Natuurlijk Kapitaal

© Hollandse Hoogte

Mens en economie zijn in hoge mate afhankelijk van de natuurlijke leefomgeving en de producten en diensten die deze levert. Veranderingen hierin worden wereldwijd gezien als een potentiele bedreiging, zoals landdegradatie en uitputting van grondstoffen. Om de mate van afhankelijkheid en de mate van achteruitgang of verbetering te monitoren is in VN verband een methodiek ontwikkeld, System of Environmental Accounting – Ecosystem Accounting (SEEA EA).

De Natuurlijk Kapitaalrekeningen hebben als doel om de relatie tussen natuur, economie en menselijke activiteiten op overzichtelijke en internationaal vergelijkbare wijze – letterlijk - in kaart te brengen. CBS werkt samen met Wageningen University in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) aan de ontwikkeling van modellen, data en kaarten die een ruimtelijk en zo compleet mogelijk beeld geven van de huidige staat van Natuurlijk Kapitaal in Nederland. Aan de basis van dit stelsel van rekeningen staan de ecosysteemdiensten; de bijdragen van ecosystemen aan onze economie en aan andere menselijke activiteiten.

Internationale richtlijnen

Het project volgt de richtlijnen van het in VN-verband ontwikkelde SEEA EEA en draagt ook bij aan de verdere ontwikkeling hiervan. De figuur hieronder laat zien dat een groot aantal onderwerpen hierbij aan bod komen die logisch met elkaar samenhangen. De omvang van een ecosysteem samen met de kwaliteit van dat ecosysteem bepaalt de hoeveelheid en aard van de geleverde ecosysteemdiensten: de fysieke aanbod en gebruiktabellen. Dit fysieke aanbod van diensten is ook monetair gewaardeerd en kan uiteindelijk gerelateerd worden aan de nationale rekeningen. Daarnaast zijn ook thematische datasets en kaarten ontwikkeld die de koolstofbalans en biodiversiteit in beeld brengen. Deze worden verder toegelicht onder de verschillende thema’s.

Natuurlijke kapitaalrekeningen

 schema van natuurlijk kapitaal