwaresysteem om doodsoorzaken te coderen voor de statistiek.

Integratie is volgens Schnabel een tweezijdig proces. Hij was onlangs aanwezig bij het debat over integratie.

CBS maakt een koppeling tussen economische en sociale statistieken in de LEED

Welke kenmerken zijn van invloed op schoolprestaties

Het jaarlijkse DataCamp heeft als doel oplossingen te vinden voor complexe vraagstukken aan de hand van big data.

CBS ontwierp samen met United Nations University in opdracht van de EU een methode om elektronisch afval te meten.

De CBS databank StatLine krijgt volgend jaar een nieuw uiterlijk en een nieuwe werking.