De schooladviezen in groep 8: verschillen tussen groepen leerlingen

Referenties

Bisschop, P., E. van den Berg, K. van der Ven, W. de Geus en D. Kooij (2019). Aanvullend en particulier onderwijs. Onderzoek naar de verschijningsvormen en omvang van aanvullend en particulier onderwijs en motieven voor deelname. In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Oberon en SEO Economisch Onderzoek, Amsterdam, augustus 2019.

Bol, T. (2020). Inequality in homeschooling during the Corona crisis in the Netherlands. First results from the LISS Panel. University of Amsterdam, 30 april 2020. 

Borghans, L. (2016). 10 redenen waarom zowel het schooladvies als de eindtoets belangrijk zijn voor de plaatsing van een leerling. BLOG in: Economisch Statistische Berichten (ESB), 31 mei 2016. Geraadpleegd op 23 maart 2021.

Borghans, L. en T. Prevoo (2015). Verschil tussen jongens en meisjes bij de centrale eindtoets basisonderwijs. Educatieve agenda Limburg, Universiteit Maastricht, 07 augustus 2015. Geraadpleegd op 6 april 2021.

Borghans, L., R. Diris en T. Schils (2018). Sociale ongelijkheid in het onderwijs is hardnekkig. In: Economisch Statistische Berichten (ESB), Jaargang 103 (4768), 20 december 2018.

Bosker, R. J., M.P.C. van der Werf & H. de Boer (2007). Onderadvisering in beeld. Inspectie van het onderwijs (ed.). Utrecht: Inspectie van het onderwijs, 83–92.

Driessen, G. (2006). Het advies voortgezet onderwijs: is de overadvisering over? Mens en Maatschappij, 81(1), 5–23.

Driessen, G. (2011). Onderadvisering van allochtone leerlingen? Nijmegen: ITS, Radboud Universiteit Nijmegen.

Driessen, G., & J. Cuppen (2012). De doelgroepen van het onderwijsachterstandenbeleid: ontwikkelingen in prestaties en het advies voortgezet onderwijs. Nijmegen: ITS, Radboud Universiteit Nijmegen.

Eck, D. van en I. Meesters (2020). Rapport wegvallen eindtoets. Onderzoek naar de effecten van het wegvallen van de eindtoets in het basisonderwijs. Dienst Uitvoering Onderwijs – Informatieproducten, Den Haag. 

Engzell, P., A. Frey en M. Verhagen (2021). Learning loss due to school closures during the COVID-19 pandemic. University of Oxford. 

Emons, W.H.M., C.A.W. Glas en P.K. Berding-Oldersma (2016). Rapportage vergelijkbaarheid eindtoetsen. Utrecht: Expertgroep Toetsing PO.

Expertgroep Toetsing PO (2018). Rapportage vergelijkbaarheid eindtoetsen en invoering van gezamenlijk anker, versie 1 december 2018.

Geven, S. (2020). Afblazen basisschooleindtoets leidt tot verwarring en mogelijke ongelijke kansen. In: Sociale Vraagstukken, 8 mei 2020.

Haelermans, C., M. Jacobs, R. van der Velden & L. van Vugt (2020). Wat zijn de mogelijke lange-termijn effecten van het wegvallen van de Eindtoets dit jaar? Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek. ROA External Reports.

Hustinx, P. (2002). School careers of pupils of ethnic minority background after the transition to secondary education: Is the ethnic factor always negative? In: Educational Research and Evaluation, 8, 169–195.

Inspectie van het Onderwijs (2017). De staat van het onderwijs 2015/2016.

Inspectie van het Onderwijs (2018). Kansen(on)gelijkheid bij de overgangen PO-VO. Bevindingen en bevorderende en belemmerende factoren. Mei 2018.

Inspectie van het Onderwijs (2019). De staat van het onderwijs 2019.

Inspectie van het Onderwijs (2020). Welke factoren bij het basisschooladvies meewegen? Geraadpleegd op 1 april 2021.

