Productiediensten

Productiediensten omvatten de verschillende vormen van materiele productie door ecosystemen, zoals voedsel, brandstof, plantaardig materiaal, genenreservoirs, natuurgeneesmiddelen en zoetwater. Voor Nederland zijn kwantitatieve kaarten gemaakt voor de volgende productiediensten:

Voedselvoorziening

De landbouwproductie van aardappels, granen en overige akkergewassen, zoals suikerbiet, uien, groenten en fruit, uitgedrukt in ton /ha /jaar. Kaarten hiervoor zijn gemaakt door de Basisregistratie Gewaspercelen (BRG; welk gewas wordt waar verbouwd) te combineren met de jaarlijks oogstramingen, waar mogelijk per provincie.

aardappeloogst

Veevoeder

De hoeveelheid gras (vanaf weidegrond) en mais die ten behoeve van vee worden geoogst, in ton/ha/jaar. De productie van gras omvat zowel gemaaid gras als gras dat ter plekke door vee wordt gegraasd. Net als bij de akkergewassen zijn de kaarten voor deze ecosysteemdiensten gemaakt door de BRG te combineren met oogstramingen op regio- of provincieniveau.

Houtproductie

De productie van timmerhout in bossen en andere houtopstanden is geschat door het gekarteerde areaal bos te combineren met data vanuit de Nederlandse Bosinventarisatie. Op basis van deze dataset (3190 meetpunten) is een statistisch model opgezet dat de jaarlijkse aanwas aan timmerhout voorspeld als functie van boomtype en provincie (als proxy voor regionale verschillen in groeiomstandigheden).

Biomassa

Kaarten voor de beschikbaarheid van biomassa voor energieopwekking (uitgedrukt in ton/ha/jaar) zijn gemaakt op basis van satellietwaarneming van vegetatiegroei (“net primary production”). Aangenomen wordt dat biomassa alleen geoogst wordt uit de ecosysteemtypen “(half-) natuurlijk grasland” en “overig onverhard”. Voor het hout uit bos wordt aangenomen dat dit timmerhout is.

Drinkwater

Ecosystemen dragen bij aan de productie van schoon drinkwater door de natuurlijke filterwerking van de bodem. Voorbeelden hiervan zijn de infiltratie van rivierwater in de kustduinen, en de infiltratie van regenwater in de bodem, welke ondiepe grondwatervoorraden aanvult. De bijbehorende ecosysteemdienst wordt bepaald door het volume van opgepompt drinkwater (m3/jaar) te relateren aan het landoppervlak (in m2) wat als grondwaterbeschermingsgebied is aangeduid.