Landbouw

Aanvullend statistisch onderzoek

Aantal melkveebedrijven naar grootvee-eenheden per hectare

Aantal melkveebedrijven naar grootvee-eenheden (alleen de melkveestapel) per hectare cultuurgrond.

Aantal landbouwhuisdieren, 2018-2019

Aantal landbouwhuisdieren in 2018 en 2019 in de berekening van de stikstof- en fosfaatuitscheiding.

Cijfers Keten Tuinbouw en Uitgangsmaterialen, 2015-2019

Deze maatwerktabellenset van het CBS en Wageningen Economic Research beschrijft de economische prestaties van de Keten Tuinbouw en Uitgangsmaterialen.

Tuinbouwcijfers 2019

Deze rapportage van het CBS en Wageningen Economic Research beschrijft de economische prestaties van de bedrijven in de Keten Tuinbouw en Uitgangsmaterialen.

Landbouwgrond naar gebruikstitels per provincie, 2008-2019

Oppervlakte landbouwgrond per gebruikstitel op nationaal en provinciaal niveau in de periode 2008-2019.

Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest

Deze kwartaalrapportage bevat een momentopname van de fosfaat- en stikstofexcretie naar de stand van de rundveestapel op 1 april 2020.

Melkkoeien en melkgeiten per grootteklasse, 2000-2019

De tabel geeft een per grootteklasse aan hoeveel melkkoeien en melkgeiten er worden gehouden in de Nederlandse landbouw.

Bouwvergunningen agrarische bouwwerken, 2012-2019*

Verleende bouwvergunningen en de geplande bouwsom voor agrarische bouwwerken in Nederland gedurende de jaren 2012 tot en met 2019.

Importwaarde landbouwproducten, 2017

Importwaarde van de landbouwproducten en het percentage hiervan dat in de eerste instantie bestemd is voor de binnenlandse markt.

Aantal land- en tuinbouwbedrijven naar rechtspersoonlijkheid

Aantal land- en tuinbouwbedrijven per rechtsvorm op nationaal en provinciaal niveau en ook per bedrijfstypen en SO-klasse in de jaren 2009 en 2019*.

Weidegang melkkoeien per gemeente, 2019

Weidegang van melkkoeien in 2018 op basis van de Landbouwtelling 2019.

Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest

Na afloop van elk kwartaal van 2019 een berekening op van de fosfaat- en stikstofexcretie van de Nederlandse veestapel.

Stikstofverlies uit opgeslagen mest

Stikstofverlies berekend uit het verschil in verhouding tussen stikstof en fosfaat bij excretie en bij mestafvoer.

Stikstof- en fosfaatexcretie 2018, vijfjaarsgemiddelde

Stikstof- en fosfaatexcretie in 2018 per diercategorie op basis van een vijfjaarsgemiddelde samenstelling van ruwvoer.

Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest

Deze kwartaalrapportage bevat een momentopname van de fosfaat- en stikstofexcretie naar de stand van de rundveestapel op 1 april 2019.

Landbouwgrond naar gebruikstitels per provincie

Oppervlakte landbouwgrond per gebruikstitel op nationaal en provinciaal niveau in de periode 2008-2019.

Geëmigreerde boeren, 2016

Tabel over het aantal boeren dat in 2016 geëmigreerd is.

Oppervlakte landbouwgrond in eigendom, 2012-2018

Oppervlakte landbouwgrond in eigendom, (erf)pacht of overige exploitatievormen in de jaren 2012 tot en met 2018.

Weidegang melkkoeien per gemeente, 2018

Weidegang op de bedrijven met melkkoeien. Cijfers zijn inclusief bedrijven die een beperkt deel van het jaar de koeien naar buiten doen.

Bedrijfshoofden/bedrijfsleiders per leeftijdsklasse

Het aantal oudste bedrijfshoofden of bedrijfsleiders in de land- en tuinbouw per leeftijdsklasse. Deze tabel geeft de cijfers per gemeente over het jaar 2018.

Bouwvergunningen agrarische bouwwerken, 2012-2018*

Verleende bouwvergunningen en de geplande bouwsom voor agrarische bouwwerken in Nederland gedurende de jaren 2012 tot en met 2018.

Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest

Deze kwartaalrapportages zijn het vervolg op de prognoses die in 2017 zijn opgesteld voor de monitoring van het fosfaatreductieplan.

