Voortgezet onderwijs; leerlingen, examenkandidaten en gediplomeerden

Wat behelst het onderzoek

Doel

Informatie geven over het aantal leerlingen, examenkandidaten en gediplomeerden in het voortgezet onderwijs (vo), onderscheiden naar onderwijssoort, herkomstgroepering en geslacht. Aanvullend heeft elke tabel zijn eigen specificatie: gedetailleerde onderwijssoorten, leeftijd, gedetailleerde herkomstgroepering en generatie of woon- en schoolregio.

Doelpopulatie

Leerlingen en examenkandidaten in het voltijd voortgezet onderwijs dat door de overheid wordt bekostigd.

Statistische eenheid

Personen.

Aanvang onderzoek

De eerste cijfers betreffen schooljaar 2003/’04 (leerlingen) en 2005/’06 (examenkandidaten en gediplomeerden).

Frequentie

Jaarlijks.

Publicatiestrategie

Eén keer per jaar wordt de tabel vernieuwd. De voorlopige cijfers van een nieuw schooljaar worden toegevoegd. Tegelijkertijd worden de voorlopige cijfers van het voorafgaande schooljaar vervangen door definitieve cijfers.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

Voor de leerlingen is vanaf het schooljaar 2003/'04 voor het voortgezet onderwijs dat wordt bekostigd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) gebruik gemaakt van registerinformatie op persoonsniveau (met uitzondering van het praktijkonderwijs). Vanaf schooljaar 2005/’06 zijn tevens de leerlingen die worden bekostigd door het Ministerie van Economische Zaken (EZ) opgenomen in de registers op persoonsniveau (dit zijn de vmbo-afdelingen van de Agrarische Opleidingscentra). Vanaf het schooljaar 2007/’08 geldt dit ook voor leerlingen in het praktijkonderwijs.

Waarnemingsmethode

De cijfers zijn gebaseerd op het basisregister onderwijsnummer (BRON). BRON bevat informatie op persoonsniveau over leerlingen en examenresultaten in het bekostigde onderwijs. De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) verzamelt de gegevens van de verschillende instellingen en beheert het register. Vervolgens bewerkt DUO deze gegevens tot ééncijferbestanden volgens met het CBS en andere gebruikers vastgestelde afleidingen. Het CBS gebruikt deze ééncijferbestanden om het aantal leerlingen en geslaagden te bepalen.
Omdat in BRON ook het burgerservicenummer (BSN) van de deelnemers en geslaagden is opgenomen, kan het CBS deze koppelen met andere registers op persoonsniveau, zoals de Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA). In de tabellen is dan ook informatie opgenomen uit de GBA over geslacht, leeftijd, herkomstgroepering en woonregio van de leerlingen en geslaagden in het vo.

Berichtgevers

Tot en met 2005/’06: DUO en het toenmalige Ministerie van LNV.
Vanaf 2006/’07: DUO (BRON- en ééncijferbestanden).

Steekproefomvang

Niet van toepassing.

Controle- en correctiemethoden

DUO controleert de gegevens die zij van haar berichtgevers (instellingen) ontvangt op volledigheid en inconsistenties en brengt zonodig in overleg met hen verbeteringen aan in de bestanden. De aan het CBS geleverde bestanden worden na binnenkomst nogmaals door een specialist van het CBS gecontroleerd. Zonodig worden in overleg met DUO alsnog verbeteringen in de bestanden aangebracht.

Weging

Niet van toepassing.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

De voorlopige cijfers wijken doorgaans minder dan 2 procent af van de definitieve cijfers. De definitieve cijfers geven een juist beeld van de werkelijkheid.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

De cijfers over leerlingen, examenkandidaten en gediplomeerden zijn vergelijkbaar in de tijd.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

Zie controle- en correctiemethoden.