Haalbaarheidsstudie toeslagenaffaire-onderzoek

Bijlage 5. Uitkomstmaten die zijn uitgesloten voor stap 2 en 3

B.5.1 Uitkomstmaten die zijn afgevallen voor de haalbaarheidsstudie en reden daarvoor1)
Uitkomstmaat naar domein


Registerdata niet beschikbaar bij het CBSNaar verwachting geen eenduidig mechanisme

Onvoldoende valide meting


Financiën en werk
BaanwisselingenX: Wisseling van baan is zowel negatief als positief te interpreteren.
Schulden: Msnp (minnelijke schuldsanering)


X: Geen landelijke registratie. Msnp staat geregistreerd bij Bureau Krediet Registratie (BKR) en is vanaf 2018 beschikbaar. Voor gebruik moet toestemming worden gevraagd bij BKR.
Schulden: Wsnp (wettelijke schuldsanering)


X: Personen met het stempel Opzet/Grove Schuld kunnen worden geweigerd voor (Msnp en) Wsnp. Er zijn aanwijzingen dat dit daadwerkelijk heeft gespeeld.2) Dit maakt het mechanisme niet eenduidig.
CursussenX
Gebruik toeslagenX: Bij de ontvangen toeslagen (huurtoeslag, zorgtoeslag, KOT, kindgebonden budget, kinderbijslag) kunnen meerdere mechanismen spelen, die niet uitgesplitst kunnen worden, waardoor resultaten waarschijnlijk niet goed te interpreteren zijn. Ook is er een fiscaal mechanisme, waarbij een toeslagschuld verrekend kan worden met andere toeslagen (als iemand achterblijft bij betalings-termijnen.3) En er is een gedrags-gerelateerd mechanisme, waarbij personen minder gebruik durven te maken van toeslagen vanwege wantrouwen. En dan is er nog de mogelijkheid dat personen juist meer gebruik maken van toeslagen i.v.m. financiële nood.
Wonen
Dak- en thuisloosheid

X: De huisvesting van personen die een bijstandsuitkering ontvangen wordt geregistreerd. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen de ‘zwervende daklozen’ en de ‘thuisloze daklozen’. Zwervende daklozen hebben geen woonadres en leven doorgaans op straat. Thuisloze daklozen zijn wel ingeschreven op een woonadres, maar vinden structureel onderdak op verschillende adressen. Alleen daklozen die bijstand ontvangen kunnen hieruit worden afgeleid. Wegens verhoogd wantrouwen jegens instanties door dupering, is de verwachting dat met deze data geen compleet beeld kan worden geschetst van de daklozen problematiek, en dat met name in de gedupeerdengroep het aantal gevallen wordt onderschat.
Psychologische problemen en zorg
Zorgkosten

X: Zorg is een lastig domein, want er is een verhoogd wantrouwen jegens instanties door dupering, waardoor er waarschijnlijk sprake is van een vertekend beeld van de benodigde zorg (door zorgmijding). De verwachting is dat zowel mentale als fysieke gezondheid achteruitgaat door dupering. Maar de vraag is of dit terug te zien is in zorgkosten. Huisartsenzorg is waarschijnlijk het meest laagdrempelig, vaak kent men de huisarts al en de kosten worden veelal vergoed vanuit de basisverzekering.
StressX
Huisartsenzorg

X: Huisartsenconsulten: kosten die in rekening zijn gebracht voor consulten met de huisarts of praktijkondersteuner GGZ. Door verzekeraars kunnen afwijkende afspraken gemaakt worden met (groepen van) huisartsen. In een aantal gevallen betalen verzekeraars de huisarts een vast bedrag per patiënt en worden consulten niet apart afgerekend. Consultkosten weerspiegelen dus niet altijd correct het zorggebruik.
Hulpverlening/Gebruik van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)X: Wmo pas beschikbaar vanaf 2015
Gezin en socialisatie
Kwaliteit partnerrelatie, ruzie met partnerX
Alcohol en drugsgebruikX
Overlijden

X: Nabestaanden kunnen zich nog niet melden bij UHT (vanaf 2024 kan dit wel). Er zijn wel nabestaanden die zich hebben gemeld maar die zijn niet behandeld en dus niet beoordeeld, ergo onduidelijk of personen daadwerkelijk tot de gedupeerden groep behoorden. Naar verwachting zijn er meer nabestaanden die zich niet hebben gemeld. Hierdoor is er geen compleet beeld van hoeveel gedupeerde ouders zijn overleden.
GezinsuitbreidingX
Sociaal netwerk

X: Het CBS heeft alleen potentieel netwerk in beeld (bijv. familierelaties, collega’s). Geeft een onvoldoende compleet beeld.
Deelname aan sport, culturele activiteitenX
Opvoeding (sensitieve responsiviteit, opvoedstijl, ouder-kind interacties, sfeer in huisX
Tijd en energie voor kinderenX
VakantiesX
Jeugdbescherming4)
Justitie en veiligheid
Geregistreerd als slachtoffer van misdrijf

X: Dit is afhankelijk van aangiftebereidheid, wat wordt beïnvloed door vertrouwen in instanties. Mogelijk levert dit een vertekend beeld op van werkelijk slachtofferschap: onvoldoende compleet beeld.
Gebruik gesubsidieerde rechtsbijstand


X: Hier kun je alleen gebruik van maken als je rechtzoekend bent. Dit kan waarschijnlijk niet worden achterhaald. Als je geen gebruik maakt van een rechtsbijstand subsidie kan dat zowel betekenen dat je niet rechtzoekend bent, of dat je het wel bent maar hier geen gebruik van maakt.
1) Stap 2 betreft het in kaart brengen of er een geschikte vergelijkingsgroep kan worden samengesteld. Stap 3 betreft het bepalen of de aantallen na dupering/selectie groot genoeg zijn om onderzoek te doen. 
2)
Onderzoek effecten FSV toeslagen (PWC).
3) Toeslagen (schuldinfo.nl).
4) Dit onderzoek is al uitgevoerd door CBS.