Mensen met Nederlandse herkomst hebben meest gesegregeerde netwerk

© CBS / Nikki van Toorn
Mensen met een Nederlandse herkomst hebben in verhouding weinig mensen met een andere herkomst in hun netwerk van buren, collega's, familie, huisgenoten en klasgenoten. Zij leven dus gesegregeerder dan mensen met een andere herkomst. Hoe hoger het inkomen, hoe meer gesegregeerd het netwerk is van mensen met een Nederlandse herkomst. Dit blijkt uit een netwerkanalyse van het CBS.
Het dashboard Herkomstsegregatie brengt de belangrijkste resultaten van het onderzoek in beeld. Segregatie naar herkomst laat zien hoe sterk gescheiden mensen leven van andere herkomstgroepen. De mate van segregatie wordt uitgedrukt in een segregatiescore. De segregatiescore houdt rekening met de grootte van de herkomstgroepen. Het gaat in dit onderzoek over segregatie in persoonsnetwerken van buren, collega’s, familie, huisgenoten en klasgenoten. Herkomstsegregatie is onderzocht voor de Nederlandse herkomst en de tien grootste niet-Nederlandse herkomstgroepen in Nederland tussen 2009 en 2020.

Ook andere herkomstgroepen gesegregeerd

Alle herkomstgroepen hebben in verhouding veel mensen van hun eigen herkomst in hun netwerk en leven dus in zekere mate gesegregeerd. Mensen met een Nederlandse herkomst (in Nederland geboren, net als hun ouders) leven het meest gesegregeerd. Ook mensen die zelf of van wie een of beide ouder(s) in Turkije, Marokko of Polen zijn geboren leven in verhouding meer gescheiden van andere herkomstgroepen. Het minst gesegregeerd leven mensen met een herkomst uit Duitsland, het Verenigd Koninkrijk of Indonesië.

Segregatie naar herkomstgroep, 20201)
Herkomstgemiddelde segregatie
Nederland0,346
Marokko0,220
Turkije0,211
Polen0,201
China0,156
Suriname0,150
Nederlandse Cariben0,113
België0,073
Indonesië0,071
Verenigd Koninkrijk0,066
Duitsland0,058
1)0=niet gesegregeerd, 1=volledig gesegregeerd (geen mensen van andere herkomsten in het netwerk)

Mensen met Nederlandse herkomst en hoger inkomen leven gesegregeerder

Er is een samenhang tussen inkomen en segregatie. Hoe hoger het inkomen van mensen met een Nederlandse herkomst, hoe meer gesegregeerd ze leven. Voor veel andere groepen, zoals de Turkse, Marokkaanse en Nederlands-Caribische herkomstgroepen, is dat andersom: mensen met een hoger inkomen hebben juist een minder gesegregeerd netwerk dan mensen met een lager inkomen. Een mogelijke verklaring is dat er in 'rijkere' buurten en in werkkringen met veel hoogbetaalde banen in verhouding minder mensen van niet-Nederlandse herkomst wonen en werken (Rapportage Integratie en Samenleven).

Segregatie per inkomensgroep, Nederlandse herkomst, 20201)
inkomenskwintielgroepgemiddelde segregatie
laagste 20%-groep0,176
2e 20%-groep0,301
3e 20%-groep0,356
4e 20%-groep0,385
hoogste 20%-groep0,407
1)0=niet gesegregeerd, 1=volledig gesegregeerd (geen mensen van andere herkomsten in het netwerk)