Landbouw

Aanvullend statistisch onderzoek

De tabel geeft een per grootteklasse aan hoeveel melkkoeien en melkgeiten er worden gehouden in de Nederlandse landbouw.

Oppervlakte asperges per gemeente in 2019.

Dierenaantallen op locatie in de provincie Noord-Brabant, 2018 en 2019

Verleende bouwvergunningen en de geplande bouwsom voor agrarische bouwwerken in Nederland gedurende de jaren 2012 tot en met 2019.

Importwaarde van de landbouwproducten en het percentage hiervan dat in de eerste instantie bestemd is voor de binnenlandse markt.

Aantal land- en tuinbouwbedrijven per rechtsvorm op nationaal en provinciaal niveau en ook per bedrijfstypen en SO-klasse in de jaren 2009 en 2019*.

Weidegang van melkkoeien in 2018 op basis van de Landbouwtelling 2019.

Tabel met weidegang melkgevende koeien

Na afloop van elk kwartaal van 2019 een berekening op van de fosfaat- en stikstofexcretie van de Nederlandse veestapel.

Hoe groot is de verwachte oogst van een aantal akkerbouwgewassen in 2019?

Stikstofverlies berekend uit het verschil in verhouding tussen stikstof en fosfaat bij excretie en bij mestafvoer.

Berekening op van de fosfaat- en stikstofexcretie van de Nederlandse veestapel

Stikstof- en fosfaatexcretie in 2018 per diercategorie op basis van een vijfjaarsgemiddelde samenstelling van ruwvoer.

Deze kwartaalrapportage bevat een momentopname van de fosfaat- en stikstofexcretie naar de stand van de rundveestapel op 1 april 2019.

Oppervlakte landbouwgrond per gebruikstitel op nationaal en provinciaal niveau in de periode 2008-2018.

Aanvullende tabel asperges gemeenten 2018

Tabel over het aantal boeren dat in 2016 geëmigreerd is.

Oppervlakte landbouwgrond in eigendom, (erf)pacht of overige exploitatievormen in de jaren 2012 tot en met 2018.

Weidegang op de bedrijven met melkkoeien. Cijfers zijn inclusief bedrijven die een beperkt deel van het jaar de koeien naar buiten doen.

Het aantal oudste bedrijfshoofden of bedrijfsleiders in de land- en tuinbouw per leeftijdsklasse. Deze tabel geeft de cijfers per gemeente over het jaar 2018.

Verleende bouwvergunningen en de geplande bouwsom voor agrarische bouwwerken in Nederland gedurende de jaren 2012 tot en met 2018.

Deze kwartaalrapportages zijn het vervolg op de prognoses die in 2017 zijn opgesteld voor de monitoring van het fosfaatreductieplan.

Aantal uitgesproken faillissementen in de landbouw gedurende de jaren 2009 tot en met 2018. De cijfers van 2018 hebben een voorlopig karakter.

Opbrengsten en kosten per melkkoe en resultaat per bedrijf voor gangbare en biologische melkveebedrijven, 2011-2016.

Omzet van de melkveesector, gangbaar en biologisch voor de periode 2014 tot en met het derde kwartaal van 2018.

Gegevens over rechtstreekse verkoop van landbouwproducten aan de consument, naar bedrijfstype en regio in 2017.

Onderzoeksrapport met een vergelijkingsanalyse ten behoeve van de aanstaande evaluatie van de Garantstellingen Landbouw.

Bedrijven met akkerbouw naar grootteklasse van het akkerbouwareaal

Melkgeiten en cultuurgrond op gespecialiseerde bedrijven, 2000, 2017 en 2018*.

Oogst en teeltoppervlakte van appels en peren per ras tussen 1997 en 2018*

Een prognose van de fosfaat- en stikstofexcretie van de Nederlandse veestapel.

Een kwart van de 754 hectare aan Nederlandse landbouwgrond met pompoenen lag in 2018 in Flevoland. Het pompoenareaal in Flevoland nam 27 procent af ten opzichte van 2017

In deze maatwerktabel zijn gegevens terug te lezen over zaadveredelingsbedrijven met meer dan 100 medewerkers.

Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest per 1 juli 2018

Omzet en hoeveelheidontwikkeling van de blauwe bes verkocht in supermarkten van 2013 t/m 2017.

Hoeveel melkkoeien stonden er in de wei en op hoeveel bedrijven wordt de weidegang van melkkoeien toegepast.

Cijfers over de IJsselmeerpolders

Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest per 1 april 2018.

Areaal asperges per gemeente, 2017

Biologische gewasbescherming in de glasgroenteteelt in 2016. Met tevens cijfers hierover voor de tomaten-, komkommer- en paprikateelt.

Gegevens over land- en tuinbouwbedrijven met glasgroententeelt

Maatwerktabel arbeidskrachten regelmatig werkzaam op agrarische (familie)bedrijven, 2017.

Maatwerktabel opleiding en nevenactiviteiten van bedrijfshoofden in de landbouw, 2016.

Verleende bouwvergunningen en de geplande bouwsom voor agrarische bouwwerken in Nederland.

Rapportage van het maatregelpakket tot en met december 2017

Bedrijven per grootteklasse van het aantal melkkoeien in Nederland en ook per provincie.

Maatwerktabel Boeren met een baan buiten het bedrijf

Standaardopbrengsten bij bedrijven in de land- en tuinbouwsector

Maatwerktabel verbreding in de land- en tuinbouw

Totale omzet van de melkveesector, 2014 - derde kwartaal 2017.

Maatwerktabel met agrarische familiebedrijven met alleen vrouwelijke gezinsarbeidskrachten.

Familiebedrijven in de land- en tuinbouwsector in 2016 die wel of geen opvolger hebben naar provincie en bedrijfstype.

Maatwerktabel met het aantal land- en tuinbouwbedrijven met melkgeiten in Nederland (totaal) en per gemeente.

Maatwerktabel met per gemeente het aantal land- en tuinbouwbedrijven met graan in Nederland, in 2011 en 2016.

Maatwerktabel over meewerkende vrouwelijke familieleden op bedrijven in de land- en tuinbouw.

Maatwerktabel met (biologische) bedrijven in de land- en tuinbouw (per gemeente), 2016 vergeleken met 2011.

Aantal land- en tuinbouwbedrijven met cultuurgrond in eigendom naar sector of provincie.

Gemiddeld besteedbaar inkomen miljonairshuishoudens naar bedrijfssector v/d hoofdkostwinner in 2015, voorlopige cijfers.

Bedrijven in de land- en tuinbouw (per gemeente) met 5000 of meer varkens, 2016 vergeleken met 2011

Bedrijven in de land- en tuinbouw (per gemeente) met varkens, 2016 vergeleken met 2011

Bedrijven in de land- en tuinbouw (per gemeente) met biggen, 2016 vergeleken met 2011

Sectorpartijen en het ministerie van EZ hebben een maatregelpakket opgesteld dat tot doel heeft de fosfaatproductie.

In welke gemeentes in Nederland is het grootste aantal familiebedrijven te vinden?

Familiebedrijven in de land- en tuinbouwsector in 2016 die wel of geen opvolger hebben.

Aantal en aandeel bedrijfshoofden en bedrijfsleiders en per gemeente per leeftijdstijdscategorie.

Bouwplan honderdbunderboeren per gewas en areaal

Maatwerktabel met bedrijven in de land- en tuinbouw met melkkoeien totaal en naar grootteklasse en provincie 2000-2016.

Onderzoeksrapport met een vergelijkingsanalyse ten behoeve van de aanstaande evaluatie van de Garantstellingen Landbouw.

Veranderingen in het aantal bedrijven in de land- en tuinbouwsector met leghennen in Nederland tussen 2011 en 2016.

Veranderingen in het oppervlakte snijmaïs in Nederland tussen 2011 en 2016 aangegeven per gemeente.

Maatwerktabel met de veranderingen in het bouwplan van bedrijven met opengrondgewassen tussen 2011 en 2016.

Veranderingen in het oppervlakte pootaardappelen in Nederland tussen 2011 en 2016 aangegeven per gemeente.

Maatwerktabel met bedrijven met biggen van 2000-2016.

