Beroepsdiploma

Diploma van een wettelijk erkende vervolgopleiding in het wetenschappelijk onderwijs (wo) na het behalen van een doctoraaldiploma.
Alle in Nederland erkende opleidingen in het wo zijn sinds 2023 opgenomen in RIO (Registratie Instellingen en Opleidingen). RIO vervangt CROHO (Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs) en BRIN (Basisregister Instellingen).

Het gaat hier om het diploma van het afsluitend beroepsexamen van de opleiding geneeskunde, diergeneeskunde, tandheelkunde, farmacie of accountancy en om het diploma van alle universitaire lerarenopleidingen.

Met ingang van het studiejaar 2002/’03 is in het hoger onderwijs het bachelor-masterstelsel ingevoerd. Als gevolg daarvan zijn genoemde beroeps- en lerarenopleidingen omgezet in masteropleidingen met een nominale duur van 2 of 3 jaar.

Om een trendbreuk in het aantal afgestudeerden voor een beroepsdiploma te voorkomen, zijn in de Onderwijsstatistieken van het CBS de afgestudeerden van een masteropleiding geneeskunde, diergeneeskunde, tandheelkunde, farmacie of accountancy en de afgestudeerden van alle universitaire masteropleidingen voor leraar ondergebracht bij de categorie beroepsdiploma’s. Ze tellen dus niet mee bij de masterdiploma’s in het wetenschappelijk onderwijs.