VESDI onderdelen

© CBS / Alrik Swagerman

VESDI bestaat uit de volgende componenten:

 • Sleutelbestand
 • Voertuigen
 • Ritten met daarbij:
  o Zendingen vrachtvoertuigen (bestelauto’s niet beschikbaar)
  o Deelritten vrachtvoertuigen en bestelauto’s
  o Correctiefactoren buitenlandse voertuigen
 •  Bedrijven
  o Bedrijfsvestigingen
 • Locaties
  o Bedrijventerreinen 2021

Er zijn gegevens over de verslagjaren 2019, 2020 en 2021 beschikbaar. Voor 2020 en 2021 zijn de cijfers over de verkeersprestaties (jaarkilometrages en emissies) voorlopig. In de loop van 2023 zullen (gedeeltelijk) gegevens met betrekking tot verslagjaar 2022 worden toegevoegd.
Met behulp van de sleutel component kunnen de verschillende onderdelen met elkaar worden gecombineerd.

VESDI onderdelen

Voertuigen

Dit onderdeel bestaat uit alle Nederlandse bedrijfsvoertuigen (bestelauto’s, vrachtauto's, trekkers voor opleggers en speciale voertuigen) van zowel rechtspersonen als natuurlijke personen. Bedrijfsvoertuigen in bezit van een rechtspersoon inclusief het actieve park, de bedrijfsvoorraad en sloop en alle voertuigen in bezit van een natuurlijk persoon. Een deel van het wagenpark van een bedrijf, met name de personenauto’s, is niet opgenomen vanwege de focus op de goederenstromen. In de voertuigencomponent zijn voertuigkenmerken uit het RDW motorvoertuigenregister opgenomen en daarnaast informatie over het afgelegde jaarkilometrage (indien bekend), de emissies van het voertuig en de geregistreerde locatie behorend bij voertuig op basis van de hoofdgebruikerinformatie (bron: RDW of Belastingdienst voor geleasede voertuigen). De hoofdgebruiker van een voertuig is als volgt gedefinieerd: de gebruiker die de meeste dagen van het jaar een voertuig gebruikte (aantal dagen op de weg kan zijn geweest) of hier aansprakelijk voor was.

Tevens is aanvullende informatie over de hoofdgebruiker van het voertuig beschikbaar, namelijk of het een particulier of zelfstandige betrof. Indien het voertuig opgenomen is in de wegvervoerenquêtes (zie voor meer informatie de onderzoeksbeschrijvingen: Wegvervoer (cbs.nl) en Bestelauto’s (cbs.nl)) en er respons is binnengekomen, is beschikbaar of het voertuig heeft gereden ten tijde van de observatieperiode en of het in bezit was. Voor bestelauto’s is ook bekend wat de hoofdactiviteit van het voertuig was (bouw, service, goederenvervoer, postbezorging of personenvervoer) in de observatieperiode. Daarnaast is de geregistreerde of opgegeven standplaats van het voertuig bekend. De geregistreerde standplaats komt overeen met de geregistreerde voertuiglocatie indien de hoofdgebruiker de eigenaar van het voertuig is.

In verband met een methodewijziging in de samenstelling van het motorvoertuigenpark zijn zowel de verzekerde als de onverzekerde voertuigen opgenomen in het voertuigenbestand. In het motorvoertuigenpark worden vanaf 2019 alleen verzekerde voertuigen meegenomen. In de wegvervoerenquête komen echter ook onverzekerde voertuigen voor. Deze onverzekerde voertuigen zijn in VESDI meegenomen zodat voertuigkenmerken van deze voertuigen bekend zijn.

Ritten, zendingen en deelritten

Alle ritten, zendingen en deelritten uitgevoerd door Nederlandse goederenvervoerders (op basis van wegvervoerenquêtes) zijn opgenomen. De informatie over zendingen en deelritten wordt in losse onderdelen naast de rittencomponent opgenomen. De informatie over afgelegde ritten komt uit de wegvervoerenquêtes of uit de XML data aangeleverd door bedrijven. Dit onderzoek is op basis van een steekproef van kentekens, waardoor niet voor alle kentekens voor elke periode informatie over ritten beschikbaar is. Sommige voertuigen uit de steekproef hebben tijdens de observatieperiode niet gereden. Indien bedrijven die het voertuig in gebruik hebben responderen, is informatie beschikbaar over: of het voertuig heeft gereden, het aantal ritten gedurende de enquêteperiode, de afgelegde afstand, de laad- en losplaatsen van de ritten, het vervoerd gewicht tijdens de rit, het aantal zendingen, het soort vervoer (eigen vervoer of beroepsvervoer) en of de rit gecontaineriseerd vervoer bevat. Voor de voertuigen waarvan ritinformatie bekend is, is in de rittencomponent het bedrijfsidentificatienummer opgenomen van de gebruiker van het voertuig op het moment van de rit. Dit is van belang omdat de hoofdgebruiker een voertuig niet altijd het hele jaar in gebruik heeft en er een andere gebruiker kan zijn ten tijde van de rit.

Per zending tijdens de rit is vervolgens beschikbaar welke goederensoort vervoerd werd, of er gevaarlijke stoffen werden vervoerd, de verschijningsvorm van de goederen (vloeibare of droge bulk etc.), het vervoerd gewicht per zending, de ladingtonkilometers per zending, de afgelegde afstand per zending en de laad- en losplaatsen behorend bij de zendingen.
Van de deelritten is bekend welke goederensoort vervoerd is, het gewicht, verschijningsvorm, of de deelrit de grens over ging, de afgelegde afstand en de laad- en losplaatsen behorend bij de deelritten.