Aantal faillissementen in de landbouw, 2009-2018*

Aantal uitgesproken faillissementen in de landbouw gedurende de jaren 2009 tot en met 2018. De cijfers van 2018 hebben een voorlopig karakter.

Opbrengsten, kosten en bedrijfsresultaat melkvee

Opbrengsten en kosten per melkkoe en resultaat per bedrijf voor gangbare en biologische melkveebedrijven, 2011-2016.

Omzet melkveesector, 2014 – 3e kwartaal 2018

Omzet van de melkveesector, gangbaar en biologisch voor de periode 2014 tot en met het derde kwartaal van 2018.

Korte-ketenverkoop Landbouwbedrijven, 2017

Gegevens over rechtstreekse verkoop van landbouwproducten aan de consument, naar bedrijfstype en regio in 2017.

Vergelijkingsanalyse Garantstellingen Landbouw, 2010-16

Onderzoeksrapport met een vergelijkingsanalyse ten behoeve van de aanstaande evaluatie van de Garantstellingen Landbouw.

Melkgeiten, 2000, 2017 en 2018*

Melkgeiten en cultuurgrond op gespecialiseerde bedrijven, 2000, 2017 en 2018*.

Oogst en teeltoppervlakte appels en peren

Oogst en teeltoppervlakte van appels en peren per ras tussen 1997 en 2018*

Pompoenen 2015 - 2018

Een kwart van de 754 hectare aan Nederlandse landbouwgrond met pompoenen lag in 2018 in Flevoland. Het pompoenareaal in Flevoland nam 27 procent af ten opzichte van 2017

Zaadveredelingsbedrijven

In deze maatwerktabel zijn gegevens terug te lezen over zaadveredelingsbedrijven met meer dan 100 medewerkers.

Omzet en hoeveelheidontwikkeling van de blauwe bes

Omzet en hoeveelheidontwikkeling van de blauwe bes verkocht in supermarkten van 2013 t/m 2017.

Weidegang van melkkoeien, 2017

Hoeveel melkkoeien stonden er in de wei en op hoeveel bedrijven wordt de weidegang van melkkoeien toegepast.

Biologische gewasbescherming, 2000-2016*

Biologische gewasbescherming in de glasgroenteteelt in 2016. Met tevens cijfers hierover voor de tomaten-, komkommer- en paprikateelt.

Arbeidskrachten op (familie)bedrijven, 2017

Maatwerktabel arbeidskrachten regelmatig werkzaam op agrarische (familie)bedrijven, 2017.

Opleiding en nevenactiviteiten bedrijfshoofden, 2016

Maatwerktabel opleiding en nevenactiviteiten van bedrijfshoofden in de landbouw, 2016.

Bouwvergunningen agrarisch bouwwerken, 2012-2017*

Verleende bouwvergunningen en de geplande bouwsom voor agrarische bouwwerken in Nederland.

Monitor fosfaatreductiepakket

Rapportage van het maatregelpakket tot en met december 2017

Bedrijven per grootteklasse van het aantal melkkoeien

Bedrijven per grootteklasse van het aantal melkkoeien in Nederland en ook per provincie.

Vrouwelijke gezinsarbeidskrachten in de landbouw

Maatwerktabel met agrarische familiebedrijven met alleen vrouwelijke gezinsarbeidskrachten.

Bedrijfsopvolging land- en tuinbouw, 2016

Familiebedrijven in de land- en tuinbouwsector in 2016 die wel of geen opvolger hebben naar provincie en bedrijfstype.

Land- en tuinbouwbedrijven met melkgeiten per gemeente

Maatwerktabel met het aantal land- en tuinbouwbedrijven met melkgeiten in Nederland (totaal) en per gemeente.

Aantal landbouwbedrijven met graan 2011 - 2016

Maatwerktabel met per gemeente het aantal land- en tuinbouwbedrijven met graan in Nederland, in 2011 en 2016.

Meewerkende vrouwelijke familieleden in de landbouw

Maatwerktabel over meewerkende vrouwelijke familieleden op bedrijven in de land- en tuinbouw.

Biologische land- en tuinbouwbedrijven per gemeente

Maatwerktabel met (biologische) bedrijven in de land- en tuinbouw (per gemeente), 2016 vergeleken met 2011.