Marreveld, M. (2019). Georganiseerd wantrouwen (3): Eindtoets – wie wil ‘m hebben. In: Didactief: gepubliceerd op 21-11-2019, gewijzigd op 12-01-2021.Geraadpleegd op 1 april 2021.

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (Arie Slob) (2019). Kamerbrief ‘Onjuiste toetsadviezen deel leerlingen bij afname eindtoets 2019’. 21 mei 2019. Den Haag.

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (Arie Slob) (2020a). De overstap van primair naar voortgezet onderwijs in 2020. Brief van 17 april 2020 aan po- en vo-scholen. 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (Arie Slob) (2020b). Kamerbrief rondom eindtoetsing en schooladviezen. 10 december 2020. Den Haag. 

OIS (2019). Het basisschooladvies en doorstroom in onderbouw vo. Gemeente Amsterdam, Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS), Amsterdam.

Oomens, M., F. Scholten en H. Luyten (2019). Evaluatie Wet Eindtoetsing PO, Eindrapportage. In opdracht van het ministerie van OCW, Universiteit Twente en Oberon, Utrecht 30 april 2019.

PO-raad (14-10-2019). Extra ondersteuning moet voor alle leerlingen toegankelijk zijn. Geraadpleegd op 1 april 2021.

Rijksoverheid. Schooladvies en eindtoets basisschool, vraag en antwoord, adviezen in groep-8. Geraadpleegd op 1 april 2021.

Rijksoverheid (22-02-2020). Eén vast aanmeldmoment voor de middelbare school. Geraadpleegd op 1 april 2021.

Rijksoverheid (18-3-2020). Geen eindtoets in groep 8 dit jaar. Geraadpleegd op 1 april 2021.

Swart, L., W. van de Berge en D. Visser (2019). CPB-Policy Brief. De waarde van eindtoetsen in het primair onderwijs. Centraal Planbureau, april 2019.

Swart, l., D. Visser, M. Zumbuehl, W. van den Berge (2020). Schrappen eindtoets groep 8 kan ongelijkheid vergroten. Centraal Planbureau, juli 2020.

Tesser, P. & J. Iedema (2001). Rapportage minderheden 2001: Deel 1, Vorderingen op school. Den Haag: SCP.

Timmermans, A., H. Kuyper en G. van der Werf (2013). Schooladviezen en onderwijsloopbanen: Voorkomen, risicofactoren en gevolgen van onder- en overadvisering. Groningen: GION/RUG Onderwijskunde.

Teunissen, S., T. van Dijk en R. Nissen, (2021)Schoolsluiting schaadt economie op termijn fors. Economisch Statistische Berichten (ESB), 106 (4793), 21 januari 2021.

Traag, T. (2016). Met dezelfde citoscore een andere schoolloopbaan. Geraadpleegd op 5 maart 2020.

Traag, T., M. Hartgers en L. Wielenga (2021). Het onderwijssucces van groep-8-leerlingen van 2015/’16 in leerjaar 3 van het voortgezet onderwijs. Centraal Bureau voor de Statistiek, april 2021.

Warrens, M., M. Dijks, E. Fleur en H. Korpershoek (2019). Schooladvies: de leerkracht weet het beter. In: Didactief, juni 2019.

Werfhorst, van der (2020) in: NRC 25 maart 2020: ‘Wat betekent het schrappen van de eindexamens’. Geraadpleegd op 10 april 2020.

Werfhorst, van der (2020) in: NOS 28 maart 2020 ‘Zonder eindexamen je diploma, in Frankrijk gebeurde dat eerder’. Geraadpleegd op 10 april 2020.

Zumbuehl, M. en R. Dillingh (2020). Ongelijkheid van het jonge kind. CPB Notitie, december 2020, Den Haag, Centraal Planbureau.

Bronnen:

StatLine, 2020. Schooladvies en herziening advies basisonderwijs; achtergrondkenmerken.