Percentage areaal akkerbouw per gemeente in 2016

Aantal honderdbunderboeren per gemeente in 2016

Ontwikkeling van het aantal faillissementen in de landbouw.

Maatwerktabel faillissementen landbouw, bosbouw en visserij 2009 tot en met 2016

Monitor fosfaatreductiepakket, 1 april 2017

Ontwikkeling van de landbouwactiviteiten op de akkerbouwbedrijven met meer dan 100 hectare grond, 2000-2016

Plussen en minnen in bodemgebruik van de categorie “Overig agrarisch terrein”

Bedrijven in de landbouw met verbredingsactiviteiten zoals huisverkoop, agrotoerisme en stalling per bedrijfstype.

Staltype, gemiddelde veebezetting en jaar van in gebruikname stal op bedrijven met melkkoeien.

Onderzoek gebaseerd op boeren die in 2010-2015 terug te vinden waren in de Landbouwtelling en de BRP.

De productiewaarde is geraamd op basis van de aangiften omzetbelasting van de sierteeltbedrijven.

Aantal melkveebedrijven in de periode 2000 tot en met 2016* in Nederland en de provincies.

CBS heeft op verzoek van het ministerie van EZ een “Monitor Duurzame Agro-grondstoffen” opgesteld.

Maatwerktabellen agrifood-gerelateerde goederenexport in Noord-Brabant en Gelderland

Exportwaarde uien in de jaren 2005, 2010, 2014 en 2015 naar land van bestemming.

Voorlopige areaalcijfers van de belangrijkste akkerbouwgewassen in 2016.

Aantal verstrekte bouwvergunningen in de landbouw en de geplande bouwsom in de periode 2000-2015.

Oppervlakte landbouwgrond in eigendom, pacht of andere gebruikstitels.

Aantal faillissementen in de landbouw per kwartaal in de periode 2009 tot en met het derde kwartaal in 2015. De cijfers zijn ook uitgesplitst per sector.

Oppervlakte akkerbouwgewassen in 2014 en 2015. Voor 2015 zijn dit nog voorlopige cijfers die gebaseerd zijn op de Landbouwtelling 2015.

Het percentage vrijgezelle boeren per gemeente in 2013. Cijfers op basis van de Landbouwtelling en het Sociaal Statistisch Bestand.

Cijfers over het aandeel boeren zonder partner op nationaal en gemeentelijk niveau. Ook zijn er cijfers opgenomen over het aantal vrijgezelle boeren naar stedelijkheid en bedrijfsgrootte.

Cijfers over de oppervlakte landbouwgrond met (peilgestuurde) buisdrainage en de diepte van deze drainage ten opzichte van het maaiveld in 2012.

Geplande bouwsom en aantal verstrekte bouwvergunningen in de landbouw, naar soort bouwwerk. Cijfers voor Nederland in de jaren 2000 tot en met 2014 het eerste halfjaar.

Kwartaalcijfers aantal faillissementen in de landbouw 2009 tot en met 2013. Tevens de cijfers over de eerste 8 maanden in 2014.

Het opleidingsniveau van het bedrijfshoofd of de bedrijfsleider van een land- en tuinbouwbedrijf in 2013, per provincie.

Aantal bedrijven met een installatie voor de opwekking van hernieuwbare energie zoals geregistreerd volgens de Landbouwtelling in de jaren 2010 en 2013.

Bedrijven met teelt van zoete kersen en de oppervlakte zoete kersen. Verder ook cijfers over de huisverkoop op deze bedrijven.

Overzicht van het aantal bedrijven met 1 of meerdere melkkoeien en het aantal bedrijven met 1 of meerdere fokstieren in de jaren 1980-2012. Verder is ook uitgerekend welk aandeel van de bedrijven met melkkoeien minstens 1 fokstier heeft.

Aantal bedrijven met melkkoeien per grootteklasse in de periode 2000-2012.

Geplande bouwsom en aantal verstrekte bouwvergunningen in de landbouw, naar soort bouwwerk. Cijfers voor Nederland in de jaren 2000 tot en met 2012.

