Haalbaarheidsstudie toeslagenaffaire-onderzoek

Bijlage 3. Overzicht mogelijk relevante uitkomstmaten

Financiën en werk: 
1. ziektewet
2. baanbeëindiging/baanwisselingen
3. werkuren
4. opleidingen en cursussen
5. inkomen:
    a. inkomen op persoons- en huishoudniveau, totaal en per inkomensbron
    (o.a.: werk, eigen onderneming, vermogen, uitkering)
    b. belangrijkste inkomensbron
    c. uitkeringen (o.a.: bijstand, WW, arbeidsongeschiktheid, AOW, ziektewet)
6. faillissement van personen of van bedrijven van personen
7. schulden/vermogen:
    a. geregistreerde problematische schulden
    b. wettelijke schuldsanering
    c. schulden en vermogen van het huishouden
    d. kinderen: lening bij DUO
8. verkoop koopwoning
9. wanbetaler zorgverzekering in huishouden
10. gebruik toeslagen: ontvangen toeslagen (huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag, kindgebonden budget, kinderbijslag) 

Wonen:
11. verhuisbewegingen
12. WOZ-waarde
13. dak- en thuisloosheid 
14. kinderen uit huis (timing)

Psychologische problemen en zorg:
15. zorggebruik (verzekerd in basisverzekering)
    a. kosten voor zorg die onder de basisverzekering van Zorgverzekeringswet (Zvw) valt,
    per type geleverde zorg: huisartsenzorg, multidisciplinaire zorg, ziekenhuiszorg,
    farmacie, mondzorg, geboortezorg, paramedische zorg, hulpmiddelen, ziekenvervoer,
    buitenland, generalistische basis GGZ, gespecialiseerde GGZ, geriatrische revalidatiezorg,
    verpleging en verzorging, zorg zintuiglijk gehandicapten, overige zorgvormen
    b. hulpverlening (alleen WLZ, WMO en zorgkosten)
    c. jeugdzorg en jeugdbescherming
16. medicijngebruik per geneesmiddelengroep (incl. medicatie voor verslaving)

Gezin en socialisatie:
17. scheidingen en uit elkaar gaan
18. kwaliteit partnerrelatie, ruzie met partner
19. alcohol en drugsgebruik
20. overlijden
21. gezinsuitbreiding
22. mentale gezondheid, stress, depressie
23. sociaal netwerk
24. deelname aan sport, culturele activiteiten
25. opvoeding (sensitieve responsiviteit, opvoedstijl, ouder-kind interacties, sfeer in huis)
26. tijd en energie voor kinderen
27. vakanties
28. doubleren (zitten blijven) kinderen
29. eindtoets kinderen (groep 8)
30. schooladvies voortgezet onderwijs kinderen
31. opleidingsniveau kinderen (tijdens voortgezet onderwijs, diploma)
32. stapelen door kinderen (hoger diploma halen binnen het vo)
33. voortijdig schoolverlaters onder kinderen (vanaf 12 jaar)
34. kinderen: zwemdiploma’s
35. kinderen: rijbewijs
36. gezinsvorming door kinderen: krijgen ze zelf later kinderen, minder, of geen kinderen?

Justitie en veiligheid:
37. kinderen (12-18 jaar): aangemeld bij Halt 
38. geregistreerd als verdachte van misdrijf
39. detentie
40. veroordelingen door OM of rechter
41. geregistreerd als slachtoffer van misdrijf