Masterdiploma

Diploma van een wettelijk erkende masteropleiding in het hoger beroepsonderwijs (hbo) of wetenschappelijk onderwijs (wo).
Alle in Nederland erkende opleidingen in het hbo en wo zijn sinds 2023 opgenomen in RIO (Registratie Instellingen en Opleidingen). RIO vervangt CROHO (Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs) en BRIN (Basisregister Instellingen).

In de Onderwijsstatistieken van het CBS zijn de gediplomeerden van een masteropleiding geneeskunde, diergeneeskunde, tandheelkunde, farmacie of accountancy en de gediplomeerden van alle universitaire masteropleidingen voor leraar niet bij de master- maar bij de beroepsdiploma’s geteld. Daardoor werd een trendbreuk bij het aantal gediplomeerden voor een beroepsdiploma voorkomen.

Met ingang van het studiejaar 2002/’03 is in het hoger onderwijs het bachelor-masterstelsel ingevoerd. Als gevolg daarvan zijn de meeste reguliere hbo-opleidingen omgezet in bacheloropleidingen van 4 jaar. Bij een beperkt aantal studies is daar een masteropleiding aan toegevoegd. Bij de invoering van het bachelor-masterstelsel zijn de wetenschappelijke opleidingen van meet af aan opgedeeld in een bacheloropleiding van 3 jaar en één of meer daarop aansluitende masteropleidingen van 1 t/m 4 jaar. Zowel de bachelor- als masteropleiding worden afgesloten met een diploma.