Wijkenaanpak (40), outcomemonitor

Wat behelst het onderzoek

Doel

De Outcomemonitor 40-wijkenaanpak is opgezet om inzicht te bieden in de effecten van het Actieplan Krachtwijken: Van Aandachtswijk naar Krachtwijk. Zijn de achterstanden in de 40 aandachtswijken op de vijf beleidsthema’s (Wonen, Leren, Werken, Veiligheid en Integratie) op het beoogde tijdstip ingelopen?

Domeinbeschrijving

De aandachtswijken en onderliggende postcode-4-gebieden waaruit deze wijken bestaan. In de Outcomemonitor 40-Wijkenaanpak komen de dimensies Bevolking, Wonen, Leren, Werken, Veiligheid, Integratie, Schuldenproblematiek en Gezondheid aan de orde. Er zijn gegevens beschikbaar over personen, huishoudens, woningen en voorzieningen.

Aanvang onderzoek

Het peilmoment van de nulmeting van de Outcomemonitor 40-Wijkenaanpak ligt zoveel mogelijk op of rond 1 januari 2007; het moment waarop de 40-Wijkenaanpak van start ging. Dit betekent in de meeste gevallen 1 januari 2007, ultimo 2006 of heel 2006. Voor de cijfers over inkomen binnen de dimensie Bevolking en Werken en de gezondheid van pasgeborenen binnen de dimensie Gezondheid was dit niet mogelijk. In deze specifieke gevallen is gebruik gemaakt van het meest recente jaar waarvoor deze cijfers beschikbaar waren, namelijk 2005.

Frequentie

Tweejaarlijks wordt schriftelijk gerapporteerd over de ontwikkelingen in de aandachtswijken. Tussentijds zullen de cijfers worden geactualiseerd.

Publicatiestrategie

Alle in de Outcomemonitor 40-Wijkenaanpak opgenomen cijfers zijn definitief, met uitzondering van de cijfers binnen de dimensie ‘Leren’. De cijfers van het laatst beschikbare jaar binnen de dimensie 'Leren' zijn voorlopig, behalve de cijfers over het hoger onderwijs.

Hoe wordt het uitgevoerd

Belangrijkste bronnen

Bronnen CBS

Gemeentelijke basisadministratie. Belangrijkste variabelen: postcodegegevens, leeftijd, herkomstgroepering, type huishouden en verhuizingen.
Regionaal Inkomensonderzoek (RIO). Belangrijkste variabelen: besteedbaar inkomen en gestandaardiseerd huishoudinkomen.
Voortgezet onderwijs. Belangrijkste variabele: schoolsoort.
Middelbaar beroepsonderwijs. Belangrijkste variabele: schoolsoort.
Hoger onderwijs. Belangrijkste variabele: schoolsoort.
Voortijdig schoolverlaters. Belangrijkste variabelen: schoolverlaters en startkwalificatie.
Sociaal Statistisch Bestand (SSB). Belangrijkste variabelen: inkomsten uit arbeid.
Bijstandsuitkeringenstatistiek (BUS). Belangrijkste variabele: soort uitkering.
Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Belangrijkste variabele: soort uitkering.
WW-uitkeringen. Belangrijkste variabele: soort uitkering.
Inschrijvingen Centrum voor Werk en Inkomen (CWI). Belangrijkste variabele: inschrijving bij CWI als niet-werkend werkzoekenden.
Statistiek Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP). Belangrijkste variabele: start schuldsanering.

Externe bronnen

Locatus. Belangrijkste variabele: voorzieningen (in het dagelijks aanbod).
Kadaster. Belangrijkste variabele: verkoopprijs.
VROM, Syswov. Belangrijkste variabelen: type woning, eigendomsverhouding en grootte van woning.
VROM, Leefbaarometer. Belangrijkste variabele: leefbaarheidsscore.

Globale structuur integratiekader

Een beschrijving van de methoden en bronnen is te vinden in hoofdstuk 5 van het rapport: rapport: Outcomemonitor Krachtwijken - Nulmeting.en in hoofdstuk 3 van het rapport: Uitbreiding Outcomemonitor Wijkenaanpak. Beschrijving van aanvullende indicatoren.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

De gegevens over de aandachtswijken in de Outcomemonitor 40-wijkenaanpak worden jaar op jaar vergelijkbaar gemaakt.

Revisies

De methode van berekening van de indicatoren voor verhuizingen is aangepast. In de nieuwe methode wordt rekening gehouden met administratieve correcties. De cijfers voor de indicatoren vestiging, vertrek en verhuizingen van personen naar leeftijd, type huishouden, herkomst en inkomen zijn daardoor licht gewijzigd.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

De door de verschillende dataleveranciers aan het CBS geleverde bestanden worden door een specialist van het CBS gecontroleerd. Zo nodig worden in overleg met de leveranciers verbeteringen in de bronbestanden aangebracht.