Bedrijven

De populatie bestaat uit alle geregistreerde bedrijven (bedrijfseenheden) in Nederland inclusief eenmanszaken en zelfstandigen. Hierbij is het Algemeen Bedrijven Register (ABR) als uitgangspunt genomen. Het CBS gaat hierbij uit van bedrijfseenheden (BE’s). Het aantal bedrijfseenheden is niet per definitie hetzelfde als het aantal bedrijven; bedrijven kunnen bijvoorbeeld om juridische redenen meerdere BE’s hebben. Een bedrijf bestaat uit een of meer juridische eenheden. Een juridische eenheid kan zelf weer uit een of meer vestigingen bestaan. Kenmerkend is dat er autonomie is over beslissingen met betrekking tot de productie binnen deze (samengestelde) entiteit. In de officiële CBS-terminologie wordt het bedrijf zoals hier gedefinieerd bedrijfseenheid (BE) genoemd. De bedrijfsinformatie in VESDI behorend bij BE’s bestaat uit: gegevens over het tijdstip van het ontstaan en eventuele opheffing van de BE, de standaard bedrijfsindeling (SBI), de grootteklasse waar de BE op basis van het aantal werkzame personen in valt, de rechtsvorm van de BE, omzetgegevens van bedrijven in de sectoren van handel en transport en de postcode behorend bij de hoofdlocatie.
Daarnaast is informatie over lokale bedrijfseenheden (LBE's) en bedrijfsvestigingen meegenomen. Voor ieder bedrijf uit het ABR is informatie opgenomen over bedrijfsvestigingen. Eén LBE is de verzameling van alle vestigingen van een bedrijfseenheid (BE) met één en dezelfde postcode. Dit is dus niet per definitie het totaal aantal vestigingen van een bedrijf. De locatie van de LBE is beschikbaar, evenals informatie over de datum waarop de LBE is ontstaan (en eventueel is opgeheven), de actuele code voor de economische activiteit van de lokale bedrijfseenheid volgens de

Standaard Bedrijfsindeling en de geschatte grootteklasse op basis van het aantal werkzame personen van de LBE. Voor de bedrijfsvestingen zijn dezelfde gegevens beschikbaar.
Ook bedrijven zonder eigen voertuigen zijn opgenomen in de bedrijvencomponent. Bedrijfsinformatie over zowel de eigenaar als de hoofdgebruiker van een voertuig is beschikbaar. Hiervoor zijn een aantal specifieke afleidingen ontwikkeld: de grootte van het actieve wagenpark aan bedrijfsvoertuigen (vrachtauto’s, bestelauto’s, trekkers voor opleggers en speciale voertuigen) in gebruik bij de BE als hoofdgebruiker in het verslagjaar, aantal actieve vrachtauto's in gebruik bij BE (als hoofdgebruiker in het verslagjaar), aantal actieve bestelauto's in gebruik bij BE (als hoofdgebruiker in het verslagjaar) en een hulpvariabele die aangeeft of de BE wel of niet actieve bedrijfsvoertuigen in gebruik heeft als hoofdgebruiker. De grootte van het wagenpark kan worden gebruikt om een alternatieve bedrijfsindeling in grootteklassen te maken.

Locaties

Gebieden in Nederland ingedeeld volgens verschillende regio-indelingen met als laagste niveau postcode 6 (de vier cijfers gecombineerd met twee letters van de postcode). Alle PC6-gebieden zijn opgenomen, dus ook gebieden waar geen voertuigen zijn geregistreerd of bedrijven zijn gevestigd. Daarnaast staan hierin achtergrondkenmerken van deze gebieden. Per PC6-gebied is de meest voorkomende gemeente-, wijk- en buurtcode beschikbaar. Per postcodegebied is bekend of deze deels of geheel tot een milieuzone ofwel low emission zone behoort. Daarnaast is bekend of het postcodegebied tot een LMS zone, de zonering gebruikt voor verkeersmodellen door Rijkswaterstaat, behoort. Tot slot is het aantal lokale bedrijfseenheden (LBE’s) per postcode bekend.

Indien gewenst, kan per bedrijfstak het aantal lokale bedrijfseenheden of bedrijfsvestigingen in een regio worden bepaald. Voorwaarde voor levering is een voldoende aantal bedrijfseenheden om onthulling van individuele bedrijven te voorkomen. Daarnaast kan worden afgeleid of het postcodegebied deels of geheel op een bedrijventerrein ligt. In de toekomst zal de aanvullende locatie informatie worden uitgebreid op basis van wensen van de VESDI gebruikersgroep.

Sleutelbestand

Door middel van het sleutelbestand kunnen één of meer onderdelen gecombineerd worden en kunnen analysebestanden op maat worden samengesteld om te voldoen aan de informatiebehoeften van de opdrachtgevers.

Het sleutelbestand bestaat uit variabelen die fungeren als koppelsleutels om de voertuigen-, bedrijven- en rittenbestanden met elkaar te combineren. Omdat voertuigen van eigenaar of van locatie kunnen veranderen of bedrijven van locatie kunnen veranderen, wordt het verslagjaar meegegeven. De eigenaar of locatie wordt op een vaste peildatum vastgesteld. Per jaar wordt daarnaast de hoofdgebruiker van het voertuig in het betreffende jaar vastgesteld, dit is degene die het voertuig de meeste tijd van het jaar in gebruik had. De sleutelcomponent bevat betekenisloze identificatienummers van ritten, kentekens en gebruikers of eigenaren van voertuigen. Soms is niet alle informatie bij het CBS bekend; er is bijvoorbeeld niet altijd bekend wie de hoofdgebruiker of eigenaar van een voertuig is. Bij deze voertuigen kunnen geen bedrijfsgegevens van hoofdgebruikers worden geleverd.