Enquête beroepsbevolking (EBB)

Wat behelst het onderzoek

Doel

Verstrekken van informatie over de relatie tussen mens en arbeidsmarkt. Hierbij worden kenmerken van personen in verband gebracht met hun positie op de arbeidsmarkt.

Doelpopulatie

Personen van 15 tot 90 jaar in Nederland, met uitzondering van personen in inrichtingen, instellingen en tehuizen (institutionele bevolking).

Statistische eenheid

Personen en huishoudens.

Aanvang onderzoek

De Enquête Beroepsbevolking wordt sinds 1987 uitgevoerd.

Frequentie

Een doorlopend onderzoek waarbij elk kwartaal gepubliceerd wordt over een vaste set arbeidsmarktvariabelen. Over deze variabelen wordt ook jaarlijks gepubliceerd en dan komt er ook een aanvullende set arbeidsmarktvariabelen beschikbaar. Daarnaast zijn er maandcijfers beschikbaar van de werkloze en werkzame beroepsbevolking naar geslacht en drie leeftijdsgroepen.

Publicatiestrategie

Zowel de maand-, kwartaal- en jaarcijfers zijn definitieve cijfers.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

Steekproefonderzoek.

Waarnemingsmethode

De Enquête Beroepsbevolking (EBB) is een zogenaamd roterend panelonderzoek met vijf peilingen waarmee vanaf verslagjaar 2003 cijfers worden gepubliceerd. Sinds het vierde kwartaal van 2012 worden alle respondenten in eerste instantie gevraagd om via internet te responderen. Een deel van de respondenten die niet responderen wordt vervolgens face-to-face of telefonisch benaderd. Tot 2021 vonden de vier vervolgpeilingen telefonisch plaats. Sinds 2021 worden respondenten ook bij die vervolgpeilingen eerst gevraagd via internet mee te doen en diegene die niet responderen worden telefonisch benaderd. Een gedetailleerdere beschrijving van de waarnemingsmethode is te vinden in de uitgebreide methodebeschrijving EBB. Ook de vragenlijst van de EBB is elektronisch beschikbaar.

Berichtgevers

Personen van 14 tot 90 jaar, niet woonachtig in instellingen of tehuizen.

Steekproefomvang

Ruim 200 duizend personen worden jaarlijks benaderd om via internet deel te nemen aan de eerste peiling van de EBB.

Controle- en correctiemethoden

De gegevens van een respondent worden gecontroleerd op interne consistentie. Door de wegingsmethode wordt gecorrigeerd voor onder- en oververtegenwoordiging van bepaalde groepen in de respons.

Weging

Het ophogen van de waarnemingen vindt plaats in twee stappen. In de eerste stap worden aan de waarnemingen startgewichten toegekend. Deze startgewichten zijn zo berekend dat ze corrigeren voor ongelijke trekkingskansen die voortkomen uit de gehanteerde steekproeftrekking. In de tweede stap worden definitieve ophoogfactoren bepaald. Met deze stap wordt de vertekening door non-respons gereduceerd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van gegevens over geslacht, leeftijd, migratieachtergrond, regio, inschrijving als geregistreerd werkzoekende bij UWV (GWU) en inkomen. Elke peiling wordt afzonderlijk opgehoogd en de kwartaal- en jaarcijfers betreffen een gemiddelde van de schattingen per peiling. Een gedetailleerdere beschrijving van weging, steekproefopzet en veldwerk van de EBB is te vinden in de uitgebreide methodebeschrijving EBB.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

De uitkomsten van de EBB hebben een onnauwkeurigheidsmarge. Omdat het steekproefdesign vrij complex is en er voor een aantal kerncijfers modelmatige schattingsmethoden worden toegepast, is het schatten van de 95%-betrouwbaarheidsmarges niet eenvoudig. Een tabel met geschatte marges voor opgehoogde aantallen is opgenomen in de uitgebreide methodebeschrijving EBB.
Vanwege de grote relatieve onnauwkeurigheid worden uitkomsten gebaseerd op een te gering aantal waarneming niet gepubliceerd. Deze uitkomsten zijn in de tabellen vervangen door een punt (.). De ondergrens is voor de kwartaalcijfers in principe vastgesteld op afgerond 30 duizend in de totaalkolom. Alleen onderverdelingen, percentages of gemiddeldes berekend over groepen van 30 duizend personen of meer worden weergegeven. Voor de jaarcijfers is de ondergrens vastgesteld op 15 duizend in de totaalkolom en worden alleen onderverdelingen, percentages of gemiddeldes berekend over groepen van 15 duizend personen of meer worden weergegeven.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

Vanwege wijzigingen in het onderzoeksdesign en de vragenlijst van de EBB in 2021 zijn de cijfers niet zonder meer vergelijkbaar met eerdere jaren. De maandcijfertabellen over de werkzame en werkloze beroepsbevolking zijn via modelmatige schattingsmethoden herberekend vanaf 2003. En aantal kerncijfers per kwartaal zijn voor de periode 2013-2020 herberekend om aan te sluiten op de uitkomsten vanaf 2021. Bij verdere detaillering van de uitkomsten naar baan- en persoonskenmerken kunnen er van 2020 op 2021 desondanks verschillen zijn als gevolg van de nieuwe methode. In de uitgebreide methodebeschrijving EBB wordt nader ingegaan op de oorzaken van trendbreuken.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

Eurostat - Quality-reporting