Aantal bedrijven met een bedrijfshoofd per leeftijdsklasse. Gedetailleerde informatie over de 65-plussers die nog nog als bedrijfshoofd mede verantwoordelijik zijn voor de exploitatie van een landbouwbedrijf.

De top-10 van de gemeenten met de meeste bedrijven die nertsen houden. Het gaat hier om voorlopige cijfers over 2012 uit de Landbouwtelling.

Aantal grootvee-eenheden per hectare op melkveebedrijven in de jaren 2000, 2002, 2008 en 2011.

Vroege raming oppervlakte van akker- en tuinbouwgewassen op basis van de Landbouwtelling 2012.

Het aantal bedrijven met melkkoeien en beweiding op basis van de Landbouwtelling 2011.

Grote veehouderijbedrijven naar grootteklasse per provincie.

Cijfers over de betaalde werkzaamheden van boerinnen op melkveebedrijven; banen buiten de boederij, verbreding en de werkzaamheden op de boerderij.

Aantal faillissementen in de landbouw tot en met het vierde kwartaal in 2011.

De oppervlakte landbouwgrond met drainage en het areaal dat beregend kan worden, 2003-2010.

Uitkomsten Landbouwtelling 2005 en 2010 over het opleidingsniveau van de agrarische bedrijfshoofden. Boeren en boerinnen zijn steeds hoger opgeleid.

Voorlopige areaalcijfers van de belangrijkste akkerbouwgewassen op basis van grofweg 65 procent van de respons op de Landbouwtelling 2011.

Het aantal land- en tuinbouwbedrijven met tijdelijke arbeidskrachten in de periode 2005 tot en met 2010.

Uitkomsten over de plantaardige productie en veestapel uit het onderzoek Biologische landbouw, 2009. Verder zijn ook cijfers opgenomen over de oppervlakte en de opbrengsten van de verschillende landbouwgewassen.

Eerste uitkomsten oppervlakte akkerbouwgewassen van de Landbouwtelling 2010. Ondanks de krimp van het totale akkerbouwareaal is de teeltoppervlakte van consumptieaardappelen en zaaiuien gestegen.

Kwartaalcijfers aantal faillissementen in de landbouw tot en met 2011 tweede kwartaal.

Het aantal bedrijfsopvolgers in de land- en tuinbouw naar opleidingsniveau en opleidingsrichting. Verder is in deze tabel aangegeven hoeveel vrouwelijke en mannelijke bedrijfsopvolgers klaar staan om de boerderij over te nemen.

Het aantal bedrijfshoofden op land- en tuinbouwbedrijven naar grootteklasse (nge; economische omvang) en leeftijdsklasse in de jaren 2009 en 2000. In 2009 werkten nog 13,3 duizend 65-plussers op een boerderij. Hiermee is op een van de vijf boerderijen nog een 65-plusboer aan het werk.

Het aantal landbouwbedrijven met geiten en het aantal geiten per gemeente en per provincie op basis van de voorlopige cijfers van de Landbouwtelling 2009.

In 2008 telde Nederland 309 akkerbouwbedrijven met agrotoerisme. Het zijn vooral akkerbouwers in Zeeland die naast het verbouwen van akkerbouwgewassen ook inkomsten halen uit toerisme. In de gemeentelijke top-10 prijken maar liefst 7 Zeeuwse gemeenten, te weten Veere, Schouwen-Duiveland, Sluis, Borsele, Noord-Beveland, Terneuzen en Hulst. Verder staan de gemeenten Texel, Noordoostpolder en Borger-Odoorn in dit lijstje.In totaal telt Nederland nog bijna 11,2 duizend akkerbouwbedrijven. Dit betekent dat op ongeveer 3 procent van de akkerbouwbedrijven toeristen terecht kunnen.

Aantal boerderijen en de bedrijfsgrootte van landbouwbedrijven met een mannelijk bedrijfhoofd, met of zonder partner. In de tabel is verder onderscheid gemaakt tussen meewerkende en niet-meewerkende partners van boeren.

Bijgaande tabellen bevatten de resultaten van het 5-jaarlijkse onderzoek naar naar de Nederlandse boomteeltsector.

Ontwikkeling van de oppervlakte appels, peren en overig fruit in de periode 1982-2007.