Achtergrondkenmerken van jongeren met jeugdzorg

Over deze publicatie

In dit onderzoek worden voor vier groepen jongeren met jeugdzorg in 2021 de achtergrondkenmerken van de jongere en diens ouders met elkaar vergeleken én vergeleken met de groep jongeren zonder enige vorm van jeugdzorg in 2021. Het gaat om de volgende vier groepen: jeugdhulp zonder verblijf, jeugdhulp met verblijf, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Voor elk van deze vier vormen van jeugdzorg wordt vervolgens met een multivariate regressie-analyse in kaart gebracht in welke mate elk achtergrondkenmerk samenhangt met de inzet van de betreffende vorm van jeugdzorg.