Schuldsaneringen Natuurlijke Personen

Wat behelst het onderzoek

Doel

Het verstrekken van informatie over de personen die zijn toegelaten tot de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP). De tabellen beschrijven de tijdsperiode vanaf 1999 tot en met nu.

De wettelijke schuldsaneringen worden door de rechter uitgesproken als er geen andere mogelijkheden meer zijn om problematische schulden op te lossen. De wettelijke schuldsaneringsregeling is gestart in december 1998 en vormt een onderdeel van de Faillissementswet. Met deze wettelijke schuldsaneringsregeling wordt voorkomen dat mensen jarenlang achtervolgd worden door hun schuldenlast.

Privépersonen en zelfstandige ondernemers die niet meer aan hun financiële verplichtingen kunnen voldoen, kunnen onder voorwaarden een beroep doen op deze regeling met de bedoeling te komen tot een sanering van de schulden. Onder toezicht van een bewindvoerder betaalt de schuldenaar volgens een strikt regime naar capaciteit zo veel mogelijk van zijn schulden aan zijn schuldeisers terug. Schuldeisers zijn verplicht hieraan mee te werken. Na (meestal) drie jaar scheldt de rechter een eventuele restschuld kwijt en verleent daarmee een schone lei.

Doelpopulatie

De tabellen ‘uitgesproken schuldsaneringen’, ‘schuldsaneringen op ultimo 31 december’ en ‘beëindigde schuldsaneringen’ naar persoonskenmerken geven achtergrondinformatie over de persoon in het jaar van de uitspraak of beëindiging. Deze gegevens worden op het niveau van Nederland gepresenteerd.
De tabellen ‘uitgesproken schuldsaneringen’, ‘schuldsaneringen op ultimo 31 december’ en ‘beëindigde schuldsaneringen’ naar regio geven informatie over de regionale verdeling (landsdeel, provincie, gemeente) van de personen in het jaar van de uitspraak of beëindiging.

Statistische eenheid

Personen in de WSNP.

Aanvang onderzoek

Vanaf 1998, op basis van integrale waarneming. Omdat de wettelijke schuldsaneringsregeling is gestart in de maand december van 1998 behelst dit een te kleine populatie om over te publiceren. In verband met het onthullingsrisico van personen is er voor gekozen om de trajecten die gestart zijn in 1998 samen te voegen met het jaar 1999.

Frequentie

Alle tabellen worden jaarlijks geactualiseerd.

Publicatiestrategie

Alle cijfers voor alle jaren blijven voorlopig. In het bronbestand dat de basis vormt, kan met terugwerkende kracht geactualiseerd worden. Deze actualisaties worden meegenomen. Wel kan worden gesteld dat het aantal aanpassingen in een gegeven jaar minder wordt naarmate de tijd vordert.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

Integrale waarneming.

Waarnemingsmethode

De gegevens voor deze statistiek worden geleverd door de Raad voor de rechtspraak. De Raad verkrijgt de gegevens uit het registraties van de rechtbanken in de verschillende arrondissementen. In deze registraties wordt het verloop van het proces geregistreerd.

Het CBS vraagt persoonsgegevens op zoals het BSN en het adres van de saniet als mede het geslacht, geboortedatum en plaats. En indien beschikbaar de KvK gegevens. Daarnaast vraag het CBS om gegevens over de schuldsanering zoals het landelijk insolventienummer, rol-rekestnummer, landelijkzaaknummer en de datum van de uitspraak en de afdoening.

Het CBS verwerkt de gegevens voor statistische doeleinden en publicaties.
Door de gehanteerde methode van het CBS, waarbij specifieke afbakeningen en definities worden gehanteerd, kunnen de cijfers in de tabel afwijken van bestuurlijke rapportages van de rechtbanken of de Raad voor de rechtspraak.

Berichtgevers

Raad voor de rechtspraak.

Steekproefomvang

Niet van toepassing.

Controle- en correctiemethoden

Iedere levering wordt gecontroleerd op het aantal uitspraken en beëindigingen per jaar en per rechtbank ten opzichte van vorige levering. De vulling van de variabelen wordt gecontroleerd en indien nodig geïmputeerd op basis van het brondata van de Raad voor Rechtsbijstand voor de jaren 1998 t/m 2018. Tevens worden er enkele checks uitgevoerd op de interne consistentie van de data, bijvoorbeeld of de wijze van afdoening overeen komt met het hebben van een beëindigingsdatum. De data wordt gepseudonimiseerd. Daarnaast wordt er gecontroleerd en indien nodig gecorrigeerd als een persoon al is overleden voor de aanvangsdatum. Schuldsaneringen met een einddatum vóór of gelijk aan de begindatum, worden niet meegenomen. Ook afgewezen schuldsanering worden niet meegeteld in de statistieken. De overgedragen schuldsaneringen worden verwijderd, omdat deze anders dubbel meegerekend worden (eenmaal bij de oude en eenmaal bij de nieuwe rechtbank). Om de data gereed te maken voor statistische doeleinden en publicaties wordt data geaggregeerd.

Weging

Niet van toepassing: de waarneming omvat de totale doelpopulatie.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

De waarneming betreft een integrale waarneming van de registraties van de rechtbanken in de verschillende arrondissementen. Hiermee wordt de werkelijke voortgang van de trajecten zo goed mogelijk benaderd. De cijfers worden afgerond op 5-tallen.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

Vanaf 1999 (start van de WSNP) worden cijfers gepubliceerd op basis van integrale waarneming bij de registratiesysteem op basis van de rechtbanken. Wetswijzigingen en aanpassingen van de procedures en herindelingen van arrondissement kunnen van invloed zijn op de cijfers.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

Op basis van de integrale waarneming vanaf 1999 is de statistiek kwantitatief en kwalitatief gelijk aan de registratie bij de rechtbanken. Tijdens het proces vinden er een groot aantal controles plaats. Ook wordt (zo minimaal mogelijk) op een aantal punten correcties gedaan.
Bij twijfels aan de juistheid wordt er contact altijd opgenomen met de Raad voor de rechtspraak.