Productiediensten

Productiediensten omvatten de verschillende vormen van materiele productie door ecosystemen, zoals voedsel, brandstof, plantaardig materiaal, genenreservoirs, natuurgeneesmiddelen en zoetwater. Voor Nederland zijn kwantitatieve kaarten gemaakt voor de volgende productiediensten:

Voedselvoorziening

De landbouwproductie van aardappels, granen en overige akkergewassen, zoals suikerbiet, uien, groenten en fruit, uitgedrukt in ton /ha /jaar. Kaarten hiervoor zijn gemaakt door de Basisregistratie Gewaspercelen (BRG; welk gewas wordt waar verbouwd) te combineren met de jaarlijks oogstramingen, waar mogelijk per provincie.

 

Veevoeder

De hoeveelheid gras (vanaf weidegrond) en mais die ten behoeve van vee worden geoogst, in ton/ha/jaar. De productie van gras omvat zowel gemaaid gras als gras dat ter plekke door vee wordt gegraasd. Net als bij de akkergewassen zijn de kaarten voor deze ecosysteemdiensten gemaakt door de BRG te combineren met oogstramingen op regio- of provincieniveau.

Houtproductie

De productie van timmerhout in bossen en andere houtopstanden is geschat door het gekarteerde areaal bos te combineren met data vanuit de Nederlandse Bosinventarisatie. Op basis van deze dataset is een statistisch model opgezet dat de jaarlijkse aanwas aan timmerhout voorspeld als functie van boomtype en provincie (als proxy voor regionale verschillen in groeiomstandigheden).