Land- en tuinbouwbedrijven met eigen cultuurgrond

Aantal land- en tuinbouwbedrijven met cultuurgrond in eigendom naar sector of provincie.

Miljonairs inkomen 2015

Gemiddeld besteedbaar inkomen miljonairshuishoudens naar bedrijfssector v/d hoofdkostwinner in 2015, voorlopige cijfers.

Aantal bedrijven met 5000 of meer varkens 2011-2016

Bedrijven in de land- en tuinbouw (per gemeente) met 5000 of meer varkens, 2016 vergeleken met 2011

Aantal bedrijven met varkens 2011-2016

Bedrijven in de land- en tuinbouw (per gemeente) met varkens, 2016 vergeleken met 2011

Aantal bedrijven met biggen 2011-2016

Bedrijven in de land- en tuinbouw (per gemeente) met biggen, 2016 vergeleken met 2011

Monitor fosfaatreductiepakket

Sectorpartijen en het ministerie van EZ hebben een maatregelpakket opgesteld dat tot doel heeft de fosfaatproductie.

Familiebedrijven per gemeente, 2016

In welke gemeentes in Nederland is het grootste aantal familiebedrijven te vinden?

Familiebedrijven in de land- en tuinbouwsector, 2016

Familiebedrijven in de land- en tuinbouwsector in 2016 die wel of geen opvolger hebben.

Boeren naar leeftijdsklasse per gemeente, 2016

Aantal en aandeel bedrijfshoofden en bedrijfsleiders en per gemeente per leeftijdstijdscategorie.

Bedrijven in de land- en tuinbouw 2000-2016

Maatwerktabel met bedrijven in de land- en tuinbouw met melkkoeien totaal en naar grootteklasse en provincie 2000-2016.

Vergelijkingsanalyse Garantstellingen Landbouw

Onderzoeksrapport met een vergelijkingsanalyse ten behoeve van de aanstaande evaluatie van de Garantstellingen Landbouw.

Veranderingen leghennen in Nederland

Veranderingen in het aantal bedrijven in de land- en tuinbouwsector met leghennen in Nederland tussen 2011 en 2016.

Veranderingen snijmaïs 2011- 2016

Veranderingen in het oppervlakte snijmaïs in Nederland tussen 2011 en 2016 aangegeven per gemeente.

Veranderingen bouwplan opengrondgewassen, 2011 en 2016

Maatwerktabel met de veranderingen in het bouwplan van bedrijven met opengrondgewassen tussen 2011 en 2016.

Veranderingen pootaardappelen, 2011- 2016

Veranderingen in het oppervlakte pootaardappelen in Nederland tussen 2011 en 2016 aangegeven per gemeente.

Faillissementen in de landbouw

Ontwikkeling van het aantal faillissementen in de landbouw.

Akkerbouwbedrijven met 100 hectare of meer

Ontwikkeling van de landbouwactiviteiten op de akkerbouwbedrijven met meer dan 100 hectare grond, 2000-2016

Overig agrarisch terrein voor Nederland 1996-2012

Plussen en minnen in bodemgebruik van de categorie “Overig agrarisch terrein”

Verbreding op landbouwbedrijven, 2003-2016

Bedrijven in de landbouw met verbredingsactiviteiten zoals huisverkoop, agrotoerisme en stalling per bedrijfstype.

Stallen op bedrijven met melkkoeien, 2015

Staltype, gemiddelde veebezetting en jaar van in gebruikname stal op bedrijven met melkkoeien.

Emigratie boeren, 2010-2015

Onderzoek gebaseerd op boeren die in 2010-2015 terug te vinden waren in de Landbouwtelling en de BRP.

Productiewaarde siergewassen 2015

De productiewaarde is geraamd op basis van de aangiften omzetbelasting van de sierteeltbedrijven.

Aantal melkveebedrijven per grootteklasse, 2000-2016*

Aantal melkveebedrijven in de periode 2000 tot en met 2016* in Nederland en de provincies.

Monitor duurzame agro-grondstoffen 2013

CBS heeft op verzoek van het ministerie van EZ een “Monitor Duurzame Agro-grondstoffen” opgesteld.

Agrifood export in Noord-Brabant en Gelderland

Maatwerktabellen agrifood-gerelateerde goederenexport in Noord-Brabant en Gelderland

Exportwaarde uien 2005-2015

Exportwaarde uien in de jaren 2005, 2010, 2014 en 2015 naar land van bestemming.

Verleende bouwvergunningen in de landbouw, 2000-2015

Aantal verstrekte bouwvergunningen in de landbouw en de geplande bouwsom in de periode 2000-2015.

Faillissementen in de landbouw, per kwartaal

Aantal faillissementen in de landbouw per kwartaal in de periode 2009 tot en met het derde kwartaal in 2015. De cijfers zijn ook uitgesplitst per sector.

Oppervlakte akkerbouwgewassen, 2015*

Oppervlakte akkerbouwgewassen in 2014 en 2015. Voor 2015 zijn dit nog voorlopige cijfers die gebaseerd zijn op de Landbouwtelling 2015.

Percentage vrijgezelle boeren per gemeente, 2013

Het percentage vrijgezelle boeren per gemeente in 2013. Cijfers op basis van de Landbouwtelling en het Sociaal Statistisch Bestand.

Boeren zonder partner, 2013

Cijfers over het aandeel boeren zonder partner op nationaal en gemeentelijk niveau. Ook zijn er cijfers opgenomen over het aantal vrijgezelle boeren naar stedelijkheid en bedrijfsgrootte.

Drainage van landbouwgrond per gemeente, 2012

Cijfers over de oppervlakte landbouwgrond met (peilgestuurde) buisdrainage en de diepte van deze drainage ten opzichte van het maaiveld in 2012.

Verleende bouwvergunningen in de landbouw

Geplande bouwsom en aantal verstrekte bouwvergunningen in de landbouw, naar soort bouwwerk. Cijfers voor Nederland in de jaren 2000 tot en met 2014 het eerste halfjaar.

Faillissementen in de landbouw, eerste 8 maanden 2014

Kwartaalcijfers aantal faillissementen in de landbouw 2009 tot en met 2013. Tevens de cijfers over de eerste 8 maanden in 2014.

Opleidingsniveau bedrijfshoofd/bedrijfsleider op land- en tuinbouwbedrijven

Het opleidingsniveau van het bedrijfshoofd of de bedrijfsleider van een land- en tuinbouwbedrijf in 2013, per provincie.

Bedrijven met teelt van zoete kersen en teeltoppervlakten per provincie, 2013*

Bedrijven met teelt van zoete kersen en de oppervlakte zoete kersen. Verder ook cijfers over de huisverkoop op deze bedrijven.

Bedrijven met melkkoeien en fokstieren

Overzicht van het aantal bedrijven met 1 of meerdere melkkoeien en het aantal bedrijven met 1 of meerdere fokstieren in de jaren 1980-2012. Verder is ook uitgerekend welk aandeel van de bedrijven met melkkoeien minstens 1 fokstier heeft.

Bedrijven met melkkoeien per grootteklasse

Aantal bedrijven met melkkoeien per grootteklasse in de periode 2000-2012.

Bouwvergunningen in de landbouw, 2000-2012

Geplande bouwsom en aantal verstrekte bouwvergunningen in de landbouw, naar soort bouwwerk. Cijfers voor Nederland in de jaren 2000 tot en met 2012.

Aantal  bedrijven met bedrijfshoofden naar leeftijdklasse

Aantal bedrijven met een bedrijfshoofd per leeftijdsklasse. Gedetailleerde informatie over de 65-plussers die nog nog als bedrijfshoofd mede verantwoordelijik zijn voor de exploitatie van een landbouwbedrijf.

Top-10 gemeenten, meeste bedrijven met nertsen, 2012*

De top-10 van de gemeenten met de meeste bedrijven die nertsen houden. Het gaat hier om voorlopige cijfers over 2012 uit de Landbouwtelling.

Grootvee-eenheden per hectare op melkveebedrijven

Aantal grootvee-eenheden per hectare op melkveebedrijven in de jaren 2000, 2002, 2008 en 2011.

Vroege raming areaal akkerbouw- en tuinbouwgewassen, 2012

Vroege raming oppervlakte van akker- en tuinbouwgewassen op basis van de Landbouwtelling 2012.

Bedrijven met melkkoeien en beweiding, per gemeente

Het aantal bedrijven met melkkoeien en beweiding op basis van de Landbouwtelling 2011.

Grote veehouderijbedrijven, 2011

Grote veehouderijbedrijven naar grootteklasse per provincie.

Werkzaamheden boerinnen op melkveebedrijven, 2011

Cijfers over de betaalde werkzaamheden van boerinnen op melkveebedrijven; banen buiten de boederij, verbreding en de werkzaamheden op de boerderij.

Faillissementen in de landbouw

Aantal faillissementen in de landbouw tot en met het vierde kwartaal in 2011.

Drainage en beregening landbouwgrond, 2003-2010

De oppervlakte landbouwgrond met drainage en het areaal dat beregend kan worden, 2003-2010.

Opleiding agrarische bedrijfshoofden

Uitkomsten Landbouwtelling 2005 en 2010 over het opleidingsniveau van de agrarische bedrijfshoofden. Boeren en boerinnen zijn steeds hoger opgeleid.

2011-voorlopige-cijfers-akkerbouwareaal-2011

Voorlopige areaalcijfers van de belangrijkste akkerbouwgewassen op basis van grofweg 65 procent van de respons op de Landbouwtelling 2011.

Land- en tuinbouwbedrijven met tijdelijke arbeidskrachten

Het aantal land- en tuinbouwbedrijven met tijdelijke arbeidskrachten in de periode 2005 tot en met 2010.

Biologische landbouw, 2009

Uitkomsten over de plantaardige productie en veestapel uit het onderzoek Biologische landbouw, 2009. Verder zijn ook cijfers opgenomen over de oppervlakte en de opbrengsten van de verschillende landbouwgewassen.

Eerste uitkomsten oppervlakte akkerbouwgewassen Landbouwtelling 2010

Eerste uitkomsten oppervlakte akkerbouwgewassen van de Landbouwtelling 2010. Ondanks de krimp van het totale akkerbouwareaal is de teeltoppervlakte van consumptieaardappelen en zaaiuien gestegen.

Faillissementen in de landbouw, 2011

Kwartaalcijfers aantal faillissementen in de landbouw tot en met 2011 tweede kwartaal.

Aantal bedrijfsopvolgers in de land- en tuinbouw

Het aantal bedrijfsopvolgers in de land- en tuinbouw naar opleidingsniveau en opleidingsrichting. Verder is in deze tabel aangegeven hoeveel vrouwelijke en mannelijke bedrijfsopvolgers klaar staan om de boerderij over te nemen.

Aantal bedrijfshoofden op boerderijen per grootteklasse en leeftijdsklasse, 2009 en 2000

Het aantal bedrijfshoofden op land- en tuinbouwbedrijven naar grootteklasse (nge; economische omvang) en leeftijdsklasse in de jaren 2009 en 2000. In 2009 werkten nog 13,3 duizend 65-plussers op een boerderij. Hiermee is op een van de vijf boerderijen nog een 65-plusboer aan het werk.

Landbouwbedrijven met geiten, per gemeente en per provincie, 2009

Het aantal landbouwbedrijven met geiten en het aantal geiten per gemeente en per provincie op basis van de voorlopige cijfers van de Landbouwtelling 2009.

Akkerbouwbedrijven met agrotoerisme

In 2008 telde Nederland 309 akkerbouwbedrijven met agrotoerisme. Het zijn vooral akkerbouwers in Zeeland die naast het verbouwen van akkerbouwgewassen ook inkomsten halen uit toerisme. In de gemeentelijke top-10 prijken maar liefst 7 Zeeuwse gemeenten, te weten Veere, Schouwen-Duiveland, Sluis, Borsele, Noord-Beveland, Terneuzen en Hulst. Verder staan de gemeenten Texel, Noordoostpolder en Borger-Odoorn in dit lijstje.In totaal telt Nederland nog bijna 11,2 duizend akkerbouwbedrijven. Dit betekent dat op ongeveer 3 procent van de akkerbouwbedrijven toeristen terecht kunnen.

Bedrijfsgrootte op boerderijen met een mannelijk bedrijfshoofd, met of zonder partner, 2008

Aantal boerderijen en de bedrijfsgrootte van landbouwbedrijven met een mannelijk bedrijfhoofd, met of zonder partner. In de tabel is verder onderscheid gemaakt tussen meewerkende en niet-meewerkende partners van boeren.

Boomkwekerijgewassen en vaste planten 2006

Bijgaande tabellen bevatten de resultaten van het 5-jaarlijkse onderzoek naar naar de Nederlandse boomteeltsector.