Steeds meer hoogopgeleiden in Nederland: wat voor beroep hebben ze?

Technische toelichting

Voor de bepaling van het onderwijsniveau is uitgegaan van het hoogste onderwijsniveau waarvoor een diploma is behaald. Als een opleiding (nog) niet is afgerond dan is het onderwijsniveau dat wordt vereist om deze opleiding te kunnen volgen, bepalend. Het CBS baseert dit niveau en ook de richting op de Standaard Onderwijsindeling (SOI). Deze indeling sluit aan bij het Nederlandse onderwijsstelsel. Hiermee kunnen laag-, middelbaar en hoogopgeleiden worden onderscheiden.

Voor de indeling naar beroepen wordt aangesloten bij de Beroepenindeling ROA CBS 2014 (BRC 2014). De Beroepenindeling ROA CBS 2014 is een van de International Standard Classification of Occupations 2008 (ISCO 2008) afgeleide indeling van beroepen bedoeld voor toepassing in analyses en statistieken op nationaal niveau. Er wordt door het CBS gepubliceerd over beroepsniveau (eerste cijfer van de classificatie), beroepsklasse (eerste 2 cijfers van de classificatie), beroepssegment (eerste 3 cijfers van de classificatie) en beroepsgroep (de 4 cijfers van de classificatie).

De gegevens voor deze bijdrage zijn afkomstig van de Enquête Beroepsbevolking (EBB). De EBB is een steekproefonderzoek dat maandelijks onder 30 duizend personen van 15 jaar of ouder in Nederland wordt gehouden en dat informatie verstrekt over de relatie tussen mens en arbeidsmarkt (CBS, korte onderzoeksbeschrijving EBB). Ook wordt dit onderzoek gebruikt om het hoogst behaalde onderwijsniveau van de Nederlandse bevolking vast te stellen en het beroep waarin ze werkzaam zijn.

In 2021 heeft een herontwerp van de EBB plaatsgevonden. Door wijzigingen zowel in de opzet van het onderzoek als in de vragenlijst zijn de resultaten van 2021 niet zonder meer te vergelijken met de voorgaande jaren. Dit geldt bijvoorbeeld voor de informatie over beroepen en het beroepsniveau. Vandaar dat voor de analyses naar beroep uit wordt gegaan van de periode 2013-2020. Voor het hoogst behaalde onderwijsniveau geldt dat niet omdat die cijfers met een tijdreeksmodel zijn berekend.