Afgestudeerden in het hoger onderwijs

Begrippen

Beperking

Dit wordt afgebakend aan de hand van onderstaande vraag of iemand een aandoening of ziekte heeft. Men kan meerdere categorieën aankruisen. Als men kiest voor geen van deze, dan wordt dat beschouwd als geen beperking. Het gaat hierbij dus om zelfrapportage. 

Heeft u één of meer van de volgende aandoeningen of ziekten?

 1. ADHD, ADD of concentratieproblemen
 2. Autisme, bijvoorbeeld Asperger of PDD-NOS
 3. Dyslexie, dyscalculie of een taalontwikkelingsstoornis
 4. Beperking zien, horen, bewegen of spreken
 5. Chronische aandoening of ziekte (bijv. migraine, huidaandoening, diabetes, CVS/ME, reuma, MS, astma, kanker, hart- en vaatziekte)
 6. Psychische aandoening (bijv. depressie, psychose, bipolaire stoornis, angststoornis, eetstoornis)
 7. Andere aandoening of ziekte
 8. Geen van deze

Migratieachtergrond

Kenmerk dat weergeeft met welk land een persoon verbonden is op basis van het geboorteland van de ouders of van zichzelf. Een persoon heeft een migratieachtergrond als ten minste één van de ouders in het buitenland is geboren. 

De aantallen respondenten in dit onderzoek zijn te klein voor een gedetailleerde uitsplitsing naar land van herkomst. Daarom is in deze publicatie een driedeling gebruikt waarvoor groepen zijn samengevoegd. Deze driedeling is als volgt: 

 • Nederlandse achtergrond
 • Selectie met een migratieachtergrond (Turkse, Marokkaanse, Surinaamse, Antilliaanse, MOE-landen, Cyprus en Malta). 
 • Overig met een migratieachtergrond.

In dit rapport is hiermee nog geen gebruik gemaakt van de nieuwe indeling die het CBS in februari 2022 introduceerde voor migranten – naar hun herkomst – en hun in Nederland geboren kinderen (CBS introduceert nieuwe indeling bevolking naar herkomst). 

Onderwijsniveau

Laag
Het hoogst behaald onderwijsniveau is laag onderwijs. 
Dit omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het vmbo, de eerste 3 leerjaren van havo/vwo en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (mbo1).

Middelbaar
Het hoogst behaald onderwijsniveau is middelbaar onderwijs. 
Dit omvat de bovenbouw van havo/vwo, de basisberoepsopleiding (mbo2), de vakopleiding (mbo3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (mbo4).

Hoog
Het hoogst behaald onderwijsniveau is hoog onderwijs. 
Dit omvat onderwijs op het niveau van hbo